BROWSER NEEDS UPDATING

თქვენი ბრაუზერი მოძველებულია. გთხოვთ, განაახლოთ ბრაუზერი უკეთესი სათამაშო გამოცდილებისთვის/ეფექტისთვის
UPDATE
დახურვა
ითამაშე მხოლოდ
სიამოვნებისთვის

პრიზის მისაღებად გაიარე ავტორიზაცია და გატეხე სეიფი

შესვლა გაიგე მეტი

პრიზის მისაღებად დაიწყე სეიფის გატეხვა

სეიფის გატეხვა

სეიფის გატეხვა დაწყებულია.

სეიფს დაცვის დამატებითი მექანიზმი აღმოაჩნდა. პროცესი მალე დასრულდება.

ჩემი სეიფი

სეიფი წარმატებით გატყდა!

პრიზის ნახვა

  ტოტალიზატორის წესები

  ზოგადი დებულება

  1. ტოტალიზატორში ფსონები მიიღება ინტერნეტითაც.
  2. ყველა მოთამაშე ვალდებულია შპს „ჩემპიონები 111”-ის ვებ-გვერდზე (www.EUROPE-BET.com) რეგისტრაციის გავლისა და ფსონის დადების წინ გაეცნოს წინამდებარე წესებს.
  სავალდებულო მონაცემების შევსება:
  სახელი:
  გვარი:
  პირადი ნომერი:
  დეტალური საკონტაქტო ინფორმაცია:
  3. მოთამაშისათვის რეგისტრაციის გავლა და ფსონის დადება ნიშნავს თანხმობას კომპანიის მიერ დადგენილი გათამაშების წესების მიმართ.
  4. გათამაშების წესების არ ცოდნა არ წარმოადგენს ფსონის ან ხელშეკრულების მოშლის მიზეზს და წინამდებარე წესების თანახმად, მოთამაშეს არ ანთავისუფლებს ფსონიდან გამომდინარე ვალდებულებებისაგან.
  5. ინტერნეტ ტოტალიზატორში რეგისტრაციის გავლისა და ფსონის დადების უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, რომელსაც ამ პერიოდისათვის უკვე შეუსრულდა 18 წელი და ეთანხმება ტოტალიზატორის გათამაშების წესებს.
  6. ინტერნეტ ტოტალიზატორის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის შედეგად მოთამაშის მიერ შეყვანილი “პაროლი” არის საიდუმლო და სასტიკად იკრძალება მისი გასხვისება და მოთამაშის მიერ მისი გადაცემა უცხო პირზე. “პაროლის” უსაფრთხოებაზე უშუალო პასუხისმგებელი თვითონ მოთამაშეა.
  “პაროლის” დაკარგვის, მისი სხვა პირზე გადაცემისა და მოპარვის შემთხვევაში მიყენებულ ზარალზე ინტერნეტ ტოტალიზატორი სრულად იხსნის ყველანაირ პასუხისმგებლობას და ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა უშუალოდ მოთამაშეს ეკისრება.
  7. მოთამაშის მხრიდან თაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაში, რომლის შედეგადაც ინტერნეტ ტოტალიზატორს მიადგება ფინანსური ან/და მორალური ზიანი, შეილახება მისი “საქმიანი რეპუტაცია”, ის იტოვებს უფლებას:
  • გააუქმოს ან/და დაუბლოკოს ვებ-გვერდზე შემოსვლა;
  • აუკრძალოს ფსონის დადება ან/და გააუქმოს უკვე დადებული ფსონი;
  • საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს შესაბამის ორგანოებს “თაღლითობის ფაქტის” შესასწავლად მასზე რეაგირების მიზნით;
  • სასამართლოს გზით მოსთხოვოს მოთამაშეს მიყენებული ზარალისა და სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება.
  8. შპს ` ჩემპიონები 111” –ის ინტერნეტ ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ უარი უთხრას მოთამაშეს ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის გავლაზე ან/და ფსონის დადებაზე და ამავდროულად არ მისცეს მას განმარტება უარის მიზეზზე.

  ფსონის დადება

  1. ინტერნეტ ტოტალიზატორი მიმდინარე ფსონებს იღებს მის მიერ გამოქვეყნებული პროგრამის საფუძველზე;
  2. ფსონი მიიღება ლარებში;
  3. მინიმალური ფსონი შეადგენს 0.10 ლარს;
  4. კომპანია შპს` ჩემპიონები 111” იტოვებს უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ შეცვალოს მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობა. მინიმალური ფსონის ცვლილება წერილობითი სახით იქნება შეთანხმებული ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახურთან
  5. დადებული ფსონის სავარაუდო მოგება ერთ ბილეთზე არ უნდა აღემატებოდეს 100 000 (ასი ათასი) ლარს. თუ ბილეთზე, მოგება აღემატება ნებადართულ ზღვარს, ის ჩაითვლება 100 000 ლარად. ფსონები, რომელთა სავარაუდო მოგება აღემატება 100 000 ლარს, უნდა შეთანხმდეს ადმინისტრაციასთან.
  6. ინტერნეტ ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას არ მისცეს მოთამაშეს ერთი და იგივე ბილეთის რამდენჯერმე განთავსების უფლება, ხოლო მოთამაშის მხრიდან ერთი და იგივე ბილეთის რამდენჯერმე განთავსების შემთხვევაში გააუქმოს ასეთი ბილეთები და მოგება გასცეს მხოლოდ პირველად განთავსებულ ბილეთზე.
  7. კოეფიციენტის ნამრავლი არ უნდა აღემატებოდეს 10000-ს. იმ შემთხვევაში თუ კოეფიციენტის ნამრავლი აღემატება ნებადართულ ზღვარს, ის ჩაითვლება 10000-ად. შესაბამისად დადებული თანხა გადამრავლდება აღნიშნულ კოეფიციენტზე;
  8. ფსონი მიიღება როგორც ცალკეულ მატჩებზე, ასევე რამდენიმე მატჩის შედეგის გამოცნობაზე. თუ ფსონი დადებულია რამდენიმე მატჩის შედეგის ერთდოულად გამოცნობაზე, მოგების კოეფიციენტი შეადგენს ცალკეული შედეგების შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლს;
  9. ზოგ შემთხვევაში მატჩში მონაწილე გუნდების გასწვრივ შეიძლება მითითებული იყოს ანგარიში (ჰანდიკაპი). ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი მატჩის შედეგი განისაზღვრება ამ ანგარიშის გათვალისწინებით.
  10. ერთი და იგივე წყვილის სხვადასხვა სახით გამოყენება ერთ ბილეთში არ შეიძლება (მაგ: ჩელსი-ლიდსი 2:0 და ჩელსი-ლიდსი 1, ან/და ჩელსი-ლიდსი 1 და ჩელსი-ლიდსი 0:1).
  11. თუ ტურნირის გამარჯვებულად გამოცხადდა 1-ზე მეტი მონაწილე ან გუნდი მაშინ მოგების კოეფიციენტი იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე

  ანგარიშისა და დეპოზიტის მართვის წესები

  მოთამაშეთა პირადი ბალანსების შევსება და მოგებათა გატანა შესაძლებელია როგორც შპს „ჩემპიონები 111“-ის სალაროებიდან, ისე პარტნიორი ბანკებისა და სხვა ელექტრონული სადეპოზიტო საშუალებების მეშვეობით, ამასთან იმისათვის, რომ მოხდეს მოგების გაცემა, მოთამაშის ანგარიში უნდა იყოს ვერიფიცირებული წინამდებარე წესებით განსაზღვრული წესით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შპს „ჩემპიონები 111“-ის მიერ არ მოხდება მოთამაშეზე მოგების გაცემა.

  შპს „ჩემპიონები 111“-ის სალაროებიდან, ნაღდი ფულის გატანის შემთხვევაში, თუ თანხა აღემატება 10000 (ათი ათასი) ლარს, მოთამაშე ვალდებულია თანხის შეკვეთა განახორციელოს წინასწარ ვებ-გვერდის მეშვეობით.
  შპს „ჩემპიონები 111“-ის სალაროები განთავსებულია შემდეგ მისამართებზე:

  - ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #47/57, #2 და #3 შენობა-ნაგებობის მარცხენა ფლიგელი, სართული I, დარბაზი # 1, სალარო #1 და #2 (სათამაშო აპარატების სალონის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა #19-06/211);
  - ქ. თელავი, ალაზნის გამზ. #43, შენობა-ნაგებობა #1, მარცხენა ფლიგელი, ფართი #3, ოთახი #2 (სათამაშო აპარატების სალონის ტერიტორია, სანებართვო მოწმობა #19-06/235);
  - ქ. ბათუმი, ი. ჭავჭავაძის ქ. #5, პირველი სართული, მარცხენა ფლიგელი, დარბაზი #1 (სათამაშო აპარატების სალონის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა #19-06/209);
  - ქ. ხაშური, იმერეთის ქ. #18, შენობა #1, პირველი სართული, ფართი #1 (ტოტალიზატორის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა #19-05/332).
  - ქ. ქუთაისი, ფალიაშვილის ქ. #31, #01/532 ნაკვეთზე განთავსებული შენობა #2, პირველი სართული, ფართი #1 (ტოტალიზატორის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა #19-05/309).
  - ქ. ოზურგეთი, გ. ეპისკოპოსის ქ. #2, შენობა-ნაგებობა #1, მეორე სართული, ფართი #1, დარბაზი #1. (სათამაშო აპარატების სალონის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა #19-06/214).

  1. მოთამაშე ვალდებულია ზემოაღნიშნულ მისამართებზე განთავსებულ სალაროებში წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მოითხოვოს მოგების გაცემა მის ბალანზე არსებული ნაშთის ფარგლებში.
  მოთამაშეთა პირადობის დადგენის დროს, შპს „ჩემპიონები 111“ უფლებამოსილია მიიღოს, საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი, ხოლო საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირის შემთხვევაში მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი ან საქართველოს ბინადრობის მოწმობა.
  კლიენტის ანგარიშზე თანხის შეტანა/გატანის დროს შპს ჩემპიონები 111 უფლებამოსილია მიიღოს ახალი სტილის მართვის მოწმობა, იმ შემთვევაში, თუ კლინეტი ვერიფიცირებულია - საქართველოს მოქალაქის შემთვევაში საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობით ან პასპორტით, ხოლო საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირის შემთხვევაში, მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტით, ან პირადობის მოწმობით. შპს „ჩემპიონები 111“ ასევე უფლებამოსილია მიიღოს ახალი სტილის მართვის მოწმობა იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი ვერიფიცირებულია საქართველოს ბინადრობის მოწმობით და თანხის შეტანა/გატანის დროს წარმოადგენს საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემულ ახალი სტილის მართვის მოწმობას. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში - ვერიფიკაციის დროს გამოყენებულ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას ან პასპორტს არ უნდა ჰქონდეს გასული მოქმედების ვადა, ხოლო საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირის შემთხვევაში - ვერიფიკაციის გავლის დროს გამოყენებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტს, ან პირადობის მოწმობას არ უნდა ჰქონდეს გასული მოქმედების ვადა.
  2. შპს „ჩემპიონები 111“ არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ არასწორად ჩარიცხულ თანხებზე, აღნიშნული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ თავად მომხმარებლებს.
  3. უნაღდო ნაგარიშწორების დროს მოთამაშე ირჩევს მისთვის სასურველ პარტნიორ ბანკს ან ელექტრონულ სადეპოზიტო საშუალებას და საკუთარი ბალანსიდან ახდენს თანხის გადარიცხვას შესაბამის პლასტიკური ბარათის ანგარიშზე ან ელექტრონული სადეპოზიტო საშუალების ბალანსზე.
  4. პირადი ბალანსიდან მოგებული თანხის გატანა შეიძლება იმ ვიზა ბარათზე, რომლის საშუალებითაც ერთხელ მაინც არის შევსებული პირადი ბალანსი.
  5. პლასტიკური ბარათით თანხის გატანის დროს მოქმედებს ლიმიტები, რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად მოთამაშის სტატუსის გათვალისწინებით.
  6. მოგებათა გაცემა ხდება მოგებიდან 30 დღის განმავლობაში.
  7. მოთამაშის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ელექტრონული ფოსტის დავიწყების შემთხვევაში, მისი აღდგენის მიზნით მოთამაშე უფლებამოსილია დაუკავშირდეს შპს „ჩემპიონები 111“-ის ცხელ ხაზს და დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:
  - თუ ანგარიში არ არის ვერიფიცირებული, აუცილებელია მომხმარებლმა დაასკანეროს ან გადაუღოს ფოტო საკუთარი პირადობის დამადასტურებელ საბუთს და გამოაგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@europe-bet.com. თუ პირადობის მოწმობაში მითითებული მონაცემები დაემთხვევა სისტემაში რეგისტრაციისას მითითებულ მონაცემებს, ოპერატორის მიერ მოხდება ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეხსენება.
  - თუ ანგარიში ვერიფიცირებულია, აუცილებელია მომხმარებლმა დაასკანეროს ან გადაუღოს ფოტო საკუთარი პირადობის დამადასტურებელ საბუთს და გამოაგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@europebet.com. თუ პირადობის მოწმობაში მითითებული მონაცემები დაემთხვევა სისტემაში რეგისტრაციისას მითითებულ მონაცემებს, ოპერატორის მიერ მოხდება ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეხსენება.
  8. მოთამაშის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში ,მოთამაშე უფლებამოსილია დაუკავშირდეს შპს“ჩემპიონები 111- ის“ ცხელ ხაზს და დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:
  - თუ ანგარიში არ არის ვერიფიცირებული, აუცილებელია მომხმარებელმა დაასკანეროს ან ფოტო გადაუღოს საუთარ პირადობის დამადასტურებელ საბუთს და გამოაგზავნოს მისამართზე info@europebet.com თუ პირადობის მითითებული მონაცემები დაემთხვევა სისტემაში მითითებულ მონაცემს ოპერატორის მიერ მოხდება მოხდება ტელეფონის ნომრის ან იმეილის ჩანაცვლება.
  - თუ ანგარიში ვერიფიცირებულია, აუცილებელია მომხმარებელმა დაასკანეროს ან ფოტო გადაუღოს საუთარ პირადობის დამადასტურებელ საბუთს და გამოაგზავნოს მისამართზე info@europebet.com თუ პირადობის მითითებული მონაცემები დაემთხვევა სისტემაში მითითებულ მონაცემს ოპერატორის მიერ მოხდება მოხდება ტელეფონის ნომრის ან იმეილის ჩანაცვლება.
  9. ზემოთ ხსენებული ცვლილების განხორციელება ასევე შესაძლებელია ინტერნეტ სალაროში მოლარე ოპერატორთან, ან პრომო გოგოსთან მიმართვის საფუძველზე, რომელიც მომხმარებლის მხრიდან დაფიქსირებულ მოთხოვნას აგზავნის შიდა საკომუნიკაციო საშუალებით კომპანიის ცხელი ხაზის განყოფილებასთან.
  10. იმ შემთხვევაში, თუ ვერიფიცირებულ მოთამაშეს დაბლოკილი აქვს “სისტემაში შესვლის” ფუნქცია, იგი უნდა დაუკავშირდეს კომპანიის ცხელ ხაზს და მას შემდეგ, რაც დაასახელებს რამდენიმე მონაცემს, კერძოდ: სახელს, გვარს, დაბადების თარიღს, პირად ნომერს და მის მიერ დასახელებული მონაცემები დაემთხვევა სისტემაში რეგისტრაციისას მითითებულ მონაცემებს, ოპერატორის მხრიდან მოხდება „სისტემაში შესვლის“ ფუნქციის გააქტიურება.
  11. www.europe-bet.com-ზე არსებული ბალანსის მომხმარებლის მიერ არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების შემთხვევაში, რაც გულისხმობს ბალანსის ელექტრონული სისტემებითა და სხვა საშუალებებით შევსებას და შესაბამისად არსებული თანხის ნაწილის "ევროპაბეთის" სისტემაში ფსონზე დაუდებლობას.
  ბალანსის არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების ან გაუთამაშებლად თანხის გატანის შემთხვევაში
  კომპანია უფლებას იტოვებს იმდივიდუალურად განსაზღვროს შემდეგი სანქციის ფორმები:
  10.1. დააკისროს მომხმარებელს პირგასამტეხლო გატანილი თანხის არაუმეტეს 10% ოდენობით;
  10.2. შეუზღუდოს მომხმარებელს ანგარიშზე წვდომა ნებისმიერი ფუნქციონალის მიხედვით;
  10.3. შეუჩეროს თანხის გატანა არაუმეტეს 30 კალენდარული დღის ვადით;
  10.4. ჩამოჭრას მომხმარებლის ბალანსიდან არაკეთილსინდისიერად მიღებული ბონუსისა და გამომუშავებული მოგების
  თანხები.
  კომპანია უფლებას იტოვებს თავისი შეხედულებისამებრ განსაზღვროს მოთამაშის მიერ შემოტანილი თანხების გათამაშების პროცენტულობა მომხმარბელის ისტორიიდან გამომდინარე და ინდივიდუალურად განუსაზღვროს გასათამაშებელი პროცენტი.
  12. მომხმარებლის სურვილის გათვალისწინებით შპს „ჩემპიონები 111“-ს უფლება აქვს მოთხოვნილი დროით გაყინოს ანგარიში ან/და ახსნას ბლოკი.
  13. მომხმარებელს უფლება არ აქვს მოითხოვოს რეგისტრირებული ანგარიშის მონაცემების ან ანგარიშის წაშლა.
  14. შპს „ჩემპიონები 111“ იტოვებს უფლებას გააუქმოს/დაბლოკოს ის ანგარიშები რომელზეც ფიქსირდება ტექნიკური ხარვეზი, ან როდესაც მომხმარებელი შემჩნეულია თაღლითობაში და კომპანიის საზიანო ქმედებების განხორციელებაში.
  15. შპს „ჩემპიონები 111“ აგრეთვე იტოვებს უფლებას, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე შეაჩეროს არავერიფიცირებული მომხმარებლების ანგარიშები, მათი მხრიდან პირადი მონაცემების დადასტურებამდე, რაც გულისხმობს პირადობის მოწმობის ან პასპორტის სკანირებული ვერსიის წარმოდგენას. ვერიფიკაციის მიზნით მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტს შპს „ჩემპიონები 111“ განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას მომხმარებლის მიერ დოკუმენტის წარმოდგენიდან 24 საათის განმავლობაში, გამონაკლის შემთხვევაში აღნიშნული ვადა შეიძლება გაგრძელდეს 30 დღემდე.
  16. შპს „ჩემპიონები 111“ არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ არასწორად/შეცდომით ჩარიცხულ თანხებზე, აღნიშნული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ თავად მომხმარებლებს.

  შემთხვევები, როდესაც ბილეთი უქმდება

  1. მოქმედ პროგრამაში მითითებულისა და ბილეთში დაფიქსირებულის მიუხედავად, ბილეთი უქმდება და დადებული ფსონი დაბრუნებულად ითვლება თუ:
  ა) ერთ ვარიანტზე დადებული ფსონი 0.10 ლარზე ნაკლებია;
  ბ) ფსონი დადებულია ვარიანტში მითითებული ღონისძიების დაწყების შემდეგ; (ნაგულისხმევია ასპარეზობის დაწყების ფაქტიური დრო და უკვე გარკვეულია შედეგი, მიუხედავად პროგრამაში არასწორად მითითებული მატჩის დაწყების თარიღისა და დროისა).
  გ) ვარიანტში მითითებულ წყვილში შეიცვალა მასპინძელი გუნდი (ორმატჩიანი ტურნირების შეხვედრებში ძალაში რჩება ის ფსონი, რომელიც გუნდის შემდეგ ეტაპზე გასვლაზეა დადებული), გარდა ამხანაგური და ერთრაუნდიანი სათასო თამაშებისა.
  დ) ღონისძიება ჩაიშალა, შეწყდა ან გადაიდო და 24 საათის განმავლობაში არ ჩატარდა, გარდა ჩოგბურთისა და ბეისბოლის მატჩებისა, ხოლო შემდეგ ეტაპზე გასვლაზე დადებული ფსონის შემთხვევაში სამ კვირაზე მეტი ხნით გადაიდო (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება).
  შეწყვეტილი თამაშის შემთხვევაში ყველა უკვე გათამაშებული პოზიცია იქნება დაფიქსირებული, მაგ: თამაში შეწყდა მაშინ როდესაც ანგარიში იყო 2:1, ამ შემთხვევაში მოგებულად ჩაითვლება 2,5-ზე მეტი, ორივე გუნდი გაიტანს გოლს „კი“ და ა.შ.
  ე) ვარიანტში მითითებულ წყვილში შეცდომით რომელიმე სხვა გუნდი ან მოთამაშეა მითითებული. ვ) ფეხბურთში ამხანაგურ მატჩებსა და ტურნირებში სამ-ტაიმიანი (ან მეტი) მატჩის ჩატარების შემთვევაში ყველა პოზიცია 1.0 (ერთი მთელი) ტოლად ითვლება, თუ პროგრამაში სხვა რამე არ არის მითითებული. ფეხბურთში სტანდარტულ ორ-ტაიმიან ამხანაგურ მატჩებსა და ტურნირებში ტაიმის ხანგრძლივობის ცვლილების შემთხვევაში პოზიციებისს გაუქმება ანუ კოეფიციენტის 1.0-ად ( ერთი მთელი) ჩათვლა არ ხდება.
  ზ) ფსონი დადებულია ტურში გატანილი გოლების რაოდენობაზე და ერთი ან რამდენიმე მატჩის შედეგი ნებისმიერი მიზეზის გამო (მატჩი ან მატჩები გადაიდო, ჩაიშალა, შეწყდა ან სხვა) არ დაფიქსირდა (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება). თუ მოთამაშის მიერ ფსონის დასადებად არჩეულ ქვეყნიდან მოქმედ პროგრამაში შეტანილი ყველა მატჩის შედეგი არ დაფიქსირდა ან რომელიმე წყვილში ცვლილება (მასპინძელი შეიცვალა, წყვილი არ იყო მითითებული ან სხვა) მოხდა, მიუხედავად იმისა შეეძლო თუ არა ამ მატჩს გავლენა მოეხდინა მოთამაშის მიერ გაკეთებულ პროგნოზზე.
  სადაო სიტუაციების წარმოქმნის შემთხვევაში, რომლებიც დაკავშირებულია ტექპერსონალის აშკარა შეცდომებთან ხაზის დამზადების დაგამოქვეყნების პროცესში (შეცდომები, პროგრამაში და ხაზის ამონაბეჭდში კოეფიციენტის შეუსაბამობა და ა.შ.) რაც მოთამაშეს აძლევს საშუალებას,რისკის გარეშე უეჭველი მოგება მიიღოს, მიუხედავად იმისა მიიღებს თუ არა პროგრამა აღნიშნული სახის ფსონს, ორგანიზაცია უფლებამოსილია ცალმხრივად აღიაროს მისი უზუსტობა, რა შემთხვევაშიც ბილეთი ითვლება გაუქმებულად, ხოლო დადებული ფსონი დაბრუნებულად.
  მაგ ა. კოეფიციენტების შეუსაბამობა. 3.1-ის ნაცვლად წერია 31.0., 1.20-ის ნაცვლად 12.00.
  ბ. ფორების უზუსტობა. მაგ: როცა `+~-ის ნაცვლად წერია `-~ ან პირიქით.
  გ. უზუსტობა ჰანდიკაპში. მაგ: როცა (0:1) –ის ნაცვლად წერია (1:0) ან პირიქით.
  დ. ტოტულების უზუსტობა. მაგ: როცა 21.5- ის ნაცვლად წერია 215.5 ან პირიქით

  2. მატჩის იგივე ქალაქის სხვა სტადიონზე ან ნეიტრალურ მინდორზე ჩატარების შემთხვევაში ფსონი ძალაში რჩება. ამხანაგური თამაშების დროს მასპინძელი გუნდის სტატუსი არ გაითვალისწინება.

  3. თუ მატჩი დამთავრდა და შედეგი დაფიქსირდა, მაგრამ რაიმე მიზეზით ეს შედეგი გააუქმეს, შეცვალეს ან გადათამაშება დანიშნეს, მოგების გაცემისას მხედველობაში მხოლოდ პირვანდელი შედეგი მიიღება, (მხედველობაში არ მიიღება ტექნიკური შედეგი). 1.0 (ერთი მთელი) ჩაითვლება მხოლოდ იმ ფსონების შესაბამის ღონისძიებების კოეფიციენტები, რომლებიც დადებულია ორმატჩიანი ტურნირების შეხვედრებში გუნდის შემდეგ ეტაპზე გასვლაზე და მიღებულია პირველ მატჩამდე. (ეხება პირველი მატჩის შედეგის შეცვლას, გაუქმებას ან გადათამაშებას).

  განსაკუთრებული პირობები

  1. კოეფიციენტთა სიის გამოქვეყნების მომენტიდან ტოტალიზატორს უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს შეცვალოს, შეამციროს, გაზარდოს ან/და საერთოდ გააუქმოს ნებისმიერი კოეფიციენტი. ამ შემთხვევაში ერთადერთ მოქმედ კოეფიციენტად მიიჩნევა ის კოეფიციენტი, რომელიც დაფიქსირებულია ტოტალიზატორის კომპიუტერულ პროგრამაში.
  2. ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზის შემთხვევაში ტოტალიზატორი იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და იტოვებს უფლებას ფსონი გაუქმებულად ჩათვალოს.
  3. იმ შემთხვევაში თუ კოეფიციენტი ან/და შედეგი შეცდომით იქნა შეყვანილი და ამ შეცდომის შედეგად მოთამაშეს დაერიცხა ზედმეტი თანხა, ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას, მოახდინოს მოგებული თანხის ხელახალი გადაანგარიშება და ჩამოაჭრას მოთამაშეს შეცდომით დარიცხული თანხა.
  4. ტოტალიზატორი არ იღებს პასუხისმგებლობას და პრეტენზიებს არ განიხილავს, სპორტული შეჯიბრებების სიაში გუნდების, მოთამაშეების და ა.შ. სახელწოდებების თარგმანის სიზუსტეზე. ყველა ინფორმაცია, რომელიც შეეხება გარკვეული სპორტული შეჯიბრების დასახელებას (ტურნირის ეტაპი, ნეიტრალური მოედანი და ა.შ), ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი არაკორექტულობა ანდა არარსებობა არ შეიძლება გახდეს ფსონის გაუქმების წინაპირობა.
  როდესაც სპორტული ტურნირები ტარდება კონკრეტულ ქვეყანაში ან ქალაქში,მაგ. მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი, ოლიმპიური თამაშები და სხვა. შეიძლება წყვილში გუნდები ან მოთამაშები მითითებული იყოს სატურნირო ბადის მიხედვით, რის შედეგადაც ტურნირის მასპინძელი გუნდი ან მოთამაშე, წყვილში შესაძლებელია დასახელებული იყოს მეორე გუნდად ან მოთამაშედ, მიუხედავად ტურნირის მასპინძლის სტატუსისა. ნეიტრალურ მოედანზე მატჩის ჩატარების შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა წყვილში რომელი გუნდი ან მოთამაშე იქნება პირველ ან მეორე გუნდად/მოთამაშედ დასახელებული. არსებული სიტუაციის წარმოქმნის დროს ფსონი გაუქმებულად არ ითვლება. ასევე ფსონი გაუქმებას არ ექვემდარება: სხვადასხვა ტუნირის მატჩები, რომლებიც ტოტალიზატორის პროგრამაში არიან მითითებულნი როგორც ამხანაგური მატჩები
  ტოტალიზატორი "europe-bet.com” იტოვებს უფლებას ფსონი (ან ნაწილი ფსონებისა) გაუქმებულად ჩათვალოს თუ მატჩის ფორმატში მოხდა ცვლილება.
  სადაო სიტუაციის წარმოქმნის შემთხვევაში, საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ტოტალიზატორი "europe-bet.com"
  5. ქეშაუთი:
  მოთამაშეს შეუძლია გაანაღდოს თანხა, სანამ დადგება ბილეთის საბოლოო შედეგი.
  გასანაღდებელი თანხა პირდაპირ დამოკიდებულია და განისაზღვრება ბილეთში განთავსებული თამაშებით.
  Cashout ფუნქცია მოთამაშეს შეუძლია ნახოს ბილეთების ისტორიაში, დადებული ბილეთების გასწვრივ.
  Cashout ღილაკზე მიტანით გამოჩნდება „თანხის განაღდება“ ღილაკზე დაჭერით მოთამაშეს შეუძლია გაანაღდოს თანხა.
  წესები:
  • CASHOUT ფუნქცია საშუალებას აძლევს მოტამაშეს გააჩეროს დადებული ბილეთი მატჩის დაწყებამდე ან მისი მიმდინარეობისას და მიიღოს გარანტირებული თანხა;
  • ქეშაუთი მოქმედებს პრემატჩებსა და ლაივ-მატჩებზე დადებულ ფსონებზე;
  • იმისათვის, რომ მოთამაშემ ისარგებლოს Cash Out-ის ფუნქციით მატჩი უნდა მიმდინარეობდეს რეალურ დროში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მატჩის დაწყების შემდეგ მასზე ფუნქცია არ იმოქმედებს და ბილეთშიც გაქრება Cash Out ის
  ღილაკი;
  • CASHOUT ფუნქციით სარგებლობისას გარანტირებული გამოსატანი თანხის გაანგარიშება მოხდება ყოველ ბილეთზე
  დამოუკიდებლად;
  • CASHOUT -ი სისტემურ ფსონებზე (ე.წ. მინუსოვკაზე) არ ვრცელდება;
  • ქეშაუთის განხორციელების შემდეგ ფსონი ითვლება მთლიანად გათამაშებულად, მიუხედავად მატჩის შემდგომი განვითარებისა ან/და მისი ფინალური რეზულტატისა.

  6. დაამატე პოზიცია / ADD GAME
  მოთამაშეს შეუძლია დაამატოს 1 ან მეტი პოზიცია მიმდინარე ბილეთში, გაზარდოს კოეფიციენტი და მოიგოს მეტი. ბილეთების ისტორიაში აქტიურ ფსონებზე „+ADDGAME“ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, მომხმარებელი ავტომატურად გადავა სპორტის გვერდზე, სადაც მიმდინარე ბილეთი მონიშნული დახვდებათ და შეძლებენ დაამატონ მათთვის სასურველი სპორტის ლაივის ან პრემატჩის პოზიცია.
  • მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს დაამატე ფუნქცია მხოლოდ აქტიურ ბილეთებში.
  • თამაშის დამატება შესაძლებელია მხოლოდ სინგლის და ექსპრეს ტიპის ბილეთში.
  • დასამატებელი თამაში შესაძლებელია იყოს როგორც პრემატჩიდან, ასევე ლაივიდან.
  • დაამატე პოზიციის ფუნქცია არ ვრცელდება სისტემური ტიპის ბილეთებზე.
  • ბილეთში პოზიციის დამატებისას თქვენ ვერ შეცვლით მიმდინარე ბილეთის ფსონის თანხის ოდენობას.
  • თამაშის დამატება ასევე შესაძლებელია ლაივში დადებულ ფსონზე იმავე ან სხვა ივენთის ლაივში მონიშნული სხვა პოზიციით.
  • ბილეთებზე, სადაც გამოყენებულია „დაამატე“ ფუნქცია, შესაძლებელია ქეშაუთის ფუნქციის გამოყენებაც, თუ ბილეთი აკმაყოფილებს ქეშაუთის ყველა პირობას.
  7. ყველა პრეტენზია და სადაო საკითხი განიხილება ბილეთის დადებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პრეტენზიები არ მიიღება.
  8. ნებისმიერი ფსონის შესახებ ინფორმაცია ინახება კომპანიისის მონაცემთა ბაზაში და სადაო საკითხის განხილვის შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ელექტრონულ არქივში შენახულ და დაცულ ჩანაწერს.
  9. წინამდებარე წესდებით გაუთვალისწინებელი დავის წარმოქმნის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
  10. ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახურთან წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ შეიტანოს ცვლილება ან/და დამატება წინამდებარე წესებში.
  12. შპს“ ჩემპიონები 111”-ის”ტოტალიზატორის ვებ-გვერდის მისამართი: www.EUROPE-BET.com;
  12. წინამდებარე წესდება ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე და ის სავალდებულოა ტოტალიზატორის ყველა მოთამაშისათვის.
  დასკვნითი დებულებანი
  1. წინამდებარე წესები ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე და ბათილად ითვლება ყველა მანამდე არსებული წესი.
  2. კომპანია უფლებას იტოვებს წინამდებარე წესებში საჭიროების მიხედვით, საკუთარი შეხედულებისამებრ შეიტანოს ცვლილება-დამატებები, რაც წერილობითი ფორმით შეთანხმებული იქნება ს.ს.ი.პ შემოსავლების სამსახურთან.
  3. კომპანია ვალდებულებას იღებს კონფინდეციალურად შეინახოს ყველა ინფორმაცია მოთამაშეებზე და ფსონებზე.

  თამაშის სახეობები

  თამაშის სახეობები
  ფეხბურთის ცოცხალი
  ჩოგბურთი
  კალათბურთი
  ბიატლონი
  ფორმულა 1
  ჰოკეი
  ბეისბოლი
  რაგბი
  რაგბი - ლიგა
  ფრენბურთი
  ხელბურთი
  წყალბურთი
  პლაჟის ფრენბურთი
  ფუტსალი
  პლაჟის ფეხბურთი
  ამერიკული ფეხბურთი
  ავსტრალიური ფეხბურთი
  ბადმინტონი
  ბურთიანი ჰოკეი: (ბენდი)
  პლაჟის ხელბურთი
  ჭადრაკი
  კერლინგი
  ველოსპორტი
  დართსი
  ბალახის ჰოკეი
  ფლორბოლი
  სნუკერი
  სუმო
  მაგიდის ჩოგბურთი
  სასტენდო სროლა
  ნიჩბოსნობა ბაიდარითა და კანოეთი
  ტყვიის სროლა
  ტრიათლონი
  ცხენოსნობა
  ცურვა
  ძალოსნობა
  ძიუდო
  წყალში ხტომა
  ფარიკაობა
  ტაეკვანდო
  სპორტული ტანვარჯიში
  სოფტბოლი
  სინქრონული ცურვა
  აფროსნობა
  მხატვრული ტანვარჯიში
  მძლეოსნობა
  მშვილდოსნობა
  კრივი
  თანამედროვე ხუთჭიდი
  თავისუფალი ჭიდაობა
  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა
  ბატუტზე ხტომა
  აკადემიური ნიჩბოსნობა
  ბოულსი
  UFC (აბსოლუტური საბრძოლო ჩემპიონატი)
  ბობსლეი
  ციგაობა
  ჩქაროსნული ციგურაობა
  ფიგურული ციგაობა
  ფრისტაილი
  სამთო თხილამურობა
  სათხილამურო ორჭიდი
  შორტ-ტრეკი
  სკელეტონი
  სნოუბორდი
  თხილამურებით რბოლა
  ტრამპლინიდან ხტომა
  VS
  ლაივი

  ფეხბურთის ცოცხალი

  ზოგადი წესები:
  1. ყველა პოზიცია ითვლება ძირითად დროში თუ სხვა რამ არ არის მითითებული პროგრამაში.
  2. არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი ნაჩვენები ყვითელი ბარათი ითვლება 1 (ერთი) ბარათად. არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი ნაჩვენები წითელი ბარათი ითვლება 2 (ორი) ბარათად. ერთსა და იმავე მოთამაშისადმი ნაჩვენები მეორე ყვითელი ბარათი მხედველობაში არ მიიღება. ერთ მოთამაშეს შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ 3 (სამი) ბარათი (ერთი წითელი და ერთი ყვითელი). გუნდების მწვრთნელების და სათადარიგოთა სკამზე მჯდომი ფეხბურთელების მიერ მიღებული, ასევე მატჩის საფინალო სასტვენის შემდგომ და შესვენებისას ნაჩვენები ბარათები მხედველობაში არ მიიღება.
  3. თუ მატჩში დაინიშნა კუთხური, მაგრამ დროის ამოწურვის გამო მსაჯმა აღარ ჩამოაწოდებინა დანიშნული კუთხური, მაშინ ასეთი კუთხური ანგარიშში არ ჩაითვლება.
  4. თუ მსაჯმა პენალტი ჯერ დანიშნა და შემდეგ გააუქმა, ასეთი პენალტი მხედველობაში არ მიიღება.
  5. ტერმინები: მასპინელი გუნდი იგივეა რაც პირველი გუნდი, სტუმარი გუნდი კი იგივეა რაც მეორე გუნდი. თუ მატჩი ნეიტრალურ მოედანზე ტარდება პირველი გუნდის მიმართ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტერმინის მასპინძელი გუნდი, ხოლო მეორე გუნდის მიმართ - სტუმარი გუნდი.
  6. ზოგიერთი მოვლენის რაოდენობა ან ჰანდიკაპი მოცემულია მთელი რიცხვის სახით და პოზიციას აქვს მხოლოდ ორი ვარიანტი: მეტი და ნაკლები ან 1 და 2. თუ აღნიშნული მოვლენის რაოდენობა ან ჰანდიკაპი ზუსტად დაემთხვევა მოცემულ მთელ რიცხვს, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  მაგალითი1: მომხმარებელმა გააკეთა ფსონი მატჩში 10-ზე მეტი კუთხური, თუ მატჩში მოწოდებული იქნება ზუსტად 10 კუთხური, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  მაგალითი2: მომხმარებელმა გააკეთა ფსონი ჯარიმების ჰანდიკაპი -3 /+3-ის 1 (ფორა 1), თუ პირველი გუნდი ზუსტად 3-ით მეტ ჯარიმას მიიღებს, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  7. პოზიციების ასახვა ხდება ჩვენს საიტზე მითითებულ ვებ-გვერდებზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით. სადაო სიტუაციებში შედეგები შეიძლება დაკორექტირდეს ვიდეოჩანაწერის მიხედვით.
  8. www.uefa.com - ით ან www.fifa.com - ით პოზიციების ასახვისას უპირატესობა ენიჭება ოფიციალურ პრესს-რელიზს.
  ძირითადი
  9. ვინ დაიწყებს თამაშს: ფსონი იდება მატჩის დამწყები გუნდის გამოცნობაზე. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონების მიღება წყდება მატჩის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე.
  10. ძირითადი შედეგი 1 X 2: 1 - ნიშნავს პირველი გუნდის მოგებას, X - ნიშნავს მატჩის ფრედ დამთავრებას, 2 - ნიშნავს მეორე გუნდის მოგებას
  11. ორმაგი შედეგი 1X – 12 - X2: 1X - ნიშნავს რომ მატჩი დამთავრდება პირველი გუნდის გამარჯვებით ან ფრედ, 12 - მატჩი დამთავრდება პირველი გუნდის გამარჯვებით ან მეორე გუნდის გამარჯვებით, X2 - მატჩი დამთავრდება ან ფრედ ან მეორე გუნდის გამარჯვებით.
  12. ფრეზე გაყრა (0)1 - (0)2: (0)1 - ნიშნავს რომ მატჩი დამთავრდება პირველი გუნდის გამარჯვებით, ფრეს შემთხვევაში დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება, (0)2 - ნიშნავს რომ მატჩი დამთავრდება მეორე გუნდის გამარჯვებით, ფრეს შემთხვევაში დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.
  13. პირველი ტაიმის შედეგი 1 X 2: 1- ნიშნავს რომ მატჩის პირველი ტაიმი დამთავრდება პირველი გუნდის გამარჯვებით,
  X - ნიშნავს რომ მატჩის პირველი ტაიმი დამთავრდება ფრედ, 2 - ნიშნავს რომ მატჩის პირველი ტაიმი დამთავრდება მეორე გუნდის გამარჯვებით.

  14. პირველი ტაიმის ორმაგი შედეგი: გამოცნობილ უნდა იქნას პირველი ტაიმის ორმაგი შედეგი (1X, 12,X2)
  15. პირველი ტაიმის ფრეზე გაყრა: (0)1 - ნიშნავს, რომ პირველი ტაიმი დამთავრდება პირველი გუნდის გამარჯვებით. ფრეს შემთხვევაში დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.
  (0)2 - ნიშნავს, რომ პირველი ტაიმი დამთავრდება მეორე გუნდის გამარჯვებით. ფრეს შემთხვევაში დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.
  16. პირველი ტაიმის ჰანდიკაპი: აღნიშნულ პოზიციაზე დამდებმა უნდა გამოიცნოს პირველი ტაიმის შედეგი მითითებული ჰანდიკაპის გათვალისწინებით.
  17. პირველი ტაიმი / ძირითადი შედეგი (ზუსტი ანგარიში): აღნიშნული პოზიცია ითვალისწინებს პირველი ტაიმის და მატჩის ძირითადი დროის ზუსტ ანგარიშებს. ფსონი მოგებულად ითვლება თუ შესრულდა ორივე პირობა.
  18. პირველი ტაიმი - ორმაგი შედეგი და ორივე გაიტანს: ფსონი იდება პირველი ტაიმის ორმაგ შედეგსა და ორივე გუნდის მიერ გოლის გატანა/ვერგატანაზე პირველ ტაიმში. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  19. პირველი ტაიმის ზუსტი ანგარიში: ფსონი იდება პირველი ტაიმის ზუსტი ანგარიშის გამოცნობაზე.
  20. პირველი ტაიმის შედეგი და ორივე გუნდი გაიტანს პირველ ტაიმში: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს პირველი ტაიმის შედეგს და გაიტანს თუ არა ორივე გუნდი გოლს პირველ ტაიმში. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  21. პირველი ტაიმის შედეგი და გოლების რაოდენობა პირველ ტაიმში: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს პირველი ტაიმის შედეგს და პირველი ტაიმის გოლების რაოდენობას. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  22. მეორე ტაიმის შედეგი 1 X 2: 1- ნიშნავს რომ მატჩის მეორე ტაიმი დამთავრდება პირველი გუნდის გამარჯვებით,
  X - ნიშნავს რომ მატჩის მეორე ტაიმი დამთავრდება ფრედ, 2 - ნიშნავს რომ მატჩის მეორე ტაიმი დამთავრდება მეორე გუნდის გამარჯვებით.
  23. მეორე ტაიმის ფრეზე გაყრა: (0)1 - ნიშნავს, რომ მეორე ტაიმი დამთავრდება პირველი გუნდის გამარჯვებით. ფრეს შემთხვევაში დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.
  (0)2 - ნიშნავს, რომ მეორე ტაიმი დამთავრდება მეორე გუნდის გამარჯვებით. ფრეს შემთხვევაში დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.
  24. მეორე ტაიმის შედეგი და გოლების რაოდენობა მეორე ტაიმში: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მეორე ტაიმის შედეგს და მეორე ტაიმის გოლების რაოდენობას. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  25. მეორე ტაიმის შედეგი და ორივე გუნდი გაიტანს მეორე ტაიმში: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მეორე ტაიმის შედეგს და ორივე გუნდის მიერ გოლის გატანა/ვერგატანას მეორე ტაიმში. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  26. მეორე ტაიმის ორმაგი შედეგი და გოლების რაოდენობა მეორე ტაიმში: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მეორე ტაიმის ორმაგ შედეგს და მეორე ტაიმის გოლების რაოდენობას. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  27. მეორე ტაიმის ზუსტი ანგარიში: ფსონი იდება მეორე ტაიმის ზუსტი ანგარიშის გამოცნობაზე.
  28. მეორე ტაიმის ჰანდიკაპი: აღნიშნულ პოზიციაზე დამდებმა უნდა გამოიცნოს მეორე ტაიმის შედეგი მითითებული ჰანდიკაპის გათვალისწინებით.
  29. მეორე ტაიმის ორმაგი შედეგი: გამოცნობილ უნდა იქნას მეორე ტაიმის ორმაგი შედეგი (1X, 12,X2)
  30. ტაიმბოლი:
  1/1 - ნიშნავს რომ პირველ ტაიმს და მთლიანად მატჩს მოიგებს პირველი გუნდი;
  1/X - ნიშნავს რომ პირველ ტაიმს მოიგებს პირველი გუნდი და მთლიანად მატჩი დამთავრდება ფრედ;
  1/2 - ნიშნავს რომ პირველ ტაიმს მოიგებს პირველი გუნდი და მთლიანად მატჩს მოიგებს მეორე გუნდი;
  X/1 - ნიშნავს რომ პირველი ტაიმი დამთავრდება ფრედ და მთლიანად მატჩს მოიგებს პირველი გუნდი;
  X/X - ნიშნავს რომ პირველი ტაიმი დამთავრდება ფრედ და ასევე მთლიანდ მატჩიც დამთავრდება ფრედ;
  X/2 - ნიშნავს რომ პირველი ტაიმი დამთავრდება ფრედ და მთლიანად მატჩს მოიგებს მეორე გუნდი;
  2/1 - ნიშნავს რომ პირველ ტაიმს მოიგებს მეორე გუნდი და მთლიანად მატჩს მოიგებს პირველი გუნდი;
  2/X - ნიშნავს რომ პირველ ტაიმს მოიგებს მეორე გუნდი და მთლიანად მატჩი დამთავრდება ფრედ;
  2/2 - ნიშნავს რომ პირველ ტაიმს და მთლიანად მატჩს მოიგებს მეორე გუნდი;
  31. ჰანდიკაპი 0:N: 1 - ნიშნავს რომ პირველი გუნდი მოიგებს მატჩს N+1 ან მეტი სხვაობით
  X - ნიშნავს რომ პირველი გუნდი მოიგებს მატჩს ზუსტად N ბურთის სხვაობით
  2 - ნიშნავს რომ მეორე გუნდი არ წააგებს მატჩს N ან მეტი ბურთის სხვაობით.
  32. ჰანდიკაპი N:0: 1 - ნიშნავს, რომ პირველი გუნდი არ წააგებს N ან მეტი ბურთის სხვაობით
  X - ნიშნავს, რომ მეორე გუნდი მოიგებს ზუსტად N ბურთის სხვაობით.
  2 - ნიშნავს, რომ მეორე გუნდი მოიგებს N+1 ან მეტი სხვაობით
  33. მატჩის ზუსტი ანგარიში: ფსონის დადებისას უნდა იქნეს გამოცნობილი მატჩის ძირითადი დროის ზუსტი ანგარიში
  მაგ; თუ ფსონი იქნა დადებული 2-1-ზე, მაშინ მატჩიც უნდა დამთავრდეს ანალოგიური ანგარიშით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება.
  34. პენალტი იქნება თუ არ იქნება: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს დაინიშნება თუ არა პენალტი მოცემული მატჩის ძირითად დროში. პენალტი არის ერთადერთი კატეგორია, რომელსაც მსაჯი ასრულებინებს მატჩის ძირითადი დროის გასვლის მიუხედავად. ამიტომ ასეთი პენალტიც ითვლება ანგარიშში. (ლაპარაკია ექსტრატაიმებამდე დანიშნულ პენალტზე და არა ექსტრატაიმებში დანიშნულ პენალტზე).
  35. 1–X წუთების შედეგი: ეს პოზიციები მოიცავენ მატჩის დაწყებიდან მოცემული დროის ინტერვალებში დაფიქსირებულ შედეგს. (მაგ: 30:00 წთ–სთვის ანგარიში არის 1:0 , ამ შემთხვევაში მოგებულად ჩაითვლება ფსონი რომელიც გაკეთებულია პირველ გუნდზე 1–30 წთ–ის მითითებულ დროის ინტერვალში. იგივე პრინციპი იგულისხმება ყველა დანარჩენ პოზიციებში).
  36. 1-X წუთების ორმაგი შედეგი: პოზიცია მოიცავს დროის მოცემულ მონაკვეთში დაფიქსირებულ ორმაგ შედეგს (1X, 12, X2)
  37. გაუშვებს პირველ გოლს და მოიგებს თამაშს: აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს გუნდი, რომელიც მატჩის მსვლელობისას გაუშვებს მატჩის პირველ გოლს და მოიგებს თამაშს. ფსონის მოსაგებად საჭიროა ორივე პირობის შესრულება, ერთ-ერთის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება.
  38. შედეგიანი ფრე: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს ფრედ დასრულებულ მატჩს, გარდა 0-0 -სა.
  39. პირველი გუნდი მოიგებს ორივე ტაიმს: აღნიშნული პოზიცია ითვალისწინებს მოიგებს თუ არა პირველი გუნდი ორივე ტაიმს.
  40. მეორე გუნდი მოიგებს ორივე ტაიმს: აღნიშნული პოზიცია ითვალისწინებს მოიგებს თუ არა მეორე გუნდი ორივე ტაიმს.
  41. პირველი გუნდი მოიგებს ერთ ტაიმს მაინც: აღნიშნული პოზიცია ითვალისწინებს მოიგებს თუ არა პირველი გუნდი ერთ ტაიმს მაინც.
  42. მეორე გუნდი მოიგებს ერთ ტაიმს მაინც: აღნიშნული პოზიცია ითვალისწინებს მოიგებს თუ არა მეორე გუნდი ერთ ტაიმს მაინც.
  43. დასრულდება თუ არა ფრედ ერთ-ერთი ტაიმი მაინც: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს დამთავრდება თუ არა ფრედ ერთ -ერთი ტაიმი მაინც.
  44. პირველ გოლს გაიტანს და მატჩის შედეგი: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს პირველი გოლის გამტანი გუნდი და დაფიქსირებული მატჩის შედეგი. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  45. მატჩის შედეგი და გოლების რაოდენობა: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რა შედეგით დამთავრდება მატჩი და ამასთან ერთად თუ რამდენი გოლი გავა მატჩში. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  46. მატჩის შედეგი და ორივე გუნდი გაიტანს: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რა შედეგით დამთავრდება მატჩი და ამასთან ერთად გაიტანს თუ არა ორივე გუნდი გოლს. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  47. პირველი გუნდი მოიგებს და არ გაუშვებს გოლს: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ მოიგებს პირველი გუნდი მატჩს და ამასთან ერთად არ გაუშვებს გოლს. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  48. მეორე გუნდი მოიგებს და არ გაუშვებს გოლს: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ მოიგებს მეორე გუნდი მატჩს და ამასთან ერთად არ გაუშვებს გოლს. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  49. შემდეგ ეტაპზე გასვლა: ფსონი იდება გუნდის ან მოთამაშის შემდეგ ეტაპზე გასვლაზე.
  50. პირველი გუნდის მოგებაზე გაყრა: აღნიშნულ პოზიციაზე დამდებმა უნდა გამოიცნოს ორი შედეგიდან (X, 2) ერთერთი, თუ მატჩს მოიგებს პირველი გუნდი, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  51. მეორე გუნდის მოგებაზე გაყრა: აღნიშნულ პოზიციაზე დამდებმა უნდა გამოიცნოს ორი შედეგიდან (1, X) ერთერთი, თუ მატჩს მოიგებს მეორე გუნდი, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  52. მატჩის ორმაგი შედეგი და გოლების რაოდენობა: ფსონი იდება მატჩის ორმაგ შედეგზე (1X, 12, X2) და მატჩში გოლების რაოდენობაზე. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  53. მატჩის ორმაგი შედეგი და ორივე გუნდი გაიტანს: ფსონი იდება მატჩის ორმაგ შედეგზე (1X, 12, X2) და ორივე გუნდის მიერ გოლის გატანა/ვერგატანაზე . ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  54. მატჩის ორმაგი შედეგი და ორივე გუნდი გაიტანს პირველ ტაიმში : ფსონი იდება მატჩის ორმაგ შედეგზე (1X, 12, X2) და ორივე გუნდის მიერ გოლის გატანა/ვერგატანაზე პირველ ტაიმში . ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  55. მატჩის ორმაგი შედეგი და ორივე გუნდი გაიტანს მეორე ტაიმში : ფსონი იდება მატჩის ორმაგ შედეგზე (1X, 12, X2) და ორივე გუნდის მიერ გოლის გატანა/ვერგატანაზე მეორე ტაიმში . ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  56. გაუშვებს პირველ გოლს და მატჩი მორჩება ფრედ: ფსონი იდება გუნდზე, რომელიც გაუშვებს პირველ გოლს და მატჩი დასრულდება ფრედ. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  57. გაუშვებს პირველ გოლს და არ წააგებს: ფსონი იდება გუნდზე, რომელიც გაუშვებს პირველ გოლს და არ წააგებს მატჩს. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  58. პირველი პენალტი: ფსონი იდება გუნდზე, რომელიც პირველი შეასრულებს პენალტს მატჩის ძირითად დროში. თუ მატჩში პენალტი არ დაინიშნა, ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. თუ მსაჯმა ჯერ დანიშნა პენალტი და შემდეგ გააუქმა, ასეთი პენალტი მხეველობაში არ მიიღება.
  59. პენალტი პირველ ტაიმში: პოზიცია მოიცავს პირველ ტაიმში შესრულებულ მინიმუმ ერთ პენალტს.
  60. პენალტი მეორე ტაიმში: პოზიცია მოიცავს მეორე ტაიმში შესრულებულ მინიმუმ ერთ პენალტს.
  61. რეალიზებული პენალტი: პოზიცია მოიცავს მატჩის ძირითად დროში ერთ-ერთი გუნდის მიერ პენალტით გატანილ გოლს.
  62. არარეალიზებული პენალტი: პოზიცია მოიცავს მატჩის ძირითად დროში ერთ-ერთი გუნდის მიერ ვერ გამოყენებულ პენალტს.
  63. გამარჯვების მეთოდი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რა ეტაპზე გაირკვევა მატჩის გამარჯვებული: ძირითად დროში, ექსტრატაიმებში, პენალტებიის სერიაში ან სხვა მითითებული მეთოდით.
  64. პირველი გუნდი გაიტანს პენალტს: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა პირველი გუნდი გოლს პენალტით.
  65. მეორე გუნდი გაიტანს პენალტს: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა მეორე გუნდი გოლს პენალტით.
  66. იქნება თუ არა პენალტების სერია: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს დაინიშნება თუ არა მატჩში პენალტების სერია.
  67. შემდეგ ეტაპზე გასვლის მეთოდი: ფსონი იდება მატჩის რა ეტაპზე გაირკვევა შემდეგ ეტაპზე გასული გუნდის ვინაობა: ძირითად დროში, ექსტრატაიმებში, პენალტების სერიაში თუ სხვა მითითებული მეთოდით.
  68. დაინიშნება ექსტრატაიმი და გავა გოლი ექსტრატაიმში: ფსონი დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა მატჩში ექსტრატაიმი და ამავდროულად ექსტრატაიმში გავა თუ არა გოლი. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  69. რა მოხდება პირველი მატჩში: ფსონი იდება ჩამოთვლილ მოვლენათაგან პირველად მომხდარი მოვლენის გამოცნობაზე.
  70. ბურთი მოხვდება ძელს ან ხარიხას (ძირით.დრო): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის ძირითად დროში მოხვდება თუ არა ბურთი კარის ძელს ან ხარიხას. ბურთი კარის ძელს ან ხარიხას უნდა მოხვდეს სათამაშო სიტუაციაში; მაგ: ფეხბურთელი მოხვდა ოფსაიდში ან დაჯარიმდა, მაგრამ დარტყმა მაინც განახორციელა და ბურთი მოხვდა კარის ძელს ან ხარიხას - ასეთი მოხვედრა არ ჩაითვლება.
  71. რომელი გუნდი გაარტყამს ბურთს პირველი კარის ძელს ან ხარიხას: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი გაარტყამს პირველი ბურთს კარის ძელს ან ხარიხას მატჩის ძირითად დროში. ბურთი კარის ძელს ან ხარიხას უნდა მოხვდეს სათამაშო სიტუაციაში; მაგ: ფეხბურთელი მოხვდა ოფსაიდში ან დაჯარიმდა, მაგრამ დარტყმა მაინც განახორციელა და ბურთი მოხვდა კარის ძელს ან ხარიხას - ასეთი მოხვედრა არ ჩაითვლება.
  72. პირველი გოლის ავტორი და მატჩის ზუსტი ანგარიში: ფსონი მიიღება პირველი გოლის ავტორისა და მატჩის ზუსტი ანგარიში გამოცნობაზე. ფსონი მოგებულად ითვლება თუ შესრულდება ორივე პირობა. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  73. საგოლე პასის ავტორი: ფსონი მიიღება საგოლე პასის ავტორის გამოცნობაზე. თუ ფეხბურთელი არ იქნება მატჩის ძირითად შემადგენლობაში, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  74. მითითებული ფეხბურთელი გაიტანს გოლს და მატჩის შედეგი: ფსონი მიიღება მითითებული ფეხბურთელის მიერ გოლის გატანასა და მატჩის შედეგის გამოცნობაზე. ფსონი მოგებულია თუ შესრულდება ორივე პირობა. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  75. მითითებული ფეხბურთელი გაიტანს გოლს და მატჩის ზუსტი ანგარიში: ფსონი მიიღება მითითებული ფეხბურთელის მიერ გოლის გატანასა და მატჩის ზუსტი ანგარიშის გამოცნობაზე. ფსონი მოგებულია თუ შესრულდება ორივე პირობა. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  76. მითითებული ფეხბურთელი გაიტანს მატჩის პირველ გოლს (ბოლო გოლს) და მატჩის ზუსტი ანგარიში: ფსონი მიიღება მითითებული ფეხბურთელის მიერ მატჩის პირველი გოლის (ბოლო გოლის) გატანასა და მატჩის ზუსტი ანგარიშის გამოცნობაზე. ფსონი მოგებულია თუ შესრულდება ორივე პირობა. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  77. ფეხბურთელი გამოიმუშავებს პენალტს და გაიტანს: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გამოიმუშავებს თუ არა დასახელებული ფეხბურთელი პენალტს და თავად გაიტანს მას. ფსონის მოსაგებად უნდა შესრულდეს ორივე პირობა. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  78. X-X წუთების ჰანდიკაპი: ფსონი იდება მატჩის მოცემული დროის მონაკვეთში მატჩის შედეგის გამოცნობაზე მითითებული ჰანდიკაპით.
  79. ორივე ტაიმი დასრულდება ფრედ: ფსონი მოგებულად ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მატჩის თითოეული ტაიმი მორჩება ფრედ.
  80. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე: ფსონი მიიღება მატჩის საუკეთესო მოთამაშის გამოცნობაზე. მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ტურნირის ოფიციალური საიტის მიერ დასახელებული საუკეთესო მოთამაშე.
  81. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე (კონკრეტული ფეხბურთელი): ფსონი მიიღება გახდება თუ არა მითითებული ფეხბურთელი მატჩის საუკეთესო მოთამაშე. მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ტურნირის ოფიციალური საიტის მიერ დასახელებული საუკეთესო მოთამაშე. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  82. გააკეთებს საგოლე გადაცემას (ფეხბურთელი): ფსონი მიიღება მითითებული ფეხბურთელის მიერ საგოლე გადაცემის შესრულების გამოცნობაზე. თუ ფეხბურთელი არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  83. გაიტანს გოლს და გააკეთებს საგოლე გადაცემას(ფეხბურთელი): ფსონი მოგებულად ითვლება თუ დასახელებული ფეხბურთელი გაიტანს გოლს და ასევე შეასრულევს საგოლე გადაცემასაც. ფსონის მოსაგებად უნდა შესრულდეს ორივე პირობა. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  84. რომელი გუნდის მეკარე შეეხება პირველად ბურთს მეორე ტაიმში: პოზიცია გათამაშებულად ითვლება მეორე ტაიმში მეკარის ბურთთან ნებისმიერი სახის შეხების შემთხვევაში.
  85. ფეხბურთელი მიიღებს ბარათს, ფეხბურთელი მიიღებს წითელ ბარათს, ფეხბურთელის ინდივიდუალური კარში დარტყმების რაოდენობა, ფეხბურთელის ინდივიდუალური ოფსაიდების რაოდენობა, ფეხბურთელის ინდივიდუალური ჯარიმების რაოდენობა, ფეხბურთელის ინდივიდუალური გოლების რაოდენობა, ფეხბურთელის ინდივიდუალური კარისკენ დარტყმების რაოდენობა, ფეხბურთელის ინდივიდუალური ბარათების რაოდენობა: აუცილებელია ფეხბურთელმა დაიწყოს სასტარტო შემადგენლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში კოეფიციენტი 1 ტოლად ჩაითვლება.
  გოლები
  86. გოლების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  87. ორივე გუნდი გაიტანს (მატჩში/ პირველ ტიამში/ მეორე ტაიმში ): ფსონის დადებისას გამოცნობილ უნდა იქნას გაიტანს თუ არა მატჩის მითითებულ მონაკვეთში გოლს ორივე გუნდი.
  88. პირველი გუნდის გოლები (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონები მიიღება მატჩი მითითებულ მონაკვეთში პირველი გუნდი გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  89. მეორე გუნდის გოლები (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონები მიიღება მატჩი მითითებულ მონაკვეთში მეორე გუნდი გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  90. პირველი გოლის ავტორი: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის პირველი გოლის ავტორს. ამ პოზიციაზე დადებული ყველა ფსონი რჩება ძალაში მიუხედავად იმისა მოთამაშე მიიღებს მატჩში მონაწილეობას თუ არა. ავტოგოლი არ მიიღება მხედველობაში.
  91. ბოლო გოლის ავტორი: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის ბოლო გოლის ავტორს. ამ პოზიციაზე დადებული ყველა ფსონი რჩება ძალაში მიუხედავად იმისა მოთამაშე მიიღებს მატჩში მონაწილეობას თუ არა. ავტოგოლი არ მიიღება მხედველობაში.
  92. პირველი გოლი: აღნიშნული ფსონის დადებისას დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს გუნდი, რომელიც გაიტანს მატჩში პირველ გოლს. თუ მატჩში საერთოდ არ გავიდა გოლი, მაშინ აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონები წაგებულად ითვლება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გოლის ვერგატანაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  93. რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს (ორმაგი შედეგი): ფსონის დადებისას დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გაიტანს მატჩში პირველ გოლს: პირველი გუნდი ან ვერცერთი, პირველი გუნდი ან მეორე გუნდი, მეორე გუნდი ან ვერც ერთი.
  94. პირველი გოლის დროის ინტერვალი: ფსონი იდება მოცემულ დროში პირველი გოლის გამოცნობაზე. (მაგ: პირველი გოლის დროის ინტერვალი 1–26 წთ – 27–90 წთ , ეს მოიცავს პირველ გოლს მატჩის დაწყებიდან 26:00 წუთის ჩათვლით, ან/და 26:01 წთ – დან 90 + წთ, ძირითადი შედეგი.) 0:0 –ის შემთხვევაში ორივე პოზიცია წაგებულად ჩაითვლება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გოლის ვერგატანაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  95. პირველი გუნდის პირველი გოლის დროის ინტერვალი: ფსონი იდება პირველი გუნდის მიერ პირველი გოლის დროის ინტერვალის გამოცნობაზე.
  96. მეორე გუნდის პირველი გოლის დროის ინტერვალი: ფსონი იდება მეორე გუნდის მიერ პირველი გოლის დროის ინტერვალის გამოცნობაზე.
  97. ბოლო გოლის დროის ინტერვალი: ფსონი იდება მოცემულ დროში ბოლო გოლის გამოცნობაზე. (მაგ: ბოლო გოლის დროის ინტერვალი 1–77 წთ – 78–90 წთ , ეს მოიცავს ბოლო გოლს მატჩის დაწყებიდან 77:00 წთ ჩათვლით ან/და 77:01 წთ – დან 90+ წთ, ძირითადი შედეგი.) 0:0 – ის შემთხვევაში ორივე პოზიცია წაგებულად ჩაითვლება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გოლის ვერგატანაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  98. X–X წუთების გოლების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩის მოცემულ წუთებში გატანილი გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  99. გოლის ავტორი: ფსონები მიიღება მატჩში გატანილი გოლების ავტორების გამოცნობაზე. ამ პოზიციაზე დადებული ყველა ფსონი რჩება ძალაში მიუხედავად იმისა მოთამაშე მიიღებს მატჩში მონაწილეობას თუ არა. ავტოგოლი არ მიიღება მხედველობაში.
  100. პირველი გუნდი გაიტანს ორივე ტაიმში: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მონაწილე პირველი გუნდის მიერ პირველ და მეორე ტაიმებში გატანილ გოლებს.
  101. მეორე გუნდი გაიტანს ორივე ტაიმში: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მონაწილე მეორე გუნდის მიერ პირველ და მეორე ტაიმებში გატანილ გოლებს.
  102. ავტოგოლი: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში მონაწილე ფეხბურთელის მიერ საკუთარ კარში გატანილ გოლს.
  103. დუბლი: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში მონაწილე ერთ-ერთი ფეხბურთელის მიერ მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გატანილ ზუსტად ორ გოლს (3 და მეტი გოლის გატანის შემთხვევაში ფსონი ითვლება წაგებულად). ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება
  104. ჰეთ-თრიკი: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში მონაწილე ერთ-ერთი ფეხბურთელის მიერ მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გატანილ ზუსტად სამ გოლს (4 და მეტი გოლის გატანის შემთხვევაში ფსონი ითვლება წაგებულად). ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  105. პოკერი: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში მონაწილე ერთ-ერთი ფეხბურთელის მიერ მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გატანილ ზუსტად ოთხ ან მეტ გოლს. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  106. ორივე ტაიმში 1,5 ზე მეტი გოლი: აღნიშნული პოზიცია ითვალისწინებს, გავა თუ არა თითოეულ ტაიმში მინიმუმ 2 გოლი.
  107. ორივე ტაიმში 1,5 ზე ნაკლები გოლი: აღნიშნული პოზიცია ითვალისწინებს, გავა თუ არა თითოეულ ტაიმში მაქსიმუმ ერთი გოლი.
  108. პირველი გუნდი მშრალად შეინახავს კარს (მატჩში / პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიციაზე, ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, გაუშვებს თუ არა გოლს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი გუნდი.
  109. მეორე გუნდი მშრალად შეინახავს კარს (მატჩში / პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიციაზე, ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, გაუშვებს თუ არა გოლს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში მეორე გუნდი.
  110. პირველი გუნდი გაიტანს გოლს X-X წთ.: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა პირველი გუნდი გოლს მითითებულ დროის ინტერვალში.
  111. მეორე გუნდი გაიტანს გოლს X-X წთ.: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა მეორე გუნდი გოლს მითითებულ დროის ინტერვალში
  112. გაიტანს თუ არა გოლს შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელი: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა გოლს შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელი. ავტოგოლი არ გაითვალისწინება.
  113. ორივე გაიტანს პირველ და მეორე ტაიმში: აღნიშნულ პოზიციაზე დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა ორივე გუნდი პირველსა და მეორე ტაიმში, ფსონი ითვლება მოგებულად თუ შესრულდება ორივე პირობა.
  114. ორივე გაიტანს და გოლების რაოდენობა: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა ორივე გუნდი გოლს და ამასთან ერთად მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობა. ფსონი ითვლება მოგებულად თუ შესრულდება ორივე პირობა.
  115. გატანილი გოლების წუთების ჯამი: ფსონი იდება მატჩში გატანილი გოლების წუთების ჯამზე. მაგალითად თუ გოლები გავიდა 32-ე და 77-ე წუთებზე მათი ჯამი იქნება 109 (თუ გოლი გავიდა მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში გატანილი გოლის დრო დაფიქსირდება როგორც 90-ე ან 45-ე პირველი ტაიმის შემთხვევაში)
  116. რომელი გუნდი გაიტანს გოლს: გამოცნობილ უნდა იქნას თუ რომელი გუნდი გაიტანს გოლს - მხოლოდ პირველი გუნდი, მხოლოდ მეორე გუნდი, ორივე გუნდი გაიტანს ან ვერცერთი.
  117. პირველი გოლი პირველ ტაიმში: აღნიშნული ფსონის დადებისას დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს პირველ ტაიმში. თუ პირველ ტაიმში საერთოდ არ გავიდა გოლი, მაშინ აღნიშნულ პოზიციაზე დადებული ფსონები წაგებულად ითვლება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გოლის ვერგატანაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  118. პირველი გოლი მეორე ტაიმში: აღნიშნული ფსონის დადებისას დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს მეორე ტაიმში. თუ მეორე ტაიმში საერთოდ არ გავიდა გოლი, მაშინ აღნიშნულ პოზიციაზე დადებული ფსონები წაგებულად ითვლება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გოლის ვერგატანაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  119. გოლი ორივე ტაიმში: პოზიცია მოიცავს მინიმუმ 1 გოლს თითოეულ ტაიმში.
  120. რომელ ტაიმში გავა მეტი გოლი: ფსონის დადებისას გამოცნობილ უნდა იქნას ტაიმი, რომელშიც მეტი გოლი გავა. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  121. რომელ ტაიმში გაიტანს მეტ გოლს პირველი გუნდი: ფსონის დადებისას გამოცნობილ უნდა იქნას ტაიმი, რომელშიც მეტ გოლს გაიტანს პირველი გუნდი. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  122. რომელ ტაიმში გაიტანს მეტ გოლს მეორე გუნდი: ფსონის დადებისას გამოცნობილ უნდა იქნას ტაიმი, რომელშიც მეტ გოლს გაიტანს მეორე გუნდი. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  123. გოლების ზუსტი რაოდენობა: ფსონი მოგებულად ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი ზუსტად გამოიცნობს მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობას.
  124. პირველი გოლის მეთოდი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რა მეთოდით იქნება პირველი გოლი გატანილი: ფეხით, თავური დარტყმით, საჯარიმო დარტყმით, პენალტით, ავტოგოლით თუ სხვა მითითებული მეთოდით.
  125. ბოლო გოლის მეთოდი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რა მეთოდით იქნება ბოლო გოლი გატანილი: ფეხით, თავური დარტყმით, საჯარიმო დარტყმით, პენალტით, ავტოგოლით თუ სხვა მითითებული მეთოდით.
  126. გაიტანს თუ არა გოლს მითითებული ფეხბურთელი: ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელის მიერ გოლის გატანა/ვერგატანაზე. თუ მითითებული ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  127. პირველი გუნდის გოლების რაოდენობა X-X წუთებში: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რამდენ გოლს გაიტანს პირველი გუნდი მატჩის მითითებულ მონაკვეთში.
  128. მეორე გუნდის გოლების რაოდენობა X-X წუთებში: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რამდენ გოლს გაიტანს მეორე გუნდი მატჩის მითითებულ მონაკვეთში.
  129. რომელი გუნდი გაიტანს მატჩის მე-N გოლს: ფსონი იდება მატჩის მე-N გოლის გამტან გუნდის გამოცნობაე. თუ მე-N გოლი მატჩში არ გავიდა, მაშინ ფსონი წაგებულად ითვლება, თუ მე-N გოლის ვერგატანაზე სპეციალური ფსონი არ არის მითითებული.
  130. არჩათვლილი გოლი: ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში მსაჯის მიერ არჩათვლილ(გაუქმებულ) გოლზე.
  131. მითითებული ფეხბურთელი იქნება პირველი გოლის ავტორი: ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელის მიერ მატჩის პირველი გოლის გატან/ვერგატანაზე. თუ მითითებული ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  132. გოლების რაოდენობა N-ზე მეტი და ორივე გუნდი გაიტანს: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ მატჩში გავა N გოლზე მეტი და ამავდროულად ორივე გუნდი გაიტანს გოლს. ფსონი მოგებულად ითვლება თუ შესრულდება ორივე პირობა.
  133. გოლი მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში (მატჩში/პირველი ტაიმი/ მეორე ტაიმი): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მოანკვეთში მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში გოლის გატანა/ვერგატანის გამოცნობაზე.
  134. რომელი გუნდი გაიტანს მეტ გოლს X-X წუთებში: ფსონი იდება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც მატჩის მითითებულ მონაკვეთში გაიტანს უფრო მეტ გოლს. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი არ არის მითითებული, მაშინ ფსონი თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  135. რომელი გუნდი გაიტანს მეტ გოლს X-X წუთებში - ორმაგი შედეგი: ფსონი იდება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც მატჩის მითითებულ მონაკვეთში გაიტანს უფრო მეტ გოლს: პირველი გუნდი ან თანაბრად, პირველი გუნდი ან მეორე გუნდი, მეორე გუნდი ან თანაბრად.
  136. გოლი ფეხით: ფსონი იდება გოლის გატანის კონკრეტული მეთოდის გამოცნობაზე - იქნება თუ არა გოლი ფეხით გატანილი სათამაშო სიტუაციიდან. საჯარიმო დარტყმით ან პენალტით გატანილი გოლები და ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება. თუ მატჩში გოლი არ გავიდა, ფსონი წაგებულად ითვლება.
  137. გოლი თავით: ფსონი იდება გოლის გატანის კონკრეტული მეთოდის გამოცნობაზე - იქნება თუ არა გოლი გატანილი თავური დარტყმით. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება. თუ მატჩში გოლი არ გავიდა, ფსონი წაგებულად ითვლება.
  138. გოლი საჯარიმო დარტყმით: ფსონი იდება გოლის გატანის კონკრეტული მეთოდის გამოცნობაზე - იქნება თუ არა გოლი გატანილი საჯარიმო დარტყმით. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება. თუ მატჩში გოლი არ გავიდა, ფსონი წაგებულად ითვლება.
  139. მითითებული ფეხბურთელი გაიტანს გოლს X-X წუთებში: ფსონი იდება დროის მოცემულ მონაკვეთში მითითებული ფეხბურთელი მიერ გოლის გატანა/ვერგატანის გამოცნობაზე. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება
  140. მითითებული ფეხბურთელი გაიტანს გოლს ორივე ტაიმში: ფსონი მოგებულად ითვლება, როდესაც მითითებული ფეხბურთელის მატჩის თითოეულ ტაიმში მინიმუმ 1 გოლს მაინც გაიტანს. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  141. მითითებული ფეხბურთელი გაიტანს გოლს(პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი მიიღება მითითებული ფეხბურთელის მიერ გოლის გატანაზე მატჩის მითითებულ პერიოდში. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  142. მითითებული ფეხბურთელი შეასრულებს ჰეთ-თრიკს: ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელის მიერ ზუსტად 3 გოლის გატანის გამოცნობაზე. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  143. ვინ უფრო ადრე გაიტანს N გოლს: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომლის ინდივიდუალური გოლების რაოდენობაც უფრო ადრე მიაღწევს N-ს. თუ ვერცერთმა გუნდა ვერ შეძლო N რაოდენობის გოლის გატანა და სპეციალური კოეფიცინტი მითითებული არ არის, მაშინ ფსონი წაგებულად ითვლება.
  144. ვინ უფრო ადრე გაიტანს N გოლს - ორმაგი შედეგი: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომლის ინდივიდუალური გოლების რაოდენობაც უფრო ადრე მიაღწევს N-ს: პირველი გუნდი ან ვერცერთი, პირველი გუნდი ან მეორე გუნდი, მეორე გუნდი ან ვერცერთი.
  145. მოცემული ფეხბურთელებიდან ვინ გაიტანს მეტ გოლს: ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელებიდან მატჩის ძირითად დროში უფრო მეტი გოლის გამტანი ფეხბურთელის გამოცნობაზე. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება. თუ რომელიმე ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  146. ერთ-ერთი გუნდი გაიტანს ზედიზედ N გოლს: ფსონი მოგებულად ითვლება, თუ ერთ-ერთი გუნდი მატჩის ძირითად დროში გაიტანს ზედიზედ N რაოდენობის გოლს.
  147. გუნდი გაიტანს ზედიზედ N გოლს (პირველი გუნდი/ მეორე გუნდი): ფსონი მოგებულად ითვლება, თუ მითითებული გუნდი მატჩის ძირითად დროში გაიტანს ზედიზედ N რაოდენობის გოლს.
  148. გოლს გაიტანს თავით (კონკრეტული ფეხბურთელი): ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელის მიერ თავური დარტყმით გოლის გატანის გამოცნობაზე. თუ მითითებული ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  149. გოლს გაიტანს ორივე დასახელებული ფეხბურთელი: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ დასახელებული ფეხბურთელებიდან ორივე გაიტანს გოლს. თუ ერთ-ერთი ფეხბურთელი მაინც არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  150. გოლს გიატანს მხოლოდ (პირველი გუნდი/ მეორე გუნდი): ფსონი მოგებულად ითვლება თუ მხოლოდ მითითებული გუნდი გაიტანს გოლს.
  151. ორი ფეხბურთელის გოლების ჯამი: ფსონი მიიღება დასახელებული ფეხბურთელების მიერ მატჩში გატანილი გოლების ჯამის გამოცნობაზე. თუ ერთ-ერთი ფეხბურთელი მაინც არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  152. ფეხბურთელი ვერ გაიტანს გოლს: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ დასახელებული ფეხბურთელი ვერ შეძლებს მატჩში გოლის გატანას. თუ ფეხბურთელი არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  153. ორი ფეხბურთელი გაიტანს თანაბარი რაოდენობის გოლებს: ფსონი მიიღება დასახელებული ორი ფეხბურთელის მიერ თანაბარი რაოდენობის გოლის გატანა/ვერგატანაზე. თუ რომელიმე ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  154. ფეხბურთელი გაიტანს გოლს N წთ. შემდეგ (ძირ.დრო): ფსონი მიიღება დასახელებული ფეხბურთელის მიერ მითითებული დროის შემდეგ გოლის გატანაზე. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  155. ფეხბურთელი შეარულებს პოკერს: ფსონი მიიღება დასახელებული ფეხბურთელის მიერ პოკერის (4გოლი ან მეტი) შესრულების გამოცნობაზე. თუ ფეხბურთელი არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  კუთხური
  156. კუთხურების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში ჩამოწოდებული კუთხურების რაოდენობის.
  157. ვინ ჩააწვდის პირველ კუთხურს (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი ჩააწვდის მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველ კუთხურს. თუ მატჩში კუთხური არ იყო, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პოზიცია „არც ერთი“ მითითებულია.
  158. ვინ ჩააწვდის ბოლო კუთხურს (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი ჩააწვდის მატჩის მითითებულ მონაკვეთში ბოლო კუთხურს. თუ მატჩში კუთხური არ იყო, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პოზიცია „არც ერთი“ მითითებულია.
  159. პირველი კუთხურის დროის ინტერვალი: ეს პოზიცია მოიცავს მატჩის დაწყებიდან მოცემულ დრომდე პირველი კუთხურის დროის ინტერვალის გამოცნობას. (მაგ: პირველი კუთხურის დროის ინტერვალი არის 1–7 წთ – 8–90+ ძირ. შედეგი, თუ პირველი კუთხური მოწოდდა მატჩის დაწყებიდან 07:00 წთ ჩათვლით, ამ შემთხვევაში მოგებულად ჩაითვლება 1–7 წთ პოზიცია, ხოლო თუ კუთხური მოწოდდა 07:01 წთ–დან 90+ ძირ. დროის განმავლობაში, მოგებულად ჩაითვლება 8–90+ პოზიცია.) კუთხურის არ მოწოდების შემთხვევაში ორივე პოზიცია წაგებულად ჩაითვლება.
  160. კუთხურების ჰანდიკაპი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ეს პოზიცია მოიცავს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში ჩამოწოდებული კუთხურების შედეგის გამოცნობას მოცემული ჰანდიკაპით.
  161. ვინ მოაწვდის უფრო ადრე N კუთხურს: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომლის ინდივიდუალური კუთხურების რაოდენობაც უფრო ადრე მიაღწევს N-ს. თუ ვერცერთმა გუნდა ვერ შეძლო N რაოდენობის კუთხურის ჩამოწოდება და სპეციალური კოეფიცინტიც მითითებული არ არის, მაშინ ფსონი წაგებულად ითვლება.
  162. ვინ მოაწვდის უფრო ადრე N კუთხურს ორმაგი შედეგი: 1 X - ნიშნავს რომ პირველი გუნდი მოაწვდის უფრო ადრე N კუთხურს ან ვერცერთი. X2 - ნიშნავს, რომ მეორე გუნდი მოაწვდის უფრო ადრე N კუთხურს ან ვერცერთი. 12 - ნიშნავს რომ პირველი გუნდი მოაწვდის უფრო ადრე N კუთხურს ან მეორე გუნდი.
  163. რომელ ტაიმში იქნება მეტი კუთხური: აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელ ტაიმში იქნება მოწოდებული მეტი კუთხური: პირველ ტაიმში, ორივე ტაიმში თანაბრად თუ მეორე ტაიმში.
  164. ვინ მოაწვდის მეტ კუთხურს (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში) : ამ ფსონის დადებისას ფსონის დამდები პირი ვალდებულია გამოიცნოს მატჩში მონაწილე გუნდებიდან რომელი გუნდი უფრო მეტ კუთხურს ჩამოაწვდის მატჩის მითითებულ პერიოდში. თუ ორივე გუნდმა ჩამოაწოდა თანაბარი რაოდენობის კუთხური, მაშინ დადებული ფსონი წაგებულად ითვლება.
  165. ვინ მოაწვდის მეტ კუთხურს ორმაგი შედეგი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩში მონაწილე გუნდებიდან რომელი გუნდი უფრო მეტ კუთხურს ჩამოაწვდის მატჩის მატჩის მითითებულ მონაკვეთში: პირველი გუნდი ან თანაბრად, პირველი გუნდი ან მეორე გუნდი, მეორე გუნდი ან თანაბრად.
  166. პირველი გუნდის კუთხურების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რამდენ კუთხურს ჩამოაწვდის პირველი გუნდი მატჩის მითითებულ მონაკვეთში.
  167. მეორე გუნდის კუთხურების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რამდენ კუთხურს ჩამოაწვდის მეორე გუნდი მატჩის მითითებულ
  168. იქნება კუთხური X-X წუთებში: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა კუთხური დროის მოცემულ მონაკვეთში.
  169. პირველი გუნდი ჩამოაწვდის კუთხურს X-X წუთებში: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს ჩამოაწვდის თუ არა პირველი გუნდი კუთხურს მითითებულ დროის ინტერვალში
  170. მეორე გუნდი ჩამოაწვდის კუთხურს X-X წუთებში: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს ჩამოაწვდის თუ არა მეორე გუნდი კუთხურს მითითებულ დროის ინტერვალში
  171. კუთხურები პირველი ტაიმი/მატჩი: ფსონები იდება თუ რომელი გუნდი მოაწვდის მეტ კუთხურს პირველ ტაიმში და მატჩში. ფსონი მოგებულად ითვლება როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  172. კუთხურების ნამრავლი პირველი ტაიმი/მეორე ტაიმი: ფსონები იდება პირველ და მეორე ტაიმებში ჩამოწოდებულ კუთხურების ნამრავლის გამოცნობაზე.
  173. გუნდების ინდივიდუალური კუთხურების ნამრავლი (პირველი ტაიმი): ფსონი იდება პირველ ტაიმში გუნდების ინდივიდუალური კუთხურების ნამრავლის გამოცნობაზე.
  174. გუნდების ინდივიდუალური კუთხურების ნამრავლი (მეორე ტაიმი): ფსონი იდება მეორე ტაიმში გუნდების ინდივიდუალური კუთხურების რაოდენობების ნამრავლის გამოცნობაზე.
  175. კუთხურების რაოდენობა X-X წუთებში: ფსონი იდება დროის მოცემულ მონაკვეთში ჩამოწოდებული კუთხურების რაოდენობაზე.
  176. კუთხური მოწოდდება მოედნის ოთხივე კუთხიდან: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მოწოდდება თუ არა კუთხური მატჩის ძირითადი დროის განმავლობაში მოედნის ოთხივე კუთხიდან.
  177. ორივე გუნდი მოაწვდის კუთხურს მოედნის ოთხივე კუთხიდან: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მოაწოდებს თუ არა კუთხურს ორივე გუნდი ცალ-ცალკე მოედნის ოთხივე კუთხიდან. ფსონის მოსაგებად აუცილებელია შესრულდეს ორივე პირობა.
  178. პირველი გუნდი მოაწვდის კუთხურს მოედნის ოთხივე კუთხიდან: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მოაწოდებს თუ არა პირველი გუნდი კუთხურს მოედნის ოთხივე კუთხიდან.
  179. მეორე გუნდი მოაწვდის კუთხურს მოედნის ოთხივე კუთხიდან: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მოაწოდებს თუ არა მეორე გუნდი კუთხურს მოედნის ოთხივე კუთხიდან.
  180. ორივე გუნდი მოაწვდის კუთხურს X-X წუთებში: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მოაწვდის თუ არა კუთხურს თითოეული გუნდი ცალ-ცალკე მატჩის მითითებული დროის მონაკვეთში.
  181. ორივე გუნდი მოაწვდის 3 ან მეტ კუთხურს ყოველ ტაიმში: ფსონი მოგებულად ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ორივე გუნდი ცალ-ცალკე თითოეულ ტაიმში მოაწვდის მინიმუმ 3 კუთხურს.
  ბარათები
  182. ბარათების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ამ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა, უნდა გამოიცნოს რამდენ ბარათს მიიღებს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში ორივე გუნდი.
  183. პირველი გუნდის ბარათების რაოდენობა(მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი გუნდის მიერ მიღებული ბარათების რაოდენობაზე.
  184. მეორე გუნდის ბარათების რაოდენობა(მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში მეორე გუნდის მიერ მიღებული ბარათების რაოდენობაზე.
  185. რომელი გუნდი მიიღებს პირველ ბარათს: ფსონი იდება გუნდზე, რომელიც მატჩის ძირითად დროში პირველი მიიღებს ბარათს. თუ მატჩში ბარათი ნაჩვენები არ იქნა, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  186. რომელი გუნდი მიიღებს ბოლო ბარათს: ფსონი იდება გუნდზე, რომელიც მატჩის ძირითად დროში ბოლო მიიღებს ბარათს. თუ მატჩში ბარათი ნაჩვენები არ იქნა, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  187. რომელი გუნდი მიიღებს პირველ ბარათს პირველ ტაიმში: ფსონი იდება გუნდზე, რომელიც მატჩის პირველ ტაიმში პირველი მიიღებს ბარათს. თუ პირველ ტაიმში ბარათი ნაჩვენები არ იქნა, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ითვლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სპეციალური კოეფიციენტი მითითებულია.
  188. რომელი გუნდი მიიღებს პირველ ბარათს მეორე ტაიმში: ფსონი იდება გუნდზე, რომელიც მატჩის მეორე ტაიმში პირველი მიიღებს ბარათს. თუ მეორე ტაიმში ბარათი ნაჩვენები არ იქნა, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ითვლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სპეციალური კოეფიციენტი მითითებულია.
  189. რომელი გუნდი მიიღებს მეტ ბარათს (მთელ მატჩში/ პირველ ტაიმში/მეორე ტაიმში): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში რომელი გუნდი მიიღებს უფრო მეტ ბარათს. იმ შემთხვევაში თუ თანაბარი რაოდენობის ბარათებზე სპეციალური კოეფიციენტი არ არის მითითებული, მაშინ ფსონი ითვლება წაგებულად.
  190. რომელი გუნდი მიიღებს მეტ ბარათს - ორმაგი შედეგი (მთელ მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მიიღებს მეტ ბარათს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში: პირველი გუნდი ან თანაბრად, პირველი გუნდი ან მეორე გუნდი, მეორე გუნდი ან თანაბრად.
  191. პირველი ბარათის დროის ინტერვალი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მითითებული დროის ინტერვალებიდან რომელში იქნება ნაჩვენები პირველი ბარათი.
  192. ბოლო ბარათის დროის ინტერვალი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მითითებული დროის ინტერვალებიდან რომელში იქნება ნაჩვენები ბოლო ბარათი.
  193. რომელ ტაიმში იქნება მეტი ბარათი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელ ტაიმში იქნება ნაჩვენები მეტი ბარათი: პირველ ტაიმში, ორივე ტაიმში თანაბრად თუ მეორე ტაიმში.
  194. ბარათი ორივე ტაიმში: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ თითოეულ ტაიმში მინიმუმ 1 ბარათი იქნება ნაჩვენები.
  195. წითელი ბარათი იქნება თუ არა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული ფსონის დადებისას ფსონის დამდები პირი ვალდებულია გამოიცნოს მიიღებს თუ არა უშუალოდ მატჩში მონაწილე ფეხბურთელი წითელ ბარათს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში.
  196. წითელი ბარათი და პენალტი: ეს პოზიცია მოიცავს მატჩის მსვლელობისას დაფიქსირებულ წითელ ბარათსა და პენალტს, არ აქვს მნიშვნელობა დაფიქსირდება ერთდროულად თუ ცალ–ცალკე. (მაგ: მატჩის მსვლელობისას დაფიქსირდა 22 წთ–ზე პენალტი, ხოლო 57 წთ–ზე წითელი ბარათი, ან/და ორივე ერთდროულად, ორივე შემთხვევაში ფსონი ჩაითვლება
  197. ბარათების რაოდენობა X -X წუთებში: ფსონი იდება დროის მოცემულ მონაკვეთში ნაჩვენები ბარათების რაოდენობაზე.
  198. პირველი გუნდის ბარათების რაოდენობა X -X წუთებში: ფსონი იდება დროის მოცემულ მონაკვეთში პირველი გუნდის მიერ მიღებული ბარათების რაოდენობაზე.
  199. მეორე გუნდის ბარათების რაოდენობა X -X წუთებში: ფსონი იდება დროის მოცემულ მონაკვეთში მეორე გუნდის მიერ მიღებული ბარათების რაოდენობაზე.
  200. ბარათების ზუსტი რაოდენობა (მთელი მატჩის/ პირველი ტაიმი/ მეორე ტაიმი): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში ბარათების ზუსტი რაოდენობის გამოცნობაზე.
  201. ბარათი იქნება X -X წუთებში: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა ნაჩვენები ბარათი მითითებულ დროის ინტერვალში.
  202. პირველი გუნდი მიიღებს ბარათს X -X წუთებში: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მიიღებს თუ არა ბარათს პირველი გუნდი მითითებულ დროის ინტერვალში.
  203. მეორე გუნდი მიიღებს ბარათს X -X წუთებში: აღნიშნული პოზიციაზე ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მიიღებს თუ არა ბარათს მეორე გუნდი მითითებულ დროის ინტერვალში.
  204. ბარათები პირველი ტაიმი/მატჩი: ფსონები იდება თუ რომელი გუნდი მიიღებს მეტ ბარათს პირველ ტაიმში და მატჩში. ფსონი მოგებულად ითვლება, როცა შესრულდება ორივე პირობა.
  205. ბარათების ნამრავლი პირველი ტაიმი და მეორე ტაიმი: ფსონები იდება I და II ტაიმებში ნაჩვენები ბარათების ნამრავლზე.
  206. გუნდების ინდივიდუალური ბარათების ნამრავლი პირველ ტაიმში: ფსონი იდება გუნდების მიერ პირველ ტაიმში მიღებული ინდივიდუალური ბარათების ნამრავლზე.
  207. გუნდების ინდივიდუალური ბარათების ნამრავლი მეორე ტაიმში: ფსონი იდება გუნდების მიერ მეორე ტაიმში მიღებული ინდივიდუალური ბარათების ნამრავლზე.
  208. ბარათების ქულათა რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონის განთავსება ხდება მოცემულ მონაკვეთში ბარათების ქულათა რაოდენობაზე, რომლის გამოთვლა ხდება შემდეგი პრინციპის მიხედვით; 1 ყვითელი ბარათი არის 10 ქულა, 1 წითელი ბარათი არის 25 ქულა. ერთი ფეხბურთელის მიერ მიღებული 1 ყვითელი ბარათი და 1 პირდაპირ მიღებული წითელი ბარათი არის 35 ქულა. ასევე ერთი ფეხბურთელის მიერ მიღებული 2 ყვითელი ბარათი არის 35 ქულა: იგულისხმება პირველი ყვითელი ბარათის 10 ქულა და მეორე ყვითელი ბარათი , რომელიც ავტომატურად არის წითელი ბარათი (25 ქულა). ერთ ფეხბურთელის შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ 35 ქულა. თუ ფეხბურთელი მიიღებს პირდაპირ წითელ ბარათს, ჩაითვლება მხოლოდ 25 ქულა, თუ მანამდე არ ქონდა მიღებული ყვითელი ბარათი. გუნდების მწვრთნელების და სათადარიგოთა სკამზე მჯდომი ფეხბურთელების მიერ მიღებული, ასევე მატჩის საფინალო სასტვენის შემდგომ და შესვენებისას ნაჩვენები ბარათები მხედველობაში არ მიიღება.
  209. პირველი გუნდის ბარათების ქულათა რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მოცემულ მონაკვეთში პირველი გუნდის ბარათების ქულათა რაოდენობაზე.
  210. მეორე გუნდის ბარათების ქულათა რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მოცემულ მონაკვეთში მეორე გუნდის ბარათების ქულათა რაოდენობაზე.
  211. ბარათების ჰანდიკაპი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ეს პოზიცია მოიცავს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში ნაჩვენები ბარათების შედეგის გამოცნობას მოცემული ჰანდიკაპით.
  212. მეკარე მიიღებს ყვითელ ბარათს: ფსონი იდება მიიღებს თუ არა მეკარე ყვითელ ბარათს მატჩის ძირითადი დროის განმავლობაში.
  213. მეკარე მიიღებს წითელ ბარათს: ფსონი იდება მიიღებს თუ არა მეკარე წითელ ბარათს მატჩის ძირითადი დროის განმავლობაში.
  214. პირველი გუნდი (მეორე გუნდი) მიიღებს წითელს ბარათს: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მიიღებს თუ არა მითითებული გუნდის ფეხბურთელი წითელ ბარათს.
  215. ფეხბურთელი გაიტანს და მიიღებს ყვითელ ბარათს: ფსონი მიიღება მითითებული ფეხბურთელის მიერ გოლის გატანასა და ყვითელი ბარათის მიღებაზე. ფსონი მოგებულია თუ შესრულდება ორივე პირობა. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  216. ფეხბურთელი გაიტანს და მიიღებს წითელ ბარათს: ფსონი მიიღება მითითებული ფეხბურთელის მიერ გოლის გატანასა და წითელი ბარათის მიღებაზე. ფსონი მოგებულია თუ შესრულდება ორივე პირობა. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება.
  217. ერთ-ერთი გუნდი მიიღებს N ბარათს ზედიზედ: ფსონი მოგებულად ითვლება, როდესაც ერთ-ერთი გუნდი მიიღებს ზედიზედ N რაოდენობის ბარათს. ამ პოზიციისთვის წითელი ბარათი ითვლება ერთ ბარათად, ხოლო ერთი მოთამაშის მიერ მიღებული მეორე ყვითელი ბარათი მხედველობაში არ მიიღება.
  218. გუნდი მიიღებს N ბარათს ზედიზედ (პირველი გუნდი/ მეორე გუნდი): ფსონი მოგებულად ითვლება, როდესაც მითითებული გუნდი მიიღებს ზედიზედ N რაოდენობის ბარათს. ამ პოზიციისთვის წითელი ბარათი ითვლება ერთ ბარათად, ხოლო ერთი მოთამაშის მიერ მიღებული მეორე ყვითელი ბარათი მხედველობაში არ მიიღება.
  219. ორივე გუნდი მიიღებს ბარათს (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი მოგებულად ითვლება თუ დროის მოცემულ მონაკვეთში ორივე გუნდი მიიღებ ბარათს. გუნდების მწვრთნელების და სათადარიგოთა სკამზე მჯდომი ფეხბურთელების მიერ მიღებული, ასევე მატჩის საფინალო სასტვენის შემდგომ და შესვენებისას ნაჩვენები ბარათები მხედველობაში არ მიიღება.
  ჯარიმა
  220. ჯარიმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მითითებულ პერიოდში მსაჯის მიერ დაფიქსირებული ჯარიმების რაოდენობას.
  221. პირველი გუნდის ჯარიმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მითითებულ პერიოდში პირველი გუნდის მიერ მიღებულ ჯარიმების რაოდენობას.
  222. მეორე გუნდის ჯარიმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მითითებულ პერიოდში მეორე გუნდის მიერ მიღებულ ჯარიმების რაოდენობას.
  223. ჯარიმების ჰანდიკაპი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში დაფიქსირებული ჯარიმების შედეგი მოცემული ჰანდიკაპის გათვალისწინებით.
  224. გუნდების ინდივიდუალური ჯარიმების ნამრავლი: ფსონი იდება გუნდების ინდივიდუალური ჯარიმების რაოდენობების ნამრავლის გამოცნობაზე.
  225. ფეხბურთელზე დაჯარიმდებიან: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რამდენჯერ დაჯარიმდებიან მეტოქის ფეხბურთელები მითითებულ ფეხბურთელზე. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  226. ჯარიმების რაოდენობა X -X წუთებში: ფსონი იდება დროის მოცემულ მონაკვეთში დაფიქსირებული ჯარიმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  227. რომელი გუნდი მიიღებს მეტ ჯარიმას: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს გუნდი, რომელიც უფრო მეტჯერ დაჯარიმდება. თანაბარი რაოდენობის შეემთხვევაში ორივე გუნდზე დადებული ფსონი წაგებულია, თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის.
  228. რომელი გუნდი მიიღებს მეტ ჯარიმას - ორმაგი შედეგი: ფსონი იდება თუ რომელი გუნდი დაჯარიმდება უფრო მეტჯერ: პირველი გუნდი ან თანაბრად, პირველი გუნდი ან მეორე გუნდი, მეორე გუნდი ან თანაბრად.
  229. რომელი გუნდი მიიღებს პირველ ჯარიმას: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც პირველი დაჯარიმდება.
  230. ფეხბურთელის ინდივიდუალური ჯარიმების რაოდენობა: ფსონი მიიღება ფეხბურთელის მიერ მიღებული ჯარიმების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაშ არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  231. ორი ფეხბურთელიდან ვინ უფრო მეტჯერ დაჯარიმდება: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს დასახელებული ორი ფეხბურთელიდან ვინ უფრო მეტჯერ დაჯარიმდება. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება. თუ ერთ-ერთი ფეხბურთელი მაინც არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით.
  232. ორი ფეხბურთელიდან რომელზე უფრო მეტჯერ დაჯარიმდებიან: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს დასახელებული ორი ფეხბურთელიდან რომელზე უფრო მეტჯერ დაჯარიმდებიან. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება. თუ ერთ-ერთი ფეხბურთელი მაინც არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით.
  კარში დარტყმა
  233. კარში დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში დაფიქსირებულ, კარში დარტყმების რაოდენობას.
  234. პირველი გუნდის კარში დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მითითებულ პერიოდში დაფიქსირებულ, პირველი გუნდის მიერ კარში დარტყმების რაოდენობას.
  235. მეორე გუნდის კარში დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მითითებულ პერიოდში დაფიქსირებულ, მეორე გუნდის მიერ კარში დარტყმების რაოდენობას.
  236. კარში დარტყმების ჰანდიკაპი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში კარში დარტყმების შედეგის გამოცნობაზე მითითებული ჰანდიკაპით.
  237. გუნდების ინდივიდუალური კარში დარტყმების ნამრავლი: ფსონი იდება გუნდების ინდივიდუალური კარში დარტყმების ნამრავლის გამოცნობაზე.
  238. პირველი და მეორე ტაიმების კარში დარტყმების ნამრავლი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს პირველი ტაიმის კარში დარტყმების რაოდენობის ნამრავლი მეორე ტაიმის კარში დარტყმების რაოდენობაზე.
  239. ვინ დაარტყამს კარში უფრო მეტჯერ: ფსონი იდება თუ რომელი გუნდი დაარტყამს მეტოქის კარში უფრო მეტჯერ, თანაბარის შეემთხვევაში ორივე გუნდზე დადებული ფსონი წაგებულია , თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის.
  240. ვინ დაარტყამს კარში უფრო მეტჯერ - ორმაგი შედეგი: ფსონი იდება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც უფრო მეტ კარში დარტყმას შეასრულებს: პირველი გუნდი ან თანაბრად, პირველი გუნდი ან მეორე გუნდი, მეორე გუნდი ან თანაბრად.
  241. ფეხბურთელის ინდივიდუალური კარში დარტყმების რაოდენობა: ფსონი მიიღება ფეხბურთელის კარში დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  242. რომელი გუნდი შეასრულებს პირველ კარში დარტყმას: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც პირველი დაარტყამს კარში.
  243. ორი ფეხბურთელიდან ვინ უფრო მეტჯერ დაარტყამს კარში: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს დასახელებული ორი ფეხბურთელიდან ვინ უფრო მეტჯერ დაარტყამს კარში. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება. თუ ერთ-ერთი ფეხბურთელი მაინც არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით.
  ოფსაიდი
  244. ოფსაიდების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მოცემულ მონაკვეთში მსაჯის მიერ დაფიქსირებული ოფსაიდების რაოდენობას.
  245. პირველი გუნდის ოფსაიდების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მოცემულ მონაკვეთში მსაჯის მიერ დაფიქსირებული პირველი გუნდის ოფსაიდების რაოდენობას.
  246. მეორე გუნდის ოფსაიდების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მოცემულ მონაკვეთში მსაჯის მიერ დაფიქსირებული მეორე გუნდის ოფსაიდების
  247. გუნდების ინდივიდუალური ოფსაიდების ნამრავლი: ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში დაფიქსირებული გუნდების ინდივიდუალური ოფსაიდების რაოდენობების ნამრვალის გამოცნობაზე.
  248. ოფსაიდები რაოდენობა X -X წუთებში: ფსონი იდება დროის მოცემულ მონაკვეთში დაფიქსირებული ოფსაიდების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  249. მეტი ოფსაიდი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება თუ რომელი გუნდი მოხვდება ოფსაიდში უფრო მეტჯერ მატჩის მითითებულ მონაკვეთში, თანაბარი რაოდენობის შეემთხვევაში ორივე გუნდზე დადებული ფსონი წაგებულია, თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის.
  250. მეტი ოფსაიდი - ორმაგი შედეგი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება თუ რომელი გუნდი მოხვდება ოფსაიდში უფრო მეტჯერ მატჩის მითითებულ მონაკვეთში: პირველი გუნდი ან თანაბრად, პირველი გუნდი ან მეორე გუნდი, მეორე გუნდი ან თანაბრად.
  251. ოფსაიდების ჰანდიკაპი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში დაფიქსირებული ოფსაიდების შედეგის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპით.
  252. რომელი გუნდი მოხვდება პირველად ოფსაიდში: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც პირველი აღმოჩნდება ოფსაიდში. თუ მატჩში ოფსაიდი არ დაფიქსირდა, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება, თუ სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის.
  253. ორი ფეხბურთელიდან ვინ მოხვდება უფრო მეტჯერ ოფსაიდში: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს დასახელებული ორი ფეხბურთელიდან ვინ მოხვდება მეტჯერ ოფსაიდში. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება. თუ ერთ-ერთი ფეხბურთელი მაინც არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით.
  254. ფეხბურთელის ინდივიდუალური ოფსაიდების რაოდენობა: ფსონი მიიღება ფეხბურთელის ინდივიდუალური ოფსაიდების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაშ არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  ბურთის ფლობა
  255. პირველი გუნდის ბურთის ფლობის პროცენტი: ფსონი იდება პირველი გუნდის ბურთის ფლობის პროცენტის გამოცნობაზე.
  256. მეორე გუნდის ბურთის ფლობის პროცენტი: ფსონი იდება მეორე გუნდის ბურთის ფლობის პროცენტის გამოცნობაზე.
  257. ბურთის ფლობის ჰანდიკაპი: ფსონი იდება ბურთის ფლობის შედეგის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპით.

  აუტი
  258. აუტების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში) : აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩის მოცემულ მონაკვეთში ოფიციალურად დაფიქსირებული, ჩამოწოდებული აუტების რაოდენობას. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.
  259. რომელ გუნდში ჩააწვდის პირველ აუტს: ამ კატეგორიაში ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი ჩააწვდის პირველ აუტს მატჩში. თუ შემთხვევით მატჩის ტრანსლიაციისას არ გამოჩნდა პირველი აუტის ჩაწოდების მომენტი და შესაბამისად არც ინტერნეტის საშუალებით არ გაირკვა აღნიშნული ფსონის შედეგი, დადებული ფსონი გაუქმებულად ითვლება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.
  260. პირვველი გუნდის აუტების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ნახევარში/ მეორე ნახევარში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს პირველი გუნდის მიერ ჩაწოდებულ აუტების რაოდენობას მატჩის მოცემულ მონაკვეთში. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.
  261. მეორე გუნდის აუტების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ნახევარში/ მეორე ნახევარში): აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მეორე გუნდის მიერ ჩაწოდებულ აუტების რაოდენობას მატჩის მოცემულ მონაკვეთში. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.
  262. აუტების რაოდენობა X-X წუთებში: ფსონი იდება დროის მოცემულ მონაკვეთში აუტების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.
  263. აუტების ჰანდიკაპი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მოცემულ მონაკვეთში დაფიქსირებული აუტების შედეგის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპით. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.
  264. რომელი გუნდი ჩამოაწვდის მეტ აუტს (მატჩში/ პირველ ნახევარში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება გუნდზე, რომელიც მატჩის მოცემულ მონაკვეთში უფრო მეტ აუტს ჩამოაწვდის. თუ თანაბარ რაოდენობა სპეციალური ფსონი მითითებული არ არის, მაშინ ფსონი წაგებულად ჩაითვლება. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.
  265. გუნდების ინდივიდუალური აუტების ნამრავლი: ფსონი იდება გუნდების ინდივიდუალური აუტების ნამრავლის გამოცნობაზე. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.
  266. პირველი და მეორე ტაიმების აუტების ნამრავლი: ფსონი იდება პირველი და მეორე ტაიმების აუტების ნამრავლის გამოცნობაზე. პოზიციის გადახდა ხდება საიტი www.whoscored.com -ის მიხედვით.

  კარიდან დარტყმა
  267. კარიდან დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონები მიიღება მატჩის მოცემულ მონაკვეთში კარიდან დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიციის გადახდა ხდება ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით.
  268. პირველი გუნდის კარიდან დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონები მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი გუნდის კარიდან დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიციის გადახდა ხდება ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით.
  269. მეორე გუნდის კარიდან დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონები მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში მეორე გუნდის კარიდან დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიციის გადახდა ხდება ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით.
  270. გუნდების ინდივიდუალური კარიდან დარტყმების ნამრავლი: ფსონი მიიღება მატჩის ძირითადი დროის განმავლობაში გუნდების ინდივიდუალური კარიდან დარტყმების რაოდენობათა ნამრავლის გამოცნობაზე. პოზიციის გადახდა ხდება ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით.
  271. კარიდან დარტყმების რაოდენობა X-X წუთებში: ფსონი მიიღება დროის მითითებულ მონაკვეთში კარიდან დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიციის გადახდა ხდება ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით.
  კარისკენ დარტყმა
  272. კარისკენ დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მოცემულ მონაკვეთში კარისკენ დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  273. პირველი გუნდის კარისკენ დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მოცემულ მონაკვეთში პირველი გუნდის კარისკენ დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  274. მეორე გუნდის კარისკენ დარტყმების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მოცემულ მონაკვეთში მეორე გუნდის კარისკენ დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  275. ფეხბურთელის ინდივიდუალური კარისკენ დარტყმების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მითითებული ფეხბურთელის მიერ კარისკენ დარტყმების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  სეივები
  276. სეივების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება თუ რამდენი სეივი დაფიქსირდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში.
  277. პირველი გუნდის სეივების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონები მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი გუნდის სეივების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  278. მეორე გუნდის სეივების რაოდენობა (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონები მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში მეორე გუნდის სეივების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  279. რომელი გუნდი შეასრულებს მეტ სეივს (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც მატჩის მითითებულ მონაკვეთში შეასრულებს მეტ სეივს. თუ თაბანარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი არ არის მითითებული, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება.
  280. რომელი გუნდი შეასრულებს მეტ სეივს - ორმაგი შედეგი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც მატჩის მითითებულ მონაკვეთში შეასრულებს მეტ სეივს: პირველი გუნდი ან თანაბრად, პირველი გუნდი ან მეორე, მეორე გუნდი ან თანაბრად.
  281. სეივების ჰანდიკაპი (მატჩში/ პირველ ტაიმში/ მეორე ტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში შესრულებული სეივების რაოდენობის შედეგის გამოცნობაზე მოცემნული ჰანდიკაპით.
  მანძილი
  282. პირველი გუნდის მიერ დაფარული მანძილი (კმ): ფსონი იდება პირველი გუნდის მიერ მატჩის ძირითად დროში დაფარული მანძილის გამოცნობაზე.
  283. მეორე გუნდის მიერ დაფარული მანძილი (კმ): ფსონი იდება მეორე გუნდის მიერ მატჩის ძირითად დროში დაფარული მანძილის გამოცნობაზე.
  284. ფეხბურთელის მიერ დაფარული მანძილი კმ: ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელის მიერ მატჩის დროს დაფარული მანძილის გამოცნობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმებსაც. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ არის, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ითვლება.
  შეცვლა
  285. პირველი შეცვლა: ფსონი იდება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც განახორციელებს პირველ შეცვლას. იმ შემთხვევაში თუ პირველი შეცვლა განახორციელა ორივე გუნდმა ერთდროულად შესვენებაზე ფსონი ჩაითვლება 1–ის ტოლად.
  286. ბოლო შეცვლა: ფსონი იდება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც განახორციელებს ბოლო შეცვლას. იმ შემთხვევაში თუ ბოლო შეცვლა განახორციელა ორივე გუნდმა ერთდროულად შესვენებაზე ფსონი ჩაითვლება 1–ის ტოლად.
  287. შეცვლების რაოდენობა: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში ორივე გუნდის მიერ გაკეთებული შეცვლების რაოდენობას.
  288. პირველი გუნდის შეცვლების რაოდენობა: ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში პირველი გუნდის მიერ განხორციელებული შეცვლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  289. მეორე გუნდის შეცვლების რაოდენობა: ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში მეორე გუნდის მიერ განხორციელებული შეცვლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  290. შეცვლების რაოდენობა პირველ ტაიმში: ფსონი იდება მატჩის პირველ ტაიმში ორივე გუნდის მიერ განხორციელებული შეცვლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  291. პირველი შეცვლის დრო: ფსონი იდება პირველი შეცვლის დროის მონაკვეთის გამოცნობაზე: პირველ ტაიმში, შესვენებაზე თუ მეორე ტაიმში.
  292. შეცვლა იქნება შესვენებაზე: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ ფეხბურთელის ცვლილება მოხდა ტაიმებს შორის შესვენებისას.
  293. ფეხბურთელი შეუცვლელად ჩაატარებს მატჩს: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს შეუცვლელად ჩაატარებს თუ არა დასახელებული ფეხბურთელი მატჩს. მხედველობაში მიიღება ძირითადი დრო. თუ ფეხბურთელი არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  294. ფეხბურთელი იქნება შეცვლილი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა შეცვლილი დასახელებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად დროში. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  295. ფეხბურთელი იქნება შეცვლილი (პირველ ტაიმში/ შესვენებაზე/ მეორე ტაიმში) : ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა შეცვლილი დასახელებული ფეხბურთელი მატჩის მითითებულ მონაკვეთში. თუ მითითებული ფეხბურთელი მატჩის ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  კომპენსირებული დრო
  296. მსაჯის მიერ ძირითად დროზე ოფიციალურად დამატებული დრო: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მსაჯის მიერ მატჩის ძირითად დროზე (90წთ.) ოფიციალურად დამატებულ დროს.
  297. პირველ ტაიმში დამატებული დრო: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მსაჯის მიერ მატჩის პირველ ტაიმზე (45წთ.) ოფიციალურად დამატებულ დროს.
  პასები
  298. ზუსტი პასების პროცენტული მაჩვენებელი (პირველი გუნდი/მეორე გუნდი): ფსონი მიიღება მითითებული გუნდის მიერ შესრულებული პასების სიზუსტის პროცენტული მაჩვენებლის გამოცნობაზე. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით.
  299. ფეხბურთელის ზუსტი პასების რაოდენობა: ფსონი მიიღება ფეხბურთელის მიერ შესრულებული ზუსტი პასების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  300. ფეხბურთელის პასების რაოდენობა: ფსონი მიიღება ფეხბურთელის მიერ შესრულებული პასების რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია გათვალისწინებულია ექსტრატაიმების ჩათვლით. თუ ფეხბურთელი ძირითად შემადგენლობაში არ იქნება, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  ტურნირის სტატიტიკა
  301. ლიგის/ტურნირის გამარჯვებული: ფსონი იდება კონკრეტული ლიგის /ტურნირის ან რაიმე კულტურული ღონისძიების გამარჯვებულზე.
  302. ჯგუფიდან გასვლა: ფსონი იდება გუნდის ან მოთამაშის ჯგუფიდან გასვლაზე.
  303. ჯგუფიდან გასვლა (ნებისმიერი თანმიმდევრობით): ფსონი იდება რამოდენიმე გუნდის ჯგუფიდან გასვლაზე დაკავებული ადგილის გაუთვალისწინებლად.
  304. ჯგუფიდან გასვლა(I-II ადგილი): ფსონი იდება გუნდების ჯგუფიდან გასვლაზე ადგილების ზუსტი თანმიმდევრობის გათვალისწინებით.
  305. ჯგუფის გამარჯვებული: ფსონი იდება ჯგუფის გამარჯვებულზე.
  306. საუკეთესო ბომბარდირი: ფსონი იდება ლიგის ან ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირზე . მოგებულად ითვლება ის სპორტსმენი, რომელსაც დაასახელებს ტურნირის ოფიციალური საიტი (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება)
  307. ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა: ფსონი იდება ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობაზე.
  308. დღის სტატისტიკა: ფსონები იდება ერთი ჩემპიონატის ან ასპარეზობის (მითითებული უნდა იყოს დროის მონაკვეთი და მატჩების რაოდენობა) ჩატარებული თამაშების სტატისტიკაზე. იმ შემთხვევაში თუ შეიცვალა თამაშების რაოდენობა და გადადებული თამაში არ ჩატარდა 24 საათის განმავლობაში მაშინ კოეფიციენტი 1.0-ს(ერთი მთელი) უტოლდება, გარდა იმ პოზიციებისა რომელიც უკვე გათამაშდა. თუ რომელიმე მატჩი ნეიტრალურ მოედანზე ჩატარდა მასპინძლად ჩაითვლება პირველად მოხსენიებული გუნდი.
  309. ფინალში გასვლა: ფსონები იდება ტურნირის ფინალში გასულ გუნდებზე.
  310. ფინალური წყვილი: ფსონები იდება გუნდებზე რომლებიც გავლენ ფინალში(უნდა შესრულდეს ორივე პირობა)
  311. ტურნირზე გატანილი გოლების რაოდენობა: ფსონები იდება ტურნირზე გატანილ გოლების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება)
  312. ტურნირზე დანიშნული პენალტების რაოდენობა: ფსონები იდება ტურნირზე დანიშნული პენალტების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება).
  313. ტურნირზე ბარათების რაოდენობა: ფსონები იდება ტურნირზე მსაჯის მიერ ნაჩვენებ ბარათების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც.
  314. ტურნირზე წითელი ბარათების რაოდენობა: ფსონები იდება ტურნირზე მსაჯის მიერ ნაჩვენებ წითელ ბარათების რაოდენობაზე
  315. ყველაზე უხვგოლიანი ჯგუფი: ფსონები იდება ტურნირის ჯგუფებიდან თუ რომელ ჯგუფში იქნება გატანილი ყველაზე მეტი გოლი ჯგუფურ ტურნირზე, თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში კოეფიციენტი იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე
  316. ყველაზე უხვგოლიანი გუნდი: ფსონები იდება იმ გუნდზე რომელიც გაიტანს ყველაზე მეტ გოლს ტურნირის განმავლობაში, თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში კოეფიციენტი იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება)
  317. საუკეთესო ბომბარდირის გოლების რაოდენობა: ფსონები იდება ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირის გოლების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია და ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება)
  318. გუნდის გატანილი გოლების რაოდენობა: ფსონები იდება გუნდის მიერ ტურნირზე გატალი გოლების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება)
  319. გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი: ფსონები იდება კონკრეტული გუნდის იმ ფეხბურთელზე, რომელიც გაიტანს ყველაზე მეტ გოლს ტურნირზე, თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში კოეფიციენტი იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება)
  320. გაიტანს ყველაზე ნაკლებ გოლს: ფსონები იდება იმ გუნდზე, რომელიც გაიტანს ყველაზე ნაკლებ გოლს ტურნირზე. თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში კოეფიციენტი იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება)
  321. გაუშვებს ყველაზე ნაკლებ გოლს: ფსონები იდება იმ გუნდზე, რომელიც გაუშვებს ყველაზე ნაკლებ გოლს ტურნირზე, თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში კოეფიციენტი იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება)
  322. გაუშვებს ყველაზე მეტ გოლს: ფსონები იდება იმ გუნდზე, რომელიც გაუშვებს ყველაზე მეტ გოლს ტურნირზე, თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში კოეფიციენტი იყოფა გამარჯვებულების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია მხედველობაში არ მიიღება)
  323. საუკეთესო გუნდი (კონტინენტი): ფსონები იდება იმ გუნდზე რომელიც აჩვენებს საუკეთესო შედეგს კონკრეტული კონტინენტის გუნდებიდან, ტურნირზე დაკავებული ადგილის მიხედვით.
  324. ჯგუფში II ადგილი: ფსონები იდება გუნდზე, რომელიც დაიკავებს მეორე ადგილს ჯგუფში.
  325. ჯგუფში III ადგილი: ფსონები იდება გუნდზე, რომელიც დაიკავებს მესამე ადგილს ჯგუფში.
  326. ბოლო ადგილი ჯგუფში: ფსონები იდება გუნდზე, რომელიც დაიკავებს ბოლო ადგილს ჯგუფში.
  327. საპრიზო ადგილი (TOP 3): ფსონები იდება გუნდზე, რომელიც დაიკავებს ადგილს სამეულში.
  328. საუკეთესო მეკარე: ფსონები იდება მეკარეზე, რომელსაც კონკრეტული ტურნირის ოფიციალური საიტი დასაახელებს საუკეთესოდ.
  329. ფინალური მატჩის მსაჯი: ფსონები იდება მსაჯზე, რომელიც იქნება ტურნირის ფინალური მატჩის მთავარი მსაჯი.
  330. ორში საუკეთესო (დაკავებული ადგილის მიხედვით): ფსონები იდება გუნდზე, რომელიც აჩვენებს საუკეთესო შედეგს ტურნირზე (თანაბარი შედეგის შემთხვევაში ფსონი გაუქმებულად ითვლება).
  331. მოთამაშის ტოტალი: ფსონები იდება მოთამაშის მიერ ტურნირზე გატანილი გოლების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც. (მატჩის შემდგომი პენალტების სერია და ავტოგოლებიმხედველობაში არ მიიღება).
  332. ქულები (ჯგუფში): ფსონები იდება გუნდის მიერ ჯგუფში დაგროვილ ქულების რაოდენობაზე.
  333. გუნდის ტოტალი (ჯგუფური ეტაპი): ფსონები იდება გუნდის მიერ ჯგუფში გატანილ გოლების რაოდენობაზე.
  334. გამარჯვებული და საუკეთესო ბომბარდირი: ფსონები იდება ტურნირის გამარჯვებულზე და ბომბარდირზე (უნდა შესრულდეს ორივე პირობა).
  335. კუთხურების რაოდენობა ტურნირზე: ფსონები იდება ჩამოწოდებული კუთხურების რაოდენობაზე ტურნირზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც
  336. ჯარიმების რაოდენობა ტურნირზე: ფსონები იდება ტურნირზე დანიშნული ჯარიმების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც
  337. ოფსაიდების რაოდენობა ტურნირზე: ფსონები იდება ტურნირზე დაფიქსირებულ ოფსაიდების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც
  338. კარში დარტყმების რაოდენობა ტურნირზე: ფსონები იდება ტურნირზე დაფიქსირებულ კარში დარტყმების რაოდენობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც
  339. დუბლების ( ზუსტად 2 გოლი) რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემულ ტურნირზე დუბლების (ზუსტად 2 გოლი) რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმებში გატანილ გოლებსაც.
  340. ჰეთ-თრიკების ( ზუსტად 3 გოლი) რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემულ ტურნირზე ჰეთ-თრიკების ( ზუსტად 3 გოლი) რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმებში გატანილ გოლებსაც.
  341. პოკერების (4 გოლი და მეტი) რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემულ ტურნირზე პოკერების (4 გოლი და მეტი) რაოდენობის გამოცნობაზე. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმებში გატანილ გოლებსაც.
  342. რამდენი გუნდი ვერ გაიტანს გოლს: ფსონი იდება მოცემულ ტურნირში იმ გუნდების რაოდენობაზე, რომლებიც ვერ შეძლებენ გოლის გატანას ამ ტურნირის ფარგლებში. პოზიცია მოიცავს ექსტრატაიმსაც.
  343. მატჩების რაოდენობა N-ზე მეტი გოლით: ფსონი იდება მოცემულ ტურნირზე, ან მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს იმ მატჩების რაოდენობის გამოცნობაზე, რომლებშიც N-ზე მეტი გოლი გავა.
  344. მასპინძელთა მოგებათა რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს მასპინძელი გუნდების მიერ მოგებული მატჩების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  345. სტუმართა მოგებათა რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს სტუმარი გუნდების მიერ მოგებული მატჩების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  346. მასპინძელთა გოლების რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს მასპინძელი გუნდების მიერ გატანილი გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  347. სტუმართა გოლების რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს სტუმარი გუნდების მიერ გატანილი გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  348. ყველაზე უხვგოლიანი მატჩის ტოტალი: ფსონები იდება მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღის ყველაზე უხვგოლიანი ტოტალის გამოცნობაზე.
  349. ყველაზე უხვგოლიანი გუნდის ტოტალი: ფსონები იდება მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტული სათამაშო დღის ყველაზე უხვგოლიანი გუნდის ტოტალის გამოცნობაზე.
  350. მასპინძლები (გოლები) - სტუმრები (გოლები): ფსონები მიიღება მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს მასპინძელთა და სტუმართა გოლების სხვაობის გამოცნობაზე.
  351. ფრეების რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემული ტურნირზე, ან მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს დაფიქსირებული ფრეების რაოდენობაზე.
  352. პენალტების რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემული ტურნირზე, ან მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს დანიშნული პენალტების რაოდენობაზე.
  353. წითელი ბარათების რაოდენობა: ფსონი იდება მოცემული ტურნირზე, ან მოცემული ჩემპიონატის კონკრეტულ სათამაშო დღეს ნაჩვენები წითელი ბარათების რაოდენობაზე.
  354. გაშვებული გოლების რაოდენობა (ჯგუფში, მთელ ტურნირზე): ფსონები მიიღება ტურნირს მოცემულ ეტაპზე გუნდის მიერ გაშვებული გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  355. ერთი გუნდი მაინც დააგროვებს N ქულას: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ მოცემული ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე ერთი გუნდი მაინც მოაგროვებს N ან მეტ ქულას.
  356. ერთი გუნდი მაინც მშრალად შეინახავს კარს: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ მოცემული ტურნირის მითითებულ ეტაპზე ერთი გუნდი მაინც არ გაუშვებს გოლს და მშრალად შეინახავს კარს.
  357. ერთი გუნდი მაინც ვერ გაიტანს გოლს: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ მოცემული ტურნირის მითითებულ ეტაპზე ერთი გუნდი მაინც ვერ შეძლებს გოლის გატანას.
  358. გამოეთიშება ტურნირს პენალტების სერიით: ფსონი მოგებულად ითვლება თუ მითითებული გუნდი ტურნირს პენალტების სერიაში გამოეთიშება.
  359. ფეხბურთელის გოლების რაოდენობა ტურნირზე: ფსონი მიიღება გოლების რაოდენობაზე, რომელსაც მითითებული ფეხბურთელი გაიტანს ტურნირიზე ( მატჩის შემდგომი პენალტები არ მიიღება მხედველობაში).
  ტრანსფერები
  360. მოთამაშის მომდევნო კლუბი: ფსონი მიიღება მითითებული მოთამაშის მომდევნო კლუბის გამოცნობაზე. პოზიცია ითვალისწინებს იმ შემთხვევასაც, როდესაც მოთამაშე იჯარით გადადის სხვა კლუბში. თუ მოთამაშე გააფორმებს კონტრაქტს ერთ კლუბთან და შემდეგ მას იჯარით გაანათხოვრებენ სხვა კლუბში, მის მომდევნო კლუბად ჩაითვლება დროის მიხედვით პირველი კლუბი, რომელთანაც მან გააფორმა კონტრაქტი.


  VS
  ეს არის ორი მითითებული ფეხბურთელის, კლუბის ან ეროვნული ნაკრების სტატისტიკების შედარება. სულ არსებობს სამი სახის VS, კერძოდ:
  1. ფეხბურთელი VS ფეხბურთელი: ეს არის ორი მითითებული ფეხბურთელის ინდივიდუალური სტატისტიკების შედარება, რომლებიც აღებულია მითითებული მატჩებიდან.
  2. ფეხბურთელი VS კლუბი ან ეროვნული ნაკრები: ეს არის მითითებული ფეხბურთელის ინდივიდუალური სტატისტიკებისა და კლუბის (ან ეროვნული ნაკრების) გუნდური სტატისტიკების შედარება, რომლებიც აღებულია მითითებული მატჩებიდან.
  3. კლუბი ან ეროვნული ნაკრები VS კლუბი ან ეროვნული ნაკრები: ეს არის მითითებული ორი კლუბის (ან ეროვნული ნაკრების) გუნდური სტატისტიკების შედარება, რომლებიც აღებულია მითითებული მატჩებიდან.
  პოზიციები მოიცავს მატჩის ძირითად დროს, თუ რაიმე სხვა პროგრამაში არ არის მითითებული. თუ მითითებული მატჩებიდან რომელიმე გადაიდო, შეწყდა ან ჩაიშალა და მატჩის დაწყებიდან 24 საათის განმავლობაში არ გარგძელდა ან არ გადათამაშდა, მაშინ VS-ზე განთავსებული პოზიციების კოეფიციენტები, გარდა უკვე გათამაშებულისა, ჩაითვლება 1-ის ტოლად. თუ მითითებული ფეხბურთელებიდან რომელიმე არ მიიღებს მატჩში მონაწილეობას ან არ იქნება ძირითად შემადგენლობაში, მაშინ ყველა კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე:
  1. ძირითადი შედეგი 1 X 2: ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელებიდან (კლუბიდან, ეროვნული ნაკრებიდან) მატჩის ძირითად დროში უფრო მეტი გოლის გამტანი ფეხბურთელის (კლუბის, ეროვნული ნაკრების) გამოცნობაზე. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება. ფეხბურთელის შემთხვევაში ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება გოლების რაოდენობაში, კლუბს ან ეროვნულ ნაკრებს ავტოგოლი გოლების რაოდენობაში ეთვლება.
  2. ორმაგი შედეგი: 1 X - ნიშნავს, რომ პირველი ფეხბურთელი (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) გაიტანს მეტ გოლს ან ორივე გაიტანს თანაბრად, X 2 - ნიშნავს, რომ მეორე ფეხბურთელი (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) გაიტანს მეტ გოლს ან ორივე გაიტანს თანაბრად, 1 2 - ნიშნავს, რომ პირველი ფეხბურთელი (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) გაიტანს მეტ გოლს ან მეორე ფეხბურთელი (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) გაიტანს მეტ გოლს. ფეხბურთელის შემთხვევაში ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება გოლების რაოდენობაში, კლუბს ან ეროვნულ ნაკრებს ავტოგოლი გოლების რაოდენობაში ეთვლება.
  3. ფრეზე გაყრა: (0) 1 - ნიშნავს, რომ პირველი ფეხბურთელი (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) გაიტანს მეტ გოლს, ხოლო თუ ორივე თანაბარი რაოდენობის გოლებს გაიტანს, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. (0) 2 - ნიშნავს, რომ მეორე ფეხბურთელი (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) გაიტანს მეტ გოლს, ხოლო თუ ორივე თანაბარი რაოდენობის გოლებს გაიტანს, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება. ფეხბურთელის შემთხვევაში ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება გოლების რაოდენობაში, კლუბს ან ეროვნულ ნაკრებს ავტოგოლი გოლების რაოდენობაში ეთვლება.
  4. ორივე გაიტანს: ფსონის დადებისას გამოცნობილ უნდა იქნას გაიტანს თუ არა გოლს ორივე ფეხბურთელი (კლუბი, ეროვნული ნაკრები). ფეხბურთელის შემთხვევაში ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება გოლების რაოდენობაში, კლუბს ან ეროვნულ ნაკრებს ავტოგოლი გოლების რაოდენობაში ეთვლება.
  5. გოლების რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელების (კლუბის, ეროვნული ნაკრების) მიერ გატანილი გოლების ჯამური რაოდენობის გამოცნობაზე. ფეხბურთელის შემთხვევაში ავტოგოლი მხედველობაში არ მიიღება გოლების რაოდენობაში, კლუბს ან ეროვნულ ნაკრებს ავტოგოლი გოლების რაოდენობაში ეთვლება.
  6. კუთხურების რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებული კლუბების (ეროვნული ნაკრებების) მიერ მიღებული მოწოდებული კუთხურების ჯამური რაოდენობის გამოცნობაზე.
  7. მეტი კუთხური: ფსონი მიიღება მითითებული კლუბებიდან ( ეროვნული ნაკრებებიდან) რომელი მოაწვდის მეტ კუთხურს. იმ შემთხვევაში თუ თანაბარი რაოდენობის კუთხურებზე სპეციალური კოეფიციენტი არ არის მითითებული, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი ითვლება წაგებულად.
  8. ბარათების რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებული ფეხბურთელების (კლუბის, ეროვნული ნაკრების) მიერ მიღებული ბარათების ჯამური რაოდენობის გამოცნობაზე. ამ პოზიციაზე მოქმედებს ფეხბურთი ზოგადი წესების მე-2 პუნქტის წესები.
  9. მეტი ბარათი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელი ფეხბურთელი (კლუბის, ეროვნული ნაკრების) მიიღებს უფრო მეტ ბარათს. იმ შემთხვევაში თუ თანაბარი რაოდენობის ბარათებზე სპეციალური კოეფიციენტი არ არის მითითებული, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი ითვლება წაგებულად. ამ პოზიციაზე მოქმედებს ფეხბურთი ზოგადი წესების მე-2 პუნქტის წესები.
  10. კარში დარტყმების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მითითებული ფეხბურთელების (კლუბის, ეროვნული ნაკრების) მიერ შესრულებული კარში დარტყმების ჯამური რაოდენობა.
  11. მეტი კარში დარტყმა: ფსონი იდება თუ რომელი ფეხბურთელი (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) დაარტყამს მეტოქის კარში უფრო მეტჯერ, თანაბარი რაოდენობის შეემთხვევაში დადებული ფსონი წაგებულია, თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის.
  12. ჯარიმების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მითითებული ფეხბურთელების (კლუბის, ეროვნული ნაკრების) მიერ მიღებული ჯარიმების ჯამური რაოდენობა.
  13. მეტი ჯარიმა: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მითითებული ფეხბურთელებიდან (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) რომელი უფრო მეტჯერ დაჯარიმდება. თანაბარი რაოდენობის შეემთხვევაში დადებული ფსონი წაგებულია, თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის.
  14. ოფსაიდების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს, თუ რამდენჯერ მოხვდებიან ოფსაიდში მითითებული ფეხბურთელები (კლუბი, ეროვნული ნაკრები).
  15. მეტი ოფსაიდი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მითითებული ფეხბურთელებიდან (კლუბი, ეროვნული ნაკრები) რომელი მოხვდება ოფსაიდში უფრო მეტჯერ. თანაბარი რაოდენობის შეემთხვევაში დადებული ფსონი წაგებულია, თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის.

  მაგალითი: მესი VS კ.რონალდო. „ბარსელონა“ ეთამაშა „ლეგანესს“, ხოლო „რეალი“ – „ვილიარეალს“. „ბარსელონამ“ მოიგო მატჩი ანგარიშით 4:1, მესიმ გაიტანა 2 გოლი და კარში 3-ჯერ დაარტყა, „რეალმა“ მოიგო ანგარიშით 2:1, ხოლო კ. რონალდომ გაიტანა 1 გოლი და კარში დაარტყა 4-ჯერ. მესი VS კ.რონალდო-ს ანგარიში გამოდის 2:1, შესაბამისად ძირითად შედეგში მოგებული პოზიციაა 1, გოლების რაოდენობა 2,5-ზე მეტი, მეტი კარში დარტყმა - მოგებული პოზიციაა 2.
  შედეგების ასახვა ხდება შემდეგი საიტებიდან:
  1. მსოფლიოს ჩემპიონატი - http://fifa.com
  2. ევროპის ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა, ევროპის ლიგა - http://uefa.com
  3. ინგლისი, გერმანია, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, აშშ - http://www.espnfc.com
  საიტის შერჩევა ხდება იმის მიხედვით, თუ რომელ ტურნირის ეგიდით ტარდება მითითებული მატჩი. მაგალითად: „ბარსელონა“ – „რომა“ არის ჩემპიონთა ლიგის მატჩი, მაშინ შედეგების ასახვა მოხდება http://uefa.com - დან, ხოლო თუ „ბარსელონა“ – „დეპორტივო“ არის ესპანეთის ჩემპიონატის ან თასის მატჩი, მაშინ შედეგების ასახვა მოხდება http://www.espnfc.com - დან.


  ლაივი
  ლაივი – ფსონის დადება მიმდინარე თამაშის დროს. ლაივზე მოქმედებს Europe-bet.com_ის საიტზე განთავსებული წესები .

  გამონაკლისი შემთხვევები:
  ფეხბურთი - გათამაშების ფორმატის ცვლილების შემთხვევაში (თუ აღნიშნული ფორმატის ცვლილება წინასწარ არ არის მითითებული პროგრამაში) ფსონები ჩაითვლება 1,0_ის (ერთი მთელი) ტოლად, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.

  ლაივში პოზიციების გადახდა მიმდინარეობს ძირითადი დროის გათვალისწინებით, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. (მაგ: (ოვერტაიმის ჩათვლით) )
  ლაივის (მიმდინარე თამაში) მსვლელობისას ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას ფსონი გააუქმოს ან 1.0 (ერთი მთელი) ტოლად ჩათვალოს შემდეგი ფორს–მაჟორული სიტუაციების დროს:
  ა) ტექნიკური ხარვეზი რომლის დროსაც ვერ ხერხდება გარკვეულ პოზიციებზე რეალური კოეფიციენტის მიცემა და აქედან გამომდინარე ამ პოზიციებზე დარჩენილი არის იმ მომენტისათვის შეუსაბამო კოეფიციენტი.
  ბ) თუ ფსონი დადებულია უკვე დაფიქსირებული მოვლენის შემდეგ (მაგ: პოზიციაზე „ვინ გაიტანს პირველ გოლს“ ფსონის განთავსება მოხდა უკვე გატანილი გოლის შემდეგ)
  გ) ფორის ან ტოტულის ხაზი არასწორად იქნა გამოტანილი
  ლაივის მსვლელობისას ეკრანზე მითითებული დრო და სტატისტიკური მაჩვენებლები ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და ტოტალიზატორი არ იღებს პასუხისმგებლობას მის სიზუსტეზე.
  ჩოგბურთი
  საჩოგბურთო მოედანს კორტი ჰქვია. თამაშები ერთეულთა და წყვილთა თანრიგებში ტარდება. მოთამაშეების ამოცანაა ჩოგნის დახმარებით ბურთი გადაიტანონ მოწინააღმდეგის ნახევარზე. ჩამწოდებელ მოთამაშეს ბურთის ორჯერ ჩაწოდების უფლება აქვს. მეორე ჩაწოდებას ის იყენებს მაშინ, თუ პირველი ვერ ჩააგდო ჩაწოდების მოედანში ან ბადეს ვერ გადააცილა. ერთ მოგებულ გათამაშებაზე მოთამაშეც ეწერება 15 ქულა, შემდეგ მოგებულზე ასევე 15, მესამეზე კი 10 ქულა (ე. ი. 15, 30 და 40). ხოლო, მეოთხე მოგებულ გათამაშებაზე ჩოგბურთელი იგებს გეიმს. თუ ანგარიში თანაბარია (ე. ი. 40-40), მაშინ ერთ-ერთმა მოთამაშემ ზედიზედ 2 გათამაშება უნდა მოიგოს გეიმის მოსაგებად. 6 გეიმის მოგების შემთხვევაში მოთამაშე იგებს სეტს. თუ ანგარიში 6:6-ია, მაშინ ხდება დამატებითი გეიმის გათამაშება, რომელსაც ტაი-ბრეიკი ჰქვია. ჩოგბურთელმა უნდა მოიგოს 2 სეტი თამაშის მოსაგებად. გამონაკლისია მამაკაცთა შორის დიდი მუზარადის ტურნირები, სადაც ჩოგბურთელს სჭირდება 3 სეტის მოგება თამაშის მოსაგებად.
  ზოგადი წესები:
  ა) ჩოგბურთის მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში (ნებისმიერი ჩოგბურთელის მიზეზით) ყველა პოზიციის კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ითვლება, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.
  მაგ: ვ.უილიამსი - შარაპოვა მატჩი შეწყდა 6:7 6:4 3:3 ანგარიშის დროს ნებისმიერი ჩოგბურთელის მიზეზით, მაშინ ფსონები, რომელიც დადებულია ვ. უილიამსის ან შარაპოვას გამარჯვებაზე და ასევე ფორებზე, 1-ის ტოლად ითვლება, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა. მაგალითად, ამ შემთხვევაში, პირველი სეტის გამარჯვებული, პირველი სეტის გეიმების რაოდენობა და ა.შ.
  ბ) ჩოგბურთში წყვილთა შეხვედრებში გადამწყვეტ სეტში გათამაშებული სუპერტაიბრეიკი (10 ქულამდე) ითვლება 1(ერთ) გეიმად. მაგალითად: თუ მატჩი დამთავრდა 6:0, 0:6, 10:5, მატჩის შედეგი იქნება 2:1, ხოლო ტოტალი 13 (7:6=13). სხვა დამატებითი პოზიციები დაითვლება ამავე წესის თანახმად.
  გ) თუ შეხვედრა დროებით შეწყდა და არ დასრულდა იმავე დღეს, ან გადაიდო განუსაზღვრელი ვადით ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაში რჩება ტურნირის დამთავრებამდე.
  დ) მატჩი და მისი ყველა პოზიცია ითვლება გაუქმებულად თუ შეიცვალა გათამაშების ფორმატი გარდა მატჩის გამარჯვებულის და უკვე გათამაშებული პოზიციებისა (თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მითითებული).

  1. მატჩის შედეგი: ფსონი მიიღება მატჩის გამარჯვებულის გამოცნობაზე.
  2. გეიმების ჰანდიკაპი (მატჩში, 1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში მოთამაშეთა მიერ მოგებული გეიმების რაოდენობის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპით.
  3. გეიმების რაოდენობა (მატჩში,1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში გათამაშებული გეიმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  4. სეტების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში გათამაშებული სეტების რაოდენობის გამოცნობაზე. მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმდინარე სეტი ჩაითვლება სეტების რაოდენობაში და პოზიციის ასახვა მოხდება ჩოგბურთის ზოგადის წესების ა) პუნქტის მიხედვით.
  5. სეტების ჰანდიკაპი: ფსონი მიიღება მატჩში გათამაშებული სეტების რაოდენობის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპით.
  6. პირველი (მეორე) მოთამაშის მოგებული გეიმები: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) მოთამაშის მიერ მოგებული გეიმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  7. პირველი (მეორე) მოთამაშე მოიგებს ერთ სეტს მაინც: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მოიგებს თუ არა მითითებული მოთამაშე ერთ-ერთ სეტს.
  8. პირველი (მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე) სეტის გამარჯვებული: ფსონი მიიღება მატჩის პირველი (მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე) სეტის გამარჯვებულის გამოცნობაზე.
  9. ტაიბრეიკი (მატჩში, 1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა ტაიბრეიკი მატჩის მითითებულ მონაკვეთში.
  10. პირველი (მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე) სეტის ზუსტი ანგარიში: ფსონი მიიღება მითითებული სეტის ზუსტი ანგარიშის გამოცნობაზე.
  11. პირველი (მეორე) მოთამაშის გეიმები პირველ სეტში: ფსონი მიიღება პირველი (მეორე) მოთამაშის მიერ პირველ სეტში მოგებული გეიმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  12. სეტბეთინგი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის ზუსტი ანგარიში სეტების მიხედვით.
  13. პირველი სეტის გამარჯვებული/მატჩის გამარჯვებული: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს პირველი სეტის გამარჯვებული და მატჩის საბოლოო გამარჯვებული. უნდა შესრულდეს ორივე პირობა.
  1/1 - ნიშნავს, რომ 1-ლი მოთამაშე მოიგებს პირველ სეტს და მატჩს.
  1/2 - ნიშნავს, რომ 1-ლი მოთამაშე მოიგებს პირველ სეტს, ხოლო მატჩს მოიგებს მეორე მოთამაშე.
  2/1 - ნიშნავს, რომ მეორე მოთამაშე მოიგებს პირველ სეტს, ხოლო მატჩს მოიგებს პირველი მოთამაშე.
  2/2 - ნიშნავს, რომ მეორე მოთამაშე მოიგებს პირველ სეტს და მატჩს.
  14. ბრეიკების რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში დაფიქსირებული ბრეიკების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  15. პირველი (მეორე) მოთამაშის ბრეიკების რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი (მეორე) მოთამაშის მიერ დაფიქსირებული ბრეიკების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  16. პირველი ბრეიკი პირველ სეტში: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი მოთამაშე შეასრულებს პირველ ბრეიკს პირველ სეტში.
  17. ეისების რაოდენობა (მატჩში,1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში დაფიქსირებული ეისების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  18. პირველი (მეორე) მოთამაშის ეისების რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი (მეორე) მოთამაშის მიერ დაფიქსირებული ეისების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  19. ეისების ჰანდიკაპი: ფსონი მიიღება მოთამაშეთა მიერ დაფიქსირებული ეისების შედეგის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპით.
  20. პირველი ეისი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს, თუ რომელი მოთამაშე მოაწვდის პირველ ეისს. თუ მატჩში ეისი არ ჩამოწოდდა, ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  21. ორმაგი შეცდომების რაოდენობა (მატჩში,1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში დაფიქსირებული ორმაგი შეცდომების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  22. პირველი (მეორე) მოთამაშის ორმაგი შეცდომების რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 სეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი (მეორე) მოთამაშის მიერ დაფიქსირებული ორმაგი შეცდომების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  23. ორმაგი შეცდომების ჰანდიკაპი: ფსონი მიიღება მოთამაშეთა მიერ დაფიქსირებული ორმაგი შეცდომების შედეგის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპით.
  24. იქნება თუ არა ორმაგი შეცდომა I სეტში: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა ორმაგი შეცდომა I სეტში.
  25. პირველი ორმაგი შეცდომა: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რომელი მოთამაშე დაუშვებს პირველ ორმაგ შეცდომას. თუ მატჩში ორმაგი შეცდომა დაშვებული არ იქნა, ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  26. პირველი მოთამაშის პირველი ჩაწოდების ჩაგდების %: ფსონი მიიღება პირველი მოთამაშის პირველი ჩაწოდების სიზუსტის პროცენტული მაჩვენებლის გამოცნობაზე.
  27. მეორე მოთამაშის პირველი ჩაწოდების ჩაგდების %: ფსონი მიიღება მეორე მოთამაშის პირველი ჩაწოდების სიზუსტის პროცენტული მაჩვენებლის გამოცნობაზე.
  28. ერთერთი სეტი დამთავრდება 6:0 ან 0:6: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნო დასრულდება თუ არა ერთ-ერთი სეტი ანგარიშით 6:0 ან 0:6.
  29. ყველაზე შედეგიანი სეტის ტოტალი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რამდენი გეიმი გათამაშდება ყველაზე შედეგიან სეტში.
  30. ყველაზე ნაკლებ შედეგიანი სეტის ტოტალი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რამდენი გეიმი გათამაშდება ყველაზე ნაკლებ შედეგიან სეტში.
  31. მოთამაშე წააგებს პირველ სეტს და მოიგებს თამაშს: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელიმე მოთამაშე მოიგებს თუ არა მატჩს პირველი სეტის წაგების მერე.
  32. მატჩის (1-ლი სეტის, მე-2 სეტის, მე-3 სეტის, მე-4 სეტის, მე-5 სეტის) ხანგრძლივობა: ფსონი დამდებმა უნდა გამოიცნოს თუ რამდენ წუთს გაგრძელდება მატჩის მითითებული მონაკვეთი.
  33. პირველი მოთამაშის ჩაწოდების მაქსიმალური სისწრაფე (კმ/ს): ფსონი მიიღება პირველი მოთამაშის მიერ ბურთის ჩაწოდების მაქსიმალური სისწრაფის გამოცნობაზე.
  34. მეორე მოთამაშის ჩაწოდების მაქსიმალური სისწრაფე (კმ/ს): ფსონი მიიღება მეორე მოთამაშის მიერ ბურთის ჩაწოდების მაქსიმალური სისწრაფის გამოცნობაზე.
  35. ტურნირის გამარჯვებული: ფსონი მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებული მოთამაშის გამოცნობაზე.


  კალათბურთი
  კალათბურთი ეს არის გუნდური სპორტის სახეობა, რომელშიც ორი გუნდი, თითოეული ხუთი მოთამაშით ცდილობს ქულები მოაგროვოს მოწინააღმდეგის კალათში ორგანიზებული წესების მიხედვით ბურთის ჩაგდებით.
  კალათბურთის სათამაშოდ იყენებენ მოედანს, რომლის ზომაა 28X15. პირითი ხაზების შუა ადგილას სპეციალურ დგარებში დაყენებულია ფარები, რომლებზეც დამაგრებულია ლითონის რგოლებზე დაკიდებული უძირო ბადეები(კალათები). მანძილი იატაკსა და კალათს შორის 305 სმ-ია, თვითონ ფარის ზომებია 180X105 სმ ან 120X80 სმ, კალათის დიამეტრი 45 სმ-ია. ფარის წინ 625-ანი რადიუსით შემოსაზღვრულია 3-ქულიანი ტყორცნის არე და საჯარიმო ზონა. კალათბურთს თამაშობენ ტყავის , სინთეტიკური ტყავის ან სხვა სინთეტიკური მასალისაგან დამზადებული ბურთით. რომლის გარშემოწირულობა 74,5-78 სმ-ა, ხოლო მასა — 567-650 გრამი.
  თამაშის დროს ჩაგდებული ბურთისათვის გუნდს ერიცხება 2 ან 3 ქულა, ყოველი რეალიზებული საჯარიმო ტყორცნისათვის 1 ქულა, გამარჯვებულია ის გუნდი, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს. შეხვდერა შედგება ოთხი 10 წუთიანი ან 12 წუთიანი(სუფთა დრო)მეოთხედისგან. მეოთხედებს შორის შესვენება 2 წუთია. გამონაკლისია შესვენება მეორე და მესამე მეოთხედებს შორის, რომელიც 15 წუთი გრელდება. მატჩის ფრედ დამთვრების შემთხვევაში ინიშნება დამატებითი 5 წუთიანი ტაიმი (ან ტაიმები), გამარჯვებულის გამოვლენამდე. დაშვებულია ნებისმიერი რაოდენობის შეცვლები. ყველა შეცვლილ მოთმაშეს უფლება აქვს დაბრუნდეს მოედანზე.არსებობს ჩემპიონატები სადაც მეოთხედების ნაცვალად მატჩი შედგება ორი ნახევრისგან
  კალათბურთს ხელით თამაშობენ. დაშვებულია ბურთის ხელით ტარება, გადაცემა და ტყორცნა, როგორც ცალი, ასევე ორი ხელით. არ შეიძლება ორ ნაბიჯზე მეტის გადადგმა ბურთის დაუგდებლად, ბურთიანად ახტომა და დახტომა, მეტოქის საჯარიმო ზონაში სამ წამზე მეტხანს ყოფნა. გუნდს ბურთის მეტოქის ნახევარზე გადატანისათვის ეძლევა 8, ხოლო შეტევისათვის — 24 წამი, რომლის გასვლის შემდეგ ბურთი მეტოქეს გადაეცემა. მოთამაშე ჯარიმდება ყველა ამ წესის დარღვევისათვის, აგრეთვე ბლოკირებისათვის და უხეში თამაშისათვის. მოთმაშე ჯარიმდება როგორც ჩვეულებრივი ჯარიმით, ასევე პერსონალური შენიშვნით. 5 ან 6 პერსონალური შენიშვნის მიღბის შემთხვევაში მოთმაშე ტოვებს მოედანს. ოთხი გუნდური შენიშვნის შემდეგ ყოველი ჯარიმა სრულდება საჯარიმო ტყორცნებით. ჩაგდებული საჯარიმო იძლევა 1 ქულას. თამაშის მსვლელობისას 2-ქულიან ზონიდან ჩაგდებული ბურთი ფასდება 2, ხოლო 3-ქულიან ზონიდან ჩაგდებული - სამ ქულად.
  ზოგადი წესები:
  ა) კალათბურთის შედეგები და მისი ყველა პოზიცია გამოითვლება ოვერტაიმის გათვალისწინებით (თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მითითებული).
  ბ) კალათბურთელების ინდივიდუალურ ტოტალებზე დადებისას კოეფიციენტი ჩაითვლება 1 ტოლად, თუ მოთამაშემ არ მიიღო მატჩში მონაწილეობა.
  გ) კალათბურთელების ჯამურ ტოტალებზე ან ჰანდიკაპზე ასევე 1 ტოლად ჩაითვლება კოეფიციენტი, თუ ერთერთმა ან არცერთმა მოთამაშემ არ მიიღო მატჩში მონაწილეობა.
  დ) მატჩი და მისი ყველა პოზიცია ითვლება გაუქმებულად თუ შეიცვალა გათამაშების ფორმატი, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.
  ე) ზოგიერთი მოვლენის რაოდენობა ან ჰანდიკაპი მოცემულია მთელი რიცხვის სახით და პოზიციას აქვს მხოლოდ ორი ვარიანტი: მეტი და ნაკლები ან 1 და 2. თუ აღნიშნული მოვლენის რაოდენობა ან ჰანდიკაპი ზუსტად დაემთხვევა მოცემულ მთელ რიცხვს, მაშინ ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  მაგალითი1: მომხმარებელმა გააკეთა ფსონი მატჩში 150-ზე მეტი ქულა, თუ მატჩში დაფიქსირდება ზუსტად 150 ქულა, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  მაგალითი2: მომხმარებელმა გააკეთა ფსონი ჰანდიკაპი -3 /+3-ის 1 (ფორა 1), თუ პირველი გუნდი ზუსტად 3-ით მეტ ქულას მოაგროვებს, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  ვ) ოვერტაიმის განსაზღვრება: ოვერტაიმის არის დამატებითი 5 წუთიანი პერიოდი, რომელიც ინიშნება მაშინ, როდესაც მატჩის ძირითადი დრო სრულდება ფრედ. თუ ოვერტაიმიც ფრედ მორჩა, ინიშნება მეორე ოვერტაიმი და ა.შ სანამ მატჩის გამარჯვებული არ გამოვლინდება. სხვა მიზეზით დანიშნული ოვერტაიმი არ გაითვალისწინება.
  ზ) პირველი ტაიმი შედგება პირველი და მეორე მეოთხედებისაგან. მეორე ტაიმი კი მესამე და მეოთხე მეოთხედებისაგან. ოვერტაიმი არ ეკუთვნის არცერთ ტაიმს. შესაბამისად მეორე ტაიმის პოზიციები არ მოიცავს ოვერტაიმს.
  თ) კალათბურთის მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში ყველა პოზიციის კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ითვლება, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.
  1. მატჩის შედეგი (1 2): ფსონი იდება მატჩში გამარჯვებული გუნდის გამოცნობაზე ოვერტაიმის გათვალისწინებით.
  2. მატჩის შედეგი (1 X 2): ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში გამარჯვებული გუნდის გამოცნობაზე. პოზიცია არ მოიცავს ოვეტაიმს.
  3. ჰანდიკაპი +N/-N და ჰანდიკაპი -N/+N (მატჩში, 1-ელ ტაიმში, მე-2 ტაიმში, 1-ელ მეოთხედში, მე-2 მეოთხედში, მე-3 მეოთხედში, მე-4 მეოთხედში, ოვერტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მოცემული მონაკვეთის შედეგის გამოცნობაზე მითითებული ჰანდიკაპით.
  4. ქულათა რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ ტაიმში, მე-2 ტაიმში, 1-ელ მეოთხედში, მე-2 მეოთხედში, მე-3 მეოთხედში, მე-4 მეოთხედში, ოვერტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში ჩაგდებული ქულათა რაოდენობის გამოცნობაზე.
  5. პირველი გუნდის ქულათა რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ ტაიმში, მე-2 ტაიმში, 1-ელ მეოთხედში, მე-2 მეოთხედში, მე-3 მეოთხედში, მე-4 მეოთხედში, ოვერტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი გუნდის მიერ ჩაგდებული ქულათა რაოდენობის გამოცნობაზე.
  6. მეორე გუნდის ქულათა რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ ტაიმში, მე-2 ტაიმში, 1-ელ მეოთხედში, მე-2 მეოთხედში, მე-3 მეოთხედში, მე-4 მეოთხედში, ოვერტაიმში): ფსონი იდება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში მეორე გუნდის მიერ ჩაგდებული ქულათა რაოდენობის გამოცნობაზე.
  7. მატჩის შედეგი და ქულათა რაოდენობა მატჩში: ფსონი იდება მატჩის შედეგისა და მატჩში ჩაგდებული ქულათა რაოდენობის გამოცნობაზე. უნდა შესრულდეს ორივე პირობა.
  8. პირველი ტაიმის, მეორე ტაიმის, 1-ლი მეოთხედის, მე-2 მეოთხედის, მე-3 მეოთხედის, მე-4 მეოთხედის, ოვერტაიმის შედეგი: ფსონი მიიღება მატჩის მითითებული მონაკვეთის შედეგის გამოცნობაზე. თუ ფრეზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ ფრის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება.
  9. ყველაზე შედეგიანი მეოთხედი: ფსონი მიიღება იმ მეოთხედის გამოცნობაზე, რომელშიც ყველაზე მეტი ქულა ჩავარდება. თუ მატჩში 2 ან მეტი მეოთხედი იქნება ყველაზე შედეგიანი, მაშინ ამ მეოთხედების კოეფიციენტები 1-ის ტოლად ჩაითვლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  10. სხვაობით მოგება: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს, რომელი გუნდი რა სხვაობით მოიგებს მატჩს.
  11. იქნება ოვერტაიმი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს დაინიშნება თუ არა მატჩში ოვერტაიმი.
  12. რომელი გუნდი აიღებს პირველ ქულას: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი ქულის ჩამგდები გუნდის გამოცნობაზე.
  13. პირველი რომელი დააგროვებს N ქულას: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომლის ქულათა რაოდენობა პირველი მიაღწევს N ქულას.
  14. თასის მფლობელი (ტურნირის გამარჯვებული): ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც მოიგებს დასახელებული თასისა ან ტურნირის გათამაშებას.
  15. გასვლა შემდეგ ეტაპზე: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომელიც გავა გათამაშების შემდეგ ეტაპზე.
  16. ყველაზე მაღალ შედეგიანი მეოთხედის ქულათა რაოდენობა: ფსონი მიიღება ყველაზე მაღალ შედეგიანი მეოთხედის ქულათა რაოდენობის გამოცნობაზე.
  17. ყველაზე დაბალ შედეგიანი მეოთხედის ქულათა რაოდენობა: ფსონი მიიღება ყველაზე დაბალ შედეგიანი მეოთხედის ქულათა რაოდენობის გამოცნობაზე.
  18. ყველაზე შედეგიანი ტაიმი: ფსონი მიიღება იმ ტაიმის გამოცნობაზე, რომელშიც ყველაზე მეტი ქულა ჩავარდება. თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი 1-ის ტოლად ჩაითვლება, თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის.
  19. პირველი (მეორე) გუნდი მოიგებს ყველა მეოთხედს: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს, მოიგებს თუ არა მითითებული გუნდი მატჩის ოთხივე მეოთხედს.
  20. პირველი (მეორე) გუნდი მოიგებს ორივე ტაიმს: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს, მოიგებს თუ არა მითითებული გუნდი მატჩის ორივე ტაიმს.
  21. პირველი ნახევარი/თამაშის შედეგი(ძირ. დრო): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის პირველი ნახევრის შედეგი და მატჩის ძირითადი დროის შედეგი. ეს პოზიცია ოვერტაიმს არ ითვალისწინებს. უნდა შესრულდეს ორივე პირობა.
  22. პირველი ნახევარი/თამაშის შედეგი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის პირველი ნახევრის შედეგი და მატჩის შედეგი ოვერტაიმის ჩათვლით. უნდა შესრულდეს ორივე პირობა
  23. კალათბურთელის ქულათა რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელის მიერ ჩაგდებული ქულათა რაოდენობის გამოცნობაზე.
  24. ორი კალათბურთელის ქულათა ჰანდიკაპი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მითითებული კალათბურთელების ქულათა სხვაობის შედეგი მითითებული ჰანდიკაპით.
  25. კალათბურთელის მოხსნების რაოდენობა: ფსონი მიიღება კალათბურთელის მიერ მატჩის განმავლობაში შესრულებული მოხსნების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  26. კალათბურთელის შედეგიანი გადაცემების რაოდენობა: ფსონი მიიღება კალათბურთელის მიერ მატჩის განმავლობაში შესრულებული შედეგიანი გადაცემების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  27. კალათბურთელის დაფარებების რაოდენობა: ფსონი მიიღება კალათბურთელის მიერ მატჩის განმავლობაში შესრულებული დაფარებების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  28. კალათბურთელის ჯარიმების რაოდენობა: ფსონი მიიღება კალათბურთელის მიერ მატჩის განმავლობაში მიღებული ჯარიმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  29. კალათბურთელის ჩაჭრების რაოდენობა: ფსონი მიიღება კალათბურთელის მიერ მატჩის განმავლობაში შესრულებული ჩაჭრების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  30. კალათბურთელის წუთების რაოდენობა: ფსონი მიიღება კალათბურთელის მიერ მატჩის განმავლობაში ნათამაშევი წუთების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  31. ჩაგდებული საჯარიმო სროლების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში ჩაგდებული საჯარიმოების რაოდენობის გამოცნობაზე. აცილებული საჯარიმოს სროლების რაოდენობა არ გაითვალისწინება.
  32. პირველი (მეორე) გუნდის მიერ ჩაგდებული საჯარიმო სროლების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ ჩაგდებული საჯარიმოების რაოდენობის გამოცნობაზე. აცილებული საჯარიმოს სროლების რაოდენობა არ გაითვალისწინება.
  33. ჩაგდებული ორქულიანები: ფსონი მიიღება მატჩში ჩაგდებული ორქულიანი ტყორცნების რაოდენობის გამოცნობაზე. აცილებული ორქულიანი ტყორცნების რაოდენობა არ გაითვალისწინება.
  34. პირველი (მეორე) გუნდის ჩაგდებული ორქულიანები: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ ჩაგდებული ორქულიანი ტყორცნების რაოდენობის გამოცნობაზე. აცილებული ორქულიანი ტყორცნების რაოდენობა არ გაითვალისწინება.
  35. ჩაგდებული სამქულიანები: ფსონი მიიღება მატჩში ჩაგდებული სამქულიანი ტყორცნების რაოდენობის გამოცნობაზე. აცილებული სამქულიანი ტყორცნების რაოდენობა არ გაითვალისწინება.
  36. პირველი (მეორე) გუნდის ჩაგდებული სამქულიანები: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ ჩაგდებული სამქულიანი ტყორცნების რაოდენობის გამოცნობაზე. აცილებული სამქულიანი ტყორცნების რაოდენობა არ გაითვალისწინება.
  37. მოხსნების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში ორივე გუნდის მიერ შესრულებული მოხსნების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  38. პირველი (მეორე) გუნდის მოხსნების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ შესრულებული მოხსნების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  39. შედეგიანი გადაცემების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში ორივე გუნდის მიერ შესრულებული შედეგიანი გადაცემების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  40. პირველი (მეორე) გუნდის შედეგიანი გადაცემების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ შესრულებული შედეგიანი გადაცემების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  41. ჯარიმების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში ორივე გუნდის მიერ მიღებული ჯარიმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  42. პირველი (მეორე) გუნდის ჯარიმების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ მიღებული ჯარიმების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  43. დაფარებების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში ორივე გუნდის მიერ შესრულებული დაფარებების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  44. პირველი (მეორე) გუნდის დაფარებების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ შესრულებული დაფარებების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  45. ჩაჭრების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში ორივე გუნდის მიერ შესრულებული ჩაჭრების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  46. პირველი (მეორე) გუნდის ჩაჭრების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ შესრულებული ჩაჭრების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  47. ჩაჭრების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში ორივე გუნდის მიერ შესრულებული ჩაჭრების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  48. პირველი (მეორე) გუნდის ჩაჭრების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი (მეორე) გუნდის მიერ შესრულებული ჩაჭრების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  49. კალათბურთელის მიერ ჩაგდებული ორქულიანების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მითითებული კალათბურთელის მიერ ჩაგდებული ორქულიანების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  50. კალათბურთელის მიერ ჩაგდებული სამქულიანების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მითითებული კალათბურთელის მიერ ჩაგდებული სამქულიანების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  51. ორმაგი დუბლების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში დაფიქსირებული ორმაგი დუბლების რაოდენობის გამოცნობაზე. ორმაგი დუბლი ითვლება, როდესაც კალათბურთელის ზუსტად ორი ინდივიდუალური მაჩვენებელი არის 10 ან მეტი რაოდენობის, ეს მაჩვენებლებია ქულა, მოხსნა, პასი, ჩაჭრა და დაფარება.
  52. სამმაგი დუბლების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში დაფიქსირებული სამმაგი დუბლების რაოდენობის გამოცნობაზე. სამმაგი დუბლი ითვლება, როდესაც კალათბურთელის ზუსტად სამი ინდივიდუალური მაჩვენებელი არის 10 ან მეტი რაოდენობის, ეს მაჩვენებლებია ქულა, მოხსნა, პასი, ჩაჭრა და დაფარება. სამმაგი დუბლი არ მოიცავს ორმაგ დუბლს.

  ი) პოინტ ბატლი - ეს არის ორი მითითებული კალათბურთელის სტატისტიკების შედარება, რომლებიც აღებულია მითითებული მატჩებიდან. პოზიციები მოიცავს ოვერტაიმსაც, თუ რაიმე სხვა არ არის პროგრამაში მითითებული. თუ მითითებული მატჩებიდან რომელიმე გადაიდო, შეწყდა ან ჩაიშალა და მატჩის დაწყებიდან 24 საათის განმავლობაში არ გარგძელდა ან არ გადათამაშდა, მაშინ პოინტ-ბატლზე განთავსებული პოზიციების კოეფიციენტები, გარდა უკვე გათამაშებულისა, ჩაითვლება 1-ის ტოლად. თუ მითითებული კალათბურთელებიდან რომელიმე არ მიიღებს მატჩში მონაწილეობას, მაშინ ყველა კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე:
  1) ძირითადი შედეგი (1 2, ან 1 X 2): ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში უფრო მეტი ქულის ჩამდგები კალათბურთელის გამოცნობაზე. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  2) ჰანდიკაპი : ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში მოცემული ჰანდიკაპით უფრო მეტი ქულის ჩამდგები კალათბურთელის გამოცნობაზე.
  3) ქულების რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებულ მატჩებში მითითებული კალათბურთელების მიერ ჯამში ჩაგდებული ქულების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  4) მეტი მოხსნა: ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში უფრო მეტი მოხსნის შემსრულებელი კალათბურთელის გამოცნობაზე. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  5) მოხსნების ჰანდიკაპი: ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში მოცემული ჰანდიკაპით უფრო მეტი მოხსნის შემსრულებელი კალათბურთელის გამოცნობაზე.
  6) მოხსნების რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებულ მატჩებში მითითებული კალათბურთელების მიერ შესრულებული მოხსნების ჯამური რაოდენობის გამოცნობაზე.
  7) მეტი პასი (შედეგიანი გადაცემა): ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში უფრო მეტი პასის (შედეგიანი გადაცემა) შემსრულებელი კალათბურთელის გამოცნობაზე. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  8) პასების (შედეგიანი გადაცემა) ჰანდიკაპი: ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში მოცემული ჰანდიკაპით უფრო მეტი პასის (შედეგიანი გადაცემა) შემსრულებელი კალათბურთელის გამოცნობაზე.
  9) პასების (შედეგიანი გადაცემა) რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებულ მატჩებში მითითებული კალათბურთელების მიერ შესრულებული პასების (შედეგიანი გადაცემა) ჯამური რაოდენობის გამოცნობაზე.
  10) მეტი ჩაჭრა: ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში უფრო მეტი ჩაჭრის შემსრულებელი კალათბურთელის გამოცნობაზე. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  11) ჩაჭრების ჰანდიკაპი: ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში მოცემული ჰანდიკაპით უფრო მეტი ჩაჭრის შემსრულებელი კალათბურთელის გამოცნობაზე.
  12) ჩაჭრების რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებულ მატჩებში მითითებული კალათბურთელების მიერ შესრულებული ჩაჭრების ჯამური რაოდენობის გამოცნობაზე.
  13) მეტი ბლოკ-შოტი (დაფარება): ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში უფრო მეტი ბლოკ-შოტის (დაფარება) შემსრულებელი კალათბურთელის გამოცნობაზე. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  14) ბლოკ-შოტების (დაფარება) ჰანდიკაპი: ფსონი იდება მითითებული კალათბურთელებიდან მითითებულ მატჩებში მოცემული ჰანდიკაპით უფრო მეტი ბლოკ-შოტების (დაფარება) შემსრულებელი კალათბურთელის გამოცნობაზე.
  15) ბლოკ-შოტების (დაფარება) რაოდენობა: ფსონი იდება მითითებულ მატჩებში მითითებული კალათბურთელების მიერ შესრულებული ბლოკ-შოტების (დაფარება) ჯამური რაოდენობის გამოცნობაზე.


  ჰოკეი
  ჰოკეი წარმოადგენს გუნდური სპორტის სახეობას, რომელსაც თამაშობენ ყინულზე. ჰოკეიში ციგურებზე მდგომი მოთამაშის მიზანია ხის ან სხვა მასალისაგან დამზადებული ყვანჭით მეტოქის კარში გაიტანოს მყარი რეზინის შაიბა. თამაში იმართება ორ გუნდს შორის, რომლებშიც ექვსი (ხუთი მოციგურავე და ერთი მეკარე) მოთამაშეა. გუნდში ჩვეულებრივ ირიცხება ოთხი მოთამაშე თითოეულ შემტევ პოზიციაზე (ცენტრი, მარცხენა შემტევი და მარჯვენა შემტევი), მცველთა სამი წყვილი და ორი მეკარე. თამაშისას თითოეული გუნდის ხუთი მოციგურავე ცდილობს შაიბა გაიტანოს მეტოქის კარში. ყოველ გუნდს ჰყავს ერთი მეკარე, რომლის მიზანია, არ გაუშვას შაიბა საკუთარი გუნდის კარში.
  ჰოკეის შედეგები დაითვლება მხოლოდ ძირითადი დროის გათვალისწინებით და ოვერტაიმის შედეგები მხედველობაში არ მიიღება (თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მითითებული).
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: მატჩის შედეგი; ორმაგი შედეგი; ჰანდიკაპი; ფორით მოგება; ტოტალი; კენტი/ლუწი; პერიოდების შედეგი; პერიოდების ტოტალი; პერიოდების ორმაგი შედეგი; პერიოდების კენტი/ლუწი; პერიოდების ფრეზე გაყრა; პერიოდების ორივეს გატანა; პერიოდების ფორა; პერიოდების პირველი გოლი; პერიოდების ბოლო გოლი; სხვაობით მოგება; გუნდების ინდივიდუალური ტოტალები; გაიტანს თუ არა ორივე გოლს; რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს; რომელი გუნდი გაიტანს ბოლო გოლს; გუნდების ინდივიდუალური გოლების რაოდენობა; ყველაზე შედეგიანი პერიოდი; რომელი გუნდი გაიტანს უფრო ადრე გოლების გარკვეულ რაოდენობას; ფრეზე გაყრა.გუნდი მოიგებს / გოლების რაოდენობა.
  ჰოკეისტის ინდივიდუალურ ტოტალებზე დადებისას კოეფიციენტი ჩაითვლება 1 ტოლად,თუ მოთამაშემ არ მიიღო მატჩში მონაწილეობა.

  ზოგადი წესები:
  ა) ფსონები ყველა პოზიციაზე მიიღება მხოლოდ მატჩის ძირითადი დროის გათვალისწინებით, თუ სხვა რამ პროგრამაში არ არის მითითებული.
  ბ) ჰოკეის მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში ყველა პოზიციის კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ითვლება, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.
  1. მატჩის შედეგი (1X2): ფსონი მიიღება მატჩის შედეგის გამოცნობაზე ძირითად დროში.
  2. მატჩის შედეგი (12): ფსონი მიიღება მატჩის შედეგის გამოცნობაზე ოვერტაიმის ჩათვლით.
  3. ორმაგი შედეგი (მატჩში, 1-ელ პერიოდში, მე-2 პერიოდში, მე-3 პერიოდში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებული მონაკვეთის ორმაგი შედეგის გამოცნობაზე.
  4. ფრეზე გაყრა (მატჩში, 1-ელ პერიოდში, მე-2 პერიოდში, მე-3 პერიოდში): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის მითითებულ მონაკვეთის ორი შედეგიდან (1, 2) ერთ-ერთი, თუ მატჩის მითითებული მონაკვეთი მორჩება ფრედ, კოეფიციენტი 1-ი ტოლად ჩაითვლება.
  5. ჰანდიკაპი (მატჩში, 1-ელ პერიოდში, მე-2 პერიოდში, მე-3 პერიოდში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებული მონაკვეთის შედეგის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპით.
  6. გოლების რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ პერიოდში, მე-2 პერიოდში, მე-3 პერიოდში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში გატანილი შაიბების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  7. პირველი (ბოლო) გოლი (მატჩში, 1-ელ პერიოდში, მე-2 პერიოდში, მე-3 პერიოდში): აღნიშნული ფსონის დადებისას დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს გუნდი, რომელიც გაიტანს პირველ (ბოლო) გოლს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში. თუ მატჩის მითითებულ მონაკვეთში არ გავიდა გოლი, მაშინ აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონები წაგებულად ითვლება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გოლის ვერგატანაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  8. პირველი გუნდის გოლების რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ პერიოდში, მე-2 პერიოდში, მე-3 პერიოდში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში პირველი გუნდის მიერ გატანილი გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  9. მეორე გუნდის გოლების რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ პერიოდში, მე-2 პერიოდში, მე-3 პერიოდში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში მეორე გუნდის მიერ გატანილი გოლების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  10. ორივე გაიტანს (მატჩში, 1-ელ პერიოდში, მე-2 პერიოდში, მე-3 პერიოდში): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს, გაიტანს თუ არა ორივე გუნდი შაიბას მატჩის მითითებულ მონაკვეთში.
  11. ძირითადი შედეგი (1X2) / გოლების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩის შედეგისა და გატანილი შაიბების რაოდენობის გამოცნობაზე. უნდა შესრულდეს ორივე პირობა.
  12. სხვაობით მოგება: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს, რომელი გუნდი რა სხვაობით მოიგებს მატჩს.
  13. ყველაზე შედეგიანი პერიოდი: ფსონი მიიღება იმ პერიოდის გამოცნობაზე, რომელშიც ყველაზე მეტი შაიბა გავა. თუ მატჩში 2 ან მეტი პერიოდი იქნება ყველაზე შედეგიანი, მაშინ ამ პერიოდების კოეფიციენტები 1-ის ტოლად ჩაითვლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  14. ყველაზე დაბალ შედეგიანი პერიოდი: ფსონი მიიღება იმ პერიოდის გამოცნობაზე, რომელშიც ყველაზე ნაკლები შაიბა გავა. თუ მატჩში 2 ან მეტი პერიოდი იქნება ყველაზე დაბალ შედეგიანი, მაშინ ამ პერიოდების კოეფიციენტები 1-ის ტოლად ჩაითვლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი არის მითითებული.
  15. პირველი (მეორე/ მესამე) პერიოდის შედეგი: ფსონი მიიღება მატჩის მითითებული მონაკვეთის შედეგის გამოცნობაზე. თუ ფრეზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ ფრის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება.
  16. ვინ უფრო ადრე გაიტანს N გოლს: ფსონი მიიღება იმ გუნდის გამოცნობაზე, რომლის ინდივიდუალური შაიბების რაოდენობაც უფრო ადრე მიაღწევს N-ს. თუ ვერცერთმა გუნდმა ვერ შეძლო N რაოდენობის შაიბის გატანა და სპეციალური კოეფიცინტი მითითებული არ არის, მაშინ ფსონი წაგებულად ითვლება.
  17. პირველი გუნდი მოიგებს / გოლების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს პირველი გუნდის მოგების შემთხვევაში რამდენი შაიბა გავა მატჩში. უნდა შესრულდეს ორივე პირობა.
  18. მეორე გუნდი მოიგებს / გოლების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მეორე გუნდის მოგების შემთხვევაში რამდენი შაიბა გავა მატჩში. უნდა შესრულდეს ორივე პირობა.
  19. მოთამაშის გოლების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რამდენ შაიბას გაიტანს მითითებული მოთამაშე. თუ მოთამაშე მატჩში მონაწილეობას არ მიიღებს, მაშინ კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  20. დუბლი: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში მონაწილე ერთ-ერთი მოთამაშის მიერ მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გატანილ ზუსტად ორ შაიბას (3 და მეტი შაიბის გატანის შემთხვევაში ფსონი ითვლება წაგებულად).
  21. ჰეთ-თრიკი: აღნიშნული პოზიცია მოიცავს მატჩში მონაწილე ერთ-ერთი მოთამაშის მიერ მოწინააღმდეგე გუნდის კარში გატანილ ზუსტად სამ შაიბას (4 და მეტი შაიბის გატანის შემთხვევაში ფსონი ითვლება წაგებულად).
  22. ყველაზე მაღალ შედეგიანი პერიოდის გოლები რაოდენობა: ფსონი მიიღება ყველაზე მაღალ შედეგიანი პერიოდის შაიბების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  23. ყველაზე დაბალ შედეგიანი პერიოდის გოლები რაოდენობა: ფსონი მიიღება ყველაზე დაბალ შედეგიანი პერიოდის შაიბების რაოდენობის გამოცნობაზე.  ბიატლონი
  სპორტის ზამთრის სახეობა. ბიატლონი ორი სპორტის ნაზავია. იგი შედგება თხილამურებით რბოლისა და შაშხანისსროლისაგან.მიზანი მდებარეობს 50მ-ში. წოლითი რეჟიმის დროს მიზნის დიამეტრი 45მმ-ია, ხოლო დგომისას 115მმ-ია.
  პოზიცია: ,,ვინ უფრო მაღალ ადგილს დაიკავებს”. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ის სპორსმენი, ან და გუნდი, რომელიც უფრო მაღალ ადგილს დაიკავებსსაბოლოო პროტოკოლის მიხედვით. თუ ორივე მონაწილე ჩამოშორდა დისტანციას ან ერთ-ერთი მათგანი არ გამოვიდა საასპარეზოდ, მაშინ აღნიშნულ პოზიციაზე დადებულლი ფსონი გაუქმებულად ითვლება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.
  პოზიცია: ,, რბოლის გამარჯვებული”. გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მონაწილე, რომელიც დაიკავებს პირველ ადგილს საბოლოო პროტოკოლისმიხედვით. თუ გამარჯვებული ორი ან მეტია, მაშინ აღნიშნულ პოზიციაზე დადებული ფსონი გაუქმებულად ითვლება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: ,, რბოლის გამარჯვებული”, . ,,ვინ უფრო მაღალ ადგილს დაიკავებს”  ფორმულა 1
  ჩემპიონატი იმართება წრიულ ავტორბოლაში,მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება ყოველ წელს და ცალკეული ეტაპებისგან შედგება. ჩემპიონატის გამარჯვებული წლის ბოლოს ვლინდება. ამ ჩემპიონატში ასპარეზობენ როგორც ცალკეული პილოტები,ასევე გუნდებიც. პილოტები ასპარეზობენ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის, ხოლო გუნდები კონსტრუქტორთა თასისთვის.
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: რბოლის გამარჯვებული (მრბოლელი); რბოლის გამარჯვებული (საჯინიბო); I-III ადგილი (მრბოლელი); I- VI ადგილი (მრბოლელი); კვალიფიკაციაში გამარჯვებული (მრბოლელი); ორში საუკეთესო.
  პოზიცია: ,,რბოლის გამარჯვებული”. გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მრბოლელი, რომელიც დაიკავებს პირველ ადგილს აღნიშნული რბოლის საბოლოოპროტოკოლის მიხედვით. თუ მრბოლელი გამოეთიშება რბოლას, მაშინ ამ მრბოლელის გამარჯვებაზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  პოზიცია: ,,ორში საუკეთესო”. აღნიშნულ წყვილში გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მრბოლელი, რომელიც უფრო მაღალ ადგილს დაიკავებს. თუ ორივემრბოლელი გამოეთიშება რბოლას, მაშინ გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მრბოლელი, რომელიც უფრო მეტ წრეს გაივლის. თუ ორივე მრბოლელი რბოლასგამოეთიშება ერთი და იგივე წრეზე, მაშინ აღნიშნულ პოზიციაზე დადებული ფსონი გაუქმებულად ითვლება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.


  ბეისბოლი
  გუნდური სპორტული თამაში ბურთითა და კეტით. შეჯიბრში მონაწილეობს ორი გუნდი, თითოეულში ცხრა (ან ათი) მოთამაშით.ცვლილებების რაოდენობა ულიმიტოა. შეცვლილ მოთამაშეს უკან დაბრუნების უფლება აღარ აქვს. თამაშის დასაწყისში, სტუმარი გუნდი თავდამსხმელად გვევლინება.
  ბეისბოლის მოედანი რომბის ფორმისაა და იყოფა ორ ნაწილად, Infield და Outfield.
  პიტჩერი(P)-ანუ ბურთის მტყორცნელი, ის მიწაყრილის ანუ გორაკის ცენტრში დგას.
  ქეთჩერი(C)-ჩამუხლული მოთამაშე, რომელსაც ბურთის დაჭერა ევალება.
  ბაზის დამცველები – ადგილი, სადაც ბეისბოლის მატჩის მთავარი მოქმედება ვითარდება, რომბის ფორმისაა, რომლის თითოეულ კუთხეში განლაგებულია “ბაზები”. რომბის სამხრეთით არის
  HOME ანუ სახლი სადაც ქეთჩერი არის ჩამუხლული. აღმოსავლეთ ბაზას ეწოდება ბაზა #1 ჩრდილოეთის ბაზას #2 და დასავლეთის ბაზას #3.
  თითოეულ ბაზაზე განლაგებულია ერთი ბაზის დამცველი. თავად ბაზები პატარა კვადრატული ტომსიკებია, რომლებიც განლაგებულია რომბის კუთხეებში მიწაზე. დამცველებს შესაბამისად მოიხსენიებენ როგორც B1, B2, B3 (ბაზებზე განლაგების მიხედვით). მათ ეხმარება ე.წ. შორთსტოპი (SS), რომელიც მოედანზე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, თავისუფლად მოძრაობს ბაზებს შორის, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში, როგორც წესი შორთსტოპი პირველსა და მეორე ბაზას შორის მოქმედებს, რადგან პირველი შეტევა და აქედან გამომდინარე შემტევთა ძირითადი დარტყმა სწორედ ამ ბაზებზე მიმდინარეობს.
  სწორედ ამ რომბს, რომელიც მოიცავს ბაზებს ეწოდება შიდა მოედანი INFIELD, შესაბამისად რომბის მთელი გარეთა ნაწილი, ტრიბუნების ჩათვლით წარმოადგენს გარეთა მოედანს OUTFIELD-ს, სადაც განლაგებული არიან ე.წ. აუტფილდერები ანუ გარეთა მოედნის დამცველები, სულ 3 დამცველია მარჯვენა, ცენტრალური და მარცხენა.
  პიტჩერი, ქეთჩერი, შორთსტოპი, 3 ინფილდერი და 3 აუტფილდერი – სულ 9 კაცი დამცველები არიან. თავდამსხმელ გუნდს მხოლოდ ბეთერები ანუ დამრტყმელები წარმოადგენენ.

  ბეისბოლის მატჩი იმართება 9 ინინგის განმავლობაში, თუ 9 ინინგის შემდეგ დაფიქსირდა ფრე იწყება ექსტრაინინგები და მიმდინარეობს გამარჯვებულის გამოვლენამდე. აქვე გვხვდება გამონაკლისი, მაგ.: იაპონიის NBL ლიგაში თუ 3 ექსტრა ინინგის შემდეგ ფრე დაფიქსირდა, თამაშიც სრულდება ფრედ. თავის მხრივ ბეისბოლში ინინგები იყოფიან ნახევარინინგებად. ანუ გამოდის რომ ძირითადი 9 ინინგის განმავლობაში გვაქვს 18 ნახევარინინგი. ბეისბოლში შეხვედრას ყოველთვის იწყებს სტუმარი გუნდი, შესაბამისად თამაშის დამასრულებელი მეთვრამეტე ნახევარინინგი მასპინძელ გუნდს ეკუთვნის. იმ შემთხვევაში თუ რვანახევარი ინინგის შემდეგ ანგარიში ფრე ფიქსირდება მასპინძელი გუნდი ატარებს მეთვრამეტე ნახევარინინგს, ხოლო თუ რვანახევარი ინინგის შემდეგ მასპინძელი გუნდი იგებს, მეთვრამეტე ნახევარინინგის ჩატარების აუცილებლობა არ არსებობს და შესაბამისად შეხვედრა მთავრდება.
  ფსონები ბეისბოლის მატჩებზე მიიღება დამატებითი ინინგების გათვალისწინებით, თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მინიშნებული.
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: მატჩის მოგება, წაგება; ფორით მოგება; ტოტალი; ლუწი-კენტი.
  მატჩის გადადების ან შეწყვეტის შემთხვევაში ყველა დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.  რაგბი
  სპორტული გუნდური თამაშის სახეობა ოვალური ბურთით, რომელსაც ორივე გუნდის თითოეული მოთამაშე ერთმანეთისათვის ხელით და ფეხით ბურთისგადაცემით ცდილობს დაამიწოს იგი მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედანში, მოწინააღმდეგის კარს მიღმა ან გაიტანოს H - ის ფორმის კარში.
  თამაშის მიზანია ორმა 15 კაციანმა გუნდმა, წესების დაცვით მოაგროვოს შეძლებისდაგვარად მეტი ქულა. გუნდი რომელმაც მეტოქეზე მეტი ქულა მოაგროვა,ითვლება გამარჯვებულად.
  ქულების დაგროვება ხდება ლელოს გატანით ან დარტყმის შესრულებით. ლელოს გატანა არის მოთამაშის შესვლა მოწინააღმდეგე გუნდის ჩათვლის მოედანზე დაბურთის მიწაზე დადება. ლელოს გამტანი გუნდი იღებს 5 ქულას.
  არეკნი – თამაშის დროს ბურთის დარტყმა. ფასდება 3 ქულით.
  ჯარიმა – ფასდება 3 ქულით.
  გარდასახვა – ინიშნება ლელოს გატანის შემდეგ და ირტყმება ლელოს გატანის ხაზის გასწვრივ. ფასდება 2 ქულით.
  მატჩი იყოფა ორ ტაიმად, თითო ტაიმის ხანგრძლივობა 40 წუთია.
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: მოგება, ფრე, წაგება; ფორით მოგება; ტოტალი; ყველაზე შედეგიანი ტაიმი; ტაიმბოლი; გუნდების ინდივიდ. ტოტალები; ლელოების რაოდენობა; ლუწი-კენტი;(ლელო არ იქნება ითვლება ლუწად), I ტაიმის შედეგი, ტოტალი, ფორა; გასვლა შემდეგ ეტაპზე; პირველი ლელო; პირველი ქულა, რომელი გუნდი გააგროვებს პირველი ქულათა გარკვეულ რაოდენობას; ქულათა განსაზღვრული სხვაობით მოგება,ლელოების რაოდენობა I ტაიმში, I გუნდის ლელოები I ტაიმში,II გუნდის ლელოები I ტაიმში,რომელი გუნდი დადებს მეტ ლელოს,რომელი გუნდი დადებს მეტ ლელოს I ტაიმში,I ტაიმი- ლელოების რაოდენობა (კენტი/ლუწი)(ლელო არ იქნება ითვლება ლუწად),ლელოების ორმაგი შედეგი

  რაგბი - ლიგა
  რაგბი(13) რაგბის ნაირსახეობაა რომელსაც თამაშობს ორი 13 კაციანი გუნდი. მატჩი იყოფა ორ 40 წუთიან ტაიმად. ლელო ფასდება 4 ქულად, გარდასახვა 2 ქულა, ჯარიმა(პენალტი) 2ქულა, არეკნი(დროპ-გოლი, ფილდ-გოლი) 1 ქულა.
  ფსონები მიიღება როგორც პირველი გუნდის მოგებაზე, ასევე ფრეზე და მეორე გუნდის მოგებაზე, ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე, I ტაიმის შედეგზე, რომელ ტაიმში გავა მეტი გოლი, ტაიმბოლი, კენტი- ლუწი.
  ფსონები ყველა პოზიციაზე მიიღება და მოგება გაიცემა მხოლოდ მატჩის ძირითადი დროის შედეგიდან გამომდინარე ( სხვა შემთხვევებში სხვა პირობა მითითებული იქნება კონკრეტული მატჩის სათაურში ან წყვილების გასწვრივ).
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: მოგება, ფრე, წაგება; ფორით მოგება; ტოტალი; ყველაზე შედეგიანი ტაიმი; ტაიმბოლი; გუნდების ინდივიდ. ტოტალები; ლელოების რაოდენობა; ლუწი-კენტი; I ტაიმის შედეგი, ტოტალი, ფორა; გასვლა შემდეგ ეტაპზე; პირველი ლელო; პირველი ქულა, რომელი გუნდი გააგროვებს პირველი ქულათა გარკვეულ რაოდენობას; ქულათა განსაზღვრული სხვაობით მოგება.

  ფრენბურთი

  ორი გუნდი ცდილობს ქულები მოაგროვოს მოწინააღმდეგის მოედანში ბურთის ჩაგდებით. თითოეულ გუნდში ექვსი მოთამაშეა (მათ შორის ერთი გამთამაშებელია , რომელსაც სხვა ფერის ფორმა აცვია). გუნდებს თითოეულ პარტიაში ექვსი შეცვლის უფლება აქვთ. ბურთის მოწოდებისას მოთამაშეებს გარკვეული პოზიციები უკავიათ და მისი დარღვევა ისჯება. ბურთის მოწოდების მოპოვების შემთხვევაში მოთამაშეები საათის ისრის მიმართულებით გადაადგილდებიან. ბურთს ყოველთვის აწოდებს მოთმაშე რომელსაც ამ დროს მარჯვენა კუთხეში მოუწევს დგომა. ქულა მოპოვებულად ითვლება თუ ის მეტოქის ნახევარში იატაკს შეეხო ან მეტოქეს შეეხო და დატოვა მოედანი (ბურთი თამაშიდან გასულად ითვლება თუ მოედნის გარეთ იატაკს ან რაიმე სხვა საგანს შეეხო). გუნდს უფლება აქვს მოწოდებულ ბურთს შეეხოს მხოლოდ სამჯერ, ამასთან მესამე შეხებით ბურთი აუცილებლად მეტოქის ნახევრისკენ უნდა გადაიგზავნოს.
  მატჩი ფრენბურთში სამი სეტის მოგებამდე გრძელდება (თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მითითებული). თითოეული სეტი კი 25 ქულამდე (ზოგიერთ ტურნირზე პარტია მიმდინარეობს 21 ქულამდე, რომელიც მითითებული იქნება ტურნირის სათაურში) მეხუთე სეტი კი 15 ქულამდეა. ამასთან აუცილებელია მინიმუმ ორ ქულიანი სხვაობა (ანუ 25–24 ზე თამაში არ მთავრდება და გრძელდება ორ ქულიანი უპირატესობის მოპოვებამდე).
  ზოგადი წესები:
  ა) ფრენბურთის მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში ყველა პოზიციის კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ითვლება, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.
  1. მატჩის შედეგი: ფსონი მიიღება მატჩის გამარჯვებულის გამოცნობაზე.
  2. ჰანდიკაპი (მატჩში, 1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 ეტში, მე-5 სეტში): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის მითითებულ მონაკვეთში გუნდების ინდივიდუალური ქულების შედეგი მოცემული ჰანდიკაპით.
  3. ქულების რაოდენობა (მატჩში, 1-ელ სეტში, მე-2 სეტში, მე-3 სეტში, მე-4 ეტში, მე-5 სეტში): ფსონი მიიღება მატჩი მითითებულ მონაკვეთში გათამაშებული ქულების ჯამური რაოდენობის გამოცნობაზე.
  4. პირველი გუნდის ქულების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში პირველი გუნდის მიერ მოგებული ქულების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  5. მეორე გუნდის ქულების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში მეორე გუნდის მიერ მოგებული ქულების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  6. სეტების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მატჩში ნათამაშევი სეტების რაოდენობის გამოცნობაზე. მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმდინარე სეტი ჩაითვლება სეტების რაოდენობაში და პოზიციის ასახვა მოხდება ფრენბურთის ზოგადის წესების ა) პუნქტის მიხედვით.
  7. მატჩის ანგარიში: ფსონი მიიღება მატჩის ანგარიშის გამოცნობაზე სეტების მიხედვით.
  8. პირველი (მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე) სეტის გამარჯვებული: ფსონი მიიღება მითითებული სეტის გამარჯვებულის გამოცნობაზე.
  9. იქნება მეოთხე სეტი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა მატჩში მეოთხე სეტი. მატჩის მე-4 სეტში შეწყვეტის შემთხვევაში, ამ პოზიციის შედეგი „კი“ ჩაიტვლება მოგებულად.
  10. იქნება მეხუთე სეტი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს იქნება თუ არა მატჩში მეხუთე სეტი. მატჩის მე-5 სეტში შეწყვეტის შემთხვევაში, ამ პოზიციის შედეგი „კი“ ჩაიტვლება მოგებულად.
  11. სეტების ჰანდიკაპი: ფონის დამდებმა უნდა გამოიცნო მატჩის შედეგი სეტების მიხედვით მოცემული ჰანდიკაპის გათვალისწინებით.  ხელბურთი
  გუნდური სპორტული თამაშია, სადაც შვიდი წევრისაგან შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. მოთამაშეები თამაშობენ მხოლოდ ხელით და ცდილობენ მოწინააღმდეგის კარში გაიტანონ მეტი ბურთი. ხელბურთს თამაშობენ მოფიცრულ იატაკიან დარბაზში. მოედნის ზომებია 20:40მ. პირით ხაზებს შუა დგას ბადიანი კარები, რომლის სიგანე 3, ხოლო სიმაღლე 2 მეტრია. ორივე კარის წინ შემოსაზღვრულია 6-მეტრიანი (მეკარის მოედანი) და 9-მეტრიანი (თავისუფალი დარტყმის ზონა) ნახევარწრეები. ხელბურთს თამაშობენ ტყავის ბურთით რომლის გარშემოწერილობა არის 58-60 სმ, ხოლო წონა 425-475 გრამი (ქალებისათვის — 54-60 სმ და 325-375 გრ).
  თამაში შედგება ორი 30 წუთიანი (წმინდა დრო) ტაიმისაგან, ათწუთიანი შესვენებით. გუნდში 12 მოთამაშეა (7 მოედანზე და 5 სათადარიგო). შეცვლების ლიმიტი განუსაზღვრელია და მოთამაშეს შეუძლია რამდენიმეჯერ შევიდეს მოედანზე. ხელბურთს თამაშობენ მხოლოდ ხელებით (მხოლოდ მეკარეს აქვს ბურთის ფეხით მოგერიების უფლება). ძირითადი აკრძალვებია: ბურთიანად სამ ნაბიჯზე მეტის გადადგმა, ბურთიანად ახტომა და დახტომა, უმოქმედოდ ბურთის სამ წამზე მეტხანს ჭერა და რაღა თქმა უნდა უხეში თამაში (მეტოქის შებოჭვა, ხელის კვრა, სარმის დადება). წესების დარღვევისა და უხეში თამაშისათვის გუნდი ისჯება ბურთის ჩამორთმევით, 6-მეტრიანი საჯარიმო დარტყმით, მოთამაშე კი გაფრთხილებით.
  ჩინეთის და ზოგიერთი ქვეყნის ჩემპიონატში გვხვდება გამონაკლისები, მაგ.: თუ რომელიმე გუნდი წინ გავიდა ტუნირის წინასწარ დადგენილი სხვაობით თამაში სრულდება იმ ანგარიშით რა ანგარიშიც ამ დროისათვის იქნება დაფიქსირებული.

  ზოგადი წესები:
  ა) ფსონები ყველა პოზიციაზე მიიღება მხოლოდ მატჩის ძირითადი დროის გათვალისწინებით, თუ სხვა რამ პროგრამაში არ არის მითითებული.
  ბ) მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში ყველა პოზიციის კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.
  1. მატჩის შედეგი: ფსონი მიიღება მატჩის შედეგის გამოცნობაზე.
  2. ჰანდიკაპი: ფსონი მიიღება მატჩის შედეგის გამოცნობაზე მოცემული ჰანდიკაპის გათვალისწინებით.
  3. ორმაგი შედეგი (1X, X2, 12): ფსონების მიიღება მატჩის ორმაგი შედეგის გამოცნობაზე.
  4. გოლების რაოდენობა (მატჩში, პირველ ტაიმში, მეორე ტაიმში): ფსონი მიიღება მატჩის მითითებულ მონაკვეთში გატანილი ბურთების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  5. ფრეზე გაყრა (მატჩში, პირველ ტაიმში, მეორე ტაიმში): ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს მატჩის მოთითებული მონაკვეთის ორი შედეგიდან (1, 2) ერთ-ერთი. ფრის შემთხვევაში კოეფიციენტი 1-ის ტოლად ჩაითვლება.
  6. პირველი (მეორე) გუნდის გოლების რაოდენობა: ფსონი მიიღება მითითებული გუნდის მიერ გატანილი ბურთების რაოდენობის გამოცნობაზე.
  7. რომელ ტაიმში გავა მეტი გოლი: ფსონი მიიღება იმ ტაიმის გამოცნობაზე, რომელშიც მეტი ბურთი გავა. თუ თანაბარ რაოდენობაზე სპეციალური კოეფიციენტი მითითებული არ არის, მაშინ თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.
  8. ტაიმბოლი: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს პირველი ტაიმის შედეგი და მატჩის საბოლოო შედეგი. უნდა შესრულდეს ორივე პირობა.
  9. მოგება სხვაობით: ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი რა სხვაობით მოიგებს.
  10. პირველი (მეორე) ტაიმის შედეგი: ფსონი მიიღება მატჩის მითითებული მონაკვეთის შედეგის გამოცნობაზე.
  11. პირველი (მეორე) ტაიმის ორმაგი შედეგი: ფსონი მიიღება მატჩის მითითებული მონაკვეთის ორმაგი შედეგის გამოცნობაზე.


  წყალბურთი
  გუნდური სპორტული თამაშია, სადაც შვიდი წევრისგან (ერთი მეკარე) შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. გუნდის მიზანია საკუთარი კარის დაცვა დამეტოქე გუნდის კარში ბურთის გატანა. წყალბურთს თამაშობენ 50-მეტრიან აუზში. უშუალოდ სათამაშო მოედნის ზომებია 20X30 მ, წყლის სიღრმე არა ნაკლებ 2 მეტრი. მოედანი დაყოფილია რამდენიმე წარმოსახვითი ხაზით: 15 მეტრიანი ცენტრალური, 7 მეტრიანი, 4 მეტრიანი და 2 მეტრიანი ხაზებით. კარის ზომებია 3X0,9 მ. თამაშობენ სპეციალური წყალგაუმტარი მასალისაგან დამზადებული ბურთით, რომლის გარშემოწერილობაა 6-71 სმ, წონა - 400-450 გრ. თამაშობენ ოთხ რვა წუთიან პერიოდს (სუფთა დრო). შესვენებები 2 წუთი (მეორე შესვენება - 5 წუთი). თამაშს იწყებს ის გუნდი, რომლის მოთამაშე პირველი მივა ცენტრში დადებულ ბურთთან. შეტევისათვის (ანუ ბურთის კარში სატყორცნელად) გუნდს ეძლევა 30 წამი. მისი გასვლის შემდეგ ბურთი მეტოქეს გადაეცემა. აკრძლულია ბურთზე ორი ხელით შეხება (მეკარის გარდა), აუზის ფსკერზე დგომა, ბურთის წყალში ჩაძირვა, უბურთო მეტოქეზე თავდასხმა, მეტოქისათვის ხელის ან ფეხის კვრა, მეტოქის დაძირვა. პენალტი ინიშნება თუ წესების დარღვევა მოხდა 5 მეტრიან ზონაში. წესების დარღვევისათვის მოთმაშე შეიძლება გაძევებულ იქნას აუზიდან 20 წამით (გატანილ გოლამდე ან ბურთის დაკარგვამდე). სამჯერ გაძევებული მოთამაშე ტოვებს აუზს შეცვლის უფლებით. გუნდში 7 მოთამაშეა (ერთი მეკარე). შეცვლათა რაოდენობა შეზღუდული არა არის. გუნდებს განსასხვავებლად ახურავთ თეთრი და ცისფერი ქუდები. მეკარეთ ქუდის ფერი წითელია.
  ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე:მოგება,ფრე,წაგება;ბურთებისტოტალზე, ორმაგ შედეგზე,მეოთხედის შედეგებზე,ტოტალზე და ჰანდიკაპზე,გუნდის ტოტალზე
  ფსონები ყველა პოზიციაზე მიიღება და მოგება გაიცემა მხოლოდ მატჩის ძირითადი დროის შედეგიდან გამომდინარე ( სხვა შემთხვევებში სხვა პირობა მითითებული იქნება კონკრეტული მატჩის სათაურში ან წყვილების გასწვრივ).


  პლაჟის ფრენბურთი
  პლაჟის ფრენბურთი იმართება ქვიშის მოედანზე რომელიც გაყოფილია შუაზე მაღალი ბადით, თითოეული გუნდის მიზანია ჩააგდოს ბურთი მოწინააღმდეგის მხარეს და არ დაუშვას ბურთის დაშვება თავიანთ მხარეზე, ყველა გუნდი შედგება 2(ორი) მოთამაშისგან. თამაშის მსვლელობისას არავითარ შემთხვევში არ შეიძლება ცვლილებების განხორციელება. იმ შემთხვევაში თუ გუნდის რომელიმე წევრს არ შეუძლია თამაშის გაგრძელება, გუნდს ეს ეთვლება დამარცხებად. თამაში იყოფა პარტიებად. იმისათვის, რომ გუნდს ჩაეთვალოს გამარჯვება, საჭიროა მოგება ორივე პარტიის. თავიდან ითამაშება ორი პარტია. მასში გამარჯვებისათვის საჭიროა რომელიმე გუნდის მიერ 21 ქულის დაგროვება, ამასთან აუცილებელია მინიმუმ ორ ქულიანი სხვაობა (ანუ 21–20 ზე თამაში არ მთავრდება და გრძელდება ორ ქულიანი უპირატესობის მოპოვებამდე). თუ პირველი 2 პარტიის შემდეგ შედეგია 1:1 ინიშნება მესამე პარტია 15 ქულამდე.(ზოგიერთ ტურნირზე შეცვლილი მატჩის ფორმატი მითითებული იქნება ტურნირის სათაურში). 1 ჩაგდებული ბურთი არის - 1 ქულა. სხვა სიტყვებით, ყველა ბურთის ჩაწოდებისას ერთ-ერთი გუნდი იღებს ქულას. გუნდი, რომელიც იღებს ქულას - ეძლევა ჩაწოდების უფლება. გუნდს ქულა წაგებულად ეთვლება, თუ ისინი სამზე მეტჯერ შეეხებიან ბურთს ან ბურთი დაეცემა ძირს მოედნის მათ მხარეს. ასევე ბურთი არ უნდა გადავიდეს მოედნის ფარგლებს გარეთ ან გაებას ბადეში.
  ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება: პირველი ან მეორე გუნდის (წყვილის) მოგებაზე.ფორით მოგებაზე(მატჩში/სეტში) და ტოტალზე(მატჩში/სეტში). ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით. სეტების რაოდენობაზე, რომელი გუნდი უფრო ადრე მოაგროვებს (X) ქულას.


  ფუტსალი
  ცნობილია აგრეთვე, როგორც დარბაზის ფეხბურთი. ფუტსალის წესები ფეხბურთისას ჰგავს, მაგრამ აქვს თავისებურებებიც. არსებობს თამაშის რამდენიმე ვარიანტი ძირითადი განსხვავება მოედნის ზომებსა და მოთამაშეთა რაოდენობაშია (ერთ გუნდში 5-იდან 11 კაცამდე შეიძლება იყოს). სათამაშო მოედნის სიგრძეა 38-42 მ, სიგანე _ 18- 22 მ. საჯარიმო ზონა შემოსაზღვრულია 6 მ რადიუსის წრეხაზით. საჯარიმო დარტყმის ერთი ნიშნული გაკეთებულია კარის შუა წერტილიდან 6 მ-ის, მეორე კი 10 მ-ის დაშორებით. კარის სიმაღლეა 2 მ, სიგანე 3 მ. ბურთის გარშემოწერილობაა 62-64 სმ, წონა 400-440 გ. ასპარეზობს ორი გუნდი, თითოეულში, უფრო ხშირად, 5-5 მოთამაშეა, მათგან ერთი მეკარე. შეცვლაზე შეიძლება არაუმეტეს 7 კაცის გამოყვანა, შეცვლათა რიცხვი ლიმიტირებული არ არის. მატჩი შედგება ორი 20-20-წუთიანი ტაიმისგან, შესვენება 15 წუთი. გუნდს ყოველ ტაიმში თითო წუთშესვენების აღების უფლება აქვს. თამაშგარე მდგომარეობა არ აღინიშნება.
  ფსონები მიიღება მატჩის შედეგის გამოცნობაზე (მოგება, ფრე, წაგება); ორმაგ შედეგზე; ასევე ფორით მოგებასა და გატანილი გოლების ტოტალზე.
  ფსონები ყველა პოზიციაზე მიიღება და მოგება გაიცემა მხოლოდ მატჩის ძირითადი დროის შედეგიდან გამომდინარე ( სხვა შემთხვევებში სხვა პირობა მითითებული იქნება კონკრეტული მატჩის სათაურში ან წყვილების გასწვრივ).


  პლაჟის ფეხბურთი
  გუნდური სპორტული თამაში. წესები თითქმის ისეთივეა, როგორიც ტრადიციულ ფეხბურთში. შეხვედრები ტარდება ქვიშით დაფარულ მოედანზე, რიმლის სიგრძეა 37 მ, სიგანე _ 28 მ. კარის სიმაღლეა 2,2, სიგანე _ 5,5 მ. პლასტიკური მასალის ან ტყავის ბურთის დიამეტრია 68-71 სმ, წონა _ 396-440 გ. თამაშობს ორი გუნდი, თითოეულში 5-5 კაცია (1 მეკარე და 4 მინდვრის მოთამაშე). შეცვლაზე 5 კაცამდე შეიძლება შემოვიდეს. შეცვლათა რაოდენობა ლიმიტირებული არ არის. მონაწილეებს აცვიათ შორტები, მაისურები, და მსუბუქი სპორტული ფეხსაცმელი, ნებადართულია ფეხშიშველა თამაშიც. მატჩი გრძელდება 3 პერიოდის განმავლობაში, თითოეულის ხანგრძლივობაა 12-12 წუთი, შესვენება 3 წთ.
  ფსონები მიიღება მატჩის შედეგის გამოცნობაზე (მოგება, ფრე, წაგება),ორმაგ შედეგზე ასევე ფორით მოგებასა და გატანილი გოლების ტოტალზე. ფსონები ყველა პოზიციაზე მიიღება და მოგება გაიცემა მხოლოდ მატჩის ძირითადი დროის შედეგიდან გამომდინარე ( განსხვავებული პირობა მითითებული იქნება კონკრეტული მატჩის სათაურში ან წყვილების გასწვრივ).
  თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
  დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით


  ამერიკული ფეხბურთი
  შედეგები იანგარიშება ოვერტაიმის გათვალისწინებით, (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული). გამონაკლისს შემთხვევებში ზოგიერთი ტურნირის შედეგი იანგარიშება ძირითადი დროის (ოთხი 15-15 წუთიანი მეოთხედი) გათვალისწინებით, ამ შემთხვევებში ფსონის ძირ. პოზიციაში (პოზიცია: ,,1”-,,2”) დამატებული იქნება ფსონის პოზიცია ,,ფრე (X)” (პოზიცია: ,,1”-,,X”-,,2”) და შესაბამისად ფსონის ყველა პოზიცია დაფიქსირდება ძირითადი დროის შედეგიდან გამომდინარე. თამაშში მონაწილეობს ორი გუნდი(11-11 მოთამაშით), რომლებიც თამაშობენ ოვალური ბურთით სწორკუთხა მოედანზე(სიგრძე 120 იარდი/109.728 მეტრი, სიგანე 53.3 იარდი/48.738 მეტრი, ორი კარებით, რომლებიც რაგბის კარების იდენტურია და სიმაღლე უდრის 3 მეტრს, ძელებს შორის მანძილი 5.7 მეტრი). თამაშის მიზანია – გუნდმა მოიპოვოს მოწინააგმდეგე გუნდზე მეტი ქულა(ები) და მოიპოვოს გამარჯვება, მოთამაშემ ბურთი უნდა მოიგდოს ხელში და წინ გაიქცეს, მანამ სანამ მას არ შებოჭავენ და სათამაშო მინდორზე დააგდებენ. არსებობს შეტევების განხორციელების ლიმიტი, ის თითო გუნდისთვის თითო ჯერზე 4 შეტევით განისაზღვრება. შეტევაში მოთამაშის (შესაბამისად გუნდის) მოვალეობაა გადალახოს 10 იარდიანი მონაკვეთი. ყოველ ასეთ მცდელობას დაუნი ეწოდება (ინგლ. down). თუ შემტევ პოზიციაში მყოფი გუნდი გაივლის 10 იარდს, ის კვლავ იღებს 4 მცდელობის უფლებას შემდეგი 10 იარდის გავლისთვის. ამ შანსის გამოუყენებლობის შემთხვევაში, ბურთი გადაეცემა მოწინააღმდეგეს. თუ გუნდმა გადალახა ყველა 10 იარდიანი მონაკვეთი და განახორციელა თაჩდაუნი (ინგლ. touchdown), გუნდი იღებს 6 ქულას და ინიშნება 1 ქულიანი დარტყმა(გარდასახვა), თამაშის დროს გარდასახვა(თაჩდაუნის გარეშე) - 3(სამი) ქულა. გარდასახვის სანაცვლოდ ბურთის კვლავ გათამაშება და კვლავ თაჩდაუნი - 2(ორი) ქულა.
  ფსონები სპორტის ამ სახეობაში მიიღება მატჩის(ნახევრის, მეოთხედის) ძირითად შედეგზე, ფორით მოგებაზე, მატჩის ტოტალზე, გუნდების ინდივიდუალურ ტოტალზე, ოვერტაიმის ტოტალზე, ყველაზე უხვქულიანი მეოთხედი.
  ავსტრალიური ფეხბურთი
  თამაშში მონაწილეობს ორი გუნდი (18-18 მონაწილე თითოეული გუნდიდან). თითოეული გუნდის მიზანია წინსვლით, მეტოქის კარის დალაშქვრა და რაც შეიძლება მეტი ქულის დაგროვება, თითოეულ გუნდს გააჩნია ორი ერთმანეთში განთავსებული კარი. დიდ კარში გოლი ითვლება 1(ერთ) ქულად, მეორე შედარებით ვიწრო(შიდა) კარში ფეხით გატანილი გოლი – 6(ექვსი) ქულა. კარებთა სიმაღლე შეზღუდული არაა. მოთამაშეს ბურთით ხელში შეუძლია გაირბინოს 10 ნაბიჯი, რის შემდეგაც ბურთი ან უნდა გადააწოდოს ან გააგრძელოს მოძრაობა ბურთის მიწაზე დაგდების შემდგომ. ბურთის გადაწოდება ხდება ფეხით ან ხელით ნებისმიერი მიმართულებით. ძირითადი დრო შედგება ოთხი 20-20 წუთიანი პერიოდისაგან.
  ფსონები სპორტის ამ სახეობაში მიიღება როგორც ძირითად ასევე პერიოდის შედეგზე, ფორით მოგებაზე და ტოტალზე ოვერტაიმის გათვალისწინებით, (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).


  ბადმინტონი
  სპორტის სახეობა სადაც მაღლა გაჭიმული ბადის თავზე ჩოგნით ისვრიან კორპის ან პლასტმასის ძაბრისებურ ბურთს (ვოლანს).მას ძირითადად დარბაზში თამაშობენ.ბადმინტონი მოითხოვს სისწრაფესა და ფიზიკურ გამძლეობას.
  ფსონები მიიღება მოთამაშის (ან წყვილის) მოგებაზე, წაგებაზე, ფორაზე და ქულათა რაოდენობაზე, (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული). თუ შეხვედრა დროებით შეწყდა, არ დასრულდა იმავე დღეს ან გადაიდო განუსაზღვრელი ვადით, მაშინ ფსონი ძალაში რჩება შეხვედრის ან ტურნირის დასრულებამდე.
  იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე გათამაშდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია ) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი,) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო,შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად,


  ბურთიანი ჰოკეი: (ბენდი)
  ბენდი (ინგლ. bandy )-. . ორი გუნდის შეჯიბრება დიდი ზომის (სიგრძე – 90-110 მ, სიგანე – 45-65 მ) ყინულით დაფარულ მოედანზე. შეხვედრის მონაწილენი ციგურებზე დგანან და ხელში ყვანჭები უჭირავთ (მეკარეების გარდა). თითოეულ გუნდში 11-11 მოთამაშეა. მეკარეებს თავიანთ საჯარიმო მოედანზე ხელით თამაშის უფლება აქვთ. კარის სიგანეა 3,5 მ, სიმაღლე – 2,1 მ, ბურთის დიამეტრი – 6 სმ, წონა – 58-62 გ. მოთამაშეთა მიზანია მოწინააღმდეგის კარში ბურთის გატანა. მატჩი შედგება ორი 45-45-წუთიანი ტაიმისგან. ბენდს ბევრი აქვს საერთო როგორც ყინულის ჰოკეისთან, ისე ფეხბურთთან (ჩრდილოეთის ქვეყნებში, სადაც სპორტის ეს სახეობა ყველაზე მეტად არის განვითარებული, ზამთარში ბურთიანი ჰოკეის სათამაშოდ ფეხბურთის მინდორს წყლით ფარავენ და ყინავენ).
  ფსონები მიიღება როგორც ძირითად ასევე ტაიმის შედეგზე, ფორით მოგებაზე და ტოტალზე,ორმაგ შედეგზე პირველი ტაიმის ტოტალი, პირველი პერიოდის ფორა,გუნდების ინდივიდუალური ტოტალი (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).
  თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
  დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით


  პლაჟის ხელბურთი
  სპორტის სახეობა სადაც ქვიშით დაფარულ მოედანზე ორი გუნდი ეჯიბრება ერთმანეთს. მოთამაშეები თამაშობენ მხოლოდ ხელით და ცდილობენ მოწინააღმდეგის კარში გაიტანონ მეტი ბურთი. მატჩი შედგება ორი 10-10 წუთიანი პერიოდისგან, 5 წუთიანი შესვენებით.
  ფსონები სპორტის ამ სახეობაში მიიღება ძირითად შედეგზე, ფორით მოგებაზე და ქულათა რაოდენობაზე ასევე ორმაგ შედეგზე,პერიოდების შედეგზე, ყველაზე უხვგოლიანი პერიოდი,პირველი პერიოდის ტოტალი, პირველი პერიოდის ფორა,გუნდების ინდივიდუალური ტოტალი,გოლების რაოდენობა(ლუწი/კენტი). შედეგები იანგარიშება ძირითადი დროის გათვალისწინებით, (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).


  ჭადრაკი
  ჭადრაკი ინტელექტუალური თამაშია, რომელსაც თამაშობს ორი პარტნიორი („თეთრი“ და „შავი“ ფიგურებით) კვადრატული, მუქი და ღია ფერის 64-უჯრედიან დაფაზე. ყოველ პარტნიორს აქვს 8 ფიგურა (მეფე, ლაზიერი, 2 ეტლი, 2 მხედარი, 2 კუ) და 8 პაიკი. ყოველი ფიგურა „დადის“ გარკვეული წესების შესაბამისად და (მეფის გარდა) მისი აყვანა შეიძლება მოწინააღმდეგის ფიგურით. ფიგურის აყვანა სავალდებული არ არის გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვა სვლით შეუძლებელია შეტევისაგან მეფის დაცვა. პარტიას იწყებენ „თეთრები“, სვლები კეთდება რიგრიგობით. თამაშის მიზანია მეტოქის მეფის დაშამათება, ე. ი. მისი ისეთ უიმედო მდგომარეობაში მოქცევა, როდესაც აღარ შეიძლება იერიშმიტანილი მეფის სხვა, უსაფრთხო უჯრედზე გადაყვანა ან თავისი ფიგურით მეტოქის მოიერიშე ფიგურისაგან დაფარვა. ოფიციალურ შეჯიბრებებში სვლების გასაკეთებელი დრო რეგლამენტირებულია და კონტროლლდება საჭადრაკო საათით. თუ მოთამაშემ გადააჭარბა გარკვეული სვლების გადაკეთებლად გამოყოფილ დროს, მას წაგება ეთვლება. ფრე ფიქსირდება შემდეგი შემთხვევებისას: ა) პატი(როდესაც მოთამაშე რომელსაც ეკუთვნის სვლა ვერ ახორციელებს მას, ბ)როდესაც მოწინაღმდეგეებს აღარ დარჩებათ შამათისთვის საჭირო ფიგურების რაოდენობა, გ) თუ ორივე მხარემ გააკეთა ბოლო 50 სვლა მოკვლისა ან პაიკის გადაადგილების გარეშე, დ) თუ მოთამაშეები შეთანხმდებიან ფრეზე, ე) მსაჯის გადაწვეტილებით(ერთ-ერთი მოთამაშის მოთხოვნის შემდგომ). სწრაფი ჭადრაკი ჭადრაკის სახეობაა, სადაც მოთამაშეს პარტიის სათამაშოდ გამოყოფილი აქვს 15(თხუთმეტი)წუთიდან 1(ერთ)საათამდე დრო.
  ფსონები მიიღება მოთამაშის (ან ნაკრების) მოგებაზე, ფრეზე, წაგებაზე, ჩემპიონატის(ტურნირის) გამარჯვებულზე. შეხვედრის შედეგი იანგარიშება ყველა იმ პარტიის შედეგიდან გამომდინარე, რომლებისგანაც შედგება მატჩი, (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული). თუ შეხვედრა დროებით შეწყდა და გადაიდო გაურკვეველი დროით, მაშინ ფსონები ძალაში რჩება შეხვედრის ან ტურნირის დასრულებამდე.


  კერლინგი
  Fზამთრის სპორტის სახეობაა, კეგლის სახესხვაობა, გუნდური თამაშია სადაც 4 კაციანი გუნდები ეჯიბრებიან ერთმანეთს ყინულზე 20კგ. დისკოს ზუსტად გაცურებაში, მოთამაშეთა მიზანია დისკოს მოთავსება მოედნის ბოლოს მოხაზული წრის შუაგულში, მოთამაშეებმა დისკო ისე უნდა სტყორცნონ და გაასრიალონ, რომ წრეწირის ცენტრში ან მასთან რაც შეიძლება ახლოს გაჩერდეს, თანაც ცენტრს 1.83 მეტრზე შორს არ გაცდეს. გუნდი იღებს ქულას ყოველი ნატყორცნი დისკოსთვის, თუ ის ცენტრში შემოხაზულ წრესთან მეტოქის დისკოზე ახლოს აღმოჩნდება. თამაში შედგება 10 დამოუკიდებელი პერიოდისაგან, ეგრეთ წოდებული „ენდისგან“. თითოეული „ენდის“ მსვლელობისას გუნდი რიგრიგობით რვა დისკოს ტყორცნის. დისკოებს ტყორცნიან „ჰაკიდან“, ანუ „ტყორცნის ხაზიდან“. მოთამაშეები დისკოს გვერდით მიჰყვებიან და ყინულზე მისრიალებენ შემდეგ ხაზამდე (ეგრეთ წოდებული „ჰოგი“). სანამ დისკო „ჰოგს“ მიაღწევდეს, მონაწილეებს აქვთ შესაძლებლობა მოახდინონ გაცურებული დისკოს კორექტირება (აჩქარება, შენელება, ტრაექტორიის შეცვლა) საგანგებო ჯაგრისების (ეგრეთ წოდებული „ბრუმების“) მეშვეობით. იმარჯვებს გუნდი, რომელიც ათი ენდის ჯამში მეტ ქულას დააგროვებს. საყაიმო ანგარიშის შემთხვევაში ინიშნება დამატებითი „ექსტრა-ენდი“. ფსონები მიიღება ძირითად შედეგზე, ფორით მოგებაზე და ქულათა რაოდენობაზე. შედეგები იანგარიშება (ექსტრა-ენდების გათვალისწინებით), (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).

  ველოსპორტი
  არსებობს ველოსპორტის რამდენიმე სახეობა: ველორბოლა შოსეზე, ველოკროსი, რბოლა ტრეკზე, სამთო ველოსიპედი და ВМХ. ოლიმპიურ სახეობებში შედის ჯგუფური რბოლა და ინდივიდუალური რბოლა. არაოლიმპიურ სახეობებში შედის გუნდური რბოლა, მრავადღიანი რბოლა,სამთო ტური,კრიტერიუმი და წყვილთა რბოლა. რბოლები იმართება როგორც კაცებს ასევე ქალებს შორის.
  ფსონები მიიღება პოზიციაზე: ,,რომელი უკეთესად იასპარეზებს”, ტურნირის გამარჯვებულზე, ტურის გამარჯვებულზე(მრბოლელი, გუნდი), (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული). იმისათვის რომ პოზიციაზე: ,,რომელი უკეთესად იასპარეზებს”(მრბოლელი, გუნდი) ფსონი იყოს აქტიური, ორივე მოწინააღმდეგემ უნდა დაიწყოს ასპარეზობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება. თუ ასპარეზობის დროს რომელიმე მოასპარეზე გამოეთიშა ასპარეზობას ამა თუ იმ მიზეზის გამო, მაშინ გამარჯვებულად ჩაითვლება მისი მოწინააღმდეგე. თუ ორივე მოწინააღმდეგე გამოეთიშა ასპარეზობას, მაშინ ფსონის პოზიცია: ,,რომელი უკეთესად იასპარეზებს” დადებული ფსონი უქმდება და მოთამაშეს უკან უბრუნდება.


  დართსი
  დარტსი (ინგლ. darts — ისარი, ხელშუბი) — თამაში, რომლებშიც მოთამაშეები ისრებს ისვრიან, კედელზე ჩამოკიდებული სამიზნე დაფის მიმართულებით. მოასპარეზენი ხელშუბებს 2,37 მ მანძილიდან ტყორცნიან ვერტიკალურად განლაგებულ მრგვალ სამიზნეში, რომლის ცენტრიც იატაკს 173 სმ-ით არის დაშორებული. სამიზნე 20 ტოლ სექტორადაა დაყოფილი. სექტორები დანომრილია მიყოლებით, 1-იდან 20-მდე. გარდა ამისა, სამიზნეზე დახაზულია სამი, ერთმანეთის მიმართ კონცენტრულად განლაგებული წრე. ხელშუბის მოხვედრება პირველ (ანუ გარე) წრეში იძლევა სექტორის ნომრის ტოლი რაოდენობის ქულებს. შუა (ანუ გასამმაგების) წრეში მოხვედრისას მსროლელი ქულას იღებს შემდეგი ფორმულით: სექტორის ნომერი X 3. შიდა (გაორმაგების) წრეში მოხვედრისას _ სექტორის ნომერი ორზე მრავლდება, დართსის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თამაშია 501 (თუმცა არსებობს 301, 701, 1001). თავდაპირველად ყველა მონაწილეს ქულათა თანაბარი რაოდენობა აქვს (ვთქვათ, 501). თამაშის მიზანია ხელშუბების ტყორცნით ამ ქულების თანდათან ჩამოწერა და განულება. ვინც პირველი შეძლებს ამას, გამარჯვებულად ცხადდება. ერთი სვლა (ლეგი) მოთამაშეს სამი ხელშუბის ტყორცნის საშუალებას აძლევს. დარტსის მთელი სირთულე ის არის, რომ მოთამაშემ ზუსტად ნულ ქულას უნდა მიაღწიო
  ფსონები მიიღება მოთამაშის მოგებაზე, წაგებაზე, ფორით მოგებაზე, ტოტალზე, ,,რომელი უკეთესად იასპარეზებს”. ფორა და ტოტალი იანგარიშება სეტებიდან გამომდინარე, (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).

  ბალახის ჰოკეი
  ბალახის ჰოკეის თამაშობენ ბალახისსაფარიან მინდორზე, რომლის ზომებია 91,5X54,9 მ. სწორკუთხა მოედანი შემოსაზღვრულია თეთრი გვერდითი და პირითი ხაზებით. მოედანი შუა ხაზით გაყოფილია ორ თანაბარ ნაწილად. მოედბის თითოეული ნახევარი თავის მხრივ გაყოფილია 22,87 მეტრიანი ხაზით (კარის ხაზი). პირითი ხაზების შუაში მაგრდება 3,66X2,14 სმ ზომებიანი ბადეებიანი კარები, რომლის შჲა წერტილიდან შემოხაზულია 14,63 სმ-ანი ნახევარწრე (დარტყმის ხაზი). კარებიდან 6,4 მეტრზე აღნიშნულია პენალტის ნიშნული.
  ბალახის ჰოკეის თამაშობენ ორი 11-11 კაცისაგან (მათ შორის ერთი მეკარეა) შემდგარი ორი გუნდი. თამაში შედგება ორი 35 წუთიანი ტაიმისაგან, 10 წუთიანი შესვენებით. ნებადართულია 3 მოთმაშის შეცვლა. მოთმაშეებს არა აქვთ უფლება ფეხით ან ხელით შეეხონ ბურთს (მხოლოდ მეკარეს აქვს უფლება დარტყმის ნახევარწრეში ხელით ან ფეხით მოიგერიოს ბურთი). აკრძალულია ყვანჯის მხრებს ზემოთ აწევა, ყვანჯით სარმის გამოდება, მეროქისათვის ხელის კვრა, მისი დაჭერა, ბურთის ხელით გაჩერება, უყვანჯოდ თამაში, ბურთის განგებ ჰაერში აგდება დარტყმის ნახევარწრეში ჩაგდების მიზნით. წესების დარღვევისათვის ინიშნება თვისუფალი დარტყმა, საჯარიმო კუთხური დარტყმა და პენალტი. საჯარიმო კუთხური დარტყმა სრულდება პირითი ხაზის ნებისმიერი წერტილიდან (ოღონდ კარის უახლოესი ძელიდან არანაკლებ 9,1 მეტრისა).

  ფსონები მიიღება როგორც ძირითად ასევე ტაიმის შედეგზე, ფორით მოგებაზე და მატჩის ტოტალზე. ორმაგ შედეგზე, შედეგები იანგარიშება ძირითადი დროის გათვალისწინებით (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).


  ფლორბოლი
  ფლორბოლი (ინგ.floor-იატაკი,ball -ბურთი).გუნდურითამაშიბურთით.
  ფლორბოლს 50 სმ სიმაღლის ბორტებით შემოფარგლულ მოედნებზე (40X20 მ) თამაშობენ. გუნდს მოედანზე ერთდროულად 6 მოთამაშე ჰყავს, რომელთაგანაც ერთი მეკარეა. მეკარეს ყვანჭი არა აქვს. მის მიერ თამაშში შეყვანილი ბურთი, სანამ შუა ხაზს გადაკვეთდეს, აუცილებლად უნდა შეეხოს იატაკს, ბორტს ან რომელიმე მოთამაშეს. აკრძალულია თამაშის დროს ყვანჭის მუხლზემოთ მოქნევა, მოწინააღმდეგის ყვანჭის შეხება (ჩარტყმა, დაბლოკვა, ან მაღლა აწევა), მოედანზე ახტომა, აგრეთვე, ბურთის გათამაშება ან შეჩერება, მუხლზემოთ, სხეულის სხვა ნაწილებით. ყველა ამ შემთხვევაში ინიშნება თავისუფალი დარტყმა. მოთამაშეს 2 წუთით მოედნიდან აძევებენ, თუ იგი: თამაშობს უყვანჭოდ, უხეშად ეთამაშება და წააქცევს მოწინააღმდეგეს; თავს ესხმის მეკარეს ან ცდილობს მის ხელით დაჭერას; თავით ან ხელით აჩერებს ან აწვდის ბურთს; წოლელა ან ჩოქელა ცდილობს პასის ჩაჭრას; არღვევს მოთამაშეთა დადგენილ რაოდენობას. ყვანჭის სროლის ან მეტოქის შეჩერების მიზნით განზრახ წაქცევისთვის მოთამაშეს 5 წუთით აძევებენ
  .ფსონები მიიღება ძირითად შედეგზე, ორმაგ შედეგზე, ფორით მოგებასა და მატჩის ტოტალზე. შედეგები იანგარიშება ძირითადი დროის გათვალისწინებით (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).


  სნუკერი
  სნუკერი ბილიარდის სახესხვაობაა, თამაშის მიზანია რაც შეიძლება მეტი შარის ჩაგდება და რაც შეიძლება მეტი ქულის მოპოვება თამაშის წესების მიხედვით. პარტია შედგება ფრეიმებისგან. თამაშის დასაწყისში სათამაშო მაგიდაზე ლაგდება 15 პირამიდის ფორმაში დაწყობილი შარი და 6 ფერადი შარი, რომელთაგან თითოეული განთავსებულია მაგიდის გარკვეულ ადგილას. თეთრი შარი გამოიყენება ფერად შარებზე გასარტყმელად. მოთამაშეებმა უნდა ჩააგდონ წითელი და ფერადი შარები თანმიმდევრობით მაგიდაზე განთავსებულ კალათებში. მოთამაშეების მიერ თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში(ყველა შარის ჩაგდების შემდგომ) ფრეიმის დასრულება ხდება ერთი შავი ფერის შარით. ქულები შემდეგნაირადაა განაწილებული: წითელი-1ქულა, ყვითელი-2ქულა, მწვანე-3ქულა, ყავისფერი-4ქულა, ლურჯი-5ქულა, ვარდისფერი-6ქულა, შავი-7ქულა.
  ფსონები მიიღება მოგებაზე, წაგებაზე, ფორით მოგებაზე, ქულების რაოდენობაზე, ფრეიმების რაოდენობაზე, ტურნირის გამარჯვებულზე, ,,რომელი უკეთესად იასპარეზებს”. აღნიშნულ სახეობაში ფორა და ტოტალი იანგარიშება პარტიების მიხედვით(თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).

  სუმო
  იაპონური ჭიდაობის ერთ-ერთი უძველესი სახეობა.ჭიდაობის წესები ძალიან მარტივია: იმარჯვებს ის, ვინც მოწინააღმდეგეს აიძულებს წრის გარეთ გავიდეს, ან სხეულის ნებისმიერი ნაწილით (გარდა ტერფისა) შეეხოს იატაკს წრის შიგნით. აკრძალულია ნებისმიერი დარტყმა ხელით ან ფეხით, მახრჩობელა ილეთების გამოყენება და თმის მოქაჩვა. მოჭიდავე (სუმოტორი), რომელსაც მავასი შეეხსნება იხსნება ბასიოდან და დისკვალიფიკაციას იღებს. ამავე დროს, აკრძალულია მოწინააღმდეგისთვის მავასის განზრახ შეხსნა. ამისთვის მთავარი მსაჯი, გიოძი მოჭიდავეს მკაცრად სჯის.
  ფსონები მიიღება მოგებაზე, წაგებაზე, ტურნირის გამარჯვებულზე, ,,რომელი უკეთესად იასპარეზებს”. (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).


  მაგიდის ჩოგბურთი
  თამაშისთვის საჭიროა მაგიდა, ბადე, ჩოგანი და ბურთი. მაგიდა მზადდება ნებისმიერი მასალისგან. სიგრძე _ 274 სმ, სიგანე _ 152,5 სმ, სიმაღლე _ 76 სმ. სათამაშო ზედაპირი შეღებილია ერთი ტონის მუქი (მეტწილად _ მწვანე ან ლურჯი) საღებავით და შემოსაზღვრულია 2 სმ სიგანის თეთრი ზოლით. ბადის კომპლექტში შედის საყრდენი დგარი, საკიდი ზონარი და უშუალოდ ბადე, რომლის სიგრძეა 183 სმ, სიმაღლე_15,25 სმ. ბადის ზედა კიდე შემოსაზღვრულია 15 მმ სიგანის ბადისგან განსხვავებული ფერის ზოლით. ბურთი სფეროს ფორმისაა (დიამეტრი 40 მმ, წონა 2,5-2,8 გრ), თეთრი ან ნარინჯისფერი, მზადდება ცელულოიდის ან მსგავსი პლასტმასისაგან. ჩოგნის ფრთის სისქის არანაკლებ 85% ნატურალური ხეა, რომელზეც ეკრობა რეზინის საფარი ან ორფერიანი ”სენდვიჩი”. მაგიდისგარე სათამაშო სივრცის ზომებია: სიგრძე _ 14 მ, სიგანე _ 7 მ, სიმაღლე _ 4 მ . შეჯიბრების პროგრამა მოიცავს 6 დისციპლინას: ერთეულთა თანრიგი_ქალები, კაცები; წყვილთა თანრიგი_ქალები, კაცები, შერეული წყვილი, გუნდური.
  ყოველი ქულის გათამაშება იწყება მოწოდებით. ერთეულთა თანრიგში პირველი მომწოდებლის ვინაობას ავლენს წილისყრა. მომწოდებელი თავისუფალი ხელის გულზე გაშლილი ნებით ბურთს აისვრის არანაკლებ 16 სმ სიმაღლეზე და ჩოგანს ურტყამს დაშვების მომენტში. ბურთი ჯერ მომწოდებლის ნახევარზე უნდა დაეცეს და მერე გადავიდეს მეტოქის ნახევარზე. თუ მოთამაშემ ბურთი ააგდო, მაგრამ ვერ დაარტყა, მოწოდება წაგებულად ითვლება. მოწოდება გადათამაშდება, თუ ბურთი ბადეს ან დგარს შეეხო და მეტოქის ნახევარზე დაეცა. ყოველი 2 ქულის გათამაშების შემდეგ მოწოდების უფლება გადაეცემა მეტოქეს. საპასუხო დარტყმა ნებადართულია მას შემდეგ, როცა ბურთი მომგერიებლის მხარეს დაეცემა და ახტება. მოგერიება შეიძლება ჩოგნით და იმ ხელის მტევნით, რომელშიც ჩოგანი უჭირავთ. ქულის გათამაშება გრძელდება, თუ ბურთი ბადეს ან დგარს მოხვდება, მაგრამ მეტოქის ნახევარზე დაეშვება. თუ მოჭრილი ბურთი მეტოქის ნახევარზე, ბადესთან დაეცა, უკან მობრუნდა და ბადე ხელახლა გადმოკვეთა, ქულას აგებს ის მოთამაშე, რომელმაც ბურთის ჩოგნით მოგერიება ვერ მოასწრო
  თამაში შედგება 3(ან 5) სეტისგან, თითოეული სეტის გათამაშება მიმდინარეობს 11 ქულამდე (თუ პროგრამაში სხვა რამ არაა მითითებული).
  ფსონები სპორტის ამ სახეობაში მიიღება მოთამაშის(ან გუნდის) მატჩის(სეტის) მოგებაზე, ფორით მოგებაზე, ტოტალზე, სეტების რაოდენობაზე, ფორა და ტოტალი იანგარიშება ქულებიდან გამომდინარე. თუ შეხვედრა დროებით შეწყდა და გადაიდო გაურკვეველი დროით, მაშინ ფსონები ძალაში რჩება შეხვედრის ან ტურნირის დასრულებამდე.


  სასტენდო სროლა
  სასროლო სპორტის ნაირსახეობა, საფანტის სროლა გლუვლულიანი თოფით საგანგებოდ მოწყობილ მოედანზე (სტენდზე) სპეციალური დანადგარიდან ნატყორცნ მფრინავ სამიზნეებზე.სასანგრე სტენდისათვის განკუთვნილ მოედანზე განლაგებულია 5 საცეცხლე წერტილი და 15 მტყორცნელი მანქანა. მანძილი საცეცხლე წერტილებს შორის 3,20 მეტრია, ხოლო ცეცხლის ხაზიდან მტყორცნელ მანქანამდე -15. მანქანები განლაგებულია 5 ჯგუფად, 3-3 თითოეული საცეცხლე წერტილისათვის.
  სამიზნე თეფშის სიმაღლეა 25-27 მმ, დიამეტრიც -110 მმ, წონა -100-110 გ. შეჯიბრებისათვის შერჩეული სამიზნის ფერი (ნარინჯისფერი, თეთრი, ყვითელი, შავი)ყველა მსროლელისათვის ერთი უნდა იყოს. თითოეულ ჯგუფში 3-3 მტყორცნელი მანქანა, სქემის მიხედვით, თეფშებს სხვადასხვა მიმართულებით ტყორცნის. სქემა ისეა შემუშავებული, რო წინასწარ არავინ იცის, რომელი მანქანა ჩაირთვება ამა თუ იმ მომენტისათვის. ტექნიკური თანამშრომელი, რომელიც მანქანას თეფშებით ტენის, საგანგებო ორმოში იმყოფება და სპეციალური ეკრანით არის დაცული.
  ნებადართულია ყველანაირი საფანტიანი, 12-კალიბრიანი იარაღის გამოყენება, მათ შორის ავტომატური მოდელისაც. აკრზალულია კომპენსატორების ხმარება, რომლებიც სხვა მსროლელს ხელს შეუშლის. ვაზნის მაქსიმალური სიგრძეა 70 მმ, საფანტის მაქსიმალური დიამეტრიც – 2,5 მმ, მუხტის მაქსიმალური წონა – 24 გ. დაუშვებელია შავი დენთის, აგრეთვე ცეცხლგამჩენი და ტრასირებული ვაზნების გამოყენება.
  ისვრის 6 კაცისაგან სემდგარი გუნდი. 5 სპორტსმენი საცეცხლე წერტილზე დგას, მეექვსე კი მზად არის №1 საცეცხლე წერტილი დაიკავოს. თითოეული წერტილისათვის უშვებენ თითო სამიზნეს. გასროლის შემდეგ თითოეული მონაწილე გადაადგილდება მარჯვნივ მდებარე საცეცხლე წერტილზე, №5 მსროლელი უკან გადგება და მზად არის №1 წერტილი დაიკავოს. სროლა გრძელდება მთლიანი წრის (რაუნდის) დამთავრებამდე. ყოველი რაუნდი თითოეული მონაწილისთვის 25-25 გასროლისაგან შედგება. მსროლელი იარაღს ორი ვაზნით გატენის და მზადყოფნის სიგნალს იძლევა. იმავე წამს მანქანიდან თეფში ამოიტყორცნება. თუ მონაწილემ პირველი ააცდინა, შეუძლია იმავე სამიზნეს მეორე ლულიდან ესროლოს.
  საერთაშორისო შეჯიბრებებზე თითოეული გუნდი 3-3 მსროლელისაგან შედგება. ინდივიდუალურ შეჯიბრებაზე ტყორცნიან 125 სამიზნეს, ხოლო საუკეთესო გუნდი პირველი 3 X 125 სროლის შედეგით ვლინდება.
  გამარჯვებულის გამოსავლენად ეწყობა ფინალური სერია 6 საუკეთესო მსროლელს შორის 25-25 გასროლით. ეს შედეგები ემატება მათ მიერ წინა სერიებში მოპოვებული ქულების ჯამს. იმარჯვებს ის, ვისაც მეტი ქულა დაუგროვდება.
  მრგვალი სტენდისათვის განკუთვნილ მოედანზე განლაგებულია 8 საცეცხლე წერტილი, აგრეთვე “მაღალი სახლი” (მარცხნივ) და “დაბალი სახლი” (მარჯვნივ). “მაღალი სახლიდან” სამიზნეები ამოიტყორცნება მიწიდან 3,05 მეტრის, “დაბალი სახლიდან” კი – 1 მეტრის სიმაღლეზე. თეფშებმა თავზე უნდა გადაუაროს ცენტრალურ მოედანს და ჰაერში იფრინოს
  65 2 მეტრზე. ტაიმერის მექანიზმი თეფშს ტყორცნის მსროლელის სიგნალის შემდეგ 0-3 წამში. თეფშები ზუსტად ისეთივეა, როგორიც სასანგრე სტენდზე შეჯიბრებისას. ვაზნის მაქსიმალური სიგრძეა 70მმ, საფანტი (დიამეტრიც – 2მმ, საბრძოლო მუხტის წონა -22გ) სფეროსებურია და მზადდება ტყვიის ან მისი შენადნობისაგან. აკრძალულია სავი დენთის, აგრეთვე ტრასირებული და ცეცხლგამჩენი ვაზნების გამოყენება.
  სპორტსმენები თითოეული საცეცხლე წერტილიდან მორიგეობით ისვრიან. მათ აწვდიან ერთ სამიზნეს “მაღალი სახლიდან” და ერთს – “დაბალი სახლიდან”. ორმაგი სამიზნეები ზუსტად ერთდროულად უნდა გამოჩნდეს. №8 საცეცხლე წერტილიდან სპორტსმენმა სამიზნეს მანამ უნდა ესროლოს, სანამ ის ცენტრის ხაზს გადაკვეთს. ქულების დათვლის სისტემა ისეთივეა, როგორიც სასანგრე სტენდზე.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ნიჩბოსნობა ბაიდარითა და კანოეთი
  სანიჩბოსნო სპორტის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, რბოლა უორკაპო ცალნიჩბიანი და წყვილნიჩბიანი ნავებით. კანოეს საერთაშორისო ფედერაცია აერთიანებს ექვს ტექნიკურ დისციპლინას, მათ შორის ორი დისციპლინა ოლიმპიურია: სპრინტი და სლალომი.
  შეჯიბრება ბაიდარითა და კანოეთი იმართება დამდგარი, წყნარი წყლის აკვატორიაში ბუნებრივ ან ხელოვნურ წყალსატევებზე. სარბოლო ტრასის სიგრძეა 1000 მ, სიგანე 150 მ, ბილიკის სიგანე 9 მ. ბილიკები ერთმანეთისგან ტივტივებითაა გამოყოფილი.
  ერთადგილიანი ბაიდარის (ბ-1) სიგრძეა -5, 2 მ, სიგანე -51 სმ, წონა -12 კგ; ორადგილიანი (ბ-2)სიგრძეა- 6, 5 მ, სიგანე - 55 სმ, წონა - 18 კგ; ოთხადგილიანი (ბ-4) სიგრძე - 11 მ, სიგანე -60 სმ, წონა - 30 კგ. ერთადგილიანი კანოეს (კ-1) სიგრძეა - 5, 2 მ, სიგანე - 75 სმ, წონა - 16 კგ; ორადგილიანის (კ-2) სიგრძეა - 6, 5 მ, სიგანე - 70 სმ, წონა - 20 კგ; ოთხადგილიანის (კ-4) სიგრძეა - 11 მ, სიგანე - 70 სმ, წონა -20 კგ. ბაიდარის ნიჩაბს 2 ფრთა აქვს, კანოესას - 1. სპორტსმენებს აცვიათ შორტები და მაისურები განმასხვავებელი ნიშნებითა და ნომრებით.
  ძირითადი ოფიციალური შეჯიბრებები იმართება კაცთა 9 და ქალთა 3 დისციპლინაში. კაცები. ერთადგილიანი ბაიდარა - 500 და 1000 მ; ორადგილიანი ბაიდარა – 500 და 1000 მ; ოთხადგილიანი ბაიდარა – 1000 მ; ერთადგილიანი კანოე – 500 და 1000 მ; ორადგილიანი კანოე- 500 და 1000 მ. ქალები. ერთადგილიანი ბაიდარა – 500 მ; ორადგილიანი ბაიდარა- 500 მ; ოთხადგილიანი ბაიდარა – 500 მ.
  შეჯიბრების მონაწილე ნავები სტარტზე კენჭისყრის მიხედვით ნაწილდებიან და მსაჯის ნიშანზე იწყებენ მოძრაობას. ორი ფალსტარტისათვის ეკიპაჟი შეჯიბრებიდან იხსნება. ნავი დისტანციას მაშინ ამთავრებს, როდესაც მისი ქიმი ფინიშის ორ წითელ ალამს შორის გაივლის. იმარჯვებს ის, ვინც დისტანციის გავლას ყველაზე ნაკლებ დროს მოანდომებს.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ტყვიის სროლა
  სასროლო სპორტის სახეობა. ტყვიის სროლა ცეცხლსასროლი და პნევმატიკური კუთხვილლულიანი შაშხანით ან პისტოლეტით უძრავ ან მოძრავ სამიზნეზე
  სპორტსმენები ისვრიან ცეცხლის ხაზიდან, რომლის წინ, 10 და 30 მეტრზე დამაგრებულია ქარის მიმართულების მაჩვენებელი პატარა ალამი. სამიზნეები დაყოფილია 10 კონცენტრულ ზონად, რომლებიც შეესაბამება წესებით დადგენილ ქულებს. მცირეკალიბრიანი ნებისმიერი შაშხანის მაქსიმალური წონაა 8 კგ კაცებისათვის, 6 კგ ქალებისათვის. მაქსიმალური კალიბრი – 5,6 მმ. მცირეკალიბრიანი სტანდარტული შაშხანის მაქსიმალური წონაა 5 კგ, მაქსიმალური კალიბრი – 5,6 მმ. მსხვილკალიბრიანი ნებისმიერი და სტანდარტული შაშხანების მაქსიმალური კალიბრია 8 მმ, წონები შესაბამისი მცირეკალიბრიანი შაშხანების წონებს ემთხვევა. პნევმატური შაშხანის მაქსიმალური კალიბრია 4,5 მმ. შეჯიბრების დროს შეიძლება ნებისმიერი იარაღის გამოყენება, რომელიც ისვრის შეკუმშული ჰაერის ან ნახშირჟანგის გაზის საშუალებით. შაშხანას სამი მდგომარეობიდან ისვრიან: 1. წოლელა, როცა მსროლელს იარაღი უჭირაცს ორივე ხელით, ცალი მხრითა და ღვედით; 2. დგომელა, როცა სპორტსმენი მიწაზე ორივე ფეხით დგას. მარცხენა (ან მარჯვენა) ხელი და იდაყვი შეიძლება ეყრდნობოდეს მკერდსა და თეძოს, მაგრამ ღვედის გამოყენება აკრძალულია. მსროლელს შაშხანა უჭირავს ორივე ხელით, ცალი მხრითა და მკერდით, აგრეთვე ლოყით; 3. ჩოქელა, როცა მარჯვენა ფეხის წვერი, მარჯვენა მუხლი და მარცხენა ფეხი მიწას ეყრდნობა. სპორტსმენს შაშხანა ისე უჭირავს, როგორც დგომელა სროლის დროს, ოღონდ აქ მარცხენა იდაყვით მარცხენა მუხლს ეყრდნობა. ფიქსაციისათვის დასაშვებია ღვედის გამოყენება, აგრეთვე მუთაქისა, რომელსაც მარჯვენა წვივის ქვეშ იდებენ.საშეჯიბრო პისტოლეტის ლულის დიამეტრია 5,6 მმ, კალიბრი – 0,22. სპორტსმენს იარაღი ცალ ხელში უნდა ეჭიროს,აკრძალულია საყრდენისა და ოპტიკური მოწყობილობის გამოყენება.
  ტყვიის სროლის ოლიმპიური დისციპლინებია:
  კაცები. 1. სროლა მცირეკალიბრიანი შაშხანით. დისტანცია 50 მეტრი. 60 გასროლა, წოლელა; 2. სროლა ,მცირეკალიბრიანი შაშხანით. დისტანცია 50 მეტრი 120 გასროლა (3X40). სამი პოზიცია: 40 დგომელა, 40 ჩოქელა, 40 წოლელა; 3. სროლა პნევმატური შაშხანიდან. დისტანცია 10 მეტრი. 60 გასროლა დგომელა; 4. სროლა მცირეკალიბრიანი პისტოლეტიდან. დისტანცია 50 მეტრი. 60 გასროლა; 5. სწრაფსროლა მცირეკალიბრიანი პისტოლეტიდან. დისტანცია 25 მეტრი. 60 გასროლა(2X30); 6. სროლა პნევმატური პისტოლეტიდან. დისტანცია 10 მ. 60 გასროლა.
  ქალები. 1. სროლა მცირეკალიბრიანი შაშხანიდან. დისტანცია 25 მეტრი. 60 გასროლა (3X20). სამი პოზიცია: 20 დგომელა, 20 ჩოქელა, 20 წოლელა; 2. სროლა პნევმატური შაშხანიდან. დისტანცია 10 მეტრი. გასროლა 40; 3. სროლა მცირეკალიბრიანი პისტოლეტიდან. დისტანცია 25 მეტრი. გასროლა 60 (2X30). 4. სროლა პნევმატური პისტოლეტიდან. დისტანცია 10 მეტრი. გასროლა 40.
  ძირითად შეჯიბრებაში ნაჩვენები შედეგების მიხედვით 8 საუკეთესო მსროლელი ასრულებს ფინალურ სერიას – 10-გასროლა. საბოლოო გამარჯვებული ვლინდება ძირითად და ფინალურ სერიებში მოგროვილი ქულების ჯამით.
  ოლიმპიურთან შედარებით, გაცილებით მრავალფეროვანია მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების პროგრამა. ამ შეჯიბრებების ერთ-ერთი ტრადიციული დისციპლინაა სროლა მოძრავ სამიზნეზე. სასროლეთი წარმოადგენს ღია მოედანს, საცეცხლე ტერიტორია კი გადახურულია.
  ცეცხლის ხაზიდან სამიზნემდე მანძილია – 50-52,5 მ, ღიობის სიგანე – 10 მ. მოძრავ სამიზნეზე სროლა ტახზე ნადირობის იმიტაციაა. სამიზნეზე გამოსახულია ტახი, რომელსაც ბეჭზე კონცენტრული წრეები აქვს შემოხაზული. სპეციალურ მოწყობილობაზე დამაგრებული “ნადირი” გადაადგილდება ღიობში ორივე მიმართულებით. ნელი სვლისას სამიზნე ღიობს გადაკვეთს 5 წამში, ჩქარი სვლისას – 2,5 წამში.სამიზნეზე ტყვიის მორტყმა ფასდება 1-დან 10 ქულამდე. შაშხანისა და ოპტიკური მოწყობილობის წონა არ უნდა აღემატებოდეს 5,5 კგ-ს. სპორტსმენ ისვრის დგომელა ყოველგვარი საყრდენის გარეშე. ღვედის გამოყენება აკრძალულია. გამარჯვებულად ცხადდება ის მონაწილე, რომელიც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ტრიათლონი
  სპორტის კომპლექსური და ერთ-ერთი ყველაზე რთული სახეობა. აერთიანებს ველორბოლას, ცურვასა და მარათონულ რბენას
  ასპარეზობა ტარდება სამ სხვადასხვა დისტანციაზე: მოკლე დისტანცია – ცურვა 1,5 კმ, ველორბოლა 40 კმ, რბენა 10 კმ; გრძელი დისტანცია – შესაბამისად, 2,5 კმ, 80 კმ და 20 კმ. “რკინის კაცის” დისტანცია – 3,8 კმ, 180 კმ და 42,195 კმ (მარათონი).
  შეჯიბრება ცურვით იწყება. სპორტსმენს აცვია ელასტიკური კოსტიუმი, რომელიც გამოსადეგია ტრიათლონში შემავალი სამივე სახეობისათვის. მისი სისქე 3 მმ არ უნდა აღემატებოდეს. აკრძალულია რაიმე დამატებითი სამარჯვების გამოყენება (ფარფლები და სხვა). მონაწილენი სტარტს თავთხელიდან იღებენ. მარშრუტი მონიშნულია ერთმანეთისგან 50 მეტრით დაშორებული ტივტივებით. თუ წყლის ტემპერატურე ნორმაზე დაბალია, შეჯიბრება არ ჩატარდება. ლიდერისგან 25 მეტრით წინ მიცურავს ნავი, რომელიც შეჯიბრების მონაწილეებს მოძრაობის მიმართულებას უჩვენებს. საკმარისია სპორტსმენმა ხელი ასწიოს, რომ მას მაშინვე დახმარებას გაუწევენ.
  ველორბოლა იწყება ცურვის ეტაპის დამთავრებისთანავე. რბენა შეჯიბრების ბოლო ეტაპია. მისი ფინიში ერთდროულად მთელი შეჯიბრების ფინიშიც არის.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ცხენოსნობა
  ცხენ-მხედართა სპორტული შეჯიბრება სხვადასხვა დისციპლინაში (ხედნილობა, კონკური, სამჭიდი, მარულა, დოღი და სხვ
  ცხენოსნობის კლასიკური სახეობებია: ხედნილობა (ცხენის გაწვრთნა), კონკური (დაბრკოლებათა გადალახვა) და სამჭიდი.
  ხედნილობაში ოფიციალური შეჯიბრებები ტარდება ქვიშით მოფენილ, სწორი ზედაპირის მქონე მანეჟზე, რომლის ზომებია 60X20 მ. მანძილი მანეჟსა და მაყურებელს შორის უნდა იყოს სულ მცირე 20 მ, მანეჟის ღობის სიმაღლე – 30სმ. შეჯიბრების დროს მოწმდება ცხენის განვითარების ჰარმონიულობა და მისი შესაძლებლობები. მონაწილენი ასრულებენ სავალდებულო ვარჯიშებს – ცხენის სხვადასხვა ალურს (სვლას), შეჩერებას, მობრუნებას, ფიგურებსა და ა.შ.
  შეჯიბრების წესებით გათვალისწინებულ დროში ცხენმა უნდა შეასრულოს ტექნიკური ელემენტები, რაც შესაბამისი ქულებით ფასდება. თუ მხედარი შეცდა, ისმის ზარის ხმა, რის შემდეგაც დავალების შესრულება გრძელდება იმ წერტილიდან სადაც სპორტსმენი შეცდა. ყოველი შეცდომისთვის დაწესებულია საჯარიმო ქულები: პირველად -2, მეორედ -4, მესამედ -8. მეოთხე შეცდომისთვის მონაწილე შეჯიბრებიდან იხსნება და უადგილოდ რჩება.
  ასპარეზობას მანეჟის 5 სხვადასხვა წერტილში განლაგებული 5 მსაჯი ათ ბალიანი სისტემით აფასებს.
  კონკური, ანუ დაბრკოლებათა გადალახვა ცხენოსნობის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული დისციპლინაა. შეჯიბრება ტარდება შემოფარგლულ მოედანზე, სადაც განლაგებულია სხვადასხვა ტიპის 15-მდე დაბრკოლება. მარშრუტის დისტანცია განისაზღვრება დაბრკოლებათა რაოდენობითა და ასპარეზობის პირობებით. მხედარს, რომელიც საკონტროლო დროში ვერ ჩაეტევა საჯარიმო ქულები ერიცხება. ჯარიმაა დაწესებული მარშრუტზე დაწესებული ყველა სხვა შეცდომისთვისაც. ჩვეულებრივი კონკურის დროს დაბრკოლებათა სიმაღლე არ უნდა არემატებოდეს 1,70 მ და არ უნდა იყოს 4,50 მეტრზე განიერი. მარშრუტის მაქსიმალური სიგრძე სტარტის ხაზიდან ფინიშამდე, მეტრებში გამოხატული, უნდა უდრიდეს დაბრკოლებათა რიცხვს, გამრავლებულს 60-ზე.ოფიციალურ შეჯიბრებებში გამოიყენება 12-15 დაბრკოლება, რომელთა სიმაღლე მერყეობს 1,30-დან 1,60; ხოლო სიგანე – 1,5-დან – 2,0 მ-მდე. წყლიანი წინაღობის სიგრძეა სულ მცირე 4 მ.გამარჯვებულად ცხადდება შეჯიბრების მონაწილე, რომელიც ყველაზე ნაკლებ საჯარიმო ქულას მიიღებს და ყველაზე სწრაფად გაივლის მარშრუტს.
  სამჭიდი შედგება სამი ცალკეული შეჯიბრებისგან: სამანეჟო სვლა (ხედნილობა), საველე გამოცდები და დაბრკოლებათა გადალახვა (კონკური). შეჯიბრებები იმართება თანამიმდევრულად 3 დღის განმავლობაში. მხედარმა სამივე დისციპლინაში ერთი ცხენით უნდა იასპარეზოს. ასაკისა. შეჯიბრების პორგრამაში შედის პირადი და გუნდური პირველობა. როგორც წესი, გუნდში 4 მხედარია, საერთო ჩათვლაში კი ითვალისწინებენ 3 საუკეთესო შედეგს. გუნდის თითოეული წევრი ამავე დროს განიხილება როგორც ინდივიდუალური მონაწილე და მის მიერ მოპოვებული ქულები, პარალელურად, პირად ჩათვლაშიც შედის.საველე გამოცდები, რომელიც შეჯიბრების მეორე დღეს იმართება, 4 მონაკვეთზე ტარდება: ა) გზები და ბილიკები, ბ) დოღი დაბრკოლებებით (სტიპლ- ჩეიზი), გ) გზები და ბილიკები, დ) კროსი.სტიპლ-ჩეიზი მოიცავს დისტანციას 1800-დან 3000 მეტრამდე, სადაც თითოეულ კილომეტრზე სამ-სამი 120 სმ სიმაღლისა და 2 მ სიგანის დაბკოლება დგას. კროსის დისტანციაა 4500 -7200 მ, ყოველ კილომეტრზე ოთხი 120 სმ სიმაღლისა და 3 მ სიგანის დაბრკოლებით.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ცურვა
  სპორტის ერთ-ერთი უძველესი და პოპულარული სახეობა. შეჯიბრება სხვადასხვა დისტანციაზე კროლით(თავისუფალი სტილი), ბრასით, ბატერფლაით (დელფინი) და გულაღმა ცურვაში.
  შეჯიბრება სპორტულ ცურვაში იმართება 25- ან 50-მეტრიან აუზში. ოლიმპიადების მონაწილენი 50-მეტრიან აუზში ასპარეზობენ. აუზი დაყოფილია რვა 2,5 მ-ის სიგანის ბილიკად.ე
  სპორტული ცურვის ძირითადი დისციპლინებია: კროლი _ 50, 100, 200, 400 მ (ქალები, კაცები), 800 მ (ქალები), 1500 მ (კაცები); გულაღმა 100, 200 მ (ქალები, კაცები); ბრასი 100, 200 მ (ქალები, კაცები); ბატერფლაი 100, 200 მ (ქალები, კაცები); კომპლეხსური სტილი 200, 400 მ (ქალები, კაცები); ესტაფეტა კროლი 4X100, 4X200 მ (ქალები, კაცები); ესტაფეტა კომბინირებული 4X100 მ (ქალები, კაცები).
  შეჯიბრებისას მოცურავეებს აცვიათ მოკლე გაუმჭვირიი საცურაო კოსტიუმი, ნებადართულია საგანგებო სათვალითა და რეზინის ქუდით გამოსვლა. სპორტსმენს ცურვის უფლება მხოლოდ მისთვის გამოყოფილ ბილიკზე აქვს. ყველა დისციპლინაში გამომსვლელი (გარდა გულაღმა ცურვისა ), სტარტს იღებს ხმოვან სიგნალზე აუზის ბორტზე მოწყობილი სასტარტო ტუმბოდან წყალში გადახტომით. გულაღმა მოცურავენი სტარტის დროს წყალში არიან, თითოეული თავის ბილიკზე, პირისახით აუზის ბორტისკენ. ნებადართულია ბორტისთვის ან მოაჯირისთვის ხელის ჩავლება, ფეხების საყრდენად კი მხოლოდ აუზის კედლის წყალქვეშა ნაწილს იყენებენ. სასტარტო სიგნალისთანავე სპორტსმენები კედლიდან აირეკნებიან და გულაღმა ცურვას იწყებენ.
  კროლი. სპორტსმენს უფლება აქვს გამოიყენოს ნებისმიერი სტილი, გარდა ბრასის, ბატერფლაის და გულაღმა ცურვისა. ჩვეულებრივ, იყენებენ კროლს, როგორც ცურვის უსწრაფეს სტილს. სპორტსმენი წყლის ზედაპირზე წევს პირქვე და ჰორიზონტალურად, წინ კი ხელებისა და ფეხების ციკლური მოძრაობით გადაადგილდება. კლასიკური კროლის 1 ციკლი მოიცავს ორივე ხელის თითო მოსმას, ფეხების 6 დარტყმას, თითო ჩასუნთქვას და ამოსუნთქვას. ფეხები მოძრაობს მონაცვლეობით ვერტიკალურ სიბრტყეში ზევიდან ქვევით (მუშა მოძრაობა, დარტყმა) და ქვევიდან ზევით (მოსამზადებელი მოძრაობა). მოსმითი მოძრაობა იწყება იდაყვში ოდნავ მოხრილი ხელით და გრძელდება ასეთი თანამიმდევრობით: ხელის სწრაფად გატანა ჰაერში წინ, ”წყლის ჩავლება” მტევნით და მოსმა ტანს ქვემოთ, საგიტალურ სიბრტყეში, რკალისებურად და ბარძაყის მიმართულებით.
  ბრასი. ამ სტილით ცურვისას სპირტსმენი წყლის ზედაპირზე მკერდით წევს, ხელ-ფეხს ერთდროულად და სიმეტრიულად უსვამს. მკერდთან შეტყუპებულ ხელებს წინ გატყორცნის, შემდეგ გაშლის და მოუსვამს რკალისებურად შლის გვერდზე, ხელისგულით გარეთ, ხრის იდაყვის სახსარში და აერთებს პირისახის წინ. ფეხები იხრება მუხლის სახსარში და იშლება რკალისებურად სპორტსმენი ფეხებით ბიძგს აკეთებს. ამ ერთი მთლიანი ციკლის შესრულების შემდეგ მოცურავე თავს წყლიდან მაღლა ამოსწევს.
  ბატერფლაი. ეს სტილი გარკვეულწილად ბრასის მსგავსია, რადგან მისი განვითარებული ვარიანტი და სახეცვლილებაა. ამ ტექნიკით ცურვისას სპორტსმენი მკერდით წყლის ზედაპირზე წევს, ხელ-ფეხს ერთდროულად და სიმეტრიულად ამოძრავებს ხელები ერთდროულად ამოაქვს წყლიდან, ჰაერში ჰაერში ნახევარწრეს შემოხაზავს და ისევ წყალში ჩაეშვება, სადაც კვლავ ერთდროულად მოხაზავს ნახევარ წრეს. ამ დროს ფეხები სინქრონულად მოძრაობს, ხელების მორიგეობით მოსმა აკრძალულია
  გულაღმა ცურვა. ამ სტილით ცურვისას სპორტსმენი წყლის ზედაპირზე გულაღმა წევს და ჰორიზონტალურად გადაადგილდება წინ ხელებისა და ფეხების ციკლური მოძრაობით. ამ დროს პრაქტიკულად კროლის მსგავს ტექნიკას იყენებენ. წესების თანახმად, სპორტსმენს მხოლოდ მოხვევის დროს აქვს უფლება, გადმოტრიალდეს და წყალქვეშ ”სალტო” გააკეთოს. გარდა ამისა, ნებადართულია სტარტისა და ყოველი მოხვევის შემდეგ 15 მეტრამდე მანძილის წყალქვეშ გაცურვა.
  კომპლექსური ცურვა. ეს დისციპლინა გულისხმობს ინდივიდუალურ შეჯიბრებას დადგენილ დისტანციაზე, რომელიც უნდა გაცურონ ოთხი სხვადასხვა სტილით, შემდეგი თანამიმდევრობით — ბატერფლაი, გულაღმა ცურვა, ბრასი, კროლი.
  ესტაფეტა. ამ დისციპლინაში შეჯიბრებისას ყოველი გუნდის თითოეულმა წევრმა დადგენილი დისტანცია ერთი რომელიმე სტილით უნდა გაცუროს. ამ შემთხვევაში თანამიმდევრობა ასეთია: გულაღმა ცურვა, ბრასი, ბატერფლაი, კროლი.
  სპორტსმენს დისკვალიფიკაცია ეძლევა იმ შემთხვევაში, თუ ხელს შეუშლის მეტოქეს ცურვაში, დააგვიანებს სტარტზე გამოსვლას, ჩაიდენს არა სპორტულ საქციელს, არ დაემორჩილება მსაჯთა კოლექციის გადაწყვეტილებას, გაცურვის დროს შეეხება აუზის ფსკერს, გამოიყენებს დამხმარე საშუალებებს (მაგ: ფარფლებს). პირველივე ფალსტარტზე მოცურავე დისკვალიფიკაციით ისჯება
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე.


  ძალოსნობა
  სპორტის სახეობა. შეჯიბრება სიმძიმეების აწევაში მკაცრად დადგენილი წესით.
  ძალოსნები ასპარეზობენ კვადრატულ, 5-15 სმ-ის სიმაღლის ფიცარნაგზე (4X4 მ). კაცთა შეჯიბრებისას შტანგის ღერძი 20 კგ-ს იწონის, მისი სიგრძეა 2,2 მ, ხოლო დიამეტრი _ 2,5 სმ. ქალებისთვის განკუთვნილი შტანგის ღერძის წონაა 15 კგ, სიგრძე 2,01 მ, ხოლო დიამეტრი 2,5 სმ. შტანგაზე წონის მოსამატებლად იყენებენ სხვადასხვა წონისა და ფერის დისკოებს: 25 კგ (წითელი), 20 კგ (ლურჯი), 15 კგ (ყვითელი), 10 კგ (მწვანე), 5 კგ (ტეთრი), 2,5 კგ (შავი), 0,5 და 0,25 კგ (ქრომირებული). მონაწილეს უნდა ეცვას საგანგებო კოსტუმი, რომლის ქვეშაც ნებადართულია მოკლე სახელოებიანი მაისურის ჩაცმა. ქამრის მაქსიმალური სიგანეა 12 სმ. ფეხსაცმლის ძირის სისქე არ უნდა აღემატებოდეს 0,5 სმ-ს, ხოლო საპირის სიმაღლე 13 სმ-ს. ნებადართულია მაჯების, მუხლებისა და ხელისგულების ელასტიკური ბინტით გადახვევა. შეიძლება პლასტირის დაწებება თითებზე ოღონდ ისე რომ თითის წვერები კარგად ჩანდეს
  სპორტსმენები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ორ ვარჯიშში – ატაცსა და აკვრაში. ატაცის შესრულებისას სპორტსმენმა შტანგა უნდა ასწიოს თავს ზემოთ, შეუჩერებლად, გამართულ ხელებზე, ფეხებში ჩაჯდომით, შემდეგ კი უნდა წამოდგეს და მუხლებში ბოლომდე გაიმართოს. აკვრაც ორი ძირითადი ფაზისგან შედგება: შტანგის აღება მკერდზე და მისი აკვრა მკერდიდან თავს ზემოთ, გამართულ ხელებზე. ძალოსანმა შტანგა მას შემდეგ უნდა დაუშვას, როცა რეფერი ნიშანს მისცემს.
  შეჯიბრება ტარდება შემდეგ წონით კატეგორიებში: კაცები - 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 კგ; ქალები - 48, 53, 58, 63, 69, 75, + 75 კგ. მონაწილეებს წონიან შეჯიბრების დაწყებამდე 2საათით ადრე. თითოეული წონის ასაწევად ძალოსანს 3 ცდა ეძლევა. მან წინასწარ უნდა გამოაცხადოს, რომელი წონიდან ჩაერთვება შეჯიბრებაში. ყოველი წონის დაძლევის შემდეგ სპორტსმენს უფლება აქვს მორიგი წონა შეუკვეთოს. შეჯიბრების მსვლელობისას დაშვებულია გამოცხადებული წონის შეცვლა და უფრო მაღალ წონაზე გადასვლა. ყოველი მომდევნო წონა წინაზე სულ მცირე 2,5 კგ-ით მეტი უნდა იყოს. გამონაკლისია სარეკორდო ცდა, როცა შეიძლება წონა 0,5 კგ-ით გაიზარდოს. არენაზე გამოძახებულ სპორტსმენს მოსამზადებლად ეძლევა 1 წუთი. 30 წამის გასვლის შემდეგ ისმის გამაფრთხილებელი სიგნალი. თუ 1 წუთის განმავლობაში სპორტსმენმა შტანგა ფიცარნაგს არ მოსწყვიტა, სამივე მსაჯი ამ ცდას წარუმატებლად ჩაუთვლის. ატაცსა და აკვრაში იმარჯვებს ის, ვინც თითოეულ ამ ვარჯიშში მეტ წონას ასწევს. ორჭიდში გამარჯვებული კი ამ ორი შედეგის დაჯამებით ვლინდება. თუ ორმა სპორტსმენმა ერთნაირი წონა დაძლია, გამარჯვებულად ჩაიტვლება ის ვინც ნაკლებს იწონის. თუ ეს მაჩვენებელიც ერთნაირია, უპირატესობა ენიჭება იმას, ვისაც ბოლო წონის დასაძლევად ნაკლები ცდა დასჭირდა.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ძიუდო
  (იაპ. ძიუ _ მოქნილი, მსუბუქი, დო _ გზა). სპორტული ორთაბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობა, რომელშიც, გარდა გდებისა, ნებადართულია მტკივნეული და მახრჩობელა ილეთები.
  საერთაშორისო შეჯიბრებები იმართება დარბაზში, სპეციალურ კვადრატულ ხალიჩაზე _ტატამზე, რომელიც მზადდება ელასტიკური, დრეკადი მასალისგან და აქვს სწორი ზედაპირი. ტატამის საერთო ზომებია 16X16 მ, უშუალოდ საჭიდაო ზონისა 10X10 მ. საჭიდაო და უსაფრთხოების ზონები გამოყოფილია 1 მ სიგანის წითელი ხაზით. მოჭიდავეებს აცვიათ ძიუდოს კოსტიუმი (ძიუდოგი), ტილოს ხალათი (კიმონო) და შარვალი (ცუბონი). კიმონო ლურჯი და თეთრი ფერისაა, იკვრება შესაბამისი ფერის ქამრით (ობი). მეტოქეები ტატამზე ფეხშიშველა გადიან, მსაჯები _ წინდებით. შეჯიბრება შეიძლება იყოს პირადი, გუნდური, პირად-გუნდური, საკვალიფიკაციო (“ღია ტატამი”). ცალკეულ წონებში შეჯამებები გამარჯვებულის გამოსავლენად ერთ დღეში მთავრდება. პრიზიორთა გამოსავლენად იყენებენ ოლიმპიურ სისტემას (დამატებითი შერკინებებით). ფინალში გამარჯვებულს გადაეცემა ოქროს მედალი, დამარცხებულს _ ვერცხლის მედალი. ბრინჯაოს ორი მედლისთვის ერთმანეთს ხვდებიან ნახევარფინალში დამარცხებული და ე. წ. დამამშვიდებელ ჯგუფებში გამარჯვებული ძიუდოისტები (ორ დამამშვიდებელ ჯგუფში შედიან მხოლოდ ის ძიუდოისტები, რომლებიც ერთ-ერთ ნახევარფინალისტთან დამარცხდნენ).
  წონითი კატეგორიები: კაცები _ 60, 66, 73, 81, 90, 100, 100 კგ-ის ზევით, აბსოლუტური; ქალები _ 48, 52, 57, 63, 70, 78, 78 კგ-ის ზევით, აბსოლუტური (აბსოლუტურ პირველობაში მონაწილეობენ ნებისმიერი წონითი კატეგორიის მოჭიდავეები).
  შერკინება გრძელდება 5 წუთს (წმინდა დრო). მოგებიანი ქულებით ფასდება გდება, შემბოჭველი (“ოსაე-კომი-ვაცა”), მტკივნეული (“უდე-კვანსეტსაუ-ვაცა”) და მახრჩობელა (“შიმე-ვაცა”) ილეთები.გდება შესრულებულად ითვლება, თუ მეტოქეს საყრდენი გამოეცალა და დაცემისას ტატამს შეეხო სხეულის ნებისმიერი ნაწილით, გარდა ტერფისა. შებოჭვა შესრულებულია, თუ მეტოქე იძულებით გულაღმა წევს ტატამზე და მისი მოქმედება მთლიანად კონტროლდება. მტკივნეული ილეთი სრულდება მხოლოდ იდაყვის სახსარზე (გადაღუნვა, ტრიალი) _ მეტოქე იძულებულია შეწყვიტოს ბრძოლა.მახრჩობელა ილეთის (ჩავლების) შედეგად მეტოქე ნებდება ან გრძნობას კარგავს.
  წმინდა მოგება (იპონი) მოჭიდავეს ჩაეთვლება: ა) მეტოქის ზურგზე გდებისთვის, თუ ილეთი შესრულებულია დიდი ძალით, სისწრაფითა და ამპლიტუდით; ბ) მეტოქის შებოჭვისთვის 25 წამის განმავლობაში; გ) მტკივნეული ან მახრჩობელა ილეთისთვის, როცა მეტოქე დანებების ნიშანს (მაიტა) იძლევა; დ) ორი ვაზარისთვის.წმინდა მოგებისას ორთაბრძოლა წყდება, გამარჯვებულს 10 ქულა ეძლევა, დამარცხებულს _ 0.
  რთული მოგება (სოგო-გაჩი) ჩაეთვლება მოჭიდავეს, რომელიც გდებისთვის ვაზარს დაიმსახურებს, მის მეტოქეს კი შეხვედრის მსვლელობისას წესების დარღვევისთვის ოფიციალურად გააფრთხილებენ (კეი-კოკუ). რთული მოგება წმინდა მოგების ტოლფასია.
  მოგებას ვაზარის უპირატესობით აკუთვნებენ მოჭიდავეს: ა) მეტოქის ზურგზე ან ზურგის მეტ ნაწილზე გდებისთვის, როცა ილეთი შესრულებულია შედარებით ნაკლები ძალით და სისწრაფით, ვიდრე იპონის შემთხვევაში; ბ) მეტოქის შებოჭვისთვის 19-24 წამის განმავლობაში (საბოლოო შედეგზე არ მოქმედებს მოწინააღმდეგის მიერ მიღებული შედარებით დაბალი ხარისხის ნებისმიერი რაოდენობის შეფასება). გამარჯვებულს ეძლევა 7 ქულა, დამარცხებულს _ 0.
  მოგება იუკოს უპირატესობით ჩაეთვლება მოჭიდავეს: ა) მეტოქის გვერდზე გდებისათვის, როცა ილეთი სრულდება არასაკმარისი ძალით და სისწრაფით; ბ) მეტოქის შებოჭვისათვის 10-15 წამის განმავლობაში. (საბოლოო შედეგზე ისევე როგორც ვაზარის შემთხვევაში არ მოქმედებს მოწინააღმდეგის მიერ მიღებული შედარებით დაბალი ხარისხის ნებისმიერი რაოდენობის შეფასება). გამარჯვებულს ეძლევა 5 ქულა, დამარცხებულს _ 0.
  მოგება კოკას უპირატესობით ჩაეთვლება მოჭიდავეს: ა) მეტოქის გვერდზე, მუცელზე, თეძოზე ან საჯდომზე გდებისთვის, როცა ილეთი სრულდება არასაკმარისი ძალით და სისწრაფით; ბ) მეტოქის შებოჭვისათვის 5-9 წამის განმავლობაში. გამარჯვებულს ეძლევა 3 ქულა, დამარცხებულს _ 0.
  შეხვედრის დამთავრების შემდეგ ანგარიშის თანაბრობის შემთხვევაში ინიშნება დამატებითი 5 წუთი “ოქროს ქულამდე”. თუ დამატებითი დრო უშედეგოდ დამთავრდა გამარჯვებულს ავლენენ მსაჯები (ჰანტეი). ბრძოლის წესების დარღვევისა და პასიურობისთვის მოჭიდავეს ეძლევა: ა) შენიშვნა (შიდო _ შეესატყვისება კოკა-ს); ბ) გაფრთხილება (ჩუი _ შეესატყვისება იუკო-ს); გ) ოფიციალური გაფრთხილება (კეი-კოკუ _ შეესატყვისება ვაზარს); დ) დისკვალიფიკაცია (ჰანსოკუ-მაკე _ შეესატყვისება იპონ-ს).
  შეხვედრას სჯიან მსაჯი ტატამზე და 2 მსაჯი ტატამის მოპირდაპირე კუთხეებში. ძირითადი მსაჯი იძლევა განკარგულებას, აფასებს ილეთებს, აფიქსირებს წესის დარღვევას, აცხადებს შედეგს. თანამსაჯებს უფლება აქვთ დაადასტურონ ან უარყონ შუამავალი მსაჯის გადაწყვეტილება (ხმათა უმეტესობის წესი).
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  წყალში ხტომა
  სპორტის ერთ-ერთი უძველესი სახეობა. შეიცავს ტრამპლინიდან, კოშკიდან და სინქრონულ ხტომას.
  ეჯიბრება ტარდება ამ მიზნისთვის საგანგებოდ აგებული კონსტრუქციებიდან: კოშკურიდან და ტრამპლინიდან. კოშკურის სიმაღლეა 10 მ, ტამპლინისა 3 მ. კოშკურის სასტარტო ბაქნის სიგრძეა 6 მ, სიგანე 2 მ, ტრამპლინისა კი, შესაბამისად 4,80 და 0,5 მ. ტრამპლინი დრეკადია, მოძრაობს ვერტიკალურ სიბრტყეში. გადმოხტომისას სპორტსმენები ჰაერში განსხვავებულ ფიგურებს ასრულებენ. არსებობს სხვადასხვა სახის ხტომები (წინდგომიდან – წინ ხტომა, უკანდგომიდან – უკან ხტომა, უკუდგომიდან – წინ ხტომა, ხრახნული ხტომა, ხელყირიდან ხტომა, რომელიც მხოლოდ კოშკურიდან სრულდება და ა. შ. ). ყველა ხტომას თავისი სირთულის ხარისხი აქვს. წყლის ზედაპირთან მიახლოებისას და წყალში შესვლისას სპორტსმენს სხეული ვერტიკალურად, სწორად უნდა ეჭიროს, ტერფები კი გაჭიმული. წყალში თავით შესვლისას წინ გაჭიმული ხელები სხეულის ხაზს პირდაპირ უნდა აგრძელებდეს. ამასთან, წყალში ჩაშვებისას შხეფები რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა წარმოიქმნას.
  წყალში ხტომის ძირითადი დისციპლინებია (ქალები, კაცები): 1. ტრამპლინიდან ინდივიდუალური ხტომა; 2. კოშკურიდან ინდივიდუალური ხტომა; 3. ტრამპლინიდან სინქრონული ხტომა; 4. კოშკურიდან სინქრონული ხტომა. შეჯიბრება რამდენიმე ეტაპად ტარდება. საწყის ეტაპზე კაცებს 6 ცდა ეძლევათ, ქალებს 5. შემდეგ ეტაპზე გადის საუკეთესო შედეგის მქონე 18 სპორტსმენი. მეორე, ნახევარფინალურ ეტაპზე კაცებსა და ქალებს კოშკურიდან ხტომისას ეძლევათ 4 ცდა, ტრამპლინიდან ხტომისას 5. მიღებული ქულები ემატება საწყისი ეტაპის მაჩვენებლებს. შემდეგ ეტაპზე გადის 12 საუკეთესო. მესამე, ფინალურ ეტაპზე ყველა შედეგი უქმდება და სპორტსმენები იმდენივე ცდას ასრულებენ, რამდენსაც წინა ეტაპებზე.
  მსაჯები ითვალისწინებენ ნახტომის სირთულის ხარისხსა და შესრულების სიზუსტეს. შეფასება ხდება 10-ბალიანი სისტემით. 7 მსაჯი აცხადებს თავის შეფასებას, რაც შემდეგ ჯამდება და გამოითვლება საშუალო მაჩვენებელი. გამარჯვებულად ცხადდება ის, ვინც ფინალურ ეტაპზე ყველაზე მეტ ქულას მოაგროვებს
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ფარიკაობა
  სპორტული ორთაბრძოლის ნაირსახეობა. შეიცავს სამ დისციპლინას _ რაპირით, დაშნით და ხმლით ფარიკაობას.
  ორთაბრძოლა იმართება ბრტყელზედაპირიან, თანაბარზომიერად განათებულ, ლითონის ბადით დაფარულ საფარიკაო ბილიკზე, რომლის სიგრძეა 14 მ, სიგანე _ 1,5-2 მ. ოფიციალური შეჯიბრების პროგრამა შეიცავს სამ დისციპლინას _ რაპირით, დაშნითა და ხმლით (იგივე ესპადრონი) ფარიკაობას. სამივე სახეობის იარაღი მზადდება მტკიცე ფოლადისგან და აქვს მოქნილი პირი. რაპირა და დაშნა ბოლოვდება ბუნიკით. რაპირა იწონის არანაკლებ 500 გრამს. ღეროს სიგრძეა არაუმეტეს 90 სმ-ისა, საერთო სიგრძე _ 110 სმ. ხელის მტევნის დამცავი ფარის (გარდი) დიამეტრია 12 სმ. საჩხვლეტი ზონა შემოსაზღრულია ელექტროქურთუკით. დაშნა რაპირას ჰგავს, წონა _ არანაკლებ 770 გ, სიგრძე _ 110 სმ, გადრის დიამეტრი _ არაუმეტეს 13,5 სმ-ისა, ღეროს კვეთი _ სამკუთხოვანი. ჩხვლეტა ნებადართულია სხეულის ნებისმიერ ნაწილში. ხმალი იწონის არაუმეტეს 500 გ-ს, პირის სიგრძეა 88 სმ, საერთო სიგრძე _ 105 სმ. 15 სმ დიამეტრის გადრი რქით უერთდება ხმლის ტარს. ნებადართულია ჩხვლეტა და დარტყმა თავზე, ხელებსა და ტანზე წელზემოთ. მოფარიკავეს აცვია მტკიცე მასალისაგან დამზადებული თეთრი დამცავი კოსტიუმი _ ქურთუკი და შარვალი, ასევე თეთრი გეტრი და რეზინისძირიანი სპორტული ფეხსაცმელი, ახურავს ლითონისბადიანი მუზარადი. თითოეული შედეგიანი შეტევა ფიქსირდება სპეციალური ელექტრონული მოწყობილობით. ხმლით, რაპირითა და დაშნით ფარიკაობენ კაცებიცა და ქალებიც.
  პირადი ტურნირი ტარდება 3 ეტაპად. პირველ ეტაპზე სპორტსმენები ნაწილდებიან 5-7-კაციან ჯგუფებში და წრიული სისტემით ფარიკაობენ. ბრძოლა გრძელდება 5 ჩხვლეტამდე, მაგრამ თუ 3 წუთში გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, ინიშნება ე.წ. გადამწყვეტი ჩხვლეტა. მეორე ეტაპზე, პირდაპირი გამოთიშვის ტურში, მეტოქეები წყვილდებიან რეიტინგის შესაბამისად. ბრძოლა გრძელდება 15 ჩხვლეტამდე, ტარდება სამი 3-3-წუთიანი პერიოდი. ამ ტურის შემდეგ ფინალისტები (4 ან 8 მოფარიკავე) იბრძვიან ოლიმპიური სისტემით ჩემპიონის გამოვლენამდე. გუნდურ ტურნირში მხოლოდ ოლიმპიურ სისტემას იყენებენ. გუნდში 3 ძირითადი და 1 სათადარიგო წევრია. პირველი წყვილი იბრძვის 5 ჩხვლეტამდე, მეორისა _ 10-მდე, მესამისა _ 15-მდე და ა.შ. ბოლო შეხვედრა 45 ჩხვლეტამდე გრძელდება. ბრძოლოს დაწყებისას მეტოქეები ერთმანეთს პირისპირ დგებიან საფარიკაო ბილიკის ცენტრიდან 2-2 მეტრის დაშორებით. უფროსი მსაჯის ძირითადი ბრძანებებია: “en garde!” (ბრძოლისათვის), “allez!” (დაიწყეთ), “halte!” (სდექ). რაპირითა და ხმლით ფარიკაობაში ჩხვლეტა მაშინ ითვლება, როცა დაცულია ე.წ. საფარიკაო ფაზის თანამიმდევრობა. მაგალითად, მოფარიკავემ ჯერ უნდა მოიგერიოს მეტოქის იერიში და შემდეგ მიაყენოს საპასუხო ჩხვლეტა. შემტევად ითვლება ის, ვინც მზად არის მეტოქეს პირველმა მიაყენოს ჩხვლეტა იარაღიანი გაშლილი ხელით. კომბინირებული შეტევის დროს (მეტოქის დასაბნევად შესრულებულ მოძრაობათა სერია), დაცვაზე გადასულ მოფარიკავეს შეუძლია მოწინააღმდეგეს მიაყენოს შემაჩერებელი ჩხვლეტა, თუ მიზანს შეტევის ბოლო ეტაპის დაწყებამდე მიაღწევს. ამ წესის თანახმად, მოფარიკავეთა მოქმედება გარკვეულ სცენარს (საფარიკაო ფაზას) უნდა ექვემდებარებოდეს: შეტევა, შეტევის მოგერიება, საპასუხო ჩხვლეტა, თავდაცვა. დაშნით ფარიკაობაში ასეთი წესი არ არსებობს და ქულა ერიცხება მას, ვინც პირველი მიაყენებს ჩხვლეტას. ამასთან, თუ მეტოქეებმა ერთმანეთს ჩხვლეტა 1/25 წამზე ნაკლები ინტერვალით მიაყენეს, ფიქსირდება ორმხრივი ჩხვლეტა. მოფარიკავეს იარაღი ცალ ხელში ინდა ეჭიროს. აკრძალულია შეუიარაღებელი ხელის გამოყენება, რისთვისაც მოფარიკავე ჯერ გაფრთხილებით ისჯება, შემდეგ კი _ ქულების ჩამორთმევით. ჩხვლეტის თავიდან ასაცილებლად გვერდითი ხაზის გადაკვეთისთვის მოფარიკავეს აფრთხილებენ, გამეორების შემთხვევაში კი მის მეტოქეს 1 ჩხვლეტას აძლევენ.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ტაეკვანდო
  კორ. “tae” _ ფეხით დარტყმა, “kvan” _ მუშტი, “do”_ ხელოვნება, გზა). თანამედროვე კორეული საბრძოლო ხელოვნება, უიარაღოდ თავდაცვის ერთ-ერთი სახეობა.
  შეჯიბრება ტარდება ელასტიკური ლეიბით დაფარულ კვადრატულ (12X12 მ) მოედანზე, რომლებზეც შიგნით ლურჯი ფერით მონიშნულია 8X8 მ კვადრატი, ე. წ. შერკინების ზონა. სპორტსმენის ეკიპირებაში შედის დობოკი (თეთრი უნიფორმა), ტანის, წინამხრის, წვივის დამცავი პროტექტორები, ჩაფხუტი, კაპი და წინდამცავი. ოლიმპიურ თამაშებზე შემოღებულია ქალთა და კაცთა 4-4 წონითი კატეგორია (ქალები _ 49, 57, 67 და +67 კგ; კაცები _ 58, 68, 80 და +80 კგ), სხვა შეჯიბრებები ტარდება ქალთა და კაცთა 8-8 კატეგორიაში (ქალები _ 47, 51, 55, 59, 63, 67, 72 და +72 კგ; კაცები _ 54, 58, 62, 67, 72, 78, 84 და +84 კგ). ორთაბრძოლა შედგება სამი 2-2 წუთიანი რაუნდისგან. რაუნდებს შორის ერთწუთიანი შესვენებაა.
  ნებადართულია დარტყმა ხელით (წინამუჭით) და ფეხით (ტერფით) _ კორპუსის პროტექტორით დაცულ ნაწილში (გარდა ხერხემლისა), აგრეთვე ფეხით (ტერფით) _ სახის არეში, ყურების ჩათვლით. მებრძოლს 1ქულა ეძლევა კორპუსზე ძლიერად და სუფთად შესრულებული დარტყმებისთვის, 2 _ სახეში დარტყმისთვის, 1 დამატებითი ქულა _ თუ მიყენებული დარტყმის შედეგად მეტოქე ნოკდაუნში აღმოჩნდება. წესების დარღვევისთვის სპორტსმენს აფრთხილებენ (კიონგო) ან აჯარიმებენ (გამჯო). 2 კიონგო ან 1 გამჯო თითო საჯარიმო ქულის ტოლფასია (სპორტსმენი დამარცხებულად ითვლება, თუ 4 საჯარიმო ქულას მიიღებს). კიონგო სპორტსმენს ეძლევა შემდეგი დარღვევებისთვის: საჯარიმო ხაზის გადაკვეთა; წინ დახრა ან მეტოქისკენ ზურგით შებრუნება; დაცემა; ბრძოლიდან გაქცევა; მეტოქისთვის ხელის ჩავლება, შებოჭვა ან ხელის კვრა; წელქვემოთ შეტევა; ხელით შეტევა სახის არეში; არასპორტული საქციელი. გამჯოთი ისჯება: შეტევა ბრძოლის შეჩერების (კალიო) შემდეგ; წაქცეულ მეტოქეზე შეტევა; სახეში განზრახ ხელის გარტყმა; შეხვედრის განზრახ ჩაშლა; ყვირილი ან უხეში წამოძახილი.
  ორთაბრძოლის შედეგი შეიძლება იყოს: ა) მოგება ნოკაუტით (როცა სპორტსმენი მთელი სხეულით ან მისი რომელიმე ნაწილით ეხება იატაკს; ბარბაცებს და ბრძოლას ვერ აგრძელებს; ძლიერი დარტყმის შემდეგ მსაჯები წყვეტენ შეხვედრას); ბ) მოგება რეფერის გადაწყვეტილებით; გ) მოგება ქულებით ან უპირატესობით; დ) მოგება მეტოქის მოხსნით; ე) მოგება მეტოქის დისკვალიფიკაციით; ვ) მოგება გაფრთხილების გამოცხადებით. წაგებული სპორტსმენი შეჯიბრებას ეთიშება.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  სპორტული ტანვარჯიში
  სპორტის ერთ-ერთი უძველესი სახეობა _ შეჯიბრებები სატანვარჯიშო იარაღებზე, თავისუფალი ვარჯიში და ბჯენითი ხტომები.
  ტანმოვარჯიშეთა ოფიციალური შეჯიბრებები მხოლოდ დარბაზებში ტარდება. დიდ საერთაშორისო ტურნირებში (ოლიმპიური თამაშები, მსოფლიოს და კონტინენტური ჩემპიონატები, გრან-პრი და სხვ.), როგორც წესი, იყენებენ 90-110 სმ-ის სიმაღლის ფიცარნაგს, რომლის საერთო ფართობია დაახლოებით 1000 კვ. მ. შეჯიბრების პროგრამაში შედის კაცთა 6 (თავისუფალი ვარჯიში, ტაიჭი, რგოლები, ბჯენითი ხტომა, ორძელი, ღერძი) და ქალთა 4 (თავისუფალი ვარჯიში, ბჯენითი ხტომა, ნაირსიმაღლის ორძელი, დვირი) დისციპლინა. ტანვარჯიშული იარაღების პარამეტრები განსაზღვრულია საერთაშორისო წესებით.
  თავისუფალი ვარჯიში სრულდება ელასტიკურ, ხალიჩით მოფენილ ფიცარნაგზე _ 12X12 მ. კაცებს პროგრამის შესასრულებლად ეძლევათ არაუმეტეს 70 წამისა, ქალებს _ წუთ-ნახევარი.
  რგოლებს კიდებენ კონსოლზე ან ლითონის მართკუთხა ჩარჩოზე. ჩარჩოს ზედა ღერძზე დამაგრებულ კაუჭებსა და იატაკს შორის მანძილი 575 სმ-ია, კაუჭებს შორის _ 50 სმ, რგოლების გარე დიამეტრი _ 18 სმ, ჭრილის დიამეტრი _ 2,8 სმ. ღვედსა და ლითონის გვარლზე დაკიდებული ხის რგოლები (ნაკრების საერთო სიგრძე _ 300 სმ) მოძრავი სახსრებით მაგრდება კაუჭებზე. იატაკზე დაგებულ ლეიბსა და რგოლებს შორის მანძილი 255 სმ-ია.
  გამძლე ხისგან დამზადებული პარალელური ორძელის სიმაღლეა 175 სმ (ლეიბის ზედაპირიდან). ძელებს შორის მანძილს 42-52 სმ-ის ფარგლებში თავად ტანმოვარჯიშე არეგულირებს. ღერძის სიგრძეა 350 სმ, ვერტიკალური კვეთის ზომა _ 5 სმ, ჰორიზონტალური კვეთისა _ 4 სმ.
  ტანვარჯიშული ღერძის პარალელურ დგარებს შორის მანძილი 240 სმ-ია, ლეიბის ზედაპირსა და ღერძს შორის _ 255 სმ, ღერძის დიამეტრი _ 2,8 სმ. ღერძი მტკიცე ლითონისგან მზადდება და იატაკზე მაგრდება.
  ნაირსიმაღლის ორძელის ზედა ლატანი იატაკიდან 215-260 სმ სიმაღლეზეა, ქვედა ლატანი _ 140-180 სმ-ზე. ძელთაშორისი ჰორიზონტალური მანძილი, ტანმოვარჯიშის სურვილის მიხედვით, 90-160 სმ-ს შორის მერყეობს. ძელი მრგვალია, დიამეტრი _ 5 სმ, მზადდება ხისგან.
  დვირი ხისაა და მყარ დგარზე ჰორიზონტალურად მაგრდება. მისი სიგრძეა 500 სმ, სიმაღლე იატაკიდან ზედაპირამდე _ 120 სმ, ზედა და ქვედა პირის სიგანე _ 10 სმ, შუა წელის სიგანე _ 13 სმ.
  ოფიციალურ შეჯიბრებებზე თითოეულ დისციპლინას (გარდა ბჯენითი ხტომისა) ემსახურება მსაჯთა ორი ბრიგადა _ A და B. A ბრიგადა აფასებს ვარჯიშთა სირთულეს, B _ ტექნიკას და ესთეტიკურ მხარეს. ნებისმიერ იარაღზე ვარჯიშის მაქსიმალური შეფასება (წამახალისებელი ქულების ჩათვლით) 10 ბალია, საწყისი შეფასება (ყველა სავალდებულო მოთხოვნის შესრულებისას) _ 8,6 ბალი კაცებისთვის და 9,0 ბალი ქალებისთვის. პროგრამის გამდიდრებისა და რთული ელემენტებისთვის დაწესებულია საპრემიო ქულები, უხეში ტექნიკური შეცდომისა და კომპოზიციური წუნისთვის კი _ საჯარიმო ქულები.
  შეჯიბრება სამგვარია: ა) პირადი; ბ) გუნდური; გ) პირად-გუნდური. გუნდურში გამარჯვებული ვლინდება გუნდის წევრების მიერ ცალკეულ დისციპლინებში მოპოვებული ქულების ჯამით, ზოგ შემთხვევაში _ უშუალოდ მრავალჭიდის შედეგების მიხედვით. მრავალჭიდსა და ცალკეულ სახეობებში პირადი ადგილები ნაწილდება ფინალში ნაჩვენები შედეგების შესაბამისად (ცალკეულ შემთხვევებში ითვალისწინებენ საკვალიფიკაციო ტურნირის შედეგებსაც).
  ბჯენითი ხტომა (ქალები, კაცები) სრულდება ტაიჭზე, რომლის სიგრძეა 160 სმ, სიგანე _ 35 სმ. გამორბენის ბილიკის სიგრძეა 25 მ, სიგანე _ 1 მ, ასარეკნი ამორტიზატორის სიმაღლე _ 20 სმ. ქალთა შეჯიბრებაზე ტაიჭს დგამენ გარდიგარდმო, ლეიბის ზედაპირიდან 125 სმ-ის სიმაღლეზე, კაცებისთვის _ სიგრძივ, 135 სმ-ის სიმაღლეზე.
  სახელურიანი ტაიჭის (კაცები) კორპუსის ზომები სახტუნაოს ანალოგიურია. სიმაღლე (ლეიბიდან ტაიჭის ზედაპირამდე) _ 105 სმ, სახელურის სიმაღლე _ 12 სმ.
  ოფიციალურ საერთაშორისო შეჯიბრებებში ნაწილდება მედლების 14 კომპლექტი: კაცებში _ 8 (ცალკეულ იარაღებზე _ 6, მრავალჭიდში _1, გუნდურში _ 1), ქალებში _ 6 (ცალკეულ იარაღებზე _ 4, მრავალჭიდში _ 1, გუნდურში _ 1).
  დიდი საერთაშორისო შეჯიბრებები 4 ეტაპად იმართება: 1. საკვალიფიკაციო (ანუ წინასწარი) ეტაპი ტანმოვარჯიშეებისა და გუნდებისთვის, რომლის შედეგებითაც განისაზღვრება ფინალისტთა შემადგენლობა; 2. გუნდური ფინალი 6 საუკეთესო ნაკრების მონაწილეობით (ცალ-ცალკე ქალთა და კაცთა გუნდებს შორის); 3. აბსოლუტური პირველობა 36 საუკეთესო სპორტსმენის მონაწილეობით; 4. ფინალი ცალკეულ ვარჯიშებში, საკვალიფიკაციო ტურნირში თითოეულ იარაღზე გამოვლენილ 8-8 საუკეთესო სპორტსმენს შორის.
  ინდივიდუალური და გუნდური პირველობის მონაწილეებს (როგორც საკვალიფიკაციო, ისე ფინალურ ტურნირში) იარაღზე მხოლოდ ერთი ცდის უფლება აქვთ. გამონაკლისია ქალთა ბჯენითი ხტომები, სადაც ნებადართულია ორი ცდა.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე.


  სოფტბოლი
  ინგლ. Softball(soft _ რბილი, ნაზი; ball _ ბურთი). ბეისბოლის მსგავსი გუნდური თამაში
  სოფტბოლს თამაშობს ორი 9-9-კაციანი გუნდი (ქალები, კაცები). შეხვედრა ტარდება 90-გრადუსიან სექტორში, რომლის გვერდების სიგრძეა 67,06 მ. სექტორის რკალი შემოსაზღვრულია ბარიერით. მთლიანი სათამაშო მოედანი იყოფა ორ მონაკვეთად : შიდა, ანუ ინფილდი და გარე, ანუ აუტფილდი. ინფილდის კვადრატის თითოეული გვერდის სიგრძეა 18,29 მ.მათი შეერთების ადგილზე განლაგებულია 4 ბაზა, რომელთაგან მეოთხეს ეწოდება “ბინა”. კვადრატის ცენტრში მონიშნულია პიჩერის (მომწოდებლის) ადგილი, რომელიც ბინიდან 13,11 მეტრით არის დაშორებული. ტყავით შემოკერილი სფეროს ფორმის ბურთის გარშემოწერილობაა 30,2-30,8 სმ, წონა _ 166,5-173,6 გ. დაცვაში თამაშის დროს იყენებენ ტყავის ჯიბიან ხელთათმნებს. ქეჩერს (დამჭერს) და პირველი ბაზის მოთამაშეს შეუძლიათ გამოიყენონ ე. წ. მიტი _ უსათითეებო ხელთათმანი. შემტევი გუნდის წევრებს ჩაფხუტები ახურავთ, ქეჩერი კი, გარდა ჩაფხუტისა, იყენებს მუზარადს, მკერდისა და მუხლის დამცავებს. ბურთის დასარტყმელი კეტი (ტაფელა) მზადდება ლითონის, გრაფიტის ან კერამიკისაგან. კეტის სიგრძეა 86,4 სმ, დიამეტრი _ 5,7 სმ, წონა _ 1077 გ.
  სოფტბოლის წესები ძალიან ჰგავს ბეისბოლისას. გუნდები რიგრიგობით ენაცვლებიან ერთმანეთს შეტევასა და დაცვაში. შემტევი გუნდის მოთამაშე ცდილობს კეტით მოგერიებისას რაც შეიძლება შორს ტყორცნოს მოწოდებული ბურთი, სწრაფად შემოირბინოს ბაზები, დაბრუნდეს მეოთხე ბაზაზე, ანუ ბინაში და ამით 1 ქულა აიღოს. დამცველი გუნდის მოთამაშეთა მიზანია დარტყმული ბურთის დაჭერა და მეტოქეთა აუტში გაყვანა, რათა მათ ვერ შეძლონ ქულის მოპოვება. დაცვაში მოპოვებული ყოველი სამი აუტის შემდეგ, გუნდი თავდასხმაში გადადის. როცა ორივე გუნდი 3-3 აუტს აიღებს, მთავრდება ერთი ინინგი (პერიოდი). სულ მატჩი 7 ინინგისგან შედგება. იმარჯვებს გუნდი, რომელიც მეტ ქულას მოიპოვებს. თუ ქულათა რაოდენობა თანაბარია, თამაში გრძელდება მანამ, სანამ რომელიმე მხარე უპირატესობას არ მიაღწევს.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  სინქრონული ცურვა
  საწყლოსნო სპორტის სახეობა ქალებისთვის. ერთეულთა, წყვილთა და ჯგუფური შეჯიბრება წყალში აკრობატული ვარჯიშების შესრულებაში სავალდებულო და ნებისმიერი პროგრამით, მუსიკის თანხლებით.
  შეჯიბრება ტარდება არანაკლებ 12 კვ. მ ზომის საცურაო აუზში. სავალდებულო ვარჯიშის დროს წყლის სიღრმე 3 მ-ია, ნებისმიერი პროგრამის შესრულებისას _ 1,7 მ, წყლის მინიმალური ტემპერატურაა _ 24 C. სავალდებულო ვარჯიშის დროს სპორტსმენებს შავი საცურაო კოსტიუმი აცვიათ და თეთრი ქუდი ახურავთ, ნებისმიერი პროგრამის შესრულებისას კი ნებადართულია მონაწილეთა გემოვნებით შერჩეული, გაუმჭვირი ქსოვილისგან შეკერილი სამოსი.
  შეჯიბრების პროგრამაში შედის ერთეულთა, წყვილთა და გუნდური პირველობა (გუნდში 8 სპორტსმენია). მოცურავეები მუსიკის თანხლებით ასრულებენ სავალდებულო და ნებისმიერ პროგრამებს. სავალდებულო პროგრამა აერთიანებს ექვსვარჯიშიან კომპოზიციებს, რომელთა შესარჩევადაც ეწყობა ღია კენჭისყრა. კომპოზიციაში შემავალ თითოეულ ვარჯიშს ენიჭება სირთულის ხარისხი. არანაკლებ 3 ვარჯიშის ხარისხი 1,8-ს უნდა აღემატებოდეს. სპორტსმენის შეფასებისას მსაჯები ითვალისწინებენ ვარჯიშის შესრულების სისიწრაფეს, სიზუსტეს, გამომსახველობასა და სინქრონულობას. ვარჯიშები ფასდება 0-იდან 10 ქულამდე ნახევარი ქულის სიზუსტით. ყველაზე მაღალ და დაბალ შეფასებებს არ ითვალისწინებენ, დანარჩენს აჯამებენ და ყოფენ მსაჯთა რიცხვზე ორის გამოკლებით. მიღებული სიდიდე მრავლდება ვარჯიშის სირთულის ხარისხზე. თითოეული ვარჯიშის შეფასებას აკლდება საჯარიმო ქულები და გამოდის საბოლოო შედეგი. სპორტსმენს 2 საჯარიმო ქულა ერიცხება, თუ: ა) ვარჯიშს ჯერ არასწორად შეასრულებს, შემდეგ კი _ სწორად (ამგვარი შეცდომის გამეორებისას ვარჯიში საერთოდ შეუფასებელი რჩება); ბ) თავისი სურვილით წყვეტს ვარჯიშს და ითხოვს მისი გამეორების ნებართვას.
  ნებისმიერი პროგრამის შესრულებისას მეათედი ქულის სიზუსტით ცალ-ცალკე ფასდება ვარჯიშის ტექნიკა და არტისტიზმი. ორივე შემთხვევაში ქულებს აჯამებენ მაღალი და დაბალი შეფასების გამოკლებით. შესრულების ტექნიკისთვის მიღებული ქულების ჯამი მრავლდება 6-ზე, არტისტიზმისთვის მიღებული ქულებისა _ 4-ზე. ამ შედეგს ყოფენ მსაჯთა რიცხვზე ორის გამოკლებით. საბოლოო შედეგი გამოჰყავთ შესრულების ტექნიკასა და არტისტიზმში მიღებულ ქულათა ჯამის მიხედვით. სპორტსმენი 1 საჯარიმო ქულით ისჯება, თუ: ა) დაარღვევს წყალს ზემოთ, აუზის კიდეზე ვარჯიშისთვის დაწესებულ დროის 20-წამიან ლიმიტს; ბ) გადაამეტებს მთლიანი ვარჯიშისთვის გამოყოფილ დროს. 2-ქულიანი ჯარიმა დაწესებულია: ა) ვარჯიშის შესასრულებლად ან თანაგუნდელის დასახმარებლად აუზის ფსკერის შეხებისთვის; ბ) აუზის კიდეზე ვარჯიშის შეწყვეტისთვის.
  ერთეულთა ნებისმიერი პროგრამის ხანგრძლივობაა 3,5 წუთი, წყვილებისა _ 4, გუნდურისა _ 5, დასაშვებია გადახრა ± 15 წამის ოდენობით.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  აფროსნობა
  (ინგლ. yachting). საწყლოსნო სპორტის ერთ-ერთი უძველესი და გავრცელებული სახეობა – შეჯიბრება აფრიანი იახტების ოსტატურად მართვაში, რბოლა ქარის ძალის გამოყენებით განსაზღვრულ მანძილზე და შერჩეული მარშრუტით
  შეჯიბრება იმართება ზღვაზე ან ტბაზე აფროსნობის საერთაშორისო კავშირის მიერ დადგენილი წესებით. რეგატის ორგანიზატორებს უფლება აქვთ, თავად განსაზღვრონ სარბოლო დისტანციის საშუალო სიგრძე (30-40 კმ). სტარტის, მოხვევისა და ფინიშის ადგილები მონიშნულია ფერადი ქერქელაჭებით. ძალიან ძლიერი ან სუსტი ქარის დროს, მსაჯების გადაწყვეტილებით, შეიძლება შეიცვალოს დისტანციის სიგრძე ან მიმართულება, შეწყდეს ან გადაიდოს რბოლა. კლასების მიხედვით, იახტები სხვადასხვა ზომის და წონისაა. კორპუსი მზადდება მინაპლასტიკის ან ხის მასალისგან, ანძა_დურალუმინისგან, იალქანს კი დაკრონის ქსოვილისგან კერავენ. იახტის აღჭურვილობაში შედის ღუზა, ე. წ. საპროტესტო ალმები, გამოსაცნობი ნიშნები იალქანზე, სამაშველო მოწყობილობა. იახტის პარამეტრები ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს წესების მოთხოვნებს. ამ ნორმების ნებისმიერი დარღვევისთვის დაწესებულია დისკვალიფიკაცია. აფროსანს აცვია მსუბუქი კალიფსო, ელასტიკ-კომბინეზონი და ბოტასი.
  რეგატები იმართება სხვადასხვა კლასში. ოლიმპიური კლასებია: ვინდსერფინგი (კაცები, ქალები), 470 (კაცები, ქალები), ფინი (კაცები), ვარსკვლავი (კაცები), ევროპა (ქალები), იალინგი (ქალები), ტორნადო (შერეული), 490 (შერეული), ლაზერი (შერეული). ეკიპაჟის შემადგენლობაში შეიძლება იყოს მხოლოდ მესაჭე (ვინდსერფინგი, ფინი, ევროპა, ლაზერი), მესაჭე და მებაგირე (470, ვარსკვლავი, 490) ან მესაჭე და ორი მებაგირე (იალინგი).
  სტარტს იღებენ ფერადი ალმების ნიშანზე. მონაწილეებს ხუთ-ხუთწუთიანი ინტერვალით აძლევენ სამ სიგნალს _ გამაფრთხილებელს, მოსამზადებელსა და სასტარტოს. თუ იახტამ ნიშნის მიცემამდე გადაკვეთა სტარტის ხაზი, ეკიპაჟი ვალდებულია უკან მიბრუნდეს და სტარტი თავიდან აიღოს. იახტის სიჩქარის შენარჩუნება, მომატება ან დაკლება ხდება მხოლოდ ქარის ძალის მეშვეობით, იალქნისა და იახტის კორპუსის რეგულირებით. შეჯიბრების მონაწილეებმა დისტანციის მიმართულების მაჩვენებელი ნიშნები (ქერქეჭელები) უნდა გაიარონ ზუსტი თანამიმდევრობით და წინასწარ განსაზღვრული მხრიდან. აფროსნობაში ერთ-ერთი მთავარია გზის დათმობის წესი: 1. როცა იახტები სხვადასხვა ჰალსზე არიან (ჰალსი_იახტის მდგომარეობა ქარის მიმართ), გზას უთმობს მარცხენა ჰალსით მიმავალი; 2. როცა ორივე იახტა ერთ ჰალსზეა, უპირატესობა ენიჭება უკანას; 3. როცა ერთ-ერთი იახტა ჰალსს ცვლის, მოწინააღმდეგეს გზა მან უნდა დაუთმოს; 4. როცა ორივე იახტა ჰალსს ერთდროულად ცვლის, გზას თმობს მეტოქის იახტის მარცხენა ბორტის მხარეს მყოფი ეკიპაჟი; 5. როცა ორი იახტა ურთიერთგადამკვეთი კურსით მოძრაობს, უპირატესობა ენიჭება მარჯვენა ჰალსით მიმავალს. ყოველი რბოლის დამთავრებისთანავე აფროსანი ვალდებულია აღიაროს დაშვებული შეცდომები. ამავე დროს, მას უფლება აქვს გააპროტესტოს მეტოქეების მოქმედება. აღიარებული დარღვევებისთვის ეკიპაჟი ჯარიმდება 2 სრული საჯარიმო წრით. თუ ეკიპაჟმა დარღვევები არ აღიარა, საქმეში ერთვება სააპელაციო ჟიური. იახტა, რომელმაც შეჯახება გამოიწვია, დაუყოვნებლივ ტოვებს რბოლას. რეგატა შედგება 7 რბოლისგან. ყოველ რბოლაში I ადგილისთვის ეკიპაჟს ერიცხება 1 საჯარიმო ქულა, II ადგილისთვის_2, III ადგილისთვის_3 და ა. შ. საბოლოო ჩათვლაში შედის 6 საუკეთესო შედეგი. იმარჯვებს ეკიპაჟი, რომელსაც ყველაზე ნაკლები საჯარიმო ქულა დაუგროვდება.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  მხატვრული ტანვარჯიში
  ქალთა სპორტის სახეობა. მოიცავს სპორტული ტანვარჯიშის, აკრობატიკისა და ქორეოგრაფიის ელემენტებს, საგნით და უსაგნოდ ვარჯიშთა კომპლექსს. ავითარებს მოქნილობას, მოძრაობის კოორდინაციასა და პლასტიკას, სხეულის ფლობის უნარს, ხელს უწყობს საერთო ფიზიკურ მომზადებას, ესთეტიკურ აღზრდას.
  შეჯიბრება ტარდება კვადრატულ 12X12 მ ხალიჩაზე, დარბაზის სიმაღლე მინიმუმ 8 მ უნდა იყოს. ვარჯიში სრულდება მუსიკის თანხლებით. ინდივიდუალური ვარჯიშის დროს გამოიყენება: სახტუნაო, რგოლი, ბურთი, გურზი და ლენტი. სახტუნაო მზადდება კანაფის ან ნებისმიერი სინტეთური მასალისგან. სახელურები არა აქვს, ბოლოებში შეიძლება იყოს გადანასკვული (ხელში უკეთ დასაჭერად). სახტუნაოს სიგრძე სპორტსმენის სიმაღლის პროპორციული უნდა იყოს. რგოლი მზადდება ხის ან პლასტმასისაგან მისი წონაა მინიმუმ 300 გრ, დიამეტრი — 80-90 სმ. ბურთი მზადდება რეზინის ან ნებისმიერი სინთეტიური მასალისაგან, მისი წონაა 400 გრ, დიამეტრი — 18-20 სმ. გურზი მზადდება ხისგან ან ნებისმიერი სინთეტიური მასალისაგან, მისი წონაა 150 გრ,სიგრძე — 40-50 სმ. სატინისგან ან ნებისმიერი სინთეტური მასალისგან დამზადებული ლენტი მაგრდება ჯოხზე, რომლის სიგრძეა 50-60 სმ, კვეთის დიამეტრი _ 1 სმ. ლენტის სიგრძეა 4-6 მ, სიგანე _ 4-6 სმ, წონა — 35 გრ. მხატვრულ ტანვარჯიშში ასპარეზობენ მხოლოდ ქალები. შეჯიბრების პროგრამა მოიცავს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ვარჯიშებს. ინდივიდუალური გამოსვლა გრძელდება 75-დან 90 წამამდე, მუსიკას თვით სპორტსმენი ირჩევს. ჯგუფში ერთდროულად გამოდის 5 სპორტსმენი.ჯგუფური გამოსვლა გრძელდება 120-დან 150 წამამდე. ჯგუფი ორჯერ გამოდის: პირველ გამოსვლისას სპორტსმენები ვარჯიშობენ ერთნაირი იარაღით, მეორე გამოსვლისას აქვთ ორი განსხვავებული იარაღი, მაგ: 3 რგოლითა და 2 ბურთით, მსაჯები აფასებენ სპორტსმენთა მოძრაობას – ცალკეული იარაღებით შესრულებული ვარჯიშების სიზუსტეს და მხატვრულ გამომხატველობას. ვარჯიშის მაქსიმალური შეფასება 10 ბალია. საბოლოო გამარჯვებული ვლინდება ცალკეულ დისციპლინებში მიღებული ბალების ჯამით. ტანმოვარჯიშეთა ძირითადი მოძრაობებია: ხტომები და კამარები, წონასწორობის შესანარჩუნებელი ელემენტები, ბრუნები, მოქნილობის გამოსავლენი ელემენტები, გადაადგილების სხვადასხვა ხერხი, მოხვევები და სხეულის ტალღისებური მოძრაობები.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  მძლეოსნობა
  სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, პოპულარული და გავრცელებული სახეობა. მოიცავს სხვადასხვა დისტანციაზე რბენას და სპორტულ სიარულს, ხტომას, ტყორცნას, მძლეოსნურ მრავალჭიდს.
  რბენაში შეჯიბრი ტარდება ჩემდეგ დისტანციაზე
  სპრინტი 100მ,200მ და 400მ
  საშუალო დისტანცია 800მ, 1500მ და3000მ
  გრძელი მანძილები 5000მ და 10000მ
  ხტომები; სიგრძეზე ხტომა,სიმაღლეზე ხტომა, სამხტომი და ჭოკიტ ხტომა
  ტღორცნები:ბირთვის კვრა, ბადროს ტყორცნა, შუბის ტყორცნა და უროს ტყორცნა
  მარათონი 42 კმ-ზე და ნახევარ მარათონი 21კმ-ზე
  სპორტული სიარული 20კმ და 50 კმ
  თარჯმრბენი 100მ/თ ქალები, 110 მ/თ კაცები, 400 მ/თ და 3000 წინაღობებით
  ესტაფეტა 4x100 და 4x400
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  მშვილდოსნობა
  სასროლო სპორტის ერთ-ერთი უძველესი სახეობა, შეჯიბრება ტარდება სპორტული მშვილდით ისრის მიზანში ან სიშორეზე სროლაში. გამარჯვებულად ცხადდება ის სპორტსმენი ან გუნდი, რომელიც დააგროვებს ყველაზე მეტ ქულას კონკრეტული ასპარეზობის წესებიდან გამომდინარე. მშვილდოსნობის, როგორც სპორტის სახეობის სტრუქტურებია: FITA (მშვილდოსნობის საერთ. ფედერაცია);
  EMAU (ევროპის და ხმელთაშუაზღვისპირეთის კავშირი).
  არსებობს: ,,ოლიმპიური“, ,,კლასიკური“, ,, Compound bow“, მშვილდის სახეობები.
  სტანდარტული დისტანცია შენობაში შეადგენს: 18, 30, 50 მეტრს (კაცები, ქალები);
  ღია ცის ქვეშ: 30, 50, 70, 90 მეტრს (კაცები) და 30, 50, 60, 70 მეტრს (ქალები).
  ,,მიზანში სროლა“ : ასპარეზობა ტარდება FITA-ს ეგიდით მიზანში სროლის სტანდარტული წესებით. სამიზნის ზომა ოლიმპიური დისტანციისათვის (70 მეტრი) შეადგენს 122 სმ.-ს.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  კრივი
  (ინგლ. box. სიტყვასიტყვით _ დარტყმა). სპორტული ორთაბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და პოპულარული სახეობა. ხელჩართული ბრძოლა რბილი ხელთათმნებით სპეციალურად მოწყობილ სარბიელზე _ რინგზე.
  მოკრივეთა ოფიციალური შეჯიბრებები, როგორც წესი, დარბაზში, რინგზე იმართება. კვადრატული რინგი (6,10 მ X 6,10 მ) შემოსაზღვრულია 4 ბაგირით. პირველი ბაგირი 40,6 სმ სიმაღლეზე იჭიმება, მეორე – 71,1, მესამე – 101,6, მეოთხე – 132,1 სმ სიმაღლეზე. რინგის ორი მოპირდაპირე კუთხე გამოყოფილია წითელი და ლურჯი ფერებით, ნეიტრალური კუთხეები – თეთრი ფერებით. რინგი დგას მყარ, სწორზედაპირიან იატაკზე ან სპეციალურ ფიცარნაგზე (არანაკლებ 8 მ X 8 მ). მოკრივეს უნდა ეცვას ტრუსი, მაისური, გეტრი ან წინდა და უქუსლო, მსუბუქი სპორტული ფეხსაცმელი. თან უნდა ჰქონდეს კბილების დამცავი „კაპა“, ხელთათმნები, ელასტიკური ბინტი, ჩაფხუტი და ტრუსის ქვეშ ჩასაცმელი ბანდაჟი. თითოეული ხელთათმანი იწონის 284 გ.
  მოკრივეები იყოფიან 11 წონით კატეგორიად: 48 კგ, 51 კგ, 54 კგ, 57 კგ, 60 კგ, 64 კგ, 69 კგ, 75 კგ, 81 კგ, 91 კგ და +91 კგ. შეჯიბრებას სჯიან რეფერი, ქულების დამთვლელი 5 მსაჯი და ჟიური. მოკრივეს უფლება აქვს ჰყავდეს ორი სეკუნდანტი, თუმცა რინგზე შესვლა მხოლოდ ერთს შეუძლია. ორთაბრძოლა შედგება ოთხი 2-2-წუთიანი რაუნდისგან. რაუნდებს შორის ერთწუთიანი შესვენებაა. რაუნდი გონგის ხმაზე იწყება. ყოველი „სუფთა დარტყმა“ მოგებიან ქულად ითვლება. მსაჯთა ბრიგადა აფიქსირებს ამ დარტყმებს და ითვლის ქულებს. ხმათა დათვლის ელექტრონული სისტემა დარტყმას ქულად არ ჩათვლის, თუ 1 წამის განმავლობაში პულტის ღილაკს 5-იდან 3 მსაჯი მაინც არ დააჭერს თითს. იმარჯვებს ის, ვინც მეტ ქულას მოაგროვებს. მოკრივე ნოკდაუნშია მაშინ, როცა დარტყმის ან დარტყმათა სერიის შედეგად, გარდა ტერფისა, იატაკს სხეულის მესამე წერტილითაც შეეხება; დარტყმის ან დარტყმათა სერიის შედეგად უსიცოცხლოდ ჩამოეკიდება ბაგირებს; ფეხზე კი დგას, მაგრამ, რეფერის შეხედულებით, ბრძოლის გაგრძელება აღარ შეუძლია; დარტყმის ან დარტყმათა სერიის შედეგად მთლიანად ან ნაწილობრივ ბაგირებს მიღმა აღმოჩნდება. ნოკდაუნის შემთხვევაში რეფერი იწყებს დათვლას 1-იდან 8-მდე. თუ მოკრივე 8 წამის შემდეგაც ნოკდაუნშია, წამების ათვლა გრძელდება 10-მდე და სიტყვით _ „აუტ“ _ რეფერი აცხადებს ნოკაუტს. მოკრივე დამარცხებულად ჩაითვლება მაშინაც, როცა რეფერი ორთაბრძოლას შეაჩერებს მისი მოწინააღმდეგის აშკარა უპირატესობის გამო, ასევე, დისკვალიფიკაციის ან ტრავმის შემთხვევაში, ან მაშინ, როდესაც მისი სეკუნდანტი, დანებების ნიშნად, რინგზე პირსახოცს გადმოაგდებს. თუ ფიქრობს, რომ ნოკდაუნში მყოფი მოკრივე ბრძოლის გაგრძელებას შეძლებს, 8 წამის გასვლის შემდეგ რეფერი იძლევა ბრძანებას: „ბოქს!“ ნოკდაუნში მყოფ მოკრივეს გონგის ხმა მხოლოდ ფინალური ბრძოლის ბოლო რაუნდში იხსნის ნოკაუტისგან. თუ რეფერიმ მოკრივეს ერთ რაუნდში სამჯერ ან მთელ შეხვედრაში ოთხჯერ დაუფიქსირა ნოკდაუნი, იგი წყვეტს შეხვედრას და გამარჯვებას მის მეტოქეს აკუთვნებს. საერთოდ, რეფერი იძლევა ოთხი ბრძანებას: „ბოქს“ – ბრძოლის დაწყების ნიშანია, „სტოპ“ – ბრძოლის შეწყვეტისა, „ბრეიქ“ – ერთმანეთზე გადაჭდობილი მეტოქეების დაშორიშორებისა, „აუტ“ – ნოკაუტისა.
  დარტყმა აკრძალულია ქამარს ქვემოთ, უკნიდან კისერზე ან კეფაზე, თირკმლების არეში, ასევე, არ შეიძლება დარტყმა გაშლილი ხელთათმნით, მაჯით, თავით, მხრებით ან იდაყვით. აკრძალულია მოწინააღმდეგისთვის ზურგის შექცევა, ხელის კვრა, თავის სახიფათო მოძრაობა, ჭიდაობა და ა.შ. არ შეიძლება თავის წამდაუწუმ დახრა მოწინააღმდეგის საქამრემდე, დარტყმა გონგის შემდეგ, წაქცეული მოწინააღმდეგისთვის დარტყმის მიყენება და ბაგირისთვის ხელის ჩავლება. ამგვარი დარღვევებისთვის დაწესებულია შენიშვნა ან გაფრთხილება, რომელიც ქულის დაკარგვის ტოლფასია. ერთ ბრძოლაში სამი გაფრთხილების მიღების შემთხვევაში მოკრივეს დისკვალიფიკაცია ეძლევა. მოყვარულ მოკრივეთა ყველა რანგის ტურნირი ტარდება ოლიმპიური სისტემით: წყვილში გამარჯვებული მომდევნო წრეში გადის, დამარცხებული კი შეჯიბრებას ეთიშება. ნახევარფინალში გამარჯვებულები ჩემპიონობისთვის ფინალურ შეხვედრას მართავენ, დამარცხებულებს კი ბრინჯაოს მედლები გადაეცემათ.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  თანამედროვე ხუთჭიდი
  სპორტული მრავალჭიდი. აერთიანებს ხუთ სახეობას: ცხენოსნობას, ფარიკაობას, სროლას, ცურვას და კროსს.
  თანამედროვე ხუთჭიდი მოიცავს ხუთ დამოუკიდებელ სახეობას: ტყვიის სროლას, ფარიკაობას, ცურვას, კროსსა და ცხენოსნობას. შეჯიბრებები ამ თანმიმდევრობით ტარდება და საბოლოო ადგილები ხუთჭიდის ჯამში მოპოვებული ქულების მიხედვით ნაწილდება. ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში შედის ორი დისციპლინა: 1. ქალთა ინდივიდუალური პირველობა; 2. კაცთა ინდივიდუალური პირველობა. მთელი ტურნირი ერთ დღეში მთავრდება (არაოლიმპიურ შეჯიბრებებში – ორ დღეში). ტყვიის სროლა. სამიზნის დიამეტრია 15,5 სმ, შედგება 10 რგოლისა და ცენტრალური წრისაგან. შეჯიბრებისთვის განკუთვნილი პნევმატური პისტოლეტის კალიბრია 4,5 მმ, მისი წონა არ უნდა აღემატებოდეს 1500 გრამს. ისვრიან 20 ტყვიას, დგომელა, 10 მ დისტანციიდან. თითოეული სროლისთვის სპორტსმენს ეძლევა 40 წამი. თუ შეჯიბრებისას იარაღმა უმტყუნა, უფლება აქვს პისტოლეტის რემონტისთვის 5 წუთი მოითხოვოს. სროლაში მიღებული 172 ქულა საერთო ჩათვლის 1000 ქულას შეესაბამება, ხოლო ყოველი დამატებითი ქულა – საერთო ჩათვლის 12 ქულას. ფარიკაობა. შეჯიბრებისთვის იყენებენ სტანდარტულ საფარიკაო ბილიკს და აღჭურვილობას. ხუთჭიდელები დაშნით ფარიკაობენ და წრიული სისტემით ხვდებიან ერთმანეთს (ყველა ყველას).ბრძოლა ერთ წუთს გრძელდება. იმარჯვებს ის, ვინც მეტოქეს პირველი მიაყენებს ჩხვლეტას. თუ შეხვედრა უშედეგოდ დამთავრდა, ორივე მონაწილე წაგებულად ცხადდება. ბრძოლის საერთო რაოდენობის 70 პროცენტის მოგებისთვის სპორტსმენს ენიჭება 1000 ჩასათვლელი ქულა. ყოველი მომდევნო მოგება-წაგებისთვის ქულათა რაოდენობა, შესაბამისად, იზრდება ან მცირდება სპეციალური ცხრილის მიხედვით. არსებობს დარღვევათა 5 ჯგუფი, ამიტომ სხვადასხვა შემთხვევაში მონაწილემ შეიძლება მიიღოს ყვითელი, წითელი ან შავი ბარათი და შესაბამისად საჯარიმო ქულები ან დისკვალიფიკაცია. ცურვა. დისტანცია – 200 მ, სტილი – თავისუფალი. შედეგი 2,30 წუთი კაცებისთვის და 2,40 წუთი ქალებისთვის საერთო ჩათვლის 1000 ქულას შეესაბამება. შედეგის ყოველი 0,33 წამით გაუმჯობესებისთვის (გაუარესებისთვის) სპორტსმენს კიდევ 4 ქულა ემატება (აკლდება). ფალსტარტი ისჯება 40 საჯარიმო ქულით. ცხენოსნობა. ტრასის სიგრძეა 350-400 მ. მარშრუტზე განლაგებულია სხვადასხვა სიმაღლის 12 დაბრკოლება, მათ შორის, ორმაგი და სამმაგი სისტემა. ცხენები ნაწილდება წილისყრით. ყოველ 2 მონაწილეზე მოდის 1 ცხენი, ყოველ 8 მონაწილეზე კიდევ 1 სამარქაფო ცხენი. თითოეულ მხედარს ცხენის გაცნობისა და მოთელვისთვის ეძლევა 20 წუთი. ტრასის გასავლელი დროის ლიმიტი განისაზღვრება დისტანციის სიგრძის მიხედვით. შეჯიბრების მონაწილეს შეუძლია მაქსიმუმ 1200 ჩასათვლელი ქულის მიღება, იმ შემთხვევაში, თუ იგი მარშრუტს დადგენილ დროში საჯარიმო ქულების გარეშე გაივლის. თითოეული გადამეტებული წამისთვის მხედარს აკლდება 4 ქულა, დაბრკოლების დარღვევისთვის, ცხენის გაჯიუტებისა და ცხენთან ერთად წაქცევის ან ცხენიდან ჩამოვარდნისთვის – 40-40 ქულა. კროსი. დისტანციის სიგრძეა 3000 მ. მარშრუტი მარჯვენა მხარეს მონიშნულია თეთრი ალმებით, ხოლო მარცხენა მხარეს – წითელი ალმებით. შეჯიბრების დღეს მონაწილენი ათვალიერებენ მარშრუტს და ეცნობიან მის სქემატურ რუკას. მორბენლები სტარტს იღებენ ჰანდიკაპით, წინა ოთხ სახეობაში დაგროვილი ჩასათვლელი ქულების მიხედვით. კროსამდე მოპოვებული ყოველი 4 ქულა 1 წამის ტოლფასია. სტარტზე პირველი ის გამოდის, ვისაც ყველაზე მეტი ქულა დაუგროვდა. თუ მეორე ადგილზე მყოფ სპორტსმენს ლიდერზე 20 ქულით ნაკლები ჰქონდა, ის სტარტს 5 წამის ინტერვალით აიღებს. საბოლოო გამარჯვება იმას რჩება, ვინ ფინიშის ხაზს პირველი გადაკვეთს.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  თავისუფალი ჭიდაობა
  სპორტული ორთაბრძოლის ნაირსახეობა - ორი მეტოქის შერკინება წესებით ნებადართული ტექნიკური ილეთების გამოყენებით (ჩავლება, გამოკვრა, გდება, ტრიალი და სხვ.). ოფიციალური შეჯიბრებები იმართება დარბაზებში, საჭიდაო ხა-ლიჩაზე, რომლის ზომებია 12X12 მ. საჭიდაო წრის დიამეტრია 9 მ და შემოსაზღვრულია 1 მ სიგანის წითელი ზოლით (პასიურობის ზონა). საჭიდაო წრის ცენტრში მოხაზულია 1 მ დიამეტრის წრე, ხალიჩის დიაგონალური კუთხეები კი მონიშნულია წითელი და ლურჯი ფერებით. ხალიჩა შეიძლება დაიგოს სპეციალურ პლატფორმაზე, რომლის სიმაღლე 1,1 მეტრს არ უნდა აღემატებოდეს. მოჭიდავეებს აცვიათ მაღალყელიანი, უქუსლო ფეხსაცმელი და წითელი ან ლურჯი ფერის ერთიანი საჭიდაო მაისური. თითოეულ შეხვედრას სჯის მსაჯთა ბრიგადა 3 კაცის შემადგენლობით. ორთაბრძოლა შედგება სამი ორწუთიანი პერიო-დისაგან. პერიოდებს შორის შესვენება 30 წამი. გამარჯვება მას რჩება, ვინც სამიდან ორ პერი-ოდს მოიგებს. პერიოდი ვადაზე ადრე წყდება, თუ ერთ-ერთი მოჭიდავე 6-ქულიან უპირა-ტესობას მიაღწევს ან 5-ქულიან გდებას შეასრულებს. შეხვედრის შედეგი შეიძლება იყოს:
  ა) წმინდა მოგება-მეტოქის ბეჭებზე დაწვენით (როცა ერთ-ერთი მოჭიდავე მეტოქეს ორივე ბეჭს ხალიჩაზე დაადებინებს); 10 ან მეტი ქულის უპირატესობით; მოწინააღმდეგის სამი გაფრ-თხილებით (მოჭიდავეს გაფრთხილებას აძლევენ ხალიჩიდან ან ილეთიდან გაქცევისთვის, აკრძა-ლული ილეთის გამოყენებისა და არასპორტული საქციელისთვის).
  ბ) ქულებით მოგება 1-9 ქუ-ლის უპირატესობით. ილეთი ფასდება 1, 2, 3 და 5 ქულით. 1 ქულით ფასდება: მეტოქის ჩოქბჯენში გადაყვანა; ჩოქბჯენში მეტოქის გადაგორებით გადატრიალება (გაშლილი ხელებით); ილეთი, რომლის შედეგად მეტოქე ხალიჩისკენ ზურგით აღმოჩნდება და ხალიჩას ეყრდნობა ერთი ან ორივე გამართული ხელით; მეტოქის შეკავება (დაჭერა) სახიფათო მდგომარეობაში 5 (ან მეტი) წამის განმავლობაში და ა.შ. 2 ქულით ფასდება: ჩოქბჯენში მეტოქის გადაგორე-ბით გადატრიალება (იდაყვებზე დაყრდნობით); დგომიდან შესრულებული გდება, როცა მე-ტოქე სამი წერტილით ეხება ხალიჩას; ჩოქბჯენში შესრულებული ილეთი, რომლის შედეგად მეტოქე აღმოჩნდება სახიფათო მდგომარეობაში ან ბეჭებით ეხება ხალიჩას და ა. შ. 3 ქუ-ლით ფასდება: გდება დგომიდან საშუალო ამპლიტუდით, რომლის შედეგად მეტოქე შეუყოვ-ნებლად აღმოჩნდება სახიფათო მდგომარეობაში; ჩოქბჯენში უკუმოვლებით გდება და ა. შ. 5 ქულით ფასდება: დგომიდან დიდი ამპლიტუდით შესრულებული ყველა ილეთი, რომლის შედეგად მეტოქე მოწყვეტით ეცემა ხალიჩაზე და შეუყოვნებლივ აღმოჩნდება სახიფათო მდგომარეობაში.
  მოჭიდავე სახიფათო მდგომარეობაში ითვლება, თუ:
  ა) მისი ზურგის ხაზი ხალიჩის ზედაპირთან ქმნის 90 გრადუსზე ნაკლებ კუთხეს და ცდილობს ტანის ზედა ნაწილით არ დაწვეს ხალიჩაზე;
  ბ) თავდაცვის მიზნით დგას ხიდზე, რათა ხალიჩას ბეჭებით არ შეეხოს;
  გ) ხალიჩისკენ ზურგით მიმართული, ერთი ან ორივე იდაყვით ეყრდნობა ხალიჩას;
  დ) ერთი ბეჭით ეხება ხალიჩას;
  ე) გადაგორდება ბეჭებზე. ყოველი პერიოდის პირველი წუთის შემდეგ მეტოქეებს მორიგეობით აყენებენ ჩოქბჯენში.
  თუ პერიოდის დასრულების შემდეგ მეტოქეებს თანაბარი ქულა დაუგროვდათ, უპირატესობა იმ მოჭიდავეს ენიჭება, რომელსაც მეტი მაღალქულიანი ილეთი აქვს შესრულებული. თუ ეს მაჩვენებელიც თანაბარია, პერიოდის გამარჯვე-ბულად ცხადდება მოჭიდავე, რომელმაც ბოლო ქულა აიღო. ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისგან განსხვავებით, თავისუფალ ჭიდაობაში ნებადართულია წელს ქვემოთ ხელის ჩავლება, ფეხის გა-მოკვრა, ფეხის აქტიური ხმარება ნებისმიერი მოქმედებისას.
  ფსონები მიიღება ტურნირის გამარჯვებულზე, სამეულში გასვლაზე და ვინ უკეთ იასპარეზებს.


  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა
  სპორტული ჭიდაობის ნაირსახეობა, ორთაბრძოლა დადგენილი წესების შესაბამისად, სპეციალური ტექნიკური ილეთების გამოყენებით (იკრძალება წელს ქვემოთ ხელის ჩავლება და ილეთის ან კონტრილეთის შესრულებისას ფეხის ხმარება). ოფიციალური შეჯიბრებები იმართება დარბაზებში, საჭიდაო ხალიჩაზე, რომლის ზომებია 12X12 მ. საჭიდაო წრის დიამეტრია 9 მ და შემოსაზღვრულია 1 მ სიგანის წითელი ზოლით (პასიურობის ზონა). საჭიდაო წრის ცენტრში მოხაზულია 1 მ დიამეტრის წრე, ხალიჩის დიაგონალური კუთხეები კი მონიშნულია წითელი და ლურჯი ფერებით. ხალიჩა შეიძლება დაიგოს სპეციალურ პლატფორმაზე, რომლის სიმაღლე 1,1 მეტრს არ უნდა აღემა-ტებოდეს. მოჭიდავეებს აცვიათ მაღალყელიანი, უქუსლო ფეხსაცმელი და წითელი ან ლურჯი ფერის ერთიანი საჭიდაო მაისური. თითოეულ შეხვედრას სჯის მსაჯთა ბრიგადა 3 კაცის შემადგენლობით. ორთაბრძოლა შედგება სამი ორწუთიანი პერიოდისაგან. პერიოდებს შორის შესვენება 30 წამი. გამარჯვება მას რჩება, ვინც სამიდან ორ პერიოდს მოიგებს. პერიოდი ვადაზე ადრე წყდება, თუ ერთ-ერთი მოჭიდავე 6-ქულიან უპირატესობას მიაღწევს ან 5-ქულიან გდებას შეასრულებს. შეხვედრის შედეგი შეიძლება იყოს:
  ა) წმინდა მოგება-მეტოქის ბეჭებზე დაწვენით (როცა ერთ-ერთი მოჭიდავე მეტოქეს ორივე ბეჭს ხალიჩაზე დაადებინებს); 10 ან მეტი ქულის უპირატესობით; მოწინააღმდეგის სამი გაფრთხილებით (მოჭიდავეს გაფრ-თხილებას აძლევენ ხალიჩიდან ან ილეთიდან გაქცევისთვის, აკრძალული ილეთის გამოყე-ნებისა და არასპორტული საქციელისთვის).
  ბ) ქულებით მოგება 1-9 ქულის უპირატესო-ბით.
  ილეთი ფასდება 1, 2, 3 და 5 ქულით.
  1 ქულით ფასდება: მეტოქის ჩოქბ-ჯენში გადაყვანა; ჩოქბჯენში მეტოქის გადაგორებით გადატრიალება (გაშლილი ხელე-ბით); ილეთი, რომლის შედეგად მეტოქე ხალიჩისკენ ზურგით აღმოჩნდება და ხა-ლიჩას ეყრდნობა ერთი ან ორივე გამართული ხელით; მეტოქის შეკავება (დაჭერა) სახი-ფათო მდგომარეობაში 5 (ან მეტი) წამის განმავლობაში და ა.შ.
  2 ქულით ფასდება: ჩოქბჯენში მეტოქის გადაგორებით გადატრიალება (იდაყვებზე დაყრდნობით); დგო-მიდან შესრულებული გდება, როცა მეტოქე სამი წერტილით ეხება ხალიჩას; ჩოქბჯენში შესრულებული ილეთი, რომლის შედეგად მეტოქე აღმოჩნდება სახიფათო მდგომარეობაში ან ბეჭებით ეხება ხალიჩას და ა. შ.
  3 ქულით ფასდება: გდება დგომიდან საშუალო ამპლიტუდით, რომლის შედეგად მეტოქე შეუყოვნებლად აღმოჩნდება სახიფათო მდგომარეობაში; ჩოქბჯენში უკუმოვლებით გდება და ა. შ.
  5 ქულით ფასდება: დგომიდან დიდი ამპლიტუდით შესრულებული ყველა ილეთი, რომლის შედეგად მე-ტოქე მოწყვეტით ეცემა ხალიჩაზე და შეუყოვნებლივ აღმოჩნდება სახიფათო მდგო-მარეობაში.
  მოჭიდავე სახიფათო მდგომარეობაში ითვლება, თუ
  ა) მისი ზურგის ხაზი ხალიჩის ზედაპირთან ქმნის 90 გრადუსზე ნაკლებ კუთხეს და ცდილობს ტანის ზედა ნა-წილით არ დაწვეს ხალიჩაზე;
  ბ) თავდაცვის მიზნით დგას ხიდზე, რათა ხალიჩას ბე-ჭებით არ შეეხოს;
  გ) ხალიჩისკენ ზურგით მიმართული, ერთი ან ორივე იდაყვით ეყრ-დნობა ხალიჩას;
  დ) ერთი ბეჭით ეხება ხალიჩას;
  ე) გადაგორდება ბეჭებზე. ყოველი პერიოდის პირველი წუთის შემდეგ მეტოქეებს მორიგეობით აყენებენ ჩოქბჯენ-ში.
  თუ პერიოდის დასრულების შემდეგ მეტოქეებს თანაბარი ქულა დაუგროვდათ, უპირატესობა იმ მოჭიდავეს ენიჭება, რომელსაც მეტი მაღალქულიანი ილეთი აქვს შესრულებული. თუ ეს მაჩვენებელიც თანაბარია, პერიოდის გამარჯვებულად ცხადდება მოჭიდავე, რომელმაც ბოლო ქულა აიღო. ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში კატეგორიულად იკრძალება წელს ქვემოთ ხელის ჩავლება, ფეხის გამოკვრა, ფეხის აქტიური ხმარება ნებისმიერი მოქმედებისას. ამ წესის დამრღვევს ტექნიკურ გაფრთხილებას აძლევენ, მის მე-ტოქეს კი-2 ქულას. აკრძალულია აგრეთვე მტკივნეული და მახრჩობელა ილეთები.
  ფსონები მიიღება ტურნირის გამარჯვებულზე, სამეულში გასვლაზე და ვინ უკეთ იასპარეზებს.

  ბატუტზე ხტომა
  ბატუტი: ჩარჩო - 520x305x115 სმ; ბადე - 4x6 მმ. ზომით 426x213 სმ; 118 ზამბარა; 2 უსაფრთხოების მაგიდა.
  საერთაშორისო ფედერაცია: FIG (ტანვარჯიშის საერთ. ფედერაცია).
  დისციპლინები: ინდივიდუალური ხტომა, სინქრონული ხტომა, აკრობატული ბილიკი, ორმაგი მინიტრამპი.
  ინდივიდუალური ხტომა: არის ვარჯიში, რომელიც შედგება 10 ელემენტისაგან. შეჯიბრებები მოზრდილი სპორტსმენებისათვის ტარდება შემდეგ ეტაპებად: შესარჩევი ეტაპი, რომელიც შედგება აუცილებელი ვარჯიშისაგან; თავისუფალი ვარჯიში; ნახევარფინალური და ფინალური ეტაპი შედგება მხოლოდ ერთი თავისუფალი ვარჯიშისაგან.
  სინქრონული ხტომა: ასპარეზობები ტარდება სინქრონულ წყვილებში: 2 კაცი ან 2 ქალი. სინქრონული ხტომა შედგება 1 აუცილებელი ვარჯიშისაგან, 1 თავისუფალი ვარჯიშისაგან შესარჩევ ეტაპზე და 1 თავისუფალი ვარჯიშისაგან ფინალურ ეტაპზე.
  აკრობატული ბილიკი: შედგება 2 თავისუფალი ვარჯიშისაგან შესარჩევ ეტაპზე, 2 თავისაუფალი ვარჯიშისაგან ფინალურ ეტაპზე 8 ელემენტით თითოეულ ვარჯიშში.
  ორმაგ მინიტრამპში დაშვებულია უფო მეტი აკრობატიკა, ვიდრე სხვა დისციპლინებში.
  სპორტსმენის შეფასება ხდება ვარჯიშზე ნაჩვენები ტექნიკის, ჰაერში ყოფნის დროის და თითოეული შესრულებული ელემენტის სირთულის კოეფიციენტის შეჯამებით.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე.ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე.

  აკადემიური ნიჩბოსნობა
  სანიჩბოსნო სპორტის ყველაზე ცნობილი და განვითარებული სახეობა, რბოლა აკადემიური (ცალალმოსასმელიანი, წყვილმოსასმელიანი, უმესაჭეო, მესაჭიანი) ნავებით.
  შეჯიბრების წესებიშეჯიბრება იმართება დამდგარ წყალში, მდინარის ან ტბის მონაკვეთებზე, სანაპირო წყლებში ან ხელოვნურ წყალსატევებზე. დიდ საერთაშორისო ტურნირებში სარბოლო ტრასის სიგრძეა არანაკლებ 2000 მ, სიგანე _ არანაკლებ 120 მ, თითოეული სარბოლო ბილიკის სიგანე _ 12,5-15 მ. ბილიკები ერთმანებისგან გამოყოფილია ფერადი ტივტივებით. ტრასის თავში განთავსებულია სასტარტო ბაქნები. ნავი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფორმის და ზომის, ოღონდ ნავის წონა წესებით დადგენილ ზღვარს არ უნდა აღემატებოდეს. ასევე წესებით რეგულირდება ეკიპაჟის წევრთა საშუალო წონა: კაცებისთვის 70 კგ-მდე, ქალებისთვის _ 57 კგ-მდე. გარდა ამისა მესაჭე კაცის წონა 50 კგ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს, მესაჭე ქალისა _ 45 კგ-ზე ნაკლები. თუ ეს წესი დარღვეულია, ნავზე დამატებით ტვირთს დებენ.ოფიციალური შეჯიბრებები იმართება კაცთა რვა და ქალთა ექვს დისციპლინაში. კაცები: 1. ერთადგილიანი წყვილმოსასმელიანი; 2. ორადგილიანი წყვილმოსასმელიანი; 3. ოთხადგილიანი წყვილმოსასმელიანი; 4. ორადგილიანი ცალმოსასმელიანი უმესაჭოდ; 5. ორადგილიანი ცალმოსასმელიანი მესაჭით; 6. ოთხადგილიანი ცალმოსასმელიანი უმესაჭოდ; 7. ოთხადგილიანი ცალმოსასმელიანი მესაჭით; 8. რვაადგილიანი ცალმოსასმელიანი მესაჭით; ქალები: 1. ერთადგილიანი წყვილმოსასმელიანი; 2. ორადგილიანი წყვილმოსასმელიანი; 3. ოთახდგილიანი წყვილმოსასმელიანი; 4. ორადგილიანი ცალმოსასმელიანი უმესაჭოდ; 5. ოთხადგილიანი ცალმოსასმელიანი უმესაჭოდ; 6. რვაადგილიანი ცალმოსასმელიანი მესაჭით.
  შეჯიბრებაში მონაწილე ეკიპაჟთა რაოდენობის შესაბამისად ტარდება წინასწარი, ნახევარფინალური და ფინალური რბოლები. ფინალში 6 ეკიპაჟი გადის. რბოლა წყდება, თუ პირველი 150 მეტრის ფარგლებში ნავმა მექანიკური დაზიანება მიიღო. სტარტის წინ შეიძლება ეკიპაჟის წევრთა ნახევარის შეცვლა. მასაჭე ეკიპაჟის წევრად ითვლება, ამიტომაც კაცთა ეკიპაჟის მესაჭე არ შეიძლება ქალი იყოს და პირიქით. თუ რომელიმე ნიჩბოსანი ნავიდან გადავარდა ეკიპაჟს უფლება აქვს რბოლა გააგრძელოს, მაგრამ თუ მესაჭე გადავარდება რბოლა წყდება.
  ეკიპაჟები სტარტის ხაზზე ცხადდებიან რბოლის დაწყებამდე მინიმუმ ოთხი წუთით ადრე. სტარტის ნიშანი შეიძლება იყოს ხმოვანი სიგნალი. ფალსტარტის შემთხვევაში გაისმის გონგის ხმა და ეკიპაჟები ბრუნდებიან სტარტის ადგილზე. ორი ფალსტარტი ისჯება დისკვალიფიკაციით. ასეთივე სასჯელი ემუქრება ეკიპაჟს, რომელიც რბოლისას თავისი ბილიკის საზღვრებიდან გავა და სხვა ნავის მოძრაობას შეაფერხებს. ფინიში შემდგარად ითვლება იმ მომენტიდან, როცა ნავის ცხვირი ფინიშის ხაზს გადაკვეთს. თუ ორი ან მეტი ეკიპაჟი ფინიშთან ერთდროულად მივიდა, შეიძლება დაინიშნოს დამატებითი სტარტი.
  ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე, ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე


  ბოულსი
  ერთ-ერთი უძველესი ინგლისური სპორტული თამაში. თამაშობენ მოლზე, მწვანე ბალახით დაფარულ კვადრატულ მოედანზე, რომლის გვერდის სიგრძეა 36,58-40,23 მ. მოედანს გარს ავლია, 20,3-38,1 სმ-ის სიგანისა და 5,1-20,3 სმ-ის სიღრმის თხრილი. ბურთს ამზადებენ სინთეტიკური მასალებისგან, მისი დიამეტრია 11,7 -13 სმ, წონა კი 1,59 კგ-ს არ უნდა აღემატებოდეს. შეღებილია შავად ან ყავისფრად. სამიზნეა თეთრად შეღებილი ბურთი, რომელსაც ჯეკი ეწოდება. მისი დიამეტრია 6,27-6,43 სმ, წონა – 22679-283,49 გ. მოლბურთს თამაშობენ ერთეულები, წყვილები ან გუნდები (2-2 ან 3-3 კაცის შემადგენლობით). ერთეულთა თანრიგში მოთამაშეს ეძლევა 4 ბურთი, წყვილს _ 2, სამკაციან გუნდს _ 3, ოთხკაციანს _ 4. თავიდან ისვრიან ჯეკს, შემდეგ კი რიგრიგობით გააგორებენ ბურთებს მისი მიმართულებით. თამაშის მიზანია ბურთის რაც შეიძლება ახლოს მიგორება ჯეკთან. ყოველი ბურთისთვის, რომელიც მეტოქის ბურთზე ახლოს აღმოჩნდება სამიზნესთან, მოთამაშეს 1 ქულა ეძლევა. თამაში გრძელდება, სანამ რომელიმე მხარე 21 ქულას არ დააგროვებს.
  ფსონები მიიღება: გამარჯვებულზე,I სეტის გამარჯვებულზე, I სეტის ტოტალზე, I სეტის ჰანდიკაპზე, სეტების ზუსტ ანგარიშზე, ტოტალზე და ჰანდიკაპზე.


  UFC (აბსოლუტური საბრძოლო ჩემპიონატი)
  UFC (აბსოლუტური საბრძოლო ჩემპიონატი) - შერეული საბრძოლო ხელოვნება.
  შერეული საბრძოლო ხელოვნება (Eng. Mixed Matrial Arts) არის სპორტის სახეობა, სადაც ორი მებრძოლი(მოჩხუბარი) რინგზე ერთმანეთის დამარცხებას ცდილობს. ხშირად ამ სპორტის სახეობას „ბრძოლა წესების გარეშეს“ უწოდებენ.
  ყველა ფსონი დაფუძნებულია მთავარი დროის ბრძოლის დასრულების შემდეგ დაფიქსირებულ შედეგზე, კერძოდ:
  1. Win - მოგება (ქულებით გამარჯვება, ნოკაუტით გამარჯვება, ნოკდაუნი, ტექნიკური ნოკაუტით გამარჯვება, დანებება.)
  2. Submission - ტკივილზე/დაზიანების შესაძლებლობაზე რეაგირება და დანებება.
  3. Takedown (პარტერი) - ნებისმიერი წარმატებული გდება/გადასროლა.
  4. KO -ნოკაუტი - მებრძოლი უგონო მდგომარეობაშია მოწინააღმდეგის ქმედებების შედეგად.
  5. Knockdown - ნოკდაუნი - მებრძოლი დარტყმის შემდეგ ტატამზე ეყრდნობა (ტატამს ეხება) დამატებითი ბჯენით/ საყრდენით (ხელი, მუხლი)
  6. TKO - ტექნიკური ნოკაუტი - ბრძოლის შეჩერება მესამე მხრის მიერ, მებრძოლის ბრძოლისუნარიანობის დაკარგვის გამო. ტექნიკური ნოკაუტი იყოფა სამად : 1. მსაჯის მიერ შეჩერება. მსაჯი წყვეტს აქვს თუ არა მებრძოლს შესაძლებლობა გააგრძელოს შერკინება/ბრძოლა და დაიცვას თავი. 2. ექიმის მიერ შეჩერება. (ტატამზე წარმოდგენილი ექიმი წყვეტს ექმნება თუ არა სპორტსმენის სიცოცხლეს საფრთხე ბრზოლის გაგრძელების შემთხვევაში) 3. კუთხის მიერ შეჩერება. მებრძოლის კუთხის წარმომადგენლები აჩერებენ შეხვედრას.
  7. რაუნდების რაოდენობა : რაუნდი ჩატარებულად ჩაითვლება დაწყებისთანავე, მიუხედავად იმისა დასრულდება თუ არა.
  8. გამარჯვებული ერთ-ერთ რაუნდში.
  9. ჯამური ნოკაუტები, ჯამური პარტერი.

  ბობსლეი
  ციგაობის ნაირსახეობა, სწრაფდაშვება სამართავი ციგებით -2- და 4-ადგილიანი ბობებით სპეციალურად მოწყობილ ტრასაზე, ყინულის ღარში. შეჯიბრება ტარდება ხელოვნურად ნაგებ ტრასაზე - ყინულით დაფარულ ბეტონის ღარში, რომლის სიგრძეც 1200-1300 მეტრია, აქედან 1200 მეტრი აუცილებლად დაღმართია, ბოლო 100 მ კი შეიძლება შეიცავდეს აღმართს. გუნდმა ტრასა ოთხჯერ უნდა გაიაროს. იმარჯვებს ის, ვინც ჯამში საუკეთესო დროს აჩვენებს.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  ციგაობა
  ზამთრის სპორტის სახეობა, სწრაფდაშვება სპეციალურ ყინულოვან ტრასაზე ერთი და ორადგილიანი სპორტული ციგებით. შეჯიბრება ეწყობა თხელი ყინულით დაფარულ ბუნებრივ ან ხელოვნურ ტრასაზე, რომლის მაქსიმალური სიგრძეა 1500 მ. კაცების ინდივიდუალური შეჯიბრება იმართება 1000-1300, წყვილებისა და ქალთა ერთეულებისა კი - 800-1050 მეტრზე. თითოეულმა მონაწილემ ტრასა ოთხჯერ უნდა გაიაროს. გამარჯვებულად ცხადდება სპორტსმენი, რომელიც ოთხი ცდის შედეგად საუკეთესო დროს აჩვენებს.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  ჩქაროსნული ციგურაობა
  ზამთრის სპორტის სახეობა, ჩქაროსნული რბოლა ციგურებით ყინულზე, დახშულ წრეზე. ჩქაროსნულ მოციგურავეთა რბოლა იმართება ყინულის ტრეკზე, რომელსაც ორი 180-გრადუსიანი მოსახვევი. ეჯიბრებაში მონაწილეობენ როგორც კაცები, ისე ქალები. ერთდროულად ასპარეზობს ორი სპორტსმენი. შეჯიბრება იმართება შემდეგ დისტანციებზე: კაცები - 500, 1000, 1500, 5000, 10 000 მ, ქალები - 500, 1000, 1500, 3000, 5000 მ.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  ფიგურული ციგაობა
  ზამთრის სპორტის ერთ-ერთი პოპულარული სახეობა.საინტერესო მხატვრული პროგრამით, ყინულზე სრიალის მრავალფეროვანი ტექნიკური ელემენტებით, ნახტომისა და ტრიალის კომბინაციებით. ფიგურულ ციგურაობაში შედის ოთხი დისციპლინა: კაცთა, ქალთა, წყვილთა სრიალი და სპორტული ცეკვები. შეჯიბრება ტარდება ყინულით დაფარულ მოედანზე. ერთეული მოციგურავეები და წყვილები ასრულებენ ორ-ორ პროგრამას: მოკლეს, რომელსაც ორიგინალურ ან სავალდებულო პროგრამასაც უწოდებენ, და თავისუფალს.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  ფრისტაილი
  სამთო-სათხილამურო მრავალჭიდი. შეიცავს სათხილამურო ბალეტს, საჰაერო-სათხილამურო აკრობატიკას და მოგულს. მოთხილამურეთა გამოსვლას აფასებს 7 მსაჯი სამი კრიტერიუმით: მოძრაობის ხარისხი, ნახტომები და სისწრაფე.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  სამთო თხილამურობა
  ზამთრის სპორტის პოპულარული სახეობა, მთიდან თხილამურებით დაშვება სპეციალურ, კარებმონიშნულ ტრასაზე. შეიცავს ხუთ დისციპლინას: სლალომს, გიგანტურ სლალომს, სუპერგიგანტურ სლალომს, სწრაფდაშვებას და კომბინაციას, ანუ ალპურ ორჭიდს, რომელიც შედგება სწრაფდაშვებისა და სლალომისაგან. შეჯიბრება ტარდება პირად და გუნდურ ჩათვლაში. სამთო-სათხილამურო ორჭიდში შეჯიბრება ორ დღეს გრძელდება, პირველ დღეს ასპარეზობენ სლალომში, მეორე დღეს - სწრაფდაშვებაში. იმარჯვებს სპორტსმენი, რომელიც საერთო ჯამში უკეთეს შედეგს მოიპოვებს.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  სათხილამურო ორჭიდი
  ზამთრის სპორტის სახეობა, შეიცავს ტრამპლინიდან ხტომას და თხილამურებით რბოლას. მონაწილეობენ მხოლოდ კაცები. ტარდება ინდივიდუალური და გუნდური პირველობა.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  შორტ-ტრეკი
  ჩქაროსნული ციგურაობის ნაირსახეობა, შეჯიბრება სისწრაფეში მოკლე სარბოლ ბილიკზე, ყინულის ჰოკეის მოედანზე. საერთაშორისო შეჯიბრებები ტარდება შემდეგ დისციპლინებში: ქალთა და კაცთა ინდივიდუალურ რბოლა 500, 1000, 1500, 3000 მეტრზე, ესტაფეტა - 3000 (ქალები) და 5000 მ (კაცები).
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  სკელეტონი
  სპეციალურ ყინულოვან ტრასაზე ერთადგილიანი ციგით - სკელეტონით სწრაფდაშვების ნაირსახეობა. სკელეტონით შეჯიბრება იმართება ბობსლეის ტრასაზე. შეჯიბრებაში მონაწილეთა გამოსვლის რიგითობას განსაზღვრავს კენჭისყრა.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.

  სნოუბორდი
  ზამთრის სპორტის სახეობა, რომელშიც შედის ორი დისციპლინა: სლალომი დათოვლილ ფერდობზე განიერი, არშიიანი თხილამურით (სნოუბორდი) და ე.წ. ჰაფ-პაიფი (ინგლ. Halfpipe - ნახევარმილი) - დაშვება ნახევარცილინდრულ ღარში აკრობატული ელემენტების შესრულებით.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.


  თხილამურებით რბოლა
  ზამთრის სპორტის პოპულარული და ყველაზე მასობრივი სახეობა, შეჯიბრება სპეციალურად მოწყობილ სხვადასხვა სიგრძის თოვლიან ტრასაზე. ტრასის მესამედს უნდა შეადგენდეს აღმართი, ამდენივეს - დაღმართი და სწორი მონაკვეთი. შეჯიბრებისას იყენებენ რბოლის ორ სტილს: კლასიკურსა და თავისუფალს. შეჯიბრებები ტარდება შემდეგ დისციპლინებში: ინდივიდუალური რბოლა. კაცები: 15 კმ (კლასიკური სტილი), 50კმ (კლასიკური/თავისუფალი), ქალები: 10 კმ (კლასიკური), 30 კმ (კლასიკური/თავისუფალი); რბოლა საერთო სტარტით. კაცები: 30 კმ (კლასიკური/თავისუფალი), ქალები: 15 კმ (კლასიკური/თავისუფალი); რბოლა გამოდევნებთ. კაცები: 10 კმ (კლასიკური) - 10 კმ (თავისუფალი), ქალები: 5 კმ (კლასიკური) - 5 კმ (თავისუფალი); ესტაფეტა. კაცები: 4X10 კმ (კლასიკური/თავისუფალი), ქალები: 4X5 კმ (კლასიკური/თავისუფალი). ინდივიდუალური სპრინტი: კაცები: 1,5 კმ (თავისუფალი), ქალები: 1,5 კმ (თავისუფალი).არსებობს სტარტის რამდენიმე სახეობა: ერთეულთა, წყვილთა, ჯგუფური (სტარტს ერთდროულად იღებს სამი ან მეტი მონაწილე), გამოდევნებით, საერთო, ღია. საერთაშორისო შეჯიბრებებში ნებადართულია ერთეულთა, საერთო და გამოდევნებით რბოლის სტარტები.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.

  ტრამპლინიდან ხტომა
  ზამთრის სპორტის პოპულარული სახეობა, სათხილამურო ორჭიდის ერთ-ერთი დისციპლინა.სპორტსმენის შეფასებისას ნახტომის სიგრძესთან ერთად ითვალისწინებენ ხტომის სტილს, კოორდინაციის უნარს, ფრენისა და დაშვების ტექნიკას. საერთაშორისო შჯიბრებები ტარდება სამ დისციპლინაში: ინდივიდუალური ხტომები 90- და 120-მეტრიანი ტრამპლინიდან და გუნდური ასპარეზობა 120-მეტრიან ტრამპლინზე.
  ფსონები მიიღება მოცემული ტურნირის გამარჯვებულის, საუკეთესო სამეულისა და დასახელებული ორი მონაწილიდან საუკეთესოს გამოცნობაზე.

  CASHOUT

  CASHOUT ფუნქცია გულისმობს, რომ მოთამაშეს შეუძლია გაანაღდოს თანხა, ბილეთის საბოლოო შედეგის დადგომამდე.

  CASHOUT ფუნქციით განსაზღვრული გარანტირებული თანხის ოდენობა დამოკიდებულია ბილეთში განთავსებული თამაშების კოეფიციენტებზე და გაანგარიშება მოხდება ყოველ ბილეთზე დამოუკიდებლად.

  CASHOUT ფუნქციით სარგებლობა მოთამაშეს შეუძლია ბილეთების ისტორიიდან, დადებული ბილეთების გასწვრივ არსებული CASHOUT ღილაკით.

  CASHOUT ღილაკზე მაუსის მიტანით გამოჩნდება „თანხის განაღდება“ ღილაკზე დაჭერით თქვენ შეგიძლიათ გაანაღდოთ თანხა.


  წესები :
  • CASHOUT ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ გააჩეროთ თქვენი ბილეთი მატჩის დაწყებამდე ან მისი მიმდინარეობისას და მიიღოთ გარანტირებული თანხა.
  • CASHOUT ფუნქციის გამოსაყენებლად, მაქსიმალური კოეფიციენტი ბილეთის თითოეულ პოზიციაზე არის 15.
  • CASHOUT ფუნქცია ვრცელდება ნებისმიერ სპორტსა და პოზიციაზე გარდა ვირტუალურისა.
  • მატჩის მიმდინარების დროს, CASHOUT ფუნქციის გამოსაყენებლად, საჭიროა მატჩი მოცემული იყოს ლაივში. თუ თამაში არ არის მოცემული ლაივ რეჟიმში, მისი დაწყების შემდეგ, ბილეთიდან გაქრება CASHOUT ღილაკი და მოთამაშეს აღარ ექნება ამ ფუნქციის გამოყენების საშუალება.
  • CASHOUT ფუნქცია არ ვრცელდება სისტემის ტიპის ბილეთებზე.
  • CASHOUT ფუნქციის გამოყენების შემდეგ, ფსონი ითვლება მთლიანად გათამაშებულად, მიუხედავად მატჩის შემდგომი განვითარებისა ან/და მისი საბოლოო შედეგისა.
  • ბილეთები, რომლებიც გამოტანილია CASHOUT ფუნქციით, აქციებში არ მონაწილეობს.

  ვირტუალური სპორტის სახეობები

  ვირტუალური დოღი
  ძირითადი წესები
  ვირტუალურ დოღზე (VHC) შესაძლებელია ფსონების განთავსება ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში.
  ვირტუალური დოღი მიმდინარეობს 2 სხვადასხვა არხზე, რომელიც ინტეგრირებულია ინტერფეისში. დოღი გრძელდება 3 დან 5 წუთამდე, რაც დამოკიდებულია მონაწილე ცხენების რაოდენობაზე (8, 10 ან 12 ცხენი), ტრეკის მანძილსა და სირთულეზე.
  თამაშის საინტერესო მომენტები შესაძლებელია იხილოთ საიტზე ვიდეოს მეშვეობით.
  კონკრეტულ გარბენზე ფსონის განთავსება შესაძლებელია თამაშების დაწყებამდე . ასევე შეგიძლიათ ფსონი განათავსოთ ნებისმიერ მომდევნო გარბენზე,
  ვირტუალურ დოღზე შეგიძლიათ განათავსოთ, როგორც ექსპრესის, ისე სისტემის ტიპის ფსონები შემდეგ პოზიციებზე : გაიმარჯვებს, ვერ გაიმარჯვებს,
  მოხვდება საუკეთესო სამეულში, ვერ მოხვდება საუკეთესო სამეულში,
  პირდაპირ ფორკასტზე კონკრეტული თანმიმდევრობით (მაგალითად პირველი იქნება მე-6 ცხენი და მეორე იქნება მე-3 ცხენი) ორმაგ ფორკასტზე ნებისმიერი თანმიმდევრობით (მინუსებიანი სისტემის პრინციპით). კოეფიციენტები წინასწარ გამოქვეყნებულია ინტერფეისში
  პირდაპირ ტრაიკისტზე კონკრეტული თანმიმდევრობით (მაგალითად პირველი იქნება მე-6 ცხენი, მეორე იქნება მე-3 ცხენი და მესამე იქნება მე-4 ცხენი)
  ორმაგ ტრაიკასტზე ნებისმიერი თანმიმდევრობით (მინუსებიანი სისტემის პრინციპით).კოეფიციენტები წინასწარ გამოქვეყნებულია ინტერფეისში
  სტატისტიკაში შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია ცხენებზე, მონაცემები, მიღწევები და უამრავი სხვა საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ გამარჯვებაში.

  ვირტუალური ფეხბურთი/ფეხბურთის ლიგა

  ძირითადი წესები
  ვირტუალური ფეხბურთის ლიგის სეზონი, რომელშიც 16 გუნდი იღებს მონაწილეობას და შედგება 30 ტურისგან, გრძელდება 150 წუთის განმავლობაში.ტურის ხანგრძლივობაა 4:35 წუთი და შედგება 8 თამაშისგან. თითო თამაშის ხანგრძლივობაა 3 წუთი.
  თამაშის საინტერესო მომენტები შესაძლებელია იხილოთ საიტზე ვიდეოს მეშვეობით.
  კონკრეტულ ტურზე ფსონის განთავსება შესაძლებელია თამაშების დაწყებამდე . ასევე შეგიძლიათ ფსონი განათავსოთ ნებისმიერ მომდევნო ტურზე.
  ვირტუალური ფეხბურთის ლიგაზე შეგიძლიათ განათავსოთ, როგორც ექსპრესის, ისე სისტემის ტიპის ფსონები შემდეგ პოზიციებზე :1X2; I ტაიმის შედეგი;ჰანდიკაპი (0:1) (0:2) (1:0) (2:0);გოლები 1,5; 2,5; 3,5.რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს;ზუსტი ანგარიში.
  სტატისტიკაში შეგიძლიათ იხილოთ გუნდების ურთიერთშეხვედრები, ფეხბურთელთა მონაცემები , ტაქტიკა და უამრავი სხვა საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ გამარჯვებაში
  ტოტალიზატორის ადმინისტრაცია მოგიწოდებთ, ნებისმიერ თქვენთის სასურველი პოზიციის გათამაშების წესი გადაამოწმოთ ცხელ ხაზზე ტ - 2194000

  MUNDIAL
  ვირტუალური მსოფლიო თასზე, ყველა ის 32 ნაკრები იღებსმონაწილეობას, რომელიც ასპარეზობს რეალურ მსოფლიო ჩემპიონატ 2018-ში. ვირტუალური თამაში შედგება,როგორც ჯგუფური ეტაპების მატჩებისგან, ასევე საფლეიოფო რაუნდებისგან.
  ვირტუალური მსოლფიო თასის გათამაშება გრძელდება 150წუთის განმავლობაში. ტურისხანგრძლივობაა 4:35 წუთი დაშედგებაჯგუფური ეტაპის 4 თამაშისგან. თითო თამაშისხანგრძლივობაა 3 წუთი.
  თამაშის საინტერესო მომენტებიშესაძლებელია იხილოთ საიტზევიდეოს მეშვეობით.
  კონკრეტულ ტურზე ფსონისგანთავსება შესაძლებელიათამაშების დაწყებამდე . ასევეშეგიძლიათ ფსონი განათავსოთნებისმიერ მომდევნო ტურში შემავალ მატჩებზე. ნაკრებთა წყვილები მოცემულია რეალური ჯგუფების მიხედვით.
  ასევე შესაძლებელია ცალკე ფსონის განთავსება მთალიან სეზონზე, თუ ვინ მოიგებს და გახდება გამარჯვებული ნაკრები ვირტუალურ მსოფლიო თასზე.
  ვირტუალურ მსოფლიო თასზეშეგიძლიათ განათავსოთ,როგორც ექსპრესის, ისესისტემის ტიპის ფსონები შემდეგპოზიციებზე :1X2; ორმაგი შედეგბი (1X, X2) I-ი ტაიმისშედეგი; ჰანდიკაპი (0:1) (0:2) (1:0) (2:0);გოლები 1,5; 2,5; 3,5.რომელი გუნდი გაიტანსპირველ გოლს;ზუსტი ანგარიში.
  სტატისტიკაში შეგიძლიათიხილოთ გუნდების შეხვედრები,ფეხბურთელთა მონაცემები ,ტაქტიკა და უამრავი სხვასაინტერესო ინფორმაცია,რომელიც დაგეხმარებათგამარჯვებაში.
  ტოტალიზატორისადმინისტრაცია მოგიწოდებთ,ნებისმიერ თქვენთის სასურველიპოზიციის გათამაშების წესიგადაამოწმოთ ცხელ ხაზზე ტ.: - 2194000


  ვირტუალური ჩოგბურთი
  ძირითადი წესები
  ვირტუალურ ჩოგბურთზე (VTO) ფსონების განთავსება მიმდინარეობს 24 საათის განმავლობაში.
  ვირტუალური ჩოგბურთის სეზონი შედგება 2 პარალელურად მიმდინარე ტურნირისაგან, სადაც 16 ჩოგბურთი მართავს 4 რაუნდს გამარჯვების მისაღწევად. (1/8 ფინალი , 1/4 ფინალი , ნახევარფინალი, ფინალი)
  ტურნირი გრძელდება 25:30 წუთის განმავლობაში. თითო რაუნდი გრძელდება 3:30 წუთის განმავლობაში. შესაძლებელია ყველა მატჩის ვიდეოს ყურება(1/8 ფინალი = 8 შეხვედრა, 1/4 ფინალი = 4 შეხვედრა, ნახევარფინალი = 2 შეხვედრა, ფინალი – 1 შეხვედრა)
  ფსონის დადება წყდება შეხვედრის დაწყებამდე 10 წამით ადრე. შესაძლებელია ფსონის დადება შემდეგ საჩოგბურთო სეზონებზე.
  ევროპაბეთი გთავაზობთ ფსონის ტიპებს:
  პირველი სეტის პირველი გეიმის გამარჯვებული
  პირველი სეტის პირველი გეიმის ზუსტი ანგარიში
  პირველი სეტის გამარჯვებული
  პირველი სეტის ზუსტი ანგარიში
  პირველი სეტის გეიმების რაოდენობა (მეტი/ნაკლები)
  პირველი სეტის გეიმები (კენტი/ლუწი)
  მარჩის გამარჯვებული
  მატჩის ზუსტი ანგარიში
  გეიმების რაოდენობა (მეტი/ნაკლები)
  სტატისტიკაში შეგიძლიათ იხილოთ ურთიერთშეხვედრები, ჩოგბურთელთა მონაცემები და სხვა საინტერესო ინფორმაცია.

  ვირტუალური ძაღლების გარბენი
  ვირტუალურ ძაღლების დოღზე შესაძლებელია ფსონების განთავსება ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში.
  ვირტუალური დოღი გრძელდება 45 დან 90 წამამდე, რაც დამოკიდებულია მონაწილე ძაღლების რაოდენობაზე (6 ან 8 ძაღლი), ტრეკის სირთულესა და მდგომარეობაზე(მზიანი ამინდი, გრავი, ღამე).
  თამაშის საინტერესო მომენტები შესაძლებელია იხილოთ საიტზე ვიდეოს მეშვეობით.
  კონკრეტულ ძაღლების გარბენზე ფსონის განთავსება შესაძლებელია მის დაწყებამდე . ასევე შეგიძლიათ ფსონი განათავსოთ მომდევნო გარბენებზე.
  ვირტუალურ ძაღლების დოღზე შეგიძლიათ განათავსოთ, როგორც ექსპრესის, ისე სისტემის ტიპის ფსონები შემდეგ პოზიციებზე : გაიმარჯვებს, მოხვდება საუკეთესო სამეულში,
  პირდაპირ ფორკასტზე კონკრეტული თანმიმდევრობით (მაგალითად პირველი იქნება მე-6 ძაღლი და მეორე იქნება მე-3 ძაღლი) ორმაგ ფორკასტზე ნებისმიერი თანმიმდევრობით (მინუსებიანი სისტემის პრინციპით). კოეფიციენტები წინასწარ გამოქვეყნებულია ინტერფეისში
  პირდაპირ ტრაიკისტზე კონკრეტული თანმიმდევრობით (მაგალითად პირველი იქნება მე-6 ძაღლი, მეორე იქნება მე-3 ძაღლი და მესამე იქნება მე-4 ძაღლი)
  ორმაგ ტრაიკასტზე ნებისმიერი თანმიმდევრობით (მინუსებიანი სისტემის პრინციპით).კოეფიციენტები წინასწარ გამოქვეყნებულია ინტერფეისში.

  ვირტუალური კალათბურთი
  ვირტუალურ კალათბურთზე (VBL) შესაძლებელია ფსონების განთავსება ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში. ვირტუალური კალათბურთის სეზონი, რომელშიც 16 გუნდი იღებს მონაწილეობას და შედგება 30 ტურისგან, გრძელდება 105
  წუთის განმავლობაში.ტურის ხანგრძლივობაა 3:20 წუთი და შედგება 8 თამაშისგან. თითო თამაშის ხანგრძლივობაა 3 წუთი. თამაშის საინტერესო მომენტები შესაძლებელია იხილოთ საიტზე ვიდეოს მეშვეობით.
  კონკრეტულ ტურზე ფსონის განთავსება შესაძლებელია თამაშების დაწყებამდე . ასევე შეგიძლიათ ფსონი განათავსოთ
  ნებისმიერ მომდევნო ტურზე.
  ვირტუალურ კალათბურთზე შეგიძლიათ განათავსოთ, როგორც ექსპრესის, ისე სისტემის ტიპის ფსონები შემდეგ პოზიციებზე (ოვერტაიმის გათვალისწინებით):
  მატჩის გამარჯვებული; ქულების რაოდენობა; ჰანდიკაპი; სხვაობით მოგება; 1-ლი ტაიმის გამარჯვებული; 1-ლი ტაიმის ქულების რაოდენობა; 1-ლი ტაიმის ჰანდიკაპი; 1-ლი ტაიმის გამარჯვებული სხვაობით; ვინ უფრო ადრე ჩააგდებს X ქულას; ყველაზე შედეგიანი პერიოდი; მასპინძელი გუნდი ქულების რაოდენობა; სტუმარი გუნდის ქულების რაოდენობა.
  სტატისტიკაში შეგიძლიათ იხილოთ გუნდების ურთიერთშეხვედრები, ტაქტიკა და უამრავი სხვა საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ გამარჯვებაში.
  ტოტალიზატორის ადმინისტრაცია მოგიწოდებთ, ნებისმიერ თქვენთის სასურველი პოზიციის გათამაშების წესი გადაამოწმოთ ცხელ ხაზზე ტ - 2194000

  სპორტი ლაივი

  ლაივი – ფსონის დადება მიმდინარე თამაშის დროს. ლაივზე მოქმედებს Europe-bet.com_ის საიტზე განთავსებული წესები .

  გამონაკლისი შემთხვევები:

  ფეხბურთი - გათამაშების ფორმატის ცვლილების შემთხვევაში (თუ აღნიშნული ფორმატის ცვლილება წინასწარ არ არის მითითებული პროგრამაში) ფსონები ჩაითვლება 1,0_ის (ერთი მთელი) ტოლად, გარდა უკვე გათამაშებული პოზიციებისა.

  ლაივში პოზიციების გადახდა მიმდინარეობს ძირითადი დროის გათვალისწინებით, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. (მაგ: (ოვერტაიმის ჩათვლით) )
  ლაივის (მიმდინარე თამაში) მსვლელობისას ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას ფსონი გააუქმოს ან 1.0 (ერთი მთელი) ტოლად ჩათვალოს შემდეგი ფორს–მაჟორული სიტუაციების დროს:
  ა) ტექნიკური ხარვეზი რომლის დროსაც ვერ ხერხდება გარკვეულ პოზიციებზე რეალური კოეფიციენტის მიცემა და აქედან გამომდინარე ამ პოზიციებზე დარჩენილი არის იმ მომენტისათვის შეუსაბამო კოეფიციენტი.
  ბ) თუ ფსონი დადებულია უკვე დაფიქსირებული მოვლენის შემდეგ (მაგ: პოზიციაზე „ვინ გაიტანს პირველ გოლს“ ფსონის განთავსება მოხდა უკვე გატანილი გოლის შემდეგ)
  გ) ფორის ან ტოტულის ხაზი არასწორად იქნა გამოტანილი
  ლაივის მსვლელობისას ეკრანზე მითითებული დრო და სტატისტიკური მაჩვენებლები ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და ტოტალიზატორი არ იღებს პასუხისმგებლობას მის სიზუსტეზე.

  მინუსების სისტემა

  სინგლი
  სინგლი
  • სინგლი მინიმუმ 1 მოვლენისგან შედგება

  კომბინაცია
  ექსპრესი
  • ბილეთში არჩეული ყველა მოვლენა უნდა იყოს გამოცნობილი

  მინუსების სისტემა
  ლობი
  • ლობი აუცილებლად უნდა იყოს გამოცნობილი

  სინგლები
  • სინგლი მინიმუმ 1 მოვლენისგან შედგება

  ორმაგი
  • ბილეთი მინიმუმ 2 მოვლენისაგან შედგება

  სამმაგი
  • ბილეთი მინიმუმ 3 მოვლენისგან შედგება

  ოთხმაგი
  • ბილეთი მინიმუმ 4 მოვლენისგან შედგება

  ხუთმაგი
  • ბილეთი მინიმუმ 5 მოვლენისგან შედგება

  ექვსმაგი
  • ბილეთი მინიმუმ 6 მოვლენისგან შედგება

  შვიდმაგი
  • ბილეთი მინიმუმ 7 მოვლენისგან შედგება

  რვამაგი
  • ბილეთი მინიმუმ 8 მოვლენისგან შედგება

  ცხრამაგი
  • ბილეთი მინიმუმ 9 მოვლენისგან შედგება

  ტრიქსი
  • ტრიქსი მოიცავს 4 ვარიანტს : (3-1)+1(სრული)

  პატენტი
  • პატენტი მოიცავს 7 ვარიანტს : (3-2)+(3-1)+1(სრული)

  კანადური
  • კანადური - შედგება 26 ვარიანტისგან: (5–3)+(5–2)+(5–1)+1(სრული)

  იანკი
  • იანკი მოიცავს 11 ვარიანტს: (4-2)+(4-1)+1 სრული

  ლაქი15
  • ლაქი15-მოიცავს 15 ვარიანტს: (4-3)+(4-2)+(4-1)+1(სრული)

  ლაქი31
  • ლაქი31-მოიცავს 31 ვარიანტს: (5-4)+(5-3)+(5-2)+(5-1)+1(სრული)

  ლაქი63
  • ლაქი63-მოიცავს 63 ვარიანტს: (6-5)+(6-4)+(6-3)+(6-2)+(6-1)+1(სრული)

  ჰეინცი
  • ჰეინცი-მოიცავს 57 ვარიანტს : (6-4)+(6-3)+(6-2)+(6-1)+1(სრული)

  სუპერ ჰეინცი
  • სუპერ ჰეინცი(120 ვარიანტი): (7-5)+(7-4)+(7-3)+(7-2)+(7-1)+1(სრული)

  გოლიათი
  • გოლიათი-მოიცავს 247 ვარიანტს : (8-6)+(8-5)+(8-4)+(8-3)+(8-2)+(8-1)+ 1(სრული). მინიმუმ 2 მოვლენა უნდა იყოს გამოცნობილი

  ოფიციალური ვებგვერდები

  ფეხბურთი:

  ტოპ ლიგები:


  1. ჩემპიონთა ლიგა , ევროპის ლიგა, ევროპის სუპერთასი – http://uefa.com

  2. ინგლისი პრემიერლიგა, ინგლისის ლიგის თასი, ინგლისის ასოციაციის თასი, ინგლისის სუპერთასი, ლიგა ჩემპიონშიპი – http://skysports.com

  3. გერმანია ბუნდესლიგა, გერმანიის თასი, გერმანიის სუპერთასი – http://www.espnfc.com

  4. ესპანეთი ლა ლიგა, ესპანეთის სამეფო თასი, ესპანეთის სუპერთასი - http://www.espnfc.com

  5. იტალია სერია ა, იტალიის თასი, იტალიის სუპერთასი – http://www.espnfc.com

  6. საფრანგეთი ლიგა 1, საფრანგეთის თასი, საფრანგეთის ლიგის თასი, საფრანგეთის სუპერთასი – http://www.espnfc.com

  7. ჰოლანდია ერე დივიზიონი, ჰოლანდიის თასი, ჰოლანდიის სუპერთასი – http://skysports.com

  8. რუსეთი პრემიერლიგა, რუსეთის თასი, რუსეთის სუპერთასი – http://rfpl.org

  9. ავსტრალია ა ლიგა - http://www.espnfc.com

  10. პორტუგალია პრიმერა ლიგა - http://www.espnfc.com  საერთაშორისო:


  1. მსოფლიო ჩემპიონატი - http://fifa.com
  2. ევროპის ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი, მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი (ევროპის ზონა) - http://uefa.com/
  3. აზიის ჩემპიონატი, აზიის ჩემპიონთა ლიგა, აზიის ჩემპიონატის შესარჩევი, მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი (აზიის ზონა) - http://the-afc.com
  4. აფრიკის ეროვნებათა თასი, აფრიკის ლიგა, აფრიკის ეროვნებათა თასის შესარჩევი, მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი (აფრიკის ზონა) - http://cafonline.com
  5. კონკაფის თასი, მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი (კონკაკაფის ზონა) – http://concacaf.com
  6. კოპა ამერიკა, კოპა ლიბერტადორესი, კოპა სუდამერიკანა, მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი (სამხრეთ ამერიკის ზონა) - http://www.conmebol.com/
  7. ამხანაგური მატჩები - http://fifa.com http://uefa.com/  ქვეყნები:


  1. ავსტრალია - http://www.footballaustralia.com.au/ http://footballfedvic.com.au

  2. ავსტრია – http://bundesliga.at

  3. აზერბაიჯანი - http://www.pfl.az/

  4. ალბანეთი - http://www.fshf.org/

  5. ალჟირი - http://www.lnf.dz/

  6. ამერიკის შეერთებული შტატები – http://www.mlssoccer.com/

  http://www.nasl.com/

  http://www.uslsoccer.com/

  7. ანგოლა - http://www.girabola.com/

  8. ანდორა - http://www.faf.ad/pnfg/

  9. არაბთა გაერთიანებული საემიროები - http://www.agleague.com/

  10. არგენტინა – http://afa.org.ar

  11. ახალი ზელანდია - http://www.nzfootball.co.nz/

  12. ბაჰრეინი - http://www.bfa.bh/

  13. ბელარუსი – http://abff.by/index.php?lang=ru

  14. ბელგია – http://www.belgianfootball.be/fr/homepage

  http://www.sport.be/fr/jupilerproleague/

  15. ბოლივია - http://lfpb.org.bo/

  16. ბოსნია და ჰერცეგოვინა - http://www.nfsbih.ba/

  17. ბრაზილია – http://www.espnfc.com

  18. ბულგარეთი – http://www.bfunion.bg

  http://www.fpleague.bg/

  19. განა - http://www.ghanafa.org/

  20. გერმანია მე-2 ბუნდესლიგა - http://www.bundesliga.de/de/liga2/

  21. გერმანია მე-3 ბუნდესლიგა, რეგიონალ-ლიგები და ობერლიგები - http://www.dfb.de/start/

  http://www.fupa.net/start

  22. გიბრალტარი - http://www.gibraltarfa.com/

  23. დანია – http://dbu.dk http://www.superliga.dk/

  24. ეგვიპტე - http://www.efa.com.eg/

  25. ეკვადორი- http://www.ecuafutbol.org/

  26. ერაყი - http://ifa.iq/

  27. ესპანეთი ლა ლიგა 2 - http://www.laliga.es/

  28. ესტონეთი – http://jalgpall.ee

  29. ვენესუელა - http://www.federacionvenezolanadefutbol.org/

  30. ვიეტნამი - http://www.vnleague.com/

  31. თურქეთი – http://www.tff.org.tr/

  http://www.sportotosuperlig.org/

  32. იამაიკა - http://www.premierleaguejamaica.com/

  http://www.jamaicafootballfederation.com/v1/

  33. იაპონია – http://www.jleague.jp/en/

  34. ინგლისი ლიგა 1, ლიგა 2 - http://www.efl.com/

  35. ინდოეთი - https://www.the-aiff.com/

  http://i-league.org/

  http://www.indiansuperleague.com/

  36. ინდონეზია- http://www.ligaindonesia.co.id/

  37. იორდანია - http://www.jfa.com.jo/default.aspx?lang=ar

  38. ირანი - http://iranleague.ir/

  39. ირლანდია – http://www.sseairtricityleague.ie/

  40. ისლანდია – http://ksi.is

  41. ისრაელი – http://football.org.il/Pages/default.aspx

  http://www.football.co.il/

  42. იტალია სერია ბ - http://www.legab.it/

  43. იტალია ლეგა პრო - http://www.lega-pro.com/

  44. იტალია სერია დ - http://seried.lnd.it/it/serie-d

  45. კამერუნი - http://fecafoot-officiel.com/?cat=17

  46. კანადა - http://canadiansoccerleague.ca/

  47. კენია - http://footballkenya.org/

  48. კვიპროსი – http://cfa.com.cy

  49. კოლუმბია - http://www.ligapostobon.com.co/

  50. კოსტა რიკა - http://www.futboldecostarica.com/

  51. კოტ დივუარი - http://www.ligue1-ci.com/

  http://www.fifciv.com/

  52. ლატვია– http://www.lff.lv/

  53. ლიტვა – http://alyga.smscredit.lt/

  54. ლიხტენშტეინი - http://www.lfv.li/

  55. ლუქსემბურგი - http://www.flf.lu/

  56. მაკედონია - http://ffm.mk/

  http://www.macedonianfootball.com/

  57. მალაიზია - http://www.fam.org.my/

  http://footballmalaysia.com/portal/

  58. მალი - http://www.footmali.com/

  59. მალტა - http://mfa.com.mt/

  http://maltafootball.com/

  60. მაროკო - http://www.frmf.ma/

  61. მექსიკა - http://www.ligabancomer.mx/

  http://www.femexfut.org.mx/portalv3/

  62. მოლდოვა - http://www.fmf.md/

  63. მონტენეგრო - http://fscg.me/

  64. ნორვეგია – http://www.fotball.no/

  65. ომანი - http://www.opl.om/

  66. პაკისტანი - http://www.pakfootball.org/index.php

  http://www.footballpakistan.com/

  67. პანამა - http://lpf.com.pa/

  68. პარაგვაი - http://apf.org.py/

  69. პერუ - http://www.adfp.org.pe/

  http://www.fpf.com.pe/

  70. პოლონეთი – http://ekstraklasa.org http://www.pzpn.pl/

  71. პორტუგალია მე-2 ლიგა – http://www.fpf.pt/Home

  72. რუანდა - http://www.ferwafa.rw/

  73. რუმინეთი – http://www.lpf.ro/

  74. რუსეთის საფეხბურთო ეროვნული ლიგა (1-ლი დივიზიონი) - http://www.1fnl.ru/

  75. საბერძნეთი – http://www.epo.gr/Home.aspx?a_id=256

  http://www.superleaguegreece.net/el

  76. სალვადორი - http://primerafutboles.com/

  77. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა - http://www.psl.co.za/

  78. სამხრეთ კორეა – http://kleague.com

  79. საუდის არაბეთი - http://www.spl.com.sa/

  80. საფრანგეთი ლიგა 2 - http://www.lfp.fr/

  81. საქართველო - https://www.gff.ge/ka/

  82. სერბეთი - http://www.superliga.rs/

  http://www.fss.rs/

  83. სინგაპური – http://sleague.com
  84. სლოვაკეთი – http://futbalsfz.sk http://www.fortunaliga.sk/
  85. სლოვენია – http://nzs.si http://www.prvaliga.si/

  86. სომალი - http://www.somsoccer.com/somali/

  87. სომხეთი - http://www.ffa.am/

  88. ტაილანდი - http://www.thaileague.co.th/official/

  89. ტრინიდადი და ტობაგო - http://www.ttproleague.com/

  90. ტუნისი - http://www.ftf.org.tn/

  91. უგანდა - http://upl.co.ug/ http://www.fufa.co.ug/

  92. უელსი - http://www.welshpremier.co.uk/

  http://www.wfleague.co.uk/

  93. უზბეკეთი - http://www.pfl.uz/

  94. უკრაინა – http://fpl.ua http://pfl.ua/

  95. უნგრეთი - http://www.mlsz.hu/ http://www.hlsz.hu/

  96. ურუგვაი - http://www.auf.org.uy/

  97. ფარერის კუნძულები - http://www.fsf.fo/

  98. ფილიპინები - http://pff.org.ph/

  99. ფინეთი – http://veikkausliiga.com https://www.palloliitto.fi/

  100. ქუვეითი - http://www.kfa.org.kw/

  101. ყაზახეთი - http://www.kff.kz/

  http://pflk.kz/

  102. ყატარი - http://www.qsl.com.qa/

  103. შვედეთი – http://svenskfotboll.se

  104. შვეიცარია – http://football.ch

  105. შოტლანდია – www.scotprem.com

  106. ჩეხეთი – http://www.synotliga.cz/

  https://www.fotbal.cz/

  107. ჩილე - http://www.anfp.cl/

  108. ჩინეთი – http://sports.sina.com.cn/csl

  109. ჩრდილოეთ ირლანდია – http://nifootballleague.com/

  110. ხორვატია – http://prvahnl.hr/

  http://www.druga-hnl.com/

  111. ჰოლანდია 1-ლი დივიზიონი - http://www.jupilerleague.nl/

  112. ჰონდურასი - http://www.lnphn.com/

  113. ჰონგ კონგი - http://www.hkfa.com/  კალათბურთი:

  ტოპ ლიგები:  1. ეროვნული საკალათბურთო ასოციაცია NBA - http://www.nba.com

  2. ევროლიგა - http://www.euroleague.net

  3. ვი-თი-ბი ლიგა - http://www.vtb-league.com

  4. ესპანეთი უმაღლესი - http://www.acb.com

  5. იტალია ლეგა ა - http://www.legabasket.it

  საერთაშორისო:  1. ნაკრებები - http://www.fiba.com/

  2. ადრიატიკის ლიგა - http://www.aba-liga.com/

  3. ბალკანეთის ლიგა - http://www.balkanleague.net/

  4. ბალტიის ლიგა - http://www.bbl.net/

  5. ევროთასი - http://eurocupbasketball.com/

  6. ევროპის ჩემპიონატი - http://www.fibaeurope.com/

  7. კოპა სუდამერიკანა - http://www.fibaamericas.com/lsb2015/en/

  8. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ლიგა - http://aseanbasketballleague.com/

  9. ჩემპიონთა ლიგა - http://www.basketballcl.com/  ქვეყნები:  1. ავსტრალია - http://www.basketball.net.au/

  2. ავსტრია - http://www.oebl.at/

  3. ალჟირი - http://www.basketalgerie.com/

  4. ამერიკის შეერთებული შტატები - http://www.nba.com

  http://www.wnba.com

  http://www.ncaa.com

  5. არაბთა გაერთიანებული საემიროები - http://www.basketballuae.com/

  http://www.asia-basket.com/United-Arab-Emirates/basketball.asp

  6. არგენტინა - http://www.laliganacional.com.ar/laliga/

  7. ახალი ზელანდია - http://www.basketball.org.nz

  8. ბაჰრეინი - http://www.asia-basket.com/Bahrain/basketball.asp

  9. ბელარუსი - http://www.bbf.by/

  10. ბელგია - http://scoooreleague.be/

  11. ბოსნია და ჰერცოგოვინა - http://www.basket.ba/

  12. ბრაზილია - http://www.liganacionaldebasquete.com.br

  13. ბულგარეთი - http://www.basketball.bg/

  http://bgbasket.com

  14. გერმანია - http://www.beko-bbl.de

  15. დანია - http://www.basketligaen.dk

  16. დიდი ბრიტანეთი - http://www.bbl.org.uk

  17. ეგვიპტე - http://www.afrobasket.com/Egypt/basketball.asp

  18. ესპანეთი - http://www.acb.com

  http://www.feb.es

  19. ესტონეთი - http://www.basket.ee

  20. ვენესუელა - http://www.lpb.com.ve

  21. თურქეთი - http://www.tbl.org.tr

  22. იაპონია - http://www.bj-league.com  23. ინდონეზია - http://www.nblindonesia.com/v1/index.php

  24. ირანი - http://www.iranbasketball.org/

  25. ირლანდია - http://www.basketballireland.ie/

  26. ისლანდია - http://www.kki.is/

  27. ისრაელი - http://www.bsl.org.il

  28. იტალია - http://www.legabasket.it

  http://www.legapallacanestro.com/

  http://www.legabasketfemminile.it

  29. კანადა - http://www.nblcanada.com

  30. კვიპროსი - http://www.basketball.org.cy

  31. კოლუმბია - http://www.fecolcesto.com/

  32. ლატვია - http://www.basket.lv

  33. ლიტვა - http://www.lkl.lt

  34. მაკედონია - http://www.basketball.org.mk/

  35. მექსიკა- http://www.lnbp.mx/

  36. მონტენეგრო - http://kscg.me/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

  37. ნორვეგია - http://www.basket.no

  38. პერუ - http://www.ligadelima.com

  http://www.latinbasket.com/Peru/basketball.asp

  39. პოლონეთი - http://www.plk.pl

  http://www.pzkosz.pl/

  40. პორტუგალია - http://www.fpb.pt

  41. პუერტო რიკო - http://www.bsnpr.com

  42. რუმინეთი - http://www.frbaschet.ro

  43. რუსეთი - http://www.russiabasket.ru/

  44. საბერძნეთი - http://www.esake.gr

  45. სამხრეთ კორეა - http://www.kbl.or.kr

  46. საუდის არაბეთი - http://www.asia-basket.com/Saudi-Arabia/basketball.asp

  47. საფრანგეთი - http://www.lnb.fr

  http://www.basketlfb.com/

  48. საქართველო - http://superleague.ge/

  49. სერბეთი - http://www.kls.rs

  50. სლოვაკეთი - http://www.slovakbasket.sk/

  51. სლოვენია - http://www.kzs.si

  52. უკრაინა - http://fbu.ua/

  53. უნგრეთი - http://www.kosarsport.hu

  54. ურუგვაი - http://www.sportingpulse.com/assoc_page.cgi?assoc=3376&pID=11

  55. ფილიპინები - http://pba.inquirer.net/

  56. ფინეთი - http://www.basket.fi

  57. ქუვეითი - http://www.asia-basket.com/Kuwait/basketball.asp

  58. ყაზახეთი - http://nbf.kz/home.php

  59. ყატარი - http://www.qatarbasketball.qa/en/

  60. შვედეთი - http://www.svenskabasketligan.se

  61. შვეიცარია - http://www.swissbasketball.ch/fr

  62. ჩეხეთი - http://www.cbf.cz

  63. ჩინეთი - http://www.cba.gov.cn/

  64. ჩილე - http://www.lnb.cl/

  http://www.febachile.cl/

  65. ხორვატია - http://www.hks-cbf.hr

  66. ჰოლანდია - http://www.basketballleague.nl

  ფრენბურთი და პლაჟის ფრენბურთი

  საერთაშორისო:


  1. ფრენბურთის საერთაშორისო ფედერაცია - http://www.fivb.com/

  2. ევროპის ფრენბურთის კონფედერაცია – http://cev.lu

  3. აფრიკის ფრენბურთის კონფედერაცია - http://www.cavb.org/

  4. აზიის ფრენბურთის კონფედერაცია - http://www.volleyball.ch/

  5. ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის ფრენბურთის ფედერაცია - https://www.norceca.net/

  6. სამხრეთ ამერიკის ფრენბურთის კონფედერაცია - https://www.norceca.net/

  7. დასავლეთ ევროპის ფრენბურთის ზონალური ასოციაცია - http://wevza.com/

  8. აღმოსავლეთ ევროპის ფრენბურთის ზონალური ასოციაცია - http://www.eevza.eu/

  9. ცენტრალური ევროპის ლიგა – http://mevza.volleynet.at

  ქვეყნები:  1. ავსტრალია - http://www.volleyballaustralia.org.au/

  2. ავსტრია – http://volleynet.at

  3. აზერბაიჯანი - http://www.azerisport.com/volleyball/

  4. ალჟირი - http://www.afvb.org

  5. არგენტინა - http://www.aclav.com

  6. ბელგია - http://www.kbvbv.be/

  http://www.topvolleybelgium.be/

  7. ბელარუსი - http://bvf.by/

  8. ბრაზილია – http://cbv.com.br

  http://superliga.cbv.com.br/

  9. ბულგარეთი – http://www.volleyball.bg/

  10. გერმანია – http://volleyball-bundesliga.de

  11. დანია - http://volleyball.dk/

  12. ესპანეთი – http://rfevb.com

  13. ესტონეთი – http://evf.ee

  14. ვიეტნამი - http://www.vfv.org.vn

  15. თურქეთი – http://www.tvf.org.tr

  16. იაპონია – http://vleague.or.jp

  17. ინგლისი - https://www.volleyballengland.org

  18. ინდონეზია - http://www.voliindonesia.com

  19. ირანი - http://iranvolleyball.com

  20. ისრაელი - http://www.iva.org.il/default.asp

  21. იტალია - http://www.legavolley.it/

  http://legavolleyfemminile.it

  22. კვიპროსი – http://www.volleyball.org.cy/

  23. ლატვია – http://volejbols.lv

  24. ლიტვა – http://ltf.lt

  25. ნორვეგია - https://volleyball.klubb.nif.no

  26. პერუ - http://fpv.com.pe

  27. პოლონეთი - http://www.plusliga.pl

  http://www.pzps.pl/

  28. პორტუგალია – http://www.fpvoleibol.pt/index.php

  29. პუერტო რიკო - http://yosoyvoli.com/

  30. რუსეთი – http://volley.ru

  31. რუმინეთი – http://frvolei.ro

  32. საბერძნეთი – http://www.volleyleague.gr

  http://www.volleyball.gr

  33. სამხრეთ კორეა – http://kovo.co.kr

  34. საფრანგეთი – http://lnv.fr

  35. სერბეთი – http://www.ossrb.org/

  36. სლოვაკეთი – http://svf.sk

  37. სლოვენია – http://www.odbojka.si/

  38. უკრაინა – http://fvu.in.ua

  39. ფინეთი – http://www.mestaruusliiga.fi

  40. ყაზახეთი - http://www.volley.kz

  41. ყატარი - http://www.volleyball.qa

  42. შვედეთი – http://www.volleyboll.se/

  43. შვეიცარია - http://www.volleyball.ch/

  44. ჩეხეთი – http://cvf.cz

  45. ჩინეთი – http://volleyball.org.cn

  46. ხორვატია - http://www.hou.hr/

  47. ჰოლანდია - http://www.volleybal.nl  ჰოკეი :

  ტოპ ლიგები:


  1. ამერიკის ჰოკეის ლიგა AHL – http://theahl.com

  2. ეროვნული ჰოკეის ლიგა NHL – http://nhl.com

  3. ევროთასები - http://www.eurohockey.com/

  4. კონტინენტალური ჰოკეის ლიგა KHL – http://www.khl.ru

  5. შვედეთის ჰოკეის ლიგა - http://www.shl.se/

  6. ჩემპიონთა ლიგა - https://www.championshockeyleague.net/

  7. ჩეხეთის ექსტრა ლიგა – http://hokej.cz

  8. ჰოკეის საერთაშორისო ფედერაცია (მსოფლიო ჩემპიონატი) – http://iihf.com

  ქვეყნები:  1. ავსტრალია - http://www.theaihl.com

  2. ავსტრია – http://erstebankliga.at

  3. აზიის ლიგა – http://www.alhockey.com/

  4. ამერიკის შეერთებული შტატები - http://nhl.com

  http://theahl.com

  5. ბელარუსი – http://hockey.by http://belarushockey.com/rb/

  6. გერმანია – http://del.org

  7. დანია – http://ishockey.dk

  8. დიდი ბრიტანეთი – http://eliteleague.co.uk

  9. იტალია – http://www.hockeyghiaccio.net/

  10. კანადა - http://www.ontariohockeyleague.com

  http://whl.ca/

  http://theqmjhl.ca/

  11. ლატვია - http://lhf.lv/lv

  12. ნორვეგია – http://hockey.no

  13. პოლონეთი - http://www.hokej.net/

  14. რუსეთი - http://www.vhlru.ru

  http://mhl.khl.ru

  15. საფრანგეთი – http://hockeyfrance.com

  16. სლოვაკეთი – http://www.hockeyslovakia.sk/sk

  17. უნგრეთი - http://www.icehockey.hu/

  18. ფინეთი – http://liiga.fi/

  19. ყაზახეთი - http://www.icehockey.kz

  20. შვედეთი – http://www.swehockey.se/

  http://www.shl.se/

  http://www.hockeyallsvenskan.se/

  21. შვეიცარია – http://www.sihf.ch/de/

  22. ჩეხეთი – http://hokej.cz  ხელბურთი

  ტოპ ლიგები:


  1. გერმანია – http://handball-bundesliga.de

  2. დანია – http://www.dhf.dk/

  3. ესპანეთი – http://asobal.es

  4. რუსეთი – http://rushandball.ru

  5. შვედეთი – http://www.svenskhandboll.se/ http://handoll.info/

  6. ჩემპიონთა ლიგა – http://www.ehfcl.com/  საერთაშორისო:


  1. ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია IHF – http://ihf.info

  2. ხელბურთის ევროპის ფედერაცია EHF – http://eurohandball.com

  3. ხელბურთის აზიის ფედერაცია - http://www.asianhandball.org/index.php?lang=en

  4. ხელბურთის აფრიკის კონფედერაცია - http://www.cahbonline.info/

  5. ხელბურთის პანამერიკის ფედერაცია - http://panamhandball.org/pathf/  ქვეყნები:  1. ავსტრია – http://hla.at/

  2. ალჟირი - http://www.dzhand.net/

  3. არაბთა გაერთიანებული საემიროები - http://www.uaehandball.com/

  4. ბელარუსი - http://handball.by/

  5. ბელგია - http://www.handball.be/

  6. ბოსნია ჰერცეგოვინა - http://rsbih.com/

  7. ბულგარეთი - http://www.bulgarianhandball.eu/

  8. გერმანია – http://handball-bundesliga.de

  9. დანია – http://www.dhf.dk/

  10. ესპანეთი – http://asobal.es

  11. ესტონეთი - http://www.handball.ee

  12. თურქეთი - http://www.thf.gov.tr

  13. ირანი - http://www.irhf.ir/

  14. ისლანდია - http://www.hsi.is

  15. ისრაელი - http://www.handballisr.co.il

  16. იტალია - http://www.figh.it/

  17. ლატვია - http://www.handball.lv/

  18. ლიტვა - http://www.rankinis.lt/

  19. ლუქსემბურგი - http://www.flh.lu/

  20. მაკედონია - http://macedoniahandball.com.mk/

  21. მონტენეგრო - http://rscg.co.me/

  22. ნორვეგია – http://handball.no

  23. პოლონეთი – http://zprp.pl

  24. პორტუგალია - http://www.fpa.pt

  25. რუმინეთი – http://frh.ro

  26. რუსეთი – http://rushandball.ru

  27. საბერძნეთი - http://www.handball.org.gr

  28. სამხრეთ კორეა - http://www.handballkorea.com

  29. საუდის არაბეთი - http://sahf.org.sa/

  30. საფრანგეთი – http://www.ff-handball.org

  http://www.lnh.fr/

  31. სერბეთი – http://rss.org.rs

  32. სლოვაკეთი – http://slovakhandball.sk

  33. სლოვენია – http://www.rokometna-zveza.si/si/

  34. ტუნისი - http://handball.tn/

  35. უკრაინა - http://www.handball.net.ua

  36. უნგრეთი – http://www.keziszovetseg.hu/

  37. ფინეთი - http://msm.finnhandball.net/

  38. ყატარი - http://www.qatarhandball.com/

  39. შვედეთი – http://www.svenskhandboll.se/ http://handoll.info/

  40. შვეიცარია - http://handball.ch

  41. ჩეხეთი – http://chf.cz

  42. ჩინეთი - http://handball.sport.org.cn/

  43. ხორვატია - http://www.hrs.hr/

  44. ჰოლანდია - http://www.handbal.nl/  ბურთიანი ჰოკეი:


  1. ბურთიანი ჰოკეის საერთაშორისო ფედერაცია - http://www.worldbandy.com

  2. ნორვეგია - http://www.bandyforbundet.no

  3. რუსეთი - http://www.rusbandy.ru

  4. ფინეთი - http://www.finbandy.fi

  5. შვედეთი - http://www.svenskbandy.se  ბალახის ჰოკეი:


  1. ბალახის ჰოკეის საერთაშირისო ფედერაცია - http://www.fih.ch

  2. ბალახის ჰოკეის ევროპის ფედერაცია - http://eurohockey.org/

  3. ბელგია - http://www.hockey.be/

  4. გერმანია: http://www.hockeyliga.de

  5. ევროლიგა - http://www.ehlhockey.tv

  6. ინგლისი: http://www.englandhockey.co.uk

  7. ინდოეთი: http://hockeyindia.org

  8. იტალია: http://www.federhockey.it

  9. შოტლანდია - http://www.scottish-hockey.org.uk/

  10. ჰოლანდია: http://www.hockey.nl

  http://www.knhb.nl/default.aspx  მაგიდის ჩოგბურთი:


  1. ჩელენჯერის სერია - http://challengerseries.net

  2. მაგიდის ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაცია ITTF - http://www.ittf.com

  3. მაგიდის ჩოგბურთის ევროპის კავშირი ETTU - http://www.ettu.org  ჩოგბურთი:


  1. ATP ტურნირები - http://www.atpworldtour.com

  2. WTA ტურნირები - http://www.wtatennis.com

  3. ITF ტურნირები - http://www.itftennis.com

  4. ფედერაციის თასი - http://www.fedcup.com

  5. დევისის თასი - http://www.daviscup.com  სუმო:


  http://www.sumo.or.jp  ჭადრაკი:


  1. მსოფლიო ჭადრაკის ფედერაცია - https://www.fide.com

  2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია - http://www.gcf.org.ge

  3. რუსეთის ჭადრაკის ფედერაცია - http://ruchess.ru  ბეისბოლი:


  1. ა.შ.შ. - http://mlb.mlb.com/home

  2. სამხრეთ კორეა - http://eng.koreabaseball.com/

  3. მექსიკა - http://www.milb.com/index.jsp?sid=l125

  4. იაპონია: http://www.npb.or.jp/eng/  პლაჟის ფეხბურთი:


  1. საერთაშორისო - http://www.beachsoccer.com/

  2. რუსეთი - http://www.beachsoccer.ru/  ამერიკული ფეხბურთი:


  ა.შ.შ. http://www.nfl.com/  ავტორბოლა:


  ფორმულა 1: http://www.formula1.com/  ავსტრალიური ფეხბურთი:


  http://www.afl.com.au/  ბადმინტონი:


  ბადმინტონის მსოფლიო ფედერაცია - http://bwfbadminton.org/  პლაჟის ხელბურთი:


  http://www.ihf.info/TechnicalCorner/BeachHandball/tabid/1268/Default.asp  კერლინგი:


  კერლინგის მსოფლიო ფედერაცია - http://www.worldcurling.org/  ველოსპორტი:  1. ველოსპორტის საერთაშორისო კავშირი - http://www.uci.ch/

  2. ტურ დე ფრანსი - http://www.letour.fr/us/

  3. ჯირო დი იტალია - http://www.giroditalia.it/eng/

  4. ვუელტა - http://www.lavuelta.com/  დარტსი:


  დარტსის მსოფლიო ფედერაცია - http://www.dartswdf.com/  ფუტსალი:


  1. ევროპის ჩემპიონატი - http://www.uefa.com/futsaleuro/index.html

  2. ევროთასი - http://www.uefa.com/futsalcup/index.html

  3. მსოფლიო ჩემპიონატი - http://www.fifa.com/index.html

  4. ბრაზილია: http://ligafutsal.com.br/

  5. ესპანეთი: http://www.lnfs.es

  6. იაპონია: http://www.fleague.jp

  7. იტალია: http://www.divisionecalcioa5.it/

  8. პოლონეთი: http://futsalekstraklasa.pl

  9. პორტუგალია: http://www.fpf.pt/pt/

  10. რუმინეთი: http://www.frf.ro

  11. რუსეთი: http://www.amfr.ru

  12. საქართველო - http://gff.ge/ka/Home/Schedule/34

  13. ჩეხეთი: http://nv.fotbal.cz/futsal/index.php  რაგბი

  საერთაშორისო:


  1. ევროთასები - http://www.epcrugby.com/home.php

  2. ევროპის ერთა თასი - http://www.rugbyeurope.eu/

  3. ევროპის სუპერლიგა: http://www.superleague.co.uk

  4. მსოფლიო რაგბის კავშირი - http://www.irb.com

  5. ოთხი ერი - http://www.sanzarrugby.com/therugbychampionship/

  6. პრო 12 - http://www.pro12rugby.com/

  7. სუპერ რაგბი - http://www.sanzarrugby.com/superrugby/

  8. შვიდკაცა რაგბის მსოფლიო სერიები - http://www.worldrugby.org/sevens-series/?lang=en  ქვეყნები:


  1. ავსტრალია (რაგბი ლიგა): http://www.nrl.com

  2. ახალი ზელანდია - http://www.itmcup.co.nz

  3. ინგლისი: http://www.englandrugby.com/

  http://www.premiershiprugby.com

  4. ინგლისი (რაგბი ლიგა) - http://www.rugby-league.com/superleague

  http://www.rugby-league.com/kingstone_press_leagues

  5. იტალია - http://www.federugby.it/

  6. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა - http://www.sarugby.co.za

  7. საფრანგეთი: http://www.lnr.fr

  8. საქართველო - http://site.rugby.ge/ka-GE/home/  სნუკერი:


  http://www.worldsnooker.com/  წყალბურთი:


  1. საერთაშორისო: http://www.fina.org

  http://www.len.eu

  2. უნგრეთი: http://www.mvlsz.hu

  3. საბერძნეთი: http://www.koe.org.gr

  4. ესპანეთი: http://www.rfen.es

  5. იტალია: http://www.federnuoto.it

  6. რუსეთი: http://www.waterpolo.ru

  7. სერბეთი: http://www.waterpoloserbia.org

  8. ხორვატია: http://www.hvs.hr  ბოულსი:


  http://www.worldbowls.com/  ფლორბოლი:
  1. საერთაშორისო: http://www.floorball.org/

  2. ფინეთი - http://floorball.fi/

  3. შვედეთი - http://www.innebandy.se/

  4. შვეიცარია - http://www.swissunihockey.ch/de/

  5. ჩეხეთი - https://www.ceskyflorbal.cz/home  ოსკარი:


  http://oscars.org/  აბსოლუტური საბრძოლო ჩემპიონატი (UFC):


  http://www.ufc.com/
ევროპაბეთი იყენებს ქუქი ფაილებს. ეს საშუალებას გვაძლევს ვებგვერდი იყოს კომფორტული და მოსახერხებელი